Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka INDESIT DIC3B+16A

Powrót
PL
1
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Instrukcji bezpieczeństwa.
URZĄDZENIE
OPIS PRODUKTU
PANEL STEROWANIA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie: www.indesit.com/register
Instrukcje bezpieczeństwa oraz Podręcznik użytkownika,
można pobrać z naszej strony internetowej
docs.indesit.eu; należy postępować zgodnie z zalece-
niami opisanymi na odwrocie niniejszej książeczki.
0000 000 00000
Service:
1
2
3
4
5
6
10
12
7
11
9
8
1. Górny kosz
2. Składane półeczki
3. Regulator wysokości górnego kosza
4. Górne ramię natryskowe
5. Dolny kosz
6. Koszyk na sztućce
7. Dolne ramię natryskowe
8. Zespół ltra
9. Zbiornik soli
10. Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
11. Tabliczka znamionowa
12. Panel sterowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
2. Przycisk wyboru programu
3. Kontrolka „Brak soli”
4. Kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego”
5. Numer programu i wskaźnik „Opóźnienia
6. Kontrolka Tabletek (Tab)
7. Wyświetlacz
8. Przycisk „Push&GO”
9. Przycisk „Opóźnienie
10. Przycisk i kontrolka „START/Pauza”/ Tabletki (Tab)
2
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA
URZĄDZENIA
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
Konieczne jest, aby ZBIORNIK SOLI NIGDY NIE BYŁ PUSTY.
Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS
PRODUKTU), i powinien zostać napełniony, gdy na panelu sterowania
świeci się kontrolka BRAK SOLI .
1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara).
2. Tylko podczas wykonywania czynności po
raz pierwszy: Napełnić zbiornik soli wodą.
3. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do
krawędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wy-
ciek wody jest tu normalny.
4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania aby uniknąć korozji.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości
wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody. Tę in-
formację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Zakład produkcyjny ustawia domyślną wartość dla twardości wody.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Przytrzymać przycisk P przez 5 sekund, aż będzie słychać sygnał wię-
kowy.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka BRAK SOLI
migają jednocześnie.
Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz TABELA
TWARDOŚCI WODY).
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przezna-
czona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli pojemnik z solą jest pusty, istnieje ryzyko uszkodzenia zmięk-
czacza wody oraz grzałki z powodu nagromadzenia osadu.
Stosowanie soli jest zalecane z każdym rodzajem detergentu do
zmywarek.
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu
nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO , świeci się na panelu sterowania.
1. Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej mak-
symalny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli tak się
stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3. Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory
zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można
wyregulwać dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Nacisnąć trzykrotnie przycisk P - będzie słychać sygnał dźwiękowy.
Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Miga wybrany aktualnie numer poziomu nabłyszczacza oraz kontrolka
BRAK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO.
Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu nabłyszcza-
jącego.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na
ZERO (ECO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu
nabłyszczającego.
Można ustawić maksymalnie 5 poziomy, zależnie od modelu zmywarki.
Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia. Aby sprawdzić usta-
wienia posiadanej zmywarki, należy postąpić według instrukcji powyżej.
Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić ni-
ski poziom (1-2).
Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, należy
ustawić wysoki poziom (3-4).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik detergentu, użyć urządzenia do otwiera-
nia C. Detergent wsypywać/wlewać tylko do suchego zasobnika D.
Detergent przeznaczony do mycia wstępnego wsypywać/wlewać
bezpośrednio do komory zmywarki.
1. 1. Odmierzając dawkę detergentu, na-
leży uwzględnić informacje podane po-
wyżej, aby dodana ilość detergentu była
prawidłowa. Wewnątrz dozownika D
znajdują się oznaczenia ułatwiające
dozowanie detergentu.
2. 2. Przed zatrzaśnięciem pokrywy
usunąć pozostałości detergentu
z krawędzi dozownika.
3. 3. Zamknąć pokrywkę dozownika
detergentu, pociągając ją w górę tak,
aż urządzenie zamykające zostanie
zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie,
zgodnie z danym programem.
Jeśli używany jest deterge nt typu „all-in-one” zalecamyywanie przycisku
TABLETKI, ponieważ wtedy zostanie wybrany program pozwalający na
osiągnięcie najlepszych rezultatów mycia i suszenia za każdym razem.
Zastosowanie detergentów nieprzeznaczonych do użytku w zmywar-
kach może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie
urządzenia.
