Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Odkurzacz MPM MOD-34

Powrót
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ ZINSTRUKCJĄ OBSŁUGI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ODKURZACZ BEZWORKOWY PIONOWY MOD-34
Bagless upright vacuum cleaner/ Вертикальный пылесос
без мешка/Vertikaler beutelloser Staubsauger
INSTRUKCJA OBSŁUGI .......................................................................... 3
USER MANUAL ....................................................................................8
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ .................................................13
BEDIENUNGSANLEITUNG ................................................................... 18
EN
RU
DE
PL
3
PL
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Przed użyciem przeczytaj dokładnie poniższą instrukcję obsługi.
Zawsze wyjmuj wtyczkę zgniazdka, gdy nie korzystasz zurządzenia lub przed
rozpoczęciem czyszczenia urządzenia.
Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy napięcie wgniazdku sieciowym pasuje
do odkurzacza.
Nie wieszaj przewodu na ostrych kradziach inie pozwól, aby stykał się zgo-
rącymi powierzchniami.
Nigdy nie ciągnij za przewód, aby odłączyć urządzenie od źródła prądu.
Nigdy nie zostawiaj włączonego odkurzacza bez nadzoru.
Zachowaj szczególną ostrożność, gdy wpoblu znajdują się dzieci.
Nie próbuj korzystać zodkurzacza wprzypadku podejrzeń ojakiekolwiek uszko-
dzenie techniczne.
Nie używaj urządzenia, również wtedy, gdy uszkodzony jest przewód sieciowy lub
wtyczka – wtakim wypadku oddaj urządzenie do naprawy wautoryzowanym
punkcie serwisowym.
Użycie akcesoriów nie polecanych przez producenta może spowodować uszko-
dzenie urządzenia, obrażenia ciała lub pożar.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy zodkurzaczem na schodach.
Nie zanurzaj urządzenia, przewodu iwtyczki wwodzie lub winnych płynach –
przewód sieciowy iwtyczka muszą być zawsze suche.
Nie używaj odkurzacza do zbierania łatwopalnych ikorozyjnych płynów, rozpusz-
czalników, zapek, popiołu, niedopałków papierosów, olejów, ostrych przedmio-
tówitp. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub nawet pożar! Nie wolno
wnież odkurzać wpoblu łatwopalnych płynów isubstancji!
Ze względu na obudowę odkurzacza wykonaną ztworzyw sztucznych, trzymaj
urządzenie zdala od wszelkich źródeł ciepła (grzejniki, piecyki, itp.).
Nie zatykaj otworów wlotowych iwylotowych odkurzacza!
Odkurzacz przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
Niniejszy sprzęt me być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obnonych możliwciach fizycznych, umysłowych i osoby
o braku doświadczenia i zna jomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do ytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby
związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem/urządzeniem.
Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci ponej
8 lat.
Nie odkurzaj odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a szczególnie uważaj, aby nie przy-
bliżać końcówek ssących do oczu i uszu.
4
PL
Przed wymianą wyposażenia naly wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
Nie odkurzaj bez filtrów oraz w przypadku ich uszkodzenia.
Sprawdzaj rury i ssawki – znajduce się wewtrz nich śmieci usuń.
Odkurzacza używaj jedynie wewnątrz pomieszczeń i tylko do odkurzania suchych
powierzchni. Dywany wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz.
Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części
opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).
Nie trzymaj i nie podłączaj do sieci urządzenia wilgotnymi rękoma.
Nie wykorzystuj urządzenia do innych cew, niż zostało przeznaczone.
Zawsze przed przystąpieniem do pracy upewnij s, czy wszyst kie elementy
urządzenia są prawidłowo zamontowane.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników
czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji
OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeń-
stwo uduszenia!
OPIS URZĄDZENIA
1
9
12
13
14
15
16
17
2
3
11
5
7
8
10
6 4
5
PL
1. Jednostka główna
2. Włącznik/wącznik
3. Uchwyt
4. Pojemnik na kurz o pojemności 0,7l
5. Uchylne denko
6. Przycisk otwierania denka
7. Filtr EPA
8. Koszyk ochronny filtra
9. Złącze rury ssącej
10. Filtr wylotowy
11. Pokrywa filtra wylotowego
12. Rura teleskopowa
13. owica podłogowo-dywanowa
14. Szczotka mała wielofunkcyjna
15. Przystawka szczelinowa
16. Uchwyt do mocowania na ścianie
17. Zestaw kołków i śrubek
ELEKTROSTATYKA
Odkurzanie niektórych powierzchni w warunkach niskiej wilgotności powietrza może
doprowadzić do niewielkiego naelektryzowania się urządzenia. Jest to zjawisko naturalne, nie
uszkadza urządzