Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchnia GORENJE EC62CLI

Powrót
Instrukcja obsługi
PL
Dziękujemy za Państwa
zaufanie i zakup naszego urządzenia.
Aby ułatwić Państwu korzystanie z
niniejszego produktu, w załączeniu
przekazujemy szczegółową instrukcję
obsługi. Podane w niej wskazówki
powinny umożliwić Państwu możliwie
jak najszybsze zaznajomienie się ze
swoim nowym urządzeniem.
Proszę upewnić się, że otrzymaliście
Państwo urządzenie w stanie
nieuszkodzonym. W razie stwierdzenia
powstania szkód w transporcie
proszę skontaktować się z punktem
sprzedaży, w którym urządzenie
zostało zakupione, lub regionalnym
dystrybutorem, który dostarczył
urządzenie. Numer telefonu można
znaleźć na fakturze lub na dokumencie
dostawy.
Instrukcja jest także dostępna na naszej
stronie internetowej:
http://www.gorenje.com
Ważna informacja
Wskazówka, uwaga
3
SPIS TREŚCI
716016
4 WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
8 Przed podłączeniem urządzenia
9 KUCHENKA ELEKTRYCZNA - WOLNOSTOJĄCA
13 Panel sterowania
14 Dane urządzenia – tabliczka znamionowa
15 ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA
15 Przed pierwszym użyciem urządzenia
15 Płyta kuchenna (w zależności od modelu)
19 Piekarnik
21 Wybór ustawień
23 Uruchamianie procedury pieczenia
23 Wyłączanie piekarnika
24 Opisy systemów (trybów pieczenia) i tabele pieczenia
40 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
41 Czyszczenie konwencjonalnego piekarnika
41 Czyszczenie płyt grzejnych
42 Czyszczenie powierzchni ze szkła ceramicznego
44 Czyszczenie piekarnika przy użyciu funkcji aqua clean
45 Wyjmowanie i czyszczenie wyciąganych prowadnic drucianych i
teleskopowych
46 Czyszczenie i zakładanie wkładek katalitycznych
47 Czyszczenie górnej ścianki piekarnika
48 Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek piekarnika
51 Zdejmowanie i zakładanie szyby drzwiczek piekarnika
53 Wymiana żarówki
54 TABELA USTEREK I ZAKŁÓCEŃ
55 INSTRUKCJA MONTAŻU I PODŁĄCZENIA
58 UTYLIZACJA
WPROWADZE-
NIE
ZASADY
KORZYSTANIA
Z URZĄDZENIA
KONSERWACJA
I CZYSZCZENIE
WYKRYWANIE
I USUWANIE
USTEREK
INNE
4
716016
WAŻNE WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSKAZÓWKAMI I
ZACHOWAĆ JE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI
Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wielu
8 lat i starsze, a także przez osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych lub
braku doświadczenia i odpowiedniej wiedzy jedynie pod
nadzorem i po odbyciu szkolenia w zakresie bezpiecznej
eksploatacji urządzenia oraz zrozumieniu wiążących się z
nią zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci
nie mogą czyścić ani pielęgnować urządzenia bez nadzoru.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego odsłonięte części mogą
się w trakcie eksploatacji bardzo nagrzewać. Proszę
uważać, by nie dotknąć elementów grzejnych. Dzieci w
wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia lub
je przez cały czas nadzorować.
OSTRZEŻENIE: Odsłonięte części urządzenia mogą się w
czasie używania bardzo nagrzewać. Nie dopuszczać do
piekarnika dzieci.
Urządzenie w czasie eksploatacji bardzo się nagrzewa.
Uważać, by nie dotknąć grzałek piekarnika.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem: Nie przechowywać na
powierzchniach grzejnych kuchenki żadnych przedmiotów.
5
716016
OSTRZEŻENIE: Gotowanie na kuchence bez nadzoru z
wykorzystaniem tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne
i wywołać pożar. NIGDY nie próbować gasić pożaru wodą,
lecz wyłączyć urządzenie, a następnie nakryć płomień np.
pokrywką lub kocem przeciwpożarowym.
OSTROŻNIE: Proces gotowania wymaga nadzoru.
Krótkotrwały proces gotowania musi być nadzorowany
przez cały czas.
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do wymiany
żarówki, upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone z
prądu, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem
elektrycznym.
OSTROŻNIE: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
gotowania. Nie można wykorzystywać go do innych celów,
np. do ogrzewania pomieszczenia.
Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za
pośrednictwem zewnętrznych czasomierzy lub specjalnych
układów sterowania.
OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie osłon kuchenki
zaprojektowanych lub wskazanych jako odpowiednie
w instrukcji obsługi przez jej producenta lub też osłon
wbudowanych w kuchenkę. Stosowanie nieodpowiednich
osłon może prowadzić do wypadków.
OSTRZEŻENIE: W razie pęknięcia powierzchni wyłączyć
urządzenie, aby zapobiec możliwości porażenia prądem
elektrycznym.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756