Znaleziono w kategoriach:
Czajnik MILLA HOME MKT200IX

Instrukcja obsługi Czajnik MILLA HOME MKT200IX

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
CZAJNIK
MKT200IX
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
1.
Urządzenie należy używać wyłącznie w przypadku, kiedy urządzenie
oraz przewód sieciowy i inne akcesoria są w pełni sprawne i nie noszą
śladów uszkodzeń.
2.
Urządzenie należy podłączać i użytkować wyłącznie w sposób opisany w
niniejszej instrukcji oraz zgodny z danymi uwzględnionymi na tabliczce
znamionowej.
3.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapew-
niony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie
i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
4.
Urządzenie, przewód zasilający oraz akcesoria nie mogą znajdować się
w zasięgu dzieci poniżej ósmego roku życia.
5. Urządzenie można podłączać jedynie do gniazda z uziemieniem.
6.
Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłącz
od sieci.
7.
Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia upraw-
niony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta
lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
8. Nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez
nadzoru.
9.
Urządzenie należy używać wyłącznie z załączoną do zestawu podstawą.
10.
Przewodu sieciowego, podstawy oraz urządzenia nie należy dotykać
gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośred-
niego kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
11. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego podstawy na niestabilnych
lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
12.
Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ani używać
4
w pobliżu umywalek, wanien i innych zbiorników napełnionych wodą.
RYZYKO POPARZENIA
1.
Urządzenie podczas pracy nagrzewa się do wysokiej temperatury,
dlatego należy je podnosić, korzystając wyłącznie z dedykowanego w
tym celu uchwytu.
2. Należy stosować się do oznaczeń poziomu wody MIN i MAX wewnątrz
dzbanka. Nie należy napełniać urządzenia powyżej oznaczonego poziomu
maksymalnego. Nie należy używać urządzenia poniżej oznaczonego
poziomu minimalnego.
3. Nie należy używać urządzenia z otwartą pokrywą.
4. Urządzenia należy używać wyłącznie do gotowania wody.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki MIllA HOME.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI IjEj PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
dANE TECHNICZNE
Model MKT200IX
Zasilanie [V],Hz 220-240~, 50/60
Moc [W] 1850 - 2200
Pojemność [l] 1,8
5
2
1
34
5
8
6
7
OPIS URZĄdZENIA
1. Dziobek
2. Przycisk otwierania pokrywy
3. Pokrywa
4. ącznik O/I
5. Uchwyt
6. Wskaźnik pracy LED
7. Podstawa
8. Obudowa
PRZyGOTOWANIE URZĄdZENIA
1. Przed pierwszym użyciem, z urządzenia usunąć wszelkie zabezpieczenia, folie i naklejki.
2. Przewód zasilający rozwinąć na wymaganą długość i zamocować w otworze podstawy.
3. Podstawę ustawić na równej, płaskiej powierzchni, aby urządzenie stało stabilnie.
4. Wtyczkę przewodu zasilającego podłączyć do gniazda zasilania z uziemieniem.
5. Nalać wodę do czajnika, zagotować ją i wylać. Powtórzyć tę czynność 2‒3 krotnie. Pozwoli to usunąć
ewentualne zabrudzenia. Czajnik należy użytkować w sposób bezpieczny.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756