Znaleziono w kategoriach:
Okap MAAN Mix 3 50 Czarny

Instrukcja obsługi Okap MAAN Mix 3 50 Czarny

Powrót


  
!"#$#%&"%
'''"%
Instrukcja obsługi okapu przyciennego
MIX 3

 

Szanowni Pastwo,
Dzikujemy za zaufanie i zakup naszego wyrobu. Nasze urzdzenie
zaprojektowane zostało z myl o spełnieniu Pastwa oczekiwa w zakresie
funkcjonalnoci oraz estetyki. Z pewnoci stanowi bdzie element zarówno
praktyczny jak i dekoracyjny kadej kuchni. Mamy nadziej, e urzdzenie to
bdzie Pastwu słuy przez wiele lat.
Przed przystpieniem do prac montaowych okapu naley dokładnie
zapozna si z treci niniejszej obsługi. Dziki temu unikn Pastwo błdów
podczas instalacji oraz problemów z obsług okapu.
Okap kuchenny przeznaczony jest do stosowania w indywidualnych
gospodarstwach domowych, słuy on do eliminowania oparów i zapachów
powstałych podczas przyrzdzania potraw.
Firma MAAN posiada certyfikat zarzdzania jakoci ISO 9001.
!
UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za
uszkodzenia powstałe wskutek niepoprawnego montau lub
uytkowania niezgodnego z niniejsz instrukcj obsługi.
!
- Ostrzeenie, naley zwróci szczególn uwag na
wyróniony zapis.

 

Ogólne warunki bezpieczestwa i montau
Niniejsz instrukcj obsługi naley zachowa, aby móc z niej
skorzysta w kadej chwili.
Naley zapozna si z treci niniejszej instrukcji obsługi, która
zawiera dokładne informacje dotyczce instalacji, montau
i konserwacji okapu.
Okap moe ni si pod wzgldem wygldu od okapu
przedstawionego na rysunkach w niniejszej instrukcji, ale zalecenia
dotyczce obsługi, konserwacji i montau okapu pozostaj
niezmienione.
Nie naley dokonywa zmian elektrycznych czy mechanicznych w
okapie.
Nie naley podłcza urzdzenia do sieci przed ukoczeniem
montau.
Wszelkie czynnoci montaowe i konserwacyjne naley
wykonywa w rkawicach ochronnych.
Nie naley uywa okapu bez prawidłowo zamontowanego filtra.
Monta niezgodny z niniejsz instrukcj obsługi moe powodowa
zagroenie poraeniem elektrycznym.
Pod okapem kuchennym nie wolno uywa otwartego ognia.
Posiłki przygotowywane na bazie tłuszczu powinny by stale
nadzorowane, gdy przegrzany tłuszcz moe si łatwo zapali.
Zasysane powietrze przez okap nie moe by odprowadzane do
kanału kominowego słucego do odprowadzania spalin
z urzdze spalajcych gaz lub inne paliwo (nie dotyczy to okapów
z obiegiem zamknitym).
Jeeli w gospodarstwie domowym oprócz okapu, eksploatuje si
inne urzdzenia o zasilaniu nieelektrycznym (np. piece na paliwa
ciekłe, grzejniki przepływowe, termy) naley zadba
o wystarczajc wentylacj pomieszcze (dopływ powietrza).

 

Nie naley wyciga wtyczki z gniazda sieciowego pocigajc za
przewód zasilajcy.
Przewód zasilajcy nie moe dotyka gorcej powierzchni.
Nie naley uruchamia urzdzenia, jeli przewód zasilajcy jest
uszkodzony.
Wymiana uszkodzonego przewodu zasilajcego moe by
wykonana wyłcznie przez producenta, serwis lub
wykwalifikowanego specjalist.
Okap powinien by czyszczony zarówno wewntrz jak i na
zewntrz przynajmniej raz w miesicu lub co 35 godzin pracy
okapu. Kadorazowo przed czyszczeniem okapu, zasilanie okapu
musi by odłczone (naley wyj wtyczk zasilajc lub wyłczy
bezpieczniki).
Niniejszy sprzt moe by uytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obnionych moliwociach
fizycznych, umyowych i osoby o braku dowiadczenia
i znajomoci sprztu, jeeli zapewniony zostanie nadzór lub
instrukta odnonie uytkowania sprztu w bezpieczny sposób, tak
aby zwizane z tym zagroenia były zrozumiałe.
Dzieci nie mog bawi si sprztem.
Dzieci bez nadzoru nie mog wykonywa czyszczenia
i konserwacji.
UWAGA:
Dostpne czci mog by gorce w czasie pracy kuchenki.
Niezgodne z instrukcj zastosowanie rub lub elementów
mocujcych moe grozi poraeniem prdem elektrycznym.

 

Ochrona rodowiska
To urzdzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz
komponentów wysokiej jakoci, które nadaj si do ponownego wykorzystania.
Symbol przekrelonego kontenera na odpady umieszczony na wyrobie (Rys. A)
oznacza, e produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Jeeli na wyrobie
umieszczony jest symbol przekrelonego kontenera na odpady (Rys. B)
oznacza, e produkt zawiera baterie, które podlegaj selektywnej zbiórce
zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/66/WE.
Takie oznakowanie informuje, e sprzt elektryczny i elektroniczny oraz baterie
(jeeli wystpuj) po okresie uytkowania, nie mog by wyrzucone wraz z
innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstwa domowego. Uytkownik jest
zobowizany do oddania zuytego sprztu oraz baterii (jeeli wystpuj)
prowadzcym punkty zbiórki zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego
oraz baterii. Prowadzcy punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworz odpowiedni system umoliwiajcy oddanie tego
sprztu oraz baterii (jeeli wystpuj). Prawiowa utylizacja zuytego sprztu
oraz baterii (jeeli wystpuj) przyczynia si do uniknicia szkodliwych dla
zdrowia ludzi i rodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajcych z
moliwoci obecnoci w sprzcie i bateriach składników niebezpiecznych oraz
niewłaciwego składowania i przetwarzania takiego sprztu i baterii.
Gospodarstwo domowe spełnia wan rol w przyczynianiu si do ponownego
uycia i odzysku, w tym recyklingu, zuytego sprztu, na tym etapie kształtuje
si postawy, które wpływaj na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste
rodowisko naturalne. Gospodarstwa domowe s take jednym z wikszych
uytkowników drobnego sprztu i racjonalne gospodarowanie nim na tym
etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku
niewłaciwej utylizacji tego produktu mog zosta nałoone kary zgodnie z
ustawodawstwem krajowym.



