Znaleziono w kategoriach:
Sokowirówka HAGSEN MJ400

Instrukcja obsługi Sokowirówka HAGSEN MJ400

Powrót
SOKOWIRÓWKA MJ400SOKOWIRÓWKA MJ400
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIAINSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Budowa sokowirówki
1. Napęd sokowirówki
a. Wyłącznik ON-OFF-TURBO
b. Zabierak
c. Przyssawka
d. Przewód przyłączeniowy
2. Miska
e. Dzióbek
3. Wkładka miski
f. Żeberko
4. Sito
5. Pokrywa
6. Kabłąk
7. Popychacz
8. Zbiornik resztek
9. Szczotka
10. Pojemnik na sok
7
5
2
e
b
6
1
a
8
10
9
3
f
4
c
A
A
d
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia
i witamy wśród użytkowników naszych
produktów.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów
rekomendujemy używanie tylko oryginal-
nych akcesoriów. Zostały one zaprojek-
towane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej
instrukcji obsługi. Szczególną uwagę
należy poświęcić wskazówkom bezpie-
czeństwa. Instrukcję obsługi prosimy
zachować, aby mogli Państwo z niej
korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Wskazówki dotyczące bezpie-
czeństwa i właściwego użyt-
kowania
Przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia zapoznaj się z treścią całej
instrukcji obsługi. Należy upewnić się,
że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
OSTRZEŻENIA!
Nieprzestrzeganie grozi obra-
żeniami
● Urządzenie nie jest prze-
znaczone do użytku przez
dzieci. Trzymaj urządzenie
i jego przewód przyłączenio-
wy z dala od dzieci.
● Dzieci nie powinny bawić
się urządzeniem.
Urządzenie nie jest prze-
znaczone do używania
przez osoby z ograniczony-
mi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub umysło-
wymi, a także nie posiada-
jące wiedzy lub doświad-
czenia chyba, że będą one
nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat ko-
rzystania z tego urządzenia
w bezpieczny sposób i jeśli
zrozumieją związane z tym
zagrożenia.
● Dzieci bez nadzoru nie po-
winny wykonywać czyszcze-
nia i konserwacji urządzenia.
● Zachowaj szczególną
ostrożność podczas pracy
z sokowirówką w obecności
dzieci.
● Zawsze odłączaj urządze-
nie od zasilania jeśli jest po-
zostawiane bez nadzoru oraz
przed jego demontażem,
montażem lub czyszczeniem.
● Nie używaj sokowirówki,
gdy wirujące sitko obrotowe
jest uszkodzone.
● Nie uruchamiaj urządze-
nia, jeśli przewód zasilający
jest uszkodzony lub obudo-
wa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Jeżeli przewód zasilający
nieodłączalny ulegnie uszko-
dzeniu, to powinien on być
wymieniony u wytwórcy lub
u pracownika zakładu serwi-
sowego, albo przez wykwali-
fikowaną osobę w celu unik-
nięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może
dokonywać jedynie prze-
szkolony personel. Niepra-
widłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne
zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek
zwróć się do specjalistyczne-
go punktu serwisowego.
● Przed uruchomieniem so-
kowirówki sprawdź czy sito
jest prawidłowo osadzone
na zbieraku oraz czy pokry-
wa jest prawidłowo zamoco-
wana kabłąkiem.
● Nie zwalniaj kabłąka, gdy
sokowirówka pracuje i wiruje
sito.
● Przed wymianą wyposa-
żenia lub zbliżaniem się do
części poruszających się
podczas użytkowania, należy
wyłączyć sprzęt i odłączyć
go od zasilania.
● Do popychania produktu
stosuj tylko popychacz będą-
cy na wyposażeniu.
● Nie stawiaj sokowirówki na
mokrej powierzchni.
● Nie używaj sokowirówki
bez zbiornika resztek.
● Nie wyciągaj wtyczki z
gniazdka sieci pociągając za
przewód.
● Sokowirówkę podłączaj
jedynie do gniazdka sieci
prądu przemiennego 230 V
wyposażonego w kołek
ochronny.
Uwaga!
● Natychmiast wyłącz sokowirówkę, gdy
zauważysz silne wibracje lub zmniejsze-
nie obrotów. Oczyść sito i jego obudowę.
● Przerwij pracę i odłącz urządzenie od
sieci, gdy nastąpi zablokowanie produktu
w leju zasypowym lub na tarczy rozdrab-
niającej. Usuń przyczynę zablokowania.
● Natychmiast przerwij pracę i odłącz
urządzenie od sieci, gdy do napędu soko-
wirówki dostał się jakikolwiek płyn. Oddaj
sokowirówkę do przeglądu w punkcie
serwisowym.
● Nie narażaj sokowirówki na działanie
temperatury powyżej 60°C.
● Nie pozostawiaj włączonego do sieci
urządzenia bez dozoru.
● Nie zanurzaj napędu sokowirówki
w wodzie ani nie myj go pod bieżącą
wodą.
● Do mycia obudowy nie używaj agre-
sywnych detergentów w postaci emulsji,
mleczka, past, itp. Mogą one między
