Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Mikroskop LEVENHUK 5S NG

Powrót
Radost zaostřit
Zoom ran und hab Fun!
Amplíe y disfrute
Kellemes nagyítást!
Radość przybliżania
Приближает с удовольствием
Levenhuk 5S/7S NG Microscopes
User Manual
Návod k použití
Bedienungsanleitung
Guía del usuario
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Инструкция по эксплуатации
1
2
3
9
11
6
10
Monocular head
(eyepiece tube)
Revolving nosepiece
Objectives
Iris diaphragm (7S NG)
Mirror
Coarse adjustment
knob
Fine adjustment knob
Stage with specimen
holders (5S NG)
Stage with mechanical
scale (7S NG)
Base
Abbe condenser (7S NG)
Diaphragm disk (5S NG)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7
5
1
2
3
8
12
6
10
7
5
4
EN
Monokulární hlava
(tubus okuláru)
Otočná hlavice
Čočky objektivu
Irisova clona (7S NG)
Zrcátko
Šroub ostření (hrubé)
Šroub ostření (jemné)
Pracovní stolek se
svorkami (5S NG)
Mechanický pracovní
stolek se souřadnicovou
osou (7S NG)
Stativ
Abbeův kondenzor
(7S NG)
Kotoučová clona (5S NG)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CZ
Monokularkopf
(Okularrohr)
Objektivrevolver
Objektivlinsen
Irisblende (7S NG)
Spiegel
Fokusspannungsring
(grob)
Fokusspannungsring (fein)
Objekttisch mit
Präparatklemmen (5S NG)
Mechanischer Objekttisch
mit Koordinatenskala
(7S NG)
Sockel
Abbe-Kondensor (7S NG)
Blendenrad (5S NG)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DE
Cabezal monocular
(tubo ocular)
Revólver giratorio
Objetivos
Diafragma de iris
(7S NG)
Espejo
Mando de enfoque
(grueso)
Mando de enfoque (fino)
Platina con clips (5S NG)
Platina
de desplazamiento
en cruz (7S NG)
Base
Condensador Abbe (7S NG)
Diafragma de disco (5S NG)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ES
Egyszemes fejrész
(szemlencsecső)
Revolverfej
Objektívek
Írisz diafragma (7S NG)
Tükör
Fókuszállító gomb
(durva)
Fókuszállító gomb
(finom)
Tárgyasztal csíptetőkkel
(5S NG)
Mechanikai asztal
koordinátaskálával
(7S NG)
Talpazat
Abbe-kondenzor (7S NG)
Diafragma lemez
(5S NG)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
HU
Levenhuk 5S NG Levenhuk 7S NG
Głowica monokularowa
(tubus okularu)
Miska rewolwerowa
Soczewki obiektywowe
Przyoną iryso
(7S NG)
Lusterko
Pokrętło regulacji
ostrości (zgrubne)
Pokrętło regulacji
ostrości (precyzyjne)
Stolik z zaciskami
(5S NG)
Stolik z mechaniczną
skalą (7S NG)
Podstawa
Kondensor Abbego
(7S NG)
Obrotowa diafragma
(5S NG)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PL
Монокулярная насадка
(окулярная трубка)
Револьверное устройство
Объективы
Ирисовая диафрагма (7S NG)
Зеркало
Ручка регулировки
грубой фокусировки
Ручка регулировки
точной фокусировки
Предметный столик
с зажимами (5S NG)
Предметный столик
с препаратоводителем (7S NG)
Основание
Конденсор Аббе (7S NG)
Диск с диафрагмами (5S NG)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
RU
1
These microscopes are designed for general biology and bacteriology research in schools,
colleges, hospitals, labs, research institutions and universities as well as for clinical testing and
teaching demonstrations. By choosing a different objective and eyepiece, different total
magnifications can be obtained. The maximum magnifications are 500x (for 5S NG model) and
800x (for 7S NG model).
Using the microscope
1. Place the specimen slide on the stage and clamp it with clips.
2. Install objectives into the revolving nosepiece, and an eyepiece into the eyepiece tube,
respectively.
