Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka INDESIT DSIO 3T224 CE

Powrót
PL
1
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
URZĄDZENIE
OPIS PRODUKTU
PANEL STEROWANIA
1. Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
2. Przycisk wyboru programu
3. Kontrolka „Brak soli”
4. Kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego”
5. Numer programu i wskaźnik „Opóźnienia
6. Wyświetlacz
7. Kontrolka „Opóźnienia
8. Kontrolka „Połowa wsadu
9. Przycisk „Push & Go
10. Przycisk „Opóźnienie”
11. Przycisk i kontrolka „Połowa wsadu”
12. Przycisk i kontrolka Tabletki (Tab)”
13. Przycisk i kontrolka „Start/Pauza”
1
2
3
4
57
8
10
9
13
0000 000 00000
Service:
1112
6
1. Górny kosz
2. Składane półeczki
3. Regulator wysokości górnego kosza
4. Górne ramię natryskowe
5. Dolny kosz
6. Miejsce do umieszczania dużych przedmiotów
7. Koszyk na sztućce
8. Dolne ramię natryskowe
9. Zespół ltra
10. Zbiornik soli
11. Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
12. Tabliczka znamionowa
13. Panel sterowania
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie:
www.indesit.com
Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i
konserwacji urządzenia można pobrać odwiedzając
naszą stronę docs.indesit.eu i postępując zgodnie
ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej
broszury.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA
URZĄDZENIA
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
• Ważne jest, aby zbiornik soli nigdy nie był pusty.
• Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS PRODUKTU),
i powinien zostać napełniony, gdy na panelu sterowania świeci się kon-
trolka BRAK SOLI .
1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika
(w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara).
2. Tylko podczas wykonywania czynności po raz
pierwszy: Napełnić zbiornik soli wodą
3. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do kra-
wędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wyciek
wody jest tu normalny.
4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości
wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody. Tę in-
formację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Ustawienie fabryczne odnosi się do wody o maksymalnej twardości.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Przytrzymać przycisk P przez 5 sekund, aż będzie słychać sygnał dźwię-
kowy.
• Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
• Wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka BRAK SOLI
migają jednocześnie.
• Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz TABELA
TWARDOŚCI WODY).
• Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przezna-
czona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli zbiornik soli nie zostanie napełniony, zmiękczacz wody i ele-
ment grzejny mogą z tego powodu ulec uszkodzeniu.
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu
nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO , świeci się na panelu sterowania.
1. Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej mak-
symalny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli tak
się stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3. Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory
zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można
wyregulwać dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
• Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Nacisnąć trzykrotnie przycisk P - będzie słychać sygnał dźwiękowy.
• Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
• Miga wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka
BRAK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO.
• Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu nabłysz-
czającego.
• Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na
ZERO (ECO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu
nabłyszczającego. Można ustawić maksymalnie 5 poziomy, zależnie od
modelu zmywarki. Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia.
Aby sprawdzić ustawienia posiadanej zmywarki, należy postąpić
według instrukcji powyżej.
• Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić
niski poziom (1-2).
• Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, należy
ustawić wysoki poziom (3-4).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik detergentu,
użyć urządzenia do otwierania A.
Detergent wsypywać/wlewać tylko
do suchego zasobnika B.
Detergent przeznaczony do mycia
wstępnego wsypywać/wlewać
bezpośrednio do komory zmywarki.
1. Odmierzając dawkę detergentu, należy
uwzględnić informacje podane powyżej, aby
dodana ilość detergentu była prawidłowa.
Wewnątrz dozownika B znajdują się oznaczenia ułatwiające dozowanie
detergentu.
2 . Przed zatrzaśnięciem pokrywy usunąć pozostałości detergentu z
krawędzi dozownika.
3 . Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu, pociągając ją w górę tak,
aż urządzenie zamykające zostanie zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie,
zgodnie z danym programem. Jeśli używany jest detergent typu „all-in-one”
zalecamy używanie przycisku TABLETKI, ponieważ wtedy zostanie
wybrany program pozwalający na osiągnięcie najlepszych rezultatów
mycia i suszenia za każdym razem.