innymi usunąć naniesione oznaczenia
informacyjne, znaki ostrzegawcze, itp.
● Nie przeciążaj urządzenia nadmierną
ilością produktu, ani zbyt silnym jego
popychaniem (popychaczem), gdyż gwał-
towny wzrost poziomu soku w dzióbku
miski sokowej może doprowadzić do
powstania zjawiska wypływania soku
spod pokrywy lub do zbiornika resztek.
● Napęd postaw w pobliżu gniazdka sieci
na twardym, stabilnym podłożu tak, aby
nie zasłaniać otworów wentylacyjnych
w obudowie.
Cechy urządzenia
Sokowirówka typ MJ400 jest elektrycz-
nym urządzeniem służącym do szybkiego
odwirowywania soków z owoców
i warzyw z automatycznym oddzieleniem
odpadów. W sokowirówce następuje roz-
tarcie surowca, a następnie odwirowanie
soku z rozdrobnionej masy. Prosta
i łatwa obsługa podnosi walory użytko-
we urządzenia. Elektroniczny stabiliza-
tor prędkości zapewnia stałą prędkość
obrotów niezależnie od obciążenia,
dzięki czemu zapewnione jest uzyskanie
jednolitej konsystencji soku. Sokowirówka
posiada zabezpieczenie uniemożliwiające
jej włączenie w przypadku niekomplet-
nego montażu urządzenia. Sokowirówka
wyposażona jest dodatkowo w funkcję
automatycznego czyszczenia sita. Po na-
ciśnięciu przycisku TURBO silnik pracuje
przez 1,5÷2 sekundy na wysokich obro-
tach. Wysokie obroty pomagają oczyścić
sito w przypadku, gdy pojawią się drgania
wynikłe z nadmiernego nagromadzenia
się miąższu.
Funkcja TURBO może być stosowana
jedynie w 10-sekundowych odstępach.
Ilość uzyskanego soku np. z 1 kg surow-
ca zależy od stopnia jego świeżości, jak
również od czystości sita i stanu tarczy
rozdrabniającej. Części mające kontakt
z przetwarzanymi surowcami wykonane
są z materiałów dopuszczonych do kon-
taktu z żywnością.
Informacje o produkcie i wska-
zówki dotyczące użytkowania
● Urządzenie jest przeznaczone do użyt-
ku domowego. W przypadku wykorzysty-
wania go do celów biznesu gastronomicz-
nego, warunki gwarancji zmieniają się.
● Po zakończeniu pracy wyjmij wtyczkę
przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieci.
● Przed pierwszym użyciem urządzenia
dokładnie umyj elementy wyposażenia.
Parametry techniczne
Parametry techniczne podane są na
tabliczce znamionowej wyrobu.
Czas przerwy przed ponownym użyciem
TURBO: 10 sekund.
Zakres prędkości: I bieg, TURBO.
Sokowirówka typ MJ400 zbudowana jest
w I klasie izolacji i jest wyposażona
w przewód przyłączeniowy z żyłą ochron-
ną, i wtyczką ze stykiem ochronnym.
Wymaga podłączenia do gniazdka sieci
wyposażonego w kołek ochronny.
Sokowirówka spełnia wymagania
odpowiednich norm.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tablicz-
ce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na
stronie producenta.
Przygotowanie sokowirówki
do pracy
Przed pierwszym użyciem umyj części
mające kontakt z przetwarzanym
produktem.
● Sokowirówkę postaw w pobliżu gniazd-
ka sieci na twardym, czystym i suchym
podłożu.
● Pociągnij kabłąk (6) w dół tak, aby jego
rolki wyskoczyły z wgłębień na pokrywie
(5).
● Wyjmij popychacz (7), pokrywę (5).
● Zdejmij miskę (2) razem z wkładką (3)
oraz sitem (4).
● Rozłącz miskę (2) z wkładką (3).
● Zdemontowane części (z wyjątkiem
napędu) dokładnie umyj w ciepłej wo-
dzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Po dokładnym osuszeniu przystąp do
montażu czystych elementów.
● Załóż miskę (2) na napęd (1) tak, aby
w 4 wgłębieniach na spodzie miski (2)
znalazły się 4 występy umieszczone na
górnej powierzchni napędu (1).
● Nałóż na miskę (2) wkładkę miski (3)
tak, aby żeberko (f) wkładki miski (3) zna-
lazło się w wycięciu miski (2) znajdującym
się nad dzióbkiem.
● Włóż do środka sito (4) i wciśnij na
zabierak, zwracając uwagę, czy jest prawi-
dłowo osadzone i czy łatwo się obraca.
● Nałóż pokrywę (5) tak, aby żeberko (f)
wkładki miski (3) znalazło się w wycięciu
pokrywy (5).
● Zwróć uwagę na poprawność montażu.
Żeberko (f) wkładki miski (3) powinno
znaleźć się w jednej linii z wycięciem w
misce (2) oraz wycięciem w pokrywie (5).
● Podnieś do góry kabłąk (6) tak, aby
jego rolki wskoczyły do wgłębień na
pokrywie (5), (słychać będzie charaktery-
styczny trzask).
● Do leja zasypowego włóż popychacz
(7) tak, aby wybranie w nim w kształcie
litery „V” trafiło na nóż znajdujący się
w leju zasypowym.
● Wsuń ukośnie zbiornik resztek (8) pod
pokrywę (5) i pod okap wkładki miski (3),

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756