3. Use a low power objective to observe the object first, then move the object to the center of
the bright field. When the object is centered in the field of view, switch to a high power
objective to observe the object in detail.
4. When focusing, first adjust the focusing knob forward until a sharp image is obtained. When
using the high power objective, turn the focusing knob slowly and carefully, to prevent the
objective from contacting the specimen slide to avoid any possible damage.
5. Turn the reflecting mirror to reflect the light to the stage until the bright field of view is
visible, then adjust the aperture of iris diaphragm (disc) for a clear image.
Care and maintenance
Never, under any circumstances, look directly at the Sun, another bright source of light or at
a laser through this device, as this may cause PERMANENT RETINAL DAMAGE and may lead to
BLINDNESS.
Take necessary precautions when using the device with children or others who have not read or
who do not fully understand these instructions.
After unpacking your microscope and before using it for the first time check for integrity and
durability of every component and connection.
Do not try to disassemble the device on your own for any reason. For repairs and cleaning of any
kind, please contact your local specialized service center.
Protect the device from sudden impact and excessive mechanical force. Do not apply excessive
pressure when adjusting focus. Do not overtighten the locking screws.
Do not touch the optical surfaces with your fingers. To clean the device exterior, use only special
cleaning wipes and special optics cleaning tools from Levenhuk. Do not use any corrosive or
acetone-based fluids to clean the optics.
Abrasive particles, such as sand, should not be wiped off lenses, but instead blown off or brushed
away with a soft brush.
Do not use the device for lengthy periods of time, or leave it unattended in direct sunlight. Keep
the device away from water and high humidity.
Be careful during your observations, always replace the dust cover after you are finished with
observations to protect the device from dust and stains.
If you are not using your microscope for extended periods of time, store the objective lenses and
eyepieces separately from the microscope.
Store the device in a dry, cool place away from hazardous acids and other chemicals, away from
heaters, open fire and other sources of high temperatures.
When using the microscope, try not to use it near flammable materials or substances (benzene,
paper, cardboard, plastic, etc.), as the base may heat up during use, and might become a fire
hazard.
Seek medical advice immediately if a small part or a battery is swallowed.
EN
Levenhuk 5S/7S NG Microscopes
2
Specifications
Head
Optics material
Magnification, x
Eyepiece tube diameter, mm
Eyepieces
Objectives
Nosepiece
Stage, mm
Condenser
Focus
Body material
Illumination
monocular vertical tube
glass
23.2
4x, 10x, 40xs
triple
coarse: 50mm; fine: 1.8mm~2.2mm
metal
mirror
Levenhuk 5S NG Levenhuk 7S NG
40500
10x, 12.5x
110x120, with stage clips
diaphragm disk (5 holes)
40800
10x, 20x
120x120, with measurements
Abbe condenser NA0.65 with
iris diaphragm and 3 filters:
Blue, Green, Yellow
The manufacturer reserves the right to make changes to the product range and specifications
without prior notice.
Levenhuk International Lifetime Warranty
All Levenhuk telescopes, microscopes, binoculars and other optical products, except for
accessories, carry a lifetime warranty against defects in materials and workmanship. Lifetime
warranty is a guarantee on the lifetime of the product on the market. All Levenhuk accessories
are warranted to be free of defects in materials and workmanship for six months from date of
retail purchase. The warranty entitles you to free repair or replacement of the Levenhuk product
in any country where a Levenhuk office is located if all warranty conditions are met. For further
details please visit our web site: https://www.levenhuk.com/warranty
If warranty problems arise, or if you need assistance in using your product, contact the local
Levenhuk branch.
Tyto mikroskopy jsou určeny k obecnému biologickému a bakteriologickému výzkumu na školách,
vysokých školách, v nemocnicích, laboratořích, výzkumných institucích a na univerzitách, jakož
i k demonstracím klinického testování a výuky. Volbou jiného objektivu a okuláru lze získat různé
hodnoty celkového zvětšení. Maximální zvětšení je 500x (u modelu 5S NG) a 800x (model 7S NG).
Práce s mikroskopem
1. Sklíčko s preparátem položte na pracovní stolek a upevněte je svorkami.
2. Do revolverového nosiče objektivů instalujte objektivy a do okulárového tubusu okulár.
3. K prvnímu pozorování objektu použijte objektiv s nízkým zvětšením, pak posuňte objekt do
středu jasného pole. Když je objekt v zorném poli zaostřen, nastavte objektiv s vysokým
zvětšením a zahajte podrobné pozorování.
4. Během ostření nejprve otáčejte zaostřovacím šroubem, dokud se nezobrazí ostrý obraz. Při
použití objektivu s vysokým zvětšením otáčejte zaostřovacím šroubem pomalu a opatrně, abyste
předešli kontaktu objektivu se sklíčkem preparátu a zabránili případnému poškození.
5. Zrcátko pootočte tak, aby odráželo světlo na pracovní stolek, dokud nebude viditelné jasné
zorné pole, a pak nastavte irisovou clonu (kotouč), abyste získali čistý obraz.
CZ
Mikroskopy Levenhuk 5S/7S NG
3
Péče a údržba
Nikdy, za žádných okolností se tímto přístrojem nedívejte přímo do slunce, jiného světelného
zdroje nebo laseru, neboť hrozí nebezpečí TRVALÉHO POŠKOZENÍ SÍTNICE a případně i
OSLEPNUTÍ.
Při použití tohoto přístroje dětmi nebo osobami, které tento návod nečetly nebo s jeho obsahem
nebyly plně srozuměny, uplatněte nezbytná preventivní opatření.
Po vybalení mikroskopu a před jeho prvním použitím zkontrolujte neporušenost jednotlivých
komponent a spojů.
Nepokoušejte se přístroj sami rozebírat. S opravami veškerého druhu se obracejte na své místní
specializované servisní středisko.
Přístroj chraňte před prudkými nárazy a nadměrným mechanickým namáháním. Při zaostřování
nevyvíjejte nadměrný tlak. Neutahujte šrouby konstrukce příliš silně.
Nedotýkejte se svými prsty povrchů optických prvků. K vyčištění vnějších částí přístroje
používejte výhradně speciální čisticí ubrousky a speciální nástroje k čištění optiky dodávané
společností Levenhuk. K čištění optiky nepoužívejte žádné žíraviny ani kapaliny na acetonové
bázi.
Abrazivní částice, například písek, by se neměly z čoček otírat, ale sfouknout nebo smést měkkým
kartáčkem.
Přístroj příliš dlouho nepoužívejte ani neponechávejte bez dozoru na přímém slunci. Chraňte
přístroj před stykem s vodou.
Při pozorování dbejte na opatrnost; po skončení pozorování vždy nasaďte ochranný kryt, abyste
mikroskop ochránili před prachem a jiným znečištěním.
Pokud svůj mikroskop nebudete delší dobu používat, uložte čočky objektivu a okuláru odděleně
od samotného mikroskopu.
Přístroj ukládejte na suchém, chladném místě, mimo dosah nebezpečných kyselin nebo jiných
chemikálií, topných těles, otevřeného ohně a jiných zdrojů vysokých teplot.
Mikroskop nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů nebo látek (benzín, papír, lepenka, plast
apod.), neboť stativ se může při práci zahřívat a vyvolávat riziko požáru.
Při náhodném požití malé součásti nebo baterie ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Specifikace
Hlava
Materiál optiky
Zvětšení, x
Průměr tubusu okuláru, mm
Okuláry
Objektivy
Otočná hlavice
Pracovní stolek, mm
Clona
Systém ostření
Materiál těla
Osvětlení
monokulární
optické sklo
23,2
4x, 10x, 40xs
3 objektivy
hrubé (50 mm) a jemné (1,8 mm ~ 2,2 mm)
kov
zrcátko
Levenhuk 5S NG Levenhuk 7S NG
40—500
10x, 12,5x
110x120, se svorkami
kotoučová clona (5 otvorů)
40—800
10x, 20x
120x120, se souřadnicovou osou
Abbeův s irisovou clonou
0,65 N.A. a filtry
(modrý, žlutý, zelený)
Společnost Levenhuk si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění úpravy jakéhokoliv
výrobku, případně zastavit jeho výrobu.
4

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756