Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Gofrownica MILLA HOME MWM700S 1400W regulacja temperatury

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
GOFROWNICA
MWM700S
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie
jej przestrzegać.
2.
Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający,
wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi
zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w prze-
ciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3.
Urządzenie należy podłączyć zgodnie z informacją o zasilaniu na tabliczce
znamionowej.
4.
Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego lub innego, nie
dotyczącego celów komercyjnych.
5. Nie podłączaj ani nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi
dłońmi.
6. Chroń przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami. Nie pozwól
aby przewód opadał poza kradź blatu. Przewód nie może mieć kontaktu
z wodą ani jakimikolwiek płynami.
7.
Urządzenie należy stawiać na suchej, płaskiej, niepalnej i stabilnej powierzchni.
8.
Przed przesunięciem, zmianą miejsca pracy urządzenia, czyszczeniem
należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania i poczekać aż
urządzenie ostygnie.
9. W trakcie pracy urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury, nie
dotykaj płyt grzewczych ani części z symbolem
ponieważ grozi
to poparzeniem.
10.
Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda, chwyć za wtyczkę, nie ciągnij za przewód.
11. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
12. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
13. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysło-
wych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapew-
niony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie
powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie
UWAGA!
GORĄCA POWIERZCHNIA
4
Model: MWM700S
Zasilanie: 220-240 V~, 50-60 Hz
Moc: 1400 W
i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
14. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem w miejscu niedostępnym dla
dzieci poniżej 8 lat.
15.
Urządzenia należy używać wyłącznie w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
16. Płyta grzewcza pokryta jest nieprzywierającą powłoką. Do wyjmowania
należy używać narzędzi drewnianych lub z miękkiego tworzywa.
17. Nie wolno przykrywać urządzenia w trakcie pracy.
18. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
19.
Dla bezpieczeństwa dzieci nie należy zostawiać części opakowania w ich
zasięgu (plastikowe torby).
UWAGA! PRZY PIERWSZYM URUCHOMIENIU URZĄDZENIA MOGĄ WYDO-
BYWAĆ SIĘ Z NIEGO NIEPRZYJEMNE ZAPACHY. JEST TO ZJAWISKO, KTÓRE
POWINNO Z CZASEM USTĄPIĆ.
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Milla Home.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻY DOKłADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
DANE TECHNICZNE
5
OPIS URZĄDZENIA
1. Uchwyt
2. Płyty grzewcze (górna, dolna)
3. Pokrętło regulacji temperatury (termostat)
4. Wskaźnik zasilania
5. Wskaźnik termostatu
6. Wtyczka z przewodem zasilającym
7. Pokrywa górna
INSTAlACJA
1. Upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone i zawiera kompletne wyposażenie.
UWAGA! NIE NAlEŻY UŻYWAĆ USZKODZONEGO URZĄDZENIA.
2.
Przed pierwszym uruchomieniem rozpakuj urządzenie i przetrzyj płyty grzewcze wilgotną ściereczką.
3. Postaw urządzenie na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni.
UWAGA! POSMARUJ PłYTY GRZEWCZE TłUSZCZEM, PODłĄCZ WTYCZKĘ DO GNIAZDA SIECIOWEGO
I USTAW POKRĘTłO REGUlACJI TEMPERATURY W POZYCJI MAX. NAGRZEWAJ URZĄDZENIE PRZEZ
10 MIN. NASTĘPNIE WYłĄCZ I POZOSTAW DO OSTYGNIĘCIA, PRZETRZYJ PONOWNIE PłYTY GRZEWCZE.
OBSłUGA
1. Posmaruj płyty grzewcze olejem, masłem lub innym tłuszczem.
2. Przygotuj ciasto.
3.
Podłącz wtyczkę z przewodem do gniazda sieciowego, wskaźnik zasilania zaświeci się i będzie
sygnalizował zasilanie przez cały czas.
2
4
5
3
7
6
1

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756