C
D
Tabela twardości wody
Poziom °dH
St. niemieckie
°fH
St. francuskie
°Clark
St. brytyjskie
1 Miękka 0 - 6 0 - 10 0 - 7
2 Średnia 7 - 11 11 - 20 8 - 14
3 Przeciętna 12 - 16 21 - 29 15 - 20
4 Twarda 17 - 34 30 - 60 21 - 42
5 Bardzo twarda 35 - 50 61 - 90 43 - 62
A
B
PL
3
TABELA PROGRAMÓW
OPIS PROGRAMÓW
Program
Faza
suszenia
Dostępne opcje *)
Czas trwania
programu
zmywania
(godz.:min)**)
Zużycie wody
(litry/cykl)
Zużycie energii
(kWh/cykl)
1. Eco 50° 3:20 12,0 1,04
2. Intensywny 65° 2:30 15,0 1,50
3. Mieszane 55° 2:00 15,0 1,35
4. Fast&Clean 28’ 45° - 0:28 9,0 0,50
5. Mycie wstępne - - 0:10 4,5 0,01
6. Połowa załadunku 50° 1:20 12,0 1,10
7. Push&GO 50° 1:25 11,5 1,10
Dane Programu Eko uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 60436:2019.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Wartości podane dla innych programów niż program Eco mają charakter referencyjny. Rzeczywisty czas może się zmieniać w zależności od wielu czyn-
ników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu, wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także
od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć czas trwania programu aż o 20 min.
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
1 ECO
Program Eco jest przeznaczony do mycia naczyń o zwykłym stopniu za-
brudzenia; dla tego zastosowania jest to najbardziej wydajny program pod
względem zużycia energii elektrycznej i wody oraz w takim zastosowaniu
program ten uzyskał certykat zgodności z dyrektywą unijną Ecodesign.
2 INTENSYWNY
Program do zmywania mocno zabrudzonych garnków i talerzy (nie na-
leży używać do naczyń delikatnych).
3 MIESZANE
Program do mycia normalnie zabrudzonych garnków i talerzy.
4 FAST & CLEAN 28’
Program należy stosować przy połowie załadunku lub lekko zabrudzo-
nych naczyniach, na których nie zalegają resztki jedzenia. Nie ma fazy
suszenia
5 MYCIE WSTĘPNE
Opłukiwanie naczyń przeznaczonych do późniejszego mycia. W tym
programie nie używa się żadnego detergentu.
6 POŁOWA ZAŁADUNKU
Naczynia lekko lub normalnie zabrudzone, połowa zwykłego załadunku.
7 PUSH&GO
Codzienny cykl mycia i suszenia zapewnia świetne rezultaty zmywania
w krótkim czasie i bez konieczności przygotowania naczyń.
Uwagi:
Należy pamiętać, że cykl Fast&Clean 28’ służy do mycia lekko zabrudzonych
naczyń.
4
OPCJE I FUNKCJE
TABLETKI (TAB)
Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność programu
zgodnie z typem zastosowanego detergentu.
Nacisnąć przycisk START/Pauza i przytrzymać przez 3 sekun-
dy (zaświeci się odpowiedni symbol), jeśli używany jest wie-
lofunkcyjny detergent w formie tabletki (płyn nabłyszczający,
sól i detergent w jednym).
W przypadku korzystania z detergentu w proszku lub w
płynie, opcja ta powinna być wyłączona.
OPÓŹNIENIE
Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od 1 do
12 godzin.
1. Nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE: na wyświetlaczu pojawi się
odpowiedni symbol - h”; po każdym naciśnięciu przycisku,
czas (1 godz., 2 godz., itd. do maks. 12 godz.) liczony od po-
czątku wybranego cyklu zmywania zostanie zwiększony.
2. Wybrać program zmywania, nacisnąć przycisk START/Pauza
i w ciągu czterech sekund zamknąć drzwiczki: zegar zacznie
odliczanie.
3. Po upływie ustawionego czasu kontrolka h zgaśnie i roz-
pocznie się cykl zmywania.
Aby ustawić czas opóźnienia i wybrać krótszy czas, należy nacisnąć
przycisk OPÓŹNIENIE. Aby anulować wybór, nacisnąć i przytrzymać
przycisk, aż kontrolka wybranego opóźnienia h zgaśnie.
Funkcja OPÓŹNIENIE nie może być ustawiana po włączeniu
się cyklu zmywania.
PUSH & GO
Wyraźnie odróżniający się przycisk Push&GO umożliwia
bezpośredni dostęp do programu Push&GO, cyklu zmywania
i suszenia zapewniającego doskonałe rezultaty zmywania w
krótkim czasie. Nie musisz martwić się, który program wybrać
– cykl Push&GO wykona pracę za ciebie.
Aby wybrać program Push&GO, włączyć urządzenie, nacisnąć
tylko przycisk Push&GO i przytrzymać przez 3 sekundy i
zamknąć drzwiczki w ciągu 4 sekund.
OPCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA).
Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym programem patrz TABELA PROGRAMÓW, odpowiednia dioda LED mignie
szybko 3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona.