Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi ODKURZACZ HYUNDAI VC020O

Powrót
VC 020B, 020O
NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ / NAVODILA ZA UPORABO
STOJATÝ VYSAVAČ, 2 V 1 / STOJATÝ VYSÁVAČ, 2 V 1
ODKURZACZ STOJĄCY, 2 W 1 / STICK VACUUM CLEANER, 2-IN-1
ÁLLÓ PORSZÍVÓ, 2 AZ 1-BEN / POKONČNI BATERIJSKI SESALNIK
22/7/2016
CZ - 2
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto
přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se
záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu
dobře uschovejte.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo
byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí
případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění
a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou
starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah
spotřebiče a jeho přívodu.
Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.
Před výměnou příslušenství nebo přístupných části, které se při
používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo
údržbou, spotřebič vypněte a odpojte od el. sítě vytažením vidlice
napájecího přívodu z el. zásuvky!
Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být
přívod nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně
kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru
a před montáží, demontáží nebo čištěním.
Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (v obchodech,
kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích,
v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej
neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte
vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku
ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
Používejte jen originální příslušenství.
Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj“.
SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO TENTO PŘÍSTROJ
Před použitím zkontrolujte, že je napětí v místní elektrické síti stejné jako uvedené na štítku
přístroje.
Před čistěním vždy odpojte přístroj ze zásuvky.
Nepoužívejte jej nadměrně (například pro vysávání cementu, omítky),
jelikož může dojít ke snížení životnosti nebo dokonce poškození.
Nikdy nevysávejte nic hořícího nebo kouřícího, jako jsou cigarety,
zápalky nebo horký popel!
Nevysávejte kapaliny!
Nepoužívejte přístroj když sací výkon slábne. Důvodem je plný zásobník na prach
nebo zanesený filtr. Vyčistěte ho nebo vyměňte filtr za nový.
Než začnete vysavač používat, zcela jej sestavte.
CZ - 3
CZ
Zařízení za kabel netahejte ani nezvedejte, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nepřivírejte kabel
do dveří, ani jej neobtáčejte kolem ostrých hran nebo rohů.
Nepřejíždějte spotřebičem přes kabel. Zabraňte kontaktu kabelu s horkými povrchy.
Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte, je-li některý otvor ucpaný.
Udržujte zařízení bez prachu, chuchvalců, vlasů a jiných nečistot, které by mohly
snížit proudění vzduchu.
Před odpojením ze zásuvky vypněte spotřebič.
Nepřibližujte otvory zařízení k obličeji a tělu.
Při čištění schodů buďte opatrní.
Spotřebič neponořujte do vody.
Nepoužívejte k úklidu hořlavých nebo výbušných tekutin, jako je benzín, a nepoužívejte
v oblastech, kde by se takové látky mohly vyskytovat.
Nepoužívejte přístroj ve vlhkých místnostech!
Vysavač nikdy nepoužívejte bez filtru a zásobníku na prach.
Zkontrolujte, zda je filtr a zásobník vložen správně!
Nikdy nevysávejte ostré předměty, jako např. skleněné střepy.
Nemiřte vysavačem na lidi ani zvířata, jestliže je v provozu.
Vysavač nepoužívejte k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodě.
POPIS PRVKŮ
P1 Horní rukojeť
P2 Tlačítko pro složení rukojeti
P3 Osa pro skládání rukojeti
P4 Přívodní kabel
P5 Zástrčka
P6 Podlahová hubice
P7 Uvolňovací tlačítko
P8 Tělo stojatého vysavače
P9 Hlavní spínač
P10 Ruční vysavač
P11 HEPA ltr