Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Grzejnik konwekcyjny MILL PA1500WIFI3 Biały

Instrukcja obsługi Grzejnik konwekcyjny MILL PA1500WIFI3 Biały

Powrót
Spis treści
2-4 |Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa
5|Specyfikacje
6|Przed pierwszym użyciem
6|Pierwsze użycie
6|Minimalne odległości
7|Opis grzejnika
7|Montaż
7|Wskaźnik zasilania
7|Kalibracja temperatury
8|Resetowanie grzejnika
8|Funkcja pamięci
8|Funkcja “otwarte okno
8 |Instrukcje
9 |Wykorzystanie bez połączenia z WiFi
9|Wykorzystanie z połączeniem z WiFi
9Zabezpieczenie przed dziećmi
9Blokada komercyjna
|
|
|
|
|
|
|
10
11
11
11
11
12
12
12
|
|
|
Kody kolorów (lampka kontrolna WiFi)
Aktywacja WiFi
Wyłączenie WiFi
Ponowne podłączenie WiFi
Kasowanie ustawień WiFi
Konserwacja
Gwarancja
Utylizacja
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ DO
PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA!
NIE DOTYKAJ GRZEJNIKA ANI JEGO
OBUDOWY MOKRYMI DŁOŃMI!
ABY UNIKNĄĆ PRZEGRZANIA, NIE NALEŻY
NICZYM ZAKRYWAĆ GRZEJNIKA.
1
PL
millnorway.com
Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Należy przestrzegać powszechnie stosowanych zasad bezpieczeństwa
związanych z korzystaniem z produktów elektrycznych, w szczególności
w obecności dzieci.
UWAGA! Aby uniknąć porażenia elektrycznego lub urazu
spowodowanego przez wysoką temperaturę, należy zaws-
ze przez przystąpieniem do przenoszenia lub czyszczenia
grzejnika upewnić się, że wtyczka jest wyjęta z gniazdka.
UWAŻNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
2
PL
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
Upewnij się, że grzejnik został podłączony do normalnej sieci
zasilającej w domu, zgodnie ze wskazaniami umieszczonymi na
grzejniku.
Podczas pierwszego użycia nowe grzejniki emitują specyficzny
zapach. Zjawisko to mija po krótkim czasie i jest całkowicie
nieszkodliwe.
Sprawdź, czy żadne elementy pianki lub kartonu z opakowani
nie wpadły w okolice elementów grzewczych grzejnika. Takie
elementy należy usunąć, aby uniknąć generowania przez
grzejnik nieprzyjemnych zapachów.
Nie dopuszczaj do przegrzania urzadzenia — nie zakrywaj go.
Jeśli grzejnik nie będzie wykorzystywany przez dłuższy czas,
należy go wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli grzejnik jest
wykorzystywany w pomieszczeniach, w których znajdują się
dzieci, osoby niepełnosprawne lub starsze.
Grzejnika nie należy ustawiać bezpośrednio pod gniazdkiem
elektrycznym.
Przewodu nie należy układać pod dywanami itp. Upewnij się, że
przewód jest ułożony w taki sposób, że nikt nie może się o
niego potknąć.
Nie należy korzystać z grzejnika, jeśli przewód lub wtyczka jest
uszkodzona. Nie należy korzystać z grzejnika, jeśli został
upuszczony na podłogę lub jest uszkodzony w jakikolwiek
sposób powodujący nieprawidłowe działanie.
3
PL
millnorway.com
Jeśli przewód został uszkodzony, musi zostać naprawiony
przez producenta lub specjalistę, aby uniknąć niebezpiecznych
sytuacji.
Unikaj korzystania z przedłużaczy, które mogą się przegrzać i
spowodować pożar.
Nie wolno zakrywać nawiewów powietrza grzejnika. Należy
unikać potencjalnego zagrożenia pożarem, upewniając się, że
wloty powietrza nie są zablokowane ani zasłonięte. Grzejnika
należy używać w pomieszczeniach z normalną płaską podłogą.
Grzejnik nie powinien być instalowany w pobliżu łatwopalnych
materiałów jakiegokolwiek rodzaju, ponieważ zawsze może
istnieć ryzyko pożaru.
Grzejnika nie należy wykorzystywać w pomieszczeniach,
w których przechowywana jest benzyna, farba lub inne
łatwopalne ciecze, np. w garażu.
Nigdy nie należy dotykać grzejnika elektrycznego mokrymi
dłońmi. Grzejnik powinien być ustawiony tak, by osoba biorąca
prysznic lub kąpiel nie mogła wejść z nim w bezpośredni
kontakt.
Niektóre elementy tego produktu bardzo mocno się
rozgrzewają i mogą spowodować poparzenia. Należy
zachować szczególną ostrożność w miejscach, w których
obecne są dzieci i osoby szczególnie zagrożone.
Przed przemieszczaniem grzejnika należy o wyłączyć, wyjąć
wtyczkę z gniazdka i zaczekać, aż urządzenie ostygnie.
Należy unikać przeciążeń w sieci (obwodzie), do której
podłączony jest grzejnik). Grzejnik może spowodować
przeciążenie w obwodzie, jeśli do tego samego gniazdka
podłączone są inne urządzenia elektryczne.
Nie należy wykorzystywać grzejnika w małych pomieszczeniach,
jeśli znajdują się w nich osoby, które nie są w stanie opuścić
pomieszczenia o własnych siłach, chyba że urządzenie jest stale
nadzorowane.
UWAGA! Nie można korzystać grzejnika, jeśli szklane panele są
uszkodzone (ma to zastosowanie do produktów o nazwach modeli
rozpoczynających się od GL).
4
PL
Produkt nie może być używany przez dzieci poniżej 8. roku
życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych lub
umysłowych albo nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem
innej osoby lub są instruowane w zakresie bezpiecznego
użytkowania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie powinny bawić się produktem. Dzieci nie powinny
bez nadzoru wykonywać czynności związanych z czyszczeniem
i konserwacją urządzenia.
Dzieci poniżej 3. roku życia należy trzymać z dala od urządzenia,
chyb że znajdują się pod stałym nadzorem.
Dzieci w wieku 3-8 lat mogą tylko włączać i wyłączać produkt,
przy założeniu, że grzejnik jest zamontowany zgodnie z
instrukcjami montażu, a dziecko otrzymało odpowiednie
instrukcje lub jest nadzorowane w zakresie bezpiecznego
użytkowania produktu i rozumie związane z tym zagrożenia.
Nie należy używać grzejnika bezpośrednio w pobliżu wanny,
prysznica lub basenu. UWAGA! Nie można korzystać grzejnika,
jeśli.
5
PL
millnorway.com
Specyfikacje
Grzejniki są zatwierdzone do wykorzystania w strefie 2 w mokrych pomieszczeniach
(stopień ochrony IPx4)
UWAGA! Grzejniki będą podłączone bezpośrednio do twojego routera WiFi, zatem bardzo
ważne jest, aby upewnić się, że router ma wystarczającą przepustowość, by był w stanie
obsłużyć kilka aktywnych urządzeń podłączonych jednocześnie.
Moc maksymalna: 20dBm
Zakres częstotliwości: 2400-2483.5MHz
PA600WIFI3 WiFi Biały40,0 cm 65,0 cm 220-240V~, 50-60Hz 600 IPx4 802.11b/g/n
PA900WIFI3 WiFi Biały40,0 cm 85,0 cm 220-240V~, 50-60Hz 900 IPx4 802.11b/g/n
PA1200WIFI3 WiFi Biały40,0 cm 105,0 cm 220-240V~, 50-60Hz 1200 IPx4 802.11b/g/n
PA1500WIFI3 WiFi Biały40,0 cm 85,0 cm 220-240V~, 50-60Hz 1500 IPx4 802.11b/g/n
PA800LWIFI3 WiFi Biały 25,0 cm 105,0 cm 220-240V~, 50-60Hz 800 IPx4 802.11b/g/n
PA1000LWIFI3 WiFi Biały 25,0 cm 121,5 cm 220-240V~, 50-60Hz 1000 IPx4 802.11b/g/n
GL600WIFI3 WiFi Biały40,0 cm 66,5 cm 220-240V~, 50-60Hz 600 IPx4 802.11b/g/n
GL900WIFI3 WiFi Biały40,0 cm 86,5 cm 220-240V~, 50-60Hz 900 IPx4 802.11b/g/n
GL1200WIFI3 WiFi Biały40,0 cm 106,5 cm 220-240V~, 50-60Hz 1200 IPx4 802.11b/g/n
GL800LWIFI3 WiFi Biały 25,0 cm 106,5 cm 220-240V~, 50-60Hz 800 IPx4 802.11b/g/n
GL1000LWIFI3 WiFi Biały 25,0 cm 123,0 cm 220-240V~, 50-60Hz 1000 IPx4 802.11b/g/n
GL400WIFI3 WiFi Biały
38,4 cm 50,7 cm
220-240V~, 50-60Hz 400 IPx4 802.11b/g/n
GL600WIFI3B WiFi
Czarny 40,0 cm
66,5 cm 220-240V~, 50-60Hz 600 IPx4 802.11b/g/n
GL1200WIFI3B WiFi
Czarny
40,0 cm 106,5 cm 220-240V~, 50-60Hz 1200 IPx4 802.11b/g/n
GL1000LWIFI3B WiFi
Czarny
25,0 cm 123,0 cm 220-240V~, 50-60Hz 1000 IPx4 802.11b/g/n
PA400WIFI3 WiFi Biały38,4 cm 49,2 cm 220-240V~, 50-60Hz 400 IPx4 802.11b/g/n
PA1200WIFI3B WiFi
Czarny 40,0 cm
105,0 cm 220-240V~, 50-60Hz 1200 IPx4 802.11b/g/n
PA1000LWIFI3B WiFi
Czarny
25,0 cm 121,5cm 220-240V~, 50-60Hz 1000 IPx4 802.11b/g/n
WiFi Czarny 40,0 cm
65,0 cm
220-240V~, 50-60Hz 600 IPx4 802.11b/g/nPA600WIFI3B
WiFi Biały40,0 cm 105,0 cm 220-240V~, 50-60Hz 2000 IPx4 802.11b/g/nPA2000WIFI3
Model Termostat Kolor Szerokość Natężenie prądu Moc
(W)
Stopień
ochrony IP WiFi
Wyso
kość

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756