Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralka GORENJE MAWS72 z funkcją jonizacji 7kg 1200 obr A+++

Powrót
PL
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA
OBSŁUGI PRALKI
www.gorenje.com
Życie jest obecnie skomplikowane. Sprawmy, by prało się
łatwiej! Nowa pralka WaveActive wykorzystuje innowacyjną
technologię i najnowsze osiągnięcia w dziedzinie prania,
ułatwiając wykonywanie codziennych obowiązków domowych.
Technologia WaveActive oferuje najdelikatniejszą pielęgnację
dla każdego rodzaju ubrań, minimalizując przy tym zagniecenia.
Oprócz tego dzięki bardzo efektywnemu zużyciu energii, wody i
środków piorących pralka nie wywiera niekorzystnego wpływu na
środowisko.
Niniejsza pralka jest przeznaczona wyłącznie do użytku
domowego. Nie używać jej do prania żadnych tkanin
oznaczonych jako nieprzydatne do prania w pralce.
W treści instrukcji stosowane są przedstawione poniżej symbole, które posiadają podane obok nich
znaczenia:
Informacja, porada, wskazówka lub zalecenie
Ostrzeżenie – ogólne niebezpieczeństwo
Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo gorącej powierzchni
Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo pożaru
Ważne jest, by dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji.
801624
3
4 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
10 OPIS PRALKI
11 Specyfikacja techniczna
12 Panel sterowania
14 MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
14 Wyjmowanie prętów blokujących
15 Przenoszenie i transport po montażu
16 Wybór pomieszczenia
16 Ustawienie nóżek pralki
17 Ustawienie pralki
19 Podłączenie do instalacji wodociągowej
21 Zatrzymanie dopływu wody
21 Całkowite zatrzymanie dopływu wody
22 Podłączenie i zabezpieczenie węża odprowadzającego wodę
24 Podłączenie urządzenia do instalacji elektrycznej
25 Pranie z jonizowanym powietrzem
26 PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA PO RAZ PIERWSZY
27 PROCES PRANIA, KROK PO KROKU (1–7)
27 Krok 1: Postępować zgodnie z etykietami na ubraniach
28 Krok 2: Przygotowywanie procesu prania
31 Krok 3: Wybór programu prania
35 Krok 4: Wybór ustawień
41 Krok 5: Wybór funkcji dodatkowych
45 Krok 6: Uruchamianie programu prania
46 Krok 7: Zmiana programu prania lub samodzielne (fizyczne) anulowanie
47 Krok 8: Zakończenie programu prania
48 PRZERWY I ZMIANA PROGRAMU
52 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
52 Czyszczenie tacki dozownika
53 Czyszczenie węża doprowadzającego wodę, obudowy dozownika
detergentu i gumowej uszczelki drzwiczek
54 Czyszczenie filtra pompy
55 Czyszczenie pralki z zewnątrz
56 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
56 Co zrobić ...?
57 Tabela usterek i błędów
61 Serwisowanie
62 ZALECENIA DOTYCZĄCE PRANIA I EKONOMICZNEJ EKSPLOATACJI
PRALKI
65 Wskazówki dotyczące usuwania plam
67 UTYLIZACJA
68 CZAS TRWANIA PROGRAMU I TABELA PRĘDKOŚCI WIROWANIA
70 TABELA TYPOWEGO ZUŻYCIA
ETAPY
PROCESU
PRANIA
CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA
PRALKI
WPROWADZE-
NIE
WYKRYWANIE
I USUWANIE
USTEREK
PPRZYGOTOWA-
NIE PRALKI DO
PIERWSZEGO
UŻYCIA
RÓŻNE
INFORMACJE
SPIS TREŚCI
801624
4
Przed przystąpieniem do korzystania z pralki dokładnie
zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.
Bez zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji i jej
zrozumienia nie używać pralki.
Niniejsza instrukcja obsługi pralki jest dostarczana z
różnymi typami lub modelami pralek, dlatego też może ona
zawierać opisy lub ustawienia, których w danej pralce brak.
Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi lub korzystanie z pralki
w sposób nieprawidłowy może skutkować uszkodzeniem
prania lub pralki lub obrażeniami ciała u użytkownika. Trzymać
instrukcję obsługi pod ręką, w pobliżu pralki.
Instrukcja obsługi jest dostępna na naszej stronie internetowej
pod adresem www.gorenje.com.
Pralka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
W przypadku używania pralki do celów profesjonalnych,
zarobkowych lub wykraczających poza normalną eksploatację
w gospodarstwie domowym lub korzystania z pralki
przez osobę nie będącą konsumentem okres gwarancji
odpowiada najkrótszemu okresowi gwarancji przewidzianemu
obowiązującymi przepisami.
Postępować zgodnie z instrukcją prawidłowego montażu pralki
Gorenje i instrukcją jej podłączenia do instalacji wodociągowej i
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
801624
5
elektrycznej (patrz rozdział »MONTAŻ I PODŁĄCZENIE«).
Przyłączenie do sieci wodociągowej i elektrycznej powinno
zostać wykonane przez wyszkolonych specjalistów.
Wszelkie czynności naprawczo-konserwacyjne związane z
bezpieczeństwem i parametrami eksploatacyjnymi powinni
wykonywać przeszkoleni fachowcy.
Dla uniknięcia niebezpieczeństwa, wymiany uszkodzonego
kabla zasilającego może dokonywać wyłącznie producent,
serwisant lub upoważniona do tego osoba.
Przed podłączeniem pralki do sieci elektrycznej odczekać
co najmniej 2 godziny zanim osiągnięta zostanie
temperatura pokojowa.
W razie usterki stosować wyłącznie zatwierdzone części
zamienne zatwierdzonych producentów.
W przypadku nieprawidłowego podłączenia pralki,
nieprawidłowego jej użytkowania lub serwisowania przez
nie upoważnioną do tego osobę użytkownik ponosi koszty
wszelkich uszkodzeń, ponieważ nie są one objęte gwarancją.
Pralki nie wolno podłączać do instalacji elektrycznej przy
pomocy przedłużacza.
Nie podłączać pralki do sieci elektrycznej przy pomocy
zewnętrznego urządzenia przełączającego takiego jak
programator czasowy, ani do sieci elektrycznej, która jest
regularnie włączana i wyłączana przez zakład energetyczny.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756