Tabela twardości wody
Poziom °dH
St. niemieckie
°fH
St. francuskie
1 Miękka 0 - 6 0 - 10
2 Średnia 7 - 11 11 - 20
3 Przeciętna 12 - 17 21 - 30
4 Twarda 18 - 34 31 - 60
5 Bardzo twarda 35 - 50 61 - 90
A
B
A
B
PL
3
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
1 EKO
Normalnie zabrudzone naczynia. Program standardowy – najskutecz-
niejszy pod względem zużycia energii i wody.
2 AUTO. INTENSYWNY
Automatyczny program do zmywania mocno zabrudzonych garnków i
talerzy (nie należy używać do naczyń delikatnych).
3 AUTO. NORMALNY
Automatyczny program do mycia normalnie zabrudzonych garnków i
talerzy.
4 DELIKATNE
Program do mycia delikatnych naczyń, które są bardziej wrażliwe na
wysoką temperaturę, np. szklanki i kubeczki.
5 KRÓTKI 30’
Program przeznaczony do lekko zabrudzonych naczyń bez zaschnię-
tych resztek jedzenia.
6 NOCNY
Odpowiedni do zmywania w nocy. Zapewnia optymalne rezultaty
zmywania i suszenia przy najniższej emisji hałasu.
7 EXTRA
Program, który pozwala na mycie bardzo dużych naczyń w dolnym ko-
szu.
8 NAMACZANIE
Opłukiwanie naczyń przeznaczonych do późniejszego mycia. W tym
programie nie używa się żadnego detergentu.
9 PUSH&GO
Codzienny cykl mycia i suszenia zapewnia świetne rezultaty zmywania
w krótkim czasie i bez konieczności przygotowania naczyń.
Uwagi:
Należy pamiętać, że cykle takie jak „Krótki” są najbardziej skuteczne w przy-
padku lekko zabrudzonych naczyń.
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii i wody należy włą-
czać zmywarkę tylko wtedy, gdy jest pełna.
OPIS PROGRAMÓW
TABELA PROGRAMÓW
Dane Programu Eko uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 50242.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Czas trwania programu pokazywany na wyświetlaczu lub podany w broszurze jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczy-
wisty czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość de-
tergentu, wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłuż
czas trwania programu aż o 20 min
Zużycie w trybie czuwania: zużycie w przypadku pozostawienia w trybie włączenia: 5 W / zużycie w trybie wyłączenia: 0,5 W
Program
Faza
suszenia
Dostępne opcje *)
Dozownik
detergentu Czas trwania
programu
zmywania
(godz.:min)**)
Zużycie
wody
(litry/cykl)
Zużycie
energii
(kWh/cykl)
Komora
zmywarki B
1Eko 50° 04:00 9,0 0,74
2Auto.
Intensywny 65° -02:20 - 03:00 16,0 - 18,0 1,2 - 1,4
3Auto.
Normalny 55° 02:10 - 02:50 14,5 - 16,0 1,05 - 1,25
4Delikatne 45° -01:40 12,0 1,0
5Krótki 30’ 50° - -00:30 9,0 0,50
6Nocny 50° -03:35 16,5 1,0
7Extra 65° - -01:30 12,0 1,2
8Namaczanie - - - - 00:10 4,5 0,01
9Push & Go 50° -01:20 10,0 1,1
4
OPCJE I FUNKCJE
OPCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA).
Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym programem patrz TABELA PROGRAMÓW, odpowiednia dioda LED mignie
szybko 3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona.
POŁOWA WSADU w koszu górnym lub dolnym
Jeśli naczyń jest niewiele, można napełnić kosz częś-
ciowo, oszczędzając wodę, energię i środek myjący.
Należy wybrać program i wciskać kolejno przycisk
POŁOWA WSADU: zapala się kontrolka odpowiadająca
wybranemu koszowi i włącza się mycie tylko w koszu
górnym lub tylko w dolnym.
Należy pamiętać o układaniu naczyń tylko w
górnym lub tylko w dolnym koszu i o zmniejszeniu
o połowę ilości środka myjącego.
TABLETKI (TAB)
Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność
programu zgodnie z typem zastosowanego detergentu.
Nacisnąć przycisk TABLETKI i przytrzymać (zaświeci się
kontrolka), jeśli używany jest wielofunkcyjny detergent
w formie tabletki (płyn nabłyszczający, sól i detergent
w jednym).
W przypadku korzystania z detergentu w proszku
lub w płynie, opcja ta powinna być wyłączona.
PUSH & GO
Wyraźnie odróżniający się przycisk Push&Go umożliwia
bezpośredni dostęp do programu Push&Go, cyklu
zmywania i suszenia zapewniającego doskonałe
rezultaty zmywania w krótkim czasie. Nie musisz
martwić się, który program wybrać – cykl Push & Go
wykona pracę za ciebie.
Aby wybrać program Push&Go, włączyć urządzenie,
nacisnąć tylko przycisk Push&Go i przytrzymać przez
3 sekundy i zamknąć drzwiczki w ciągu 4 sekund.
KONTROLKA DZIAŁANIA
Lampka LED świecąca na podłogę wskazuje, że zmywarka
działa. Można wybrać jeden z następujących trybów pracy:
a) Funkcja wyłączona.
b) Gdy rozpoczyna się cykl, kontrolka włącza się na kilka sekund,
pozostaje wyłączona podczas cyklu i miga na koniec cyklu.
c) Kontrolka pozostaje włączona podczas cyklu i miga po jego
zakończeniu (tryb domyślny).
Jeżeli zostało ustawione opóźnienie, kontrolka może być
włączona w ciągu pierwszych kilku sekund, albo przez cały
okres odliczania, zależnie od tego, czy ustawiono tryb b), czy c).
Kontrolka gaśnie za każdym razem, gdy zostaną otwarte
drzwiczki. Aby wybrać preferowany tryb, należy włącz
urządzenie, nacisnąć i przytrzymać przycisk P, aż na
wyświetlaczu pojawi się jedna z trzech liter, nacisnąć przycisk
P, aż do osiągnięcia żądanej litery (lub trybu), przytrzymać
przycisk P, aby potwierdzić wybór.
OPÓŹNIENIE
Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od
1 do 12 godzin.
1. Nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE: na wyświetlaczu poja-
wi się odpowiedni symbol - h”; po każdym naciśnięciu
przycisku, czas (1 godz., 2 godz., itd. do maks. 12 godz.)
liczony od początku wybranego cyklu zmywania zo-
stanie zwiększony.
2. Wybrać program zmywania, nacisnąć przycisk START/
Pauza i w ciągu czterech sekund zamknąć drzwiczki:
zegar zacznie odliczanie.
3. Po upływie ustawionego czasu kontrolka h zgaśnie i
rozpocznie się cykl zmywania.
Aby ustawić czas opóźnienia i wybrać krótszy czas, należy
nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE. Aby anulować wybór,
nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż kontrolka wybranego
opóźnienia „h zgaśnie.
Funkcja OPÓŹNIENIE nie może być ustawiana po
włączeniu się cyklu zmywania.
CYKL EXTRA
Dzięki programowi EXTRA można myć w intensywny
sposób naczynia o dużych rozmiarach do maksymalnej
wysokości równej 53 cm: brytfanny, ruszty i blachy
piekarnikowe, ruszty płyty kuchennej, duże garnki, półmiski
i talerze do pizzy, ltry okapowe ze stali nierdzewnej.
Aby móc załadować duże naczynia, należy wyjąć kosz
górny.
Otworzyć elementy
mocujące po prawej i lewej
stronie i wyjąć kosz.
Przy włożonym koszu
górnym, oba elementy
mocujące muszą być
zawsze zamknięte.
Aby strumień wody
mógł dotrzeć do
wszystkich części mytych
przedmiotów, należy
je ustawić w sposób
pokazany na rysunku.
Nie wolno uruchamiać zmywarki bez kosza górnego
włączając inne cykle mycia niż cykl EXTRA.
W celu przeprowadzenia cyklu Extra, należy włożyć
środek myjący BEZPOŚREDNIO DO KOMORY, a nie
do zbiorniczka.