Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka GORENJE GV67260

Powrót
PL
Instrukcja użytkowania
Zmywarka
GV67260
3
2
14 7
5 6 9
810 12
11 13
Autootwieranie
8
Główny włącznik
1
Extra higiena
9
Auto
2
Opóźniony start
10
Intensywny
3
Wyświetlacz
11
Eco
4
Wskaźnik środka do płukania
12
Szybki
5
Wskaźnik soli
13
Płukanie
6
SpeedWash
7
2Instrukcje bezpieczeństwa ................................
3Przed pierwszym użyciem ................................
4Ładowanie zmywarki ........................................
5Użytkowanie zmywarki .....................................
9Ustawienia ........................................................
11Pielęgnacja i czyszczenie .................................
13Rozwiązywanie problemów ..............................
17Montaż ..............................................................
18Serwis ...............................................................
19Informacje dla instytucji testujących .................
20Dane techniczne ...............................................
Instrukcje bezpieczeństwa
Informacje ogólne
Przeczytać instrukcję użytkowania i umieścić
w bezpiecznym miejscu.
Nie wolno używać zmywarki do innych celów niż
wskazane w niniejszej instrukcji użytkowania.
Na drzwiach zmywarki ani w koszach zmywarki
nie wolno umieszczać rzeczy innych niż naczynia.
Nie wolno zostawiać otwartych drzwi zmywarki,
ponieważ stwarza to ryzyko potknięcia.
Należy stosować tylko detergent do zmywarek!
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci
w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby z
niepełnosprawnością fizyczną, umysłową, utratą
pamięci lub nie posiadające doświadczenia ani
wiedzy. Osoby takie muszą być nadzorowane w
czasie obsługi urządzenia lub poinstruowane w
zakresie jego obsługi oraz powiązanych
zagrożeń. Urządzenie nie może być czyszczone
przez dzieci bez nadzoru.
Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę
zmywarką.
Uszkodzony przewód zasilający może być
wymieniony tylko przez wykwalifikowanego
elektryka.
Zmywarkę można użytkować tylko w warunkach
domowych, do zmywania naczyń. Wszelkie inne
sposoby użytkowania zabronione.
Do zmywarki nie wolno wkładać naczyń z
pozostałościami rozpuszczalnika, ponieważ grozi
to eksplozją. W zmywarce nie wolno zmywać też
talerzy zabrudzonych popiołem, woskiem lub
środkami smarnymi.
OSTRZEŻENIE!
Noże i inne ostro zakończone przedmioty należy
układać poziomo w specjalnym koszu na sztućce
zmywarki.
Montaż
Patrz sekcja Montaż.
Bezpieczeństwo dzieci
Zawsze po dodaniu detergentu należy niezwłocznie
uruchomić zmywarkę.
Nie pozwalać dzieciom zbliżać się do zmywarki, gdy
drzwi otwarte. Wewnątrz mogą znajdować się
pozostałości detergentu.
Nie wolno pozwalać dzieciom na obsługę zmywarki lub
zabawę zmywarką. Należy zachować szczególną
czujność, gdy drzwi otwarte.
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno pozostawiać dzieci bez opieki detergent do
zmywarek jest żrący!
Przechowywanie/transport w zimie
Zmywarkę należy przechowywać w miejscach, w których
temperatura nie spada poniżej zera.
Należy unikać transportu na duże odległości w bardzo
niskiej temperaturze.
Przed przewożeniem używanej zmywarki należy z niej
odpompować całą wodę. Uruchomić program Płukanie.
Zmywarkę należy transportować pionowo lub ułożoną
na tylnej ściance.
Zasada działania zabezpieczenia przed
przelaniem
Zabezpieczenie przed przelaniem opróżnia zmywarkę i
odcina zasilanie wodą, gdy jej poziom podniesie się powyżej
wartości normalnej. W przypadku uruchomienia
zabezpieczenia przed przelaniem należy odciąć dopływ
wody i wezwać serwis.
Opakowanie
Odpady należy segregować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Utylizacja
Po zakończeniu eksploatacji zmywarki, gdy ma ona
zostać poddana utylizacji, należy niezwłocznie
uniemożliwić jej uruchomienie. Wyciągnąć kabel
zasilający i uciąć go tak krótko, jak to możliwe.
Zmywarka została wyprodukowana i oznaczona jako
produkt poddawany odzyskowi.
Informacje na temat odpowiedniego miejsca i sposobu
przekazania zmywarki do odzysku uzyskać można u
lokalnych władz
2
Przed pierwszym użyciem
Zmiękczacz wody
Zmywarka pracuje najskuteczniej z miękką wodą (woda z
niewielką ilością minerałów). Twarda woda pozostawia biały
osad na naczyniach i zmywarce.
Twardość wody mierzona jest z wykorzystaniem
następujących jednostek: stopnie niemieckie twardości wody
(°dH) oraz stopnie francuskie twardości wody (°fH). Wodę
o twardości przekraczającej 6°dH (9°fH) trzeba zmiękczyć.
Jest to przeprowadzane automatycznie z wykorzystaniem
wbudowanego zmiękczacza wody. Optymalne działanie
zmiękczacza wymaga podania twardości doprowadzanej
wody.
Informacje na temat twardości wody na danym obszarze
można uzyskać w lokalnym zakładzie wodociągowym.
Regulacja zmiękczacza wody
W rozdziale Ustawienia na stronie 9 przedstawiono sposób
regulacji zmiękczacza wody.
Uzupełnianie soli
Przed pierwszym uruchomieniem zmywarki ze
zmiękczaczem wody należy napełnić pojemnik na sól, aby
umożliwić automatyczne zmiękczanie wody dopływającej.
Używać tylko soli gruboziarnistej lub specjalnej soli
regeneracyjnej do zmywarek.
OSTRZEŻENIE!
Aby uniknąć rdzewienia, niezwłocznie po nasypaniu soli
należy uruchomić program zmywania.
Nie wolno nigdy wlewać detergentu do zmywarek do
pojemnika na sól. Spowoduje to uszkodzenie zmiękczacza
wody!
Przy pierwszym uruchomieniu należy:
1Odkręcić pokazaną na ilustracji pokrywkę.
2Umieścić dołączony do zmywarki lejek w otworze do
napełniania pojemnika na sól. Najpierw wlać około 1 l
wody.
3Następnie dodać maksymalnie 1,5 kg soli, do
wypełnienia pojemnika.
4Wytrzeć nadmiar soli, aby umożliwić prawidłowe
dokręcenie pokrywki.
5Uruchomić program, aby wypłukać wszelkie pozostałości
soli ze zmywarki.
Pokrywa pojemnika nasól
Wskaźnik konieczności uzupełnienia soli
Gdy konieczne jest uzupełnienie soli, na wyświetlaczu
podświetlony zostanie powyższy symbol.
Gdy sól się skończy, należy odkręcić zakrętkę i nasypać
sól do pojemnika. Wodę trzeba wlewać tylko przy pierwszym
uzupełnianiu. Wytrzeć do czysta i dokręcić zakrętkę.
Uruchomić program, aby wypłukać wszelkie pozostałości
soli ze zmywarki.
Po uzupełnieniu soli symbol może zgasnąć dopiero po
pewnym czasie.
Uzupełnianie środka do płukania
Środek do płukania przyspiesza oraz usprawnia suszenie.
Zapewnia on również lepsze rezultaty mycia oraz bardziej
czyste naczynia bez plam.
1Otworzyć pokrywkę przedziału na płyn do płukania.
2Ostrożnie wlać środek do płukania. Wlać środek do
płukania tylko do poziomu oznaczonego jako max.
3Wytrzeć środek, który mógł się rozlać wokół przedziału.
4Prawidłowo zamknąć pokrywkę.
Wskaźnik konieczności uzupełnienia środka do
płukania
Gdy konieczne jest uzupełnienie środka do płukania, na
wyświetlaczu podświetlony zostanie powyższy symbol.
Po uzupełnieniu soli symbol może zgasnąć dopiero po
pewnym czasie.
Ustawianie ilości środka do płukania
W sekcji Ustawienia opisano sposób ustawiania ilości środka
do płukania. Ilość środka do płukania można ustawić w
zakresie od 0 (brak) do 5 (duża ilość) (nastawa fabryczna:
5).
Ilość środka do płukania należy zwiększyć:
Jeżeli na naczyniach ślady wody.
Ilość środka do płukania należy zmniejszyć:
Jeżeli naczynia pokryte lepką białą/niebieską
warstwą.
Jeżeli na naczyniach zacieki.
Powstawanie piany. W przypadku bardzo miękkiej wody
środek do płukania można rozwodnić w stosunku 50:50.
3