Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka GORENJE ORB153BK 154cm Czarna

Powrót
PL
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA
KORZYSTANIA Z
CHŁODZIARKO-
ZAMRAŻARKI
www.gorenje.com
2
515801
Dziękujemy za zaufanie, jakim
obdarzyli nas Państwo, kupując nasze
urządzenie.
Życzy wiele satysfakcji podczas jego
użytkowania.
Urządzenie przeznaczone jest
wyłącznie do użytku w gospodarstwie
domowym.
Dolna część to chłodziarka,
przeznaczona do przechowywania
świeżej żywności w temperaturze
powyżej 0 °C.
Górna część to zamrażarka,
przeznaczona do zamrażania świeżej
żywności i długotrwałego
przechowywania zamrożonej żywności
(do roku, w zależności od rodzaju
żywności). Komora jest
oznaczona czterema gwiazdkami.
3
SPIS TREŚCI
515801
WSTĘP
OPIS
URZĄDZENIA
ROZMRAŻANIE
I CZYSZCZENIE
URZĄDZENIA
INNE
PRZECHO-
WYWANIE I
ZAMRAŻANIE
ŻYWNOŚCI
4 WAŻNE OSTRZEŻENIA
8 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDNEGO ZUŻYCIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ W PRZYPADKU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻAREK
9 OPIS URZĄDZENIA
10 MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
12 ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
15 OBSŁUGA URZĄDZENIA
17 WYPOSAŻENIE WEWNĄTRZ URZĄDZENIA
21 ZALECANE ROZMIESZCZENIE ŻYWNOŚCI W URZĄDZENIU
22 PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W CHŁODZIARCE
23 PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W SZUFLADZIE FRESHZONE
24 ZAMRAŻANIE I PRZECHOWYWANIE ZAMROŻONEJ ŻYWNOŚCI
24 Procedura zamrażania
25 Ważne ostrzeżenia dotyczące zamrażania świeżej żywności
25 Przechowywanie gotowych mrożonek
26 Czas przechowywania zamrożonej żywności
26 Rozmrażanie zamrożonej żywności
27 ROZMRAŻANIE URZĄDZENIA
28 CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
29 USUWANIE USTEREK
30 INFORMACJE DOTYCZĄCE HAŁASU POWODOWANEGO PRZEZ
URZĄDZENIE
4
WAŻNE OSTRZEŻENIA
515801
Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci od 8 lat
wzwyż oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej lub też nie posiadające
doświadczenia i wiedzy, o ile będą one z niego korzystać
pod nadzorem lub przekazane zostaną im stosowne
instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi urządzenia i
zrozumieją związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie powinno powierzać się czyszczenia lub
konserwacji urządzenia, chyba że pod nadzorem.
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej
proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi,
która opisuje zasady działania oraz prawidłowego i
bezpiecznego korzystania z urządzenia. Instrukcja ma
zastosowanie do kilku typów/modeli urządzeń, dlatego
też mogą być w niej opisane ustawienia lub elementy
wyposażenia, które są niedostępne w zakupionym
urządzeniu.
Zdjąć opakowanie zabezpieczające urządzenie lub
poszczególne elementy w czasie transportu.
5
515801
W narożnikach drzwi
zamontowane są rozpórki.
Zdjąć je, a w otworach
umieścić dostarczone wraz
z urządzeniem zatyczki
(tylko w niektórych
modelach).
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej
pozostawić je w pozycji pionowej na ok. 2 godziny.
Ograniczy to możliwość wystąpienia usterek
spowodowanych wpływem transportu na układ
chłodniczy.
Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej
i uziemić zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami.
Urządzenia nie wolno używać na zewnątrz budynków i
narażać na wpływ opadów atmosferycznych.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji
wybuchowych takich jak puszki z aerozolem
zawierające łatwopalny gaz pędny.
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia
odłączyć je z prądu (wyjąć kabel zasilający z gniazdka
w ścianie).
W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego musi
on zostać wymieniony przez serwisanta lub inną
odpowiednio przeszkoloną osobę.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756