Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralka INDESIT IWSD 51051 C ECO (PL) 5kg 1000 obr A+

Powrót
PL
1
Spis treści
Instalacja, 2-3
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Podłączenia hydrauliczne i elektryczne
Pierwszy cykl prania
Dane techniczne
Utrzymanie i konserwacja, 4
Odłączenie wody i prądu elektrycznego
Czyszczenie pralki
Czyszczenie szuadki na środki piorące
Konserwacja okrągłych drzwiczek i bębna
Czyszczenie pompy
Kontrola przewodu doprowadzającego wodę
Zalecenia i środki ostrożności, 5
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Utylizacja
Opis pralki i uruchamianie programu, 6-7
Panel sterowania
Kontrolki
Uruchamianie programu
Programy, 8
Tabela programów
Personalizacja, 9
Ustawianie temperatury
Ustawianie wirowania
Funkcje
Środki piorące i bielizna, 10
Szuadka na środki piorące
Przygotowanie bielizny
Tkaniny wymagające szczególnego traktowania
System równoważenia ładunku
Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich
usuwania, 11
Serwis Techniczny, 12
IWSD 51051
Instrukcja obsługi
PRALKA
Polski,1
PL GB
English,13
2
PL
! Należy zachować niniejszą książeczkę, aby
móc z niej skorzystać w każdej chwili. W pr-
zypadku sprzedaży, odstąpienia lub przenie-
sienia pralki w inne miejsce należy zadbać o pr-
zekazanie instrukcji wraz z maszyną, aby nowy
właściciel mógł zapoznać się z działaniem
urządzenia i z dotyczącymi go ostrzeżeniami.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi:
zawiera ona ważne informacje dotyczące
instalacji oraz właściwego i bezpiecznego
użytkowania pralki.
Rozpakowanie i wypoziomowanie
Rozpakowanie
1. Rozpakować pralkę.
2. Sprawdzić, czy nie doznała ona uszkodzeń
w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia
uszkodznie podłączjej i skontaktować się
ze sprzedawcą. 3. Odkręcić 4 śruby
zabezpieczające
maszynę na czas
transportu oraz zdjąć
gumowy element z
podkładką, znajdujący
się w tylnej części
pralki (patrz rysunek).
4. Zatkać otwory przy pomocy plastikowych
zaślepek, znajdujących się w wyposażeniu
maszyny.
5. Zachować wszystkie części: w razie
konieczności przewiezienia pralki w inne
miejsce, powinny one zostać ponownie za-
montowane.
! Części opakowania nie zabawkami dla
dzieci.
Poziomowanie
1. Ustaw pralkę na askiej i twardej podłodze,
nie opierając jej o ściany, meble itp.
2. Jeśli podłoga nie
jest idealnie pozioma,
należy skompensować
nierówności,
odkręcając lub
dokręcając przednie
nóżki (patrz rysunek);
kąt nachylenia, zmierzony na górnym blacie
pralki nie powinien przekraczać 2°.
Staranne wypoziomowanie pralki zapewnia
jej stabilność i zapobiega wibracjom, hałasowi
oraz przesuwaniu się maszyny w czasie pracy.
W razie ustawienia na dywanie lub wykładzinie
dywanowej należy tak wyregulować nóżki,
aby pod pralką pozostawała wolna przestrzeń
niezbędna dla wentylacji.
Podłączenia hydrauliczne i elektry-
czne
Podłączenie przewodu doprowadzającego
wodę
1. Podłączyć przewód
zasilający popr-
zez przykręcenie do
zaworu wody zimnej z
końcówką gwintowaną
¾ gas (patrz rysunek).
Przed podłączeniem
spuszczać wodę do
momentu, stanie
się ona całkowicie pr-
zezroczysta.
2. Podłączyć do
maszyny przewód
doprowadzający
wodę, przykręcając
go do odpowiedniego
otworu dopływowego,
znajdującego się w
tylnej części pralki, z
prawej strony u góry
(patrz rysunek).
3. Zwrócić uwagę, aby na przewodzie nie było
zagięć ani zwężeń.
! Ciśnienie wody w kurku powinno mieścić się
w przedziale podanym w tabeli Danych tech-
nicznych (patrz strona obok).
! Jeśli długość przewodu doprowadzającego
wodę jest niewystarczająca, należy zwrócsię
do specjalistycznego sklepu lub do autoryzo-
wanego technika.
! Nigdy nie instalować już używanych przewo-
dów.
! Stosować przewody znajdujące się w
wyposażeniu maszyny.
Instalacja
PL
3
65 - 100 cm
Podłączenie przewodu odpływowego
Podłączyć przewód
odpływowy, nie
zginając go, do rury
ściekowej lub do ot-
woru odpływowego w
ścianie, które powin-
ny znajdować się na
wysokości od 65 do
100 cm od podłogi;
ewentualnie oprzeć go
na brzegu zlewu lub
wanny, przymocowując
do kranu prowad-
nik, znajdujący się w
wyposażeniu (patrz ry-
sunek). Wolny koniec pr-
zewodu odpływowego
nie powinien być zanur-
zony w wodzie.
! Odradza się stosowanie przewodów
przedłużających; jeśli to konieczne, przewód
przedłużający powinien mieć taką samą
średnicę jak oryginalny, a jego długość nie
może przekraczać 150 cm.
Podłączenie elektryczne
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elektry-
cznego należy się upewnić, czy:
gniazdko posiada uziemienie i jest zgodne z
obowiązującymi przepisami;
gniazdko jest w stanie wytrzymmaksymal-
ne obciążenie mocy maszyny, wskazane w
tabeli Danych technicznych (patrz obok);
napięcie zasilania mieści się w wartościach
wskazanych w tabeli Danych technicznych
(patrz obok);
gniazdko pasuje do wtyczki pralki. W przeciwnym
razie należy wymienić gniazdko lub wtyczkę.
! Nie należy instalować pralki na otwartym
powietrzu, nawet w osłoniętym miejscu, gdyż
wystawienie urządzenia na działanie deszczu
i burz jest bardzo niebezpieczne.
! Po zainstalowaniu pralki gniazdko elektryczne
powinno być łatwo dostępne.
Dane techniczne
Model IWSD 51051
Wymiary szerokość cm 59,5
wysokość cm 85
głębokość cm 42
Pojemność od 1 do 5 kg
Dane prądu
elektrycznego
dane techniczne umieszc-
zone są na tabliczce na
maszynie
Dane sieci
wodociągowej
Maksymalne ciśnienie
1 MPa (10 barów)
ciśnienie minimalne
0,05 MPa (0,5 barów)
pojemność bębna 40 litrów
Szybkość
wirowania do 1000 obrotów na minutę
Programy te-
stowe zgodnie
z dyrektywami
1061/2010 i
1015/2010
Program 2: Bawełna 60°C.
Program 3: Bawełna 40°C.
Urządzenie to zostało wy-
produkowane zgodnie z
następującymi przepisami CE:
- 2004/108/CE (o
Kompatybilności Elektro-
magnetycznej)
- 2012/19/EU
- 2006/95/CE (o Niskim Napięciu)
! Nie używać przedłużaczy ani rozgałęźników.
! Przewód nie powinien b pozginany ani
przygnieciony.
! Przewód zasilania elektrycznego może być wymie-
niany wyłącznie przez autoryzowanych techników.
Uwaga! Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku nieprzestrze-
gania powyższych zasad.
Pierwszy cykl prania
Po zainstalowaniu pralki, przed przystąpieniem
do jej ytkowania, należy wykon jeden cykl
prania ze środkiem piorącym, ale bez wsadu,
nastawiac program 2.
4
PL
Odłączenie wody i prądu elektrycznego
Zamknąć kurek dopływu wody po każdym
praniu. W ten sposób zmniejsza się zużycie
instalacji hydraulicznej pralki oraz eliminuje
się niebezpieczeństwo wycieków.
Przed przystąpieniem do czyszczenia pralki
oraz do czynności konserwacyjnych wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
Czyszczenie pralki
Obudowę zewnętrzną i gumowe części pralki
można myć ściereczką zmoczoną w letniej wo-
dzie z mydłem. Nie stosować rozpuszczalników
ani ściernych środków czyszczących.
Czyszczenie szufladki na środki
piorące
Wysunąć szufladkę,
unosząc ją lekko ku
górze i wyciągając
na zewnątrz (patrz
rysunek).
Wypłukać szufladkę
pod bieżącą wodą.
Czynność należy
wykonywać stosun-
kowo często.
Konserwacja okrągłych drzwiczek i
bębna
Drzwiczki pralki należy zawsze pozostawiać
uchylone, aby zapobiec tworzeniu się niepr-
zyjemnych zapachów.
Czyszczenie pompy
Pralka wyposażona jest w pompę
samoczyszczącą, która nie wymaga zabiegów
konserwacyjnych. Może się jednak zdarzyć, że
drobne przedmioty (monety, guziki) wpadną
do komory wstępnej zabezpieczającej pompę,
która znajduje się w jej dolnej części.
! Należy się upewnić, że cykl prania został
zakończony i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Aby dostać się do komory wstępnej:
1. zdjąć panel pok-
rywy z przedniej stro-
ny pralki przy pomocy
śrubokrętu (patrz ry-
sunek);
2. odkręcić pokrywę,
obracając w kie-
runku przeciwnym do
ruchu wskazówek ze-
gara (patrz rysunek):
wypłynięcie niewiel-
kiej ilości wody jest
normalnym zjawiski-
em;
3. dokładnie wyczyścić wnętrze;
4. ponownie przykręcić pokrywę;
5. ponownie założyć panel upewniwszy się,
przed dociśnięciem go do maszyny, czy za-
trzaski zostały umieszczone w odpowiednich
otworach.
Kontrola przewodu doprowadzającego
wodę
Przynajmniej raz w roku należy sprawdzić pr-
zewód doprowadzający wodę. Jeśli widoczne
na nim pęknięcia i rysy, należy go wymienić:
w trakcie prania duże ciśnienie może bowiem
spowodować jego nagłe rozerwanie.
! Nigdy nie instalować już używanych przewo-
dów.
Utrzymanie i konserwacja
PL
5
Zalecenia i środki
ostrożności
! Pralka została zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie
z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Niniej-
sze ostrzeżenia zostały tu zamieszczone ze względów
bezpieczeństwa i należy je uważnie przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie to zostało zaprojektowane wyłącznie do
ytkowania w warunkach domowych.
Z niniejszego urządzenia mogą korzystać
dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
zmysłowych bądź umysłowych, jak również
osoby nieposiadające doświadczenia lub
znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one
pod nadzorem innych osób lub jeśli zostały
pouczone na temat bezpiecznego sposobu
użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę
ze związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie
powinny bawić się urządzeniem. Prace
związane z czyszczeniem i konserwacją nie
mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie
są one nadzorowane.
Nie dotykać pralki, stojąc przy niej boso lub mając mokre
lub wilgotne ręce albo stopy.
Nie wyjmować wtyczki z gniazdka, ciągnąc za kabel, lecz
trzymając za wtyczkę.
W trakcie pracy maszyny nie otwierać szuadki na środki
piorące.
Nie dotykać odprowadzanej wody, gdyż może ona
osiągać wysokie temperatury.
W żadnym wypadku nie otwierać okrągłych drzwiczek
pralki na siłę: grozi to uszkodzeniem mechanizmu
zabezpieczającego drzwiczki przed przypadkowym
otwarciem.
W razie wystąpienia usterki nie należy w żadnym wypad-
ku próbować dostać się do wewnętrznych części pralki z
zamiarem samodzielnego dokonania naprawy.
Zawsze uważać, aby dzieci nie zbliżały się do pracującej
pralki.
W czasie prania okrągłe drzwiczki pralki nagrzewają się.
Jli trzeba przenieść pralkę w inne miejsce, należy to robić
bardzo ostrożnie, w dwie lub trzy osoby. Nigdy nie przenos
pralki samodzielnie, gdyż jest ona bardzo ciężka.
Przed eniem bielizny sprawdzić, czy ben jest pusty.
Utylizacja
Utylizacja opakowania: stosować się do lokalnych przepi-
w, dzki temu opakowanie będzie moo zostać ponow-
nie wykorzystane.
Europejska Dyrektywa 2012/19/EU dotycząca Zużytych
Elektrycznych i Elektronicznych Urządzeń zakłada zakaz
pozbywania się starych urdzeń domowego ytku jako
nieposortowanych śmieci komunalnych. Zużyte urządzenia
muszą być osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizo-
wania odzyskania oraz ponownego przetworzenia pewnych
komponentów i materiów. Pozwala to ograniczyć zanieczy-
szczenie środowiska i pozytywnie wpływa na ludzkie zdrowie.
Przekreślony symbol „koszaumieszczony na produkcie
przypomina klientowi o obowiązku specjalnego sortowania.
Konsumenci powinni kontaktow się z adzami lokalnymi
lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji dotyccych
postępowania z ich zużytymi urdzeniami gospodarstwa
domowego.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756