Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Robot kuchenny planetarny KITCHENAID 5KSM3311XEER 250 W

Powrót
201
POLSKI
3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
13 14
1Głowica z silnikiem (nie pokazano dźwigni
blokującej)
2Śruba przystawek
3Gniazdo przystawkowe
4Głowica z silnikiem
5Dźwignia sterowania prędkością
6Śruba regulacji wysokości mieszadła
(nie pokazano)
7Płyta zaciskowa dzieży
8Dzieża
9Wał mieszadła
10 Osłona dzieży z podajnikiem*
11 Mieszadło płaskie
12 Mieszadło FLEX ze zgarniaczem*
13 Rózga
14 Hak
CZĘŚCI I FUNKCJE
*Akcesoria sprzedawane są oddzielnie.
11 12
W11456988A_15_PL.indd 201W11456988A_15_PL.indd 201 08-10-2020 13:49:5108-10-2020 13:49:51
202
Bezpieczeństwo użytkownika tego urządzenia jest dla nas najważniejsze.
Dlatego w poniższej instrukcji przedstawiamy wiele istotnych informacji na ten temat.
Należy czytać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy i ich przestrzegać.
Jest to znak symbolizujący zagrożenie.
Ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem życia lub zdrowia.
Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zawierają, oprócz
symbolu zagrożenia, także słowa: „NIEBEZPIECZEŃSTWO” i „UWAGA”.
Te słowa oznaczają, że:
Istnieje zagrożenie dla życia lub możliwość
okaleczenia w przypadku niezastosowania
się natychmiast do zaleceń instrukcji.
Istnieje zagrożenie dla życia lub
możliwość okaleczenia w przypadku
nieprzestrzegania zaleceń instrukcji.
Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego
zagrożenia, wskazują jak ograniczyć możliwość zranienia i informują, co może się
wydarzyć, jeśli zalecenia instrukcji nie będą przestrzegane.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
UWAGA
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków
ostrożności, w tym poniższych zasad:
1. Należy przeczytać wszystkie instrukcje. Niewłaściwe korzystanie z urządzenia może
spowodować obrażenia ciała.
2. Tylko na terenie Unii Europejskiej: urządzenie nie może być używane przez dzieci.
Urządzenie i jego przewód należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Tylko na terenie Unii Europejskiej: urządzenia mogą być obsługiwane przez osoby o
ograniczonych zdolnościach zycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także osoby
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, o ile będą
one nadzorowane lub zostaną poinstruowane odnośnie do bezpiecznego korzystania z tego
urządzenia oraz rozumieją zagrożenia z nim związane. Nie zezwalać dzieciom na zabawę
urządzeniem.
4. Nie zanurzać miksera stojącego w wodzie i innych płynach, gdyż grozi to porażeniem
prądem.
5. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
6. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
7. Gdy urządzenie nie jest używane, a także przed zamontowaniem lub zdemontowaniem
elementów oraz przed czyszczeniem, należy je WYŁĄCZYĆ (0), a następnie wyjąć wtyczkę z
gniazda. Aby wyjąć wtyczkę z gniazda, należy ją chwycić i wyciągnąć. Zabrania się ciągnięcia
za przewód.
8. Nie dotykać elementów urządzenia będących w ruchu. Podczas pracy nie należy zbliżać do
mieszadła dłoni, włosów, odzieży, a także szpatułek i innych przyborów kuchennych, aby
ograniczyć ryzyko obrażeń ciała osób lub uszkodzenia miksera stojącego.
W11456988A_15_PL.indd 202W11456988A_15_PL.indd 202 08-10-2020 13:49:5208-10-2020 13:49:52
203
POLSKI
NINIEJSZE INSTRUKCJE NALEŻY
ZACHOW
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
9. Zabrania się używania urządzeń, których kabel lub wtyczka są uszkodzone, jeżeli
nastąpiła awaria urządzenia, bądź jeżeli zostało ono upuszczone lub w jakikolwiek sposób
uszkodzone. Należy zwrócić urządzenie do najbliższego Autoryzowanego Centrum
Serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy albo regulacji mechanicznej lub elektrycznej.
10. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, dla uniknięcia niebezpieczeństwa, konieczna
jest jego wymiana przez producenta, jego autoryzowany serwis lub inną wykwalifikowaną
osobę.
11. Stosowanie akcesoriów i przystawek niezalecanych lub niesprzedawanych przez producenta
może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.
12. Zabrania się używania miksera stojącego na wolnym powietrzu.
13. Nie zostawiać przewodu zwisającego ze stołu lub blatu.
14. Przed przystąpieniem do mycia należy zdemontować mieszadła, rózgę lub hak do ciasta z
miksera stojącego.
15. Nie należy pozostawiać działającego miksera stojącego bez nadzoru.
16. Instrukcje dotyczące czyszczenia powierzchni wchodzących w kontakt z żywnością podano
w sekcji „Konserwacja i czyszczenie.
17. Omawiane urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz w podobnych
zastosowaniach, takich jak:
- pomieszczenia socjalne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
– budynki gospodarskie;
– przez gości w hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowania;
– miejsca oferujące noclegi i wyżywienie.
UWAGA: informacje o maksymalnej prędkości przygotowywania żywności znajdują się w sekcji „Przewodnik po
regulacji prędkości”, natomiast informacje o maksymalnej ilości składników znajdują się w sekcji „Użycie produktów”.
W11456988A_15_PL.indd 203W11456988A_15_PL.indd 203 08-10-2020 13:49:5208-10-2020 13:49:52
204
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
Niebezpieczeństwo porażenia prądem.
Podłącz wtyczkę do gniazda z
uziemieniem.
Nie usuwać bolca uziemiającego.
Nie używać rozgałęziacza.
Nie używać przedłużacza.
Nieprzestrzeganie powyższych
zaleceń grozi śmiercią, pożarem
lub porażeniem prądem.
UWAGA
Napięcie: 220–240 V
Częstotliwość: 50–60Hz
Moc: 250W
UWAGA: moc znamionowa miksera stojącego jest
podana na tabliczce z numerem seryjnym.
Zabrania się używania kabli przedłużających.
Jeżeli kabel zasilający jest zbyt krótki, należy zlecić
wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi
serwisu zainstalowanie gniazda sieciowego w
pobliżu urządzenia.
Maksymalna moc znamionowa zależy od
przystawki, z którą wiąże się największe obciążenie
(moc). Inne zalecane przystawki mogą znacznie
zmniejszyć pobór mocy.
UTYLIZACJA ODPADÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
Utylizacja opakowania
Materiał, z którego wykonano opakowanie w nadaje
się do recyklingu oraz oznaczony jest odpowiednim
symbolem . Poszczególne części opakowania
muszą zostać zutylizowane w sposób odpowiedzialny
i zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi
utylizacji odpadów.
Złomowanie urządzenia
- Urządzenie to zostało oznakowane zgodnie
zEuropejską Dyrektywą 2012/19/EU wsprawie
utylizacji odpadówsprzętu elektrycznego
ielektronicznego (WESE).
- Zapewniając właściwą utylizację tego urządzenia,
przyczyniamy się do ochrony środowiska
naturalnego, a tym samym poprawy stanu zdrowia
człowieka oraz jakości jego życia.
- Ten symbol umieszczony na produkcie lub
dokumencie mu towarzyszącym oznacza, że
urządzenie nie może być traktowane jako normalny
odpad gospodarstwa domowego. Przeciwnie,
powinno być przekazane do odpowiedniego punktu
zbiórki iprzetwarzania surowców wtórnych lub
dosklepu, w którym zostało zakupione.
W celu uzyskania dokładniejszych informacji
na ten temat oraz odzyskiwania surowców
wtórnych i recyklingu tego urządzenia należy
kontaktować się zPaństwową Inspekcją Ochrony
Środowiskalub miejscowym przedsiębiorstwem
wywozunieczystości.
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Urządzenie zostało zaprojektowane, skonstruowane i dostarczone zgodnie z wymogami bezpieczeństwa
określonymi w dyrektywach WE: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE (dyrektywa RoHS).
W11456988A_15_PL.indd 204W11456988A_15_PL.indd 204 08-10-2020 13:49:5208-10-2020 13:49:52
205
POLSKI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYBORU PRĘDKOŚCI
Prędkość Akcesoria Działanie Opis
½Mieszadło płaskie
Mieszadło FLEX ze
zgarniaczem*
Mieszanie
Do powolnego mieszania, łączenia składników,
rozcierania i rozpoczynania wszystkich procedur
mieszania. Służy do dodawania mąki i suchych
składników do rzadkiego ciasta oraz dodawania płynów
do suchych składników. Nie używać prędkości 1 do
mieszania lub wyrabiania ciasta drożdżowego.
1
2Mieszadło płaskie
Hak
Powolne
miksowanie
Do powolnego miksowania, rozcierania i szybkiego
mieszania. Służy do mieszania i zagniatania ciast
drożdżowych, gęstych ciast na wypieki oraz słodyczy,
rozpoczynania rozgniatania ziemniaków i innych
warzyw, dodawania tłuszczu stałego do mąki oraz
mieszania rzadkich lub rozpryskujących się mas.
4
Mieszadło FLEX ze
zgarniaczem*
Rózga
Mieszanie,
ubijanie
Do miksowania średnio gęstej masy, takiej jak na
ciastka. Służy do ucierania cukru z tłuszczem stałym
oraz dodawania cukru do białek jaj na bezy. Średnia
prędkość dla mieszanek na ciasta. Do użytku z
nasadkami: maszynka do mielenia, przystawka do tarcia
i szatkowania i przecierak do owoców/warzyw.
6Mieszadło płaskie
Rózga
Ubijanie,
ucieranie
Do średnio szybkiego ucierania lub ubijania. Służy do
zakończenia mieszania ciasta, ciasta na pączki i innych
rzadkich ciast. Wysoka prędkość dla mieszanek na
ciasta. Do użytku z wyciskarką do cytrusów.
8Rózga Szybkie ubijanie,
ucieranie
Do ubijania śmietany, białek i gorącego lukru.
10 Rózga Szybkie ubijanie Do ubijania małych ilości śmietany i białek. Do użytku z
nasadkami: maszynka do makaronu, młynek do zbóż.
UWAGA: jeśli wymagana jest dokładniejsza regulacja prędkości, pokrętło regulacji prędkości można ustawić tak,
aby uzyskać prędkości 1, 3, 5, 7 i 9. Podczas przygotowywania ciasta drożdżowego nie należy przekraczać prędkości
2, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mieszadła stojącego.
ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA
Akcesoria Stosowanie do
miksowania Sugerowane produkty
Mieszadło płaskie
Mieszadło FLEX ze
zgarniaczem*
Normalne i ciężkie
masy
Ciasta, spieniony lukier, cukierki, ciastka, ciasteczka, kruche
babeczki, klopsy, tłuczone ziemniaki.
Rózga
Mieszanki,
które wymagają
napowietrzenia
Jaja, białka jaj, gęsta śmietana, gorący lukier, biszkopty,
majonez, niektóre cukierki.
Hak
Mieszanie i
wyrabiania ciasta
drożdżowego
Pieczywo, drożdżówki, ciasto na pizzę, bułki, ciasta kawowe.
WYBÓR ODPOWIEDNIEGO AKCESORIUM
Wszystkie poziomy prędkości mają funkcję płynnego startu, która automatycznie uruchamia mikser stojący z niższą
prędkością, aby uniknąć rozprysku składników i rozpylenia mąki przy uruchamianiu, a następnie szybko zwiększa
prędkość do wybranej wartości, aby zapewnić optymalną wydajność.
*Akcesoria sprzedawane są oddzielnie.
UWAGA: maksymalne zalecane ilości poszczególnych rodzajów żywności podano w sekcji „Użycie produktów”.
W11456988A_15_PL.indd 205W11456988A_15_PL.indd 205 08-10-2020 13:49:5208-10-2020 13:49:52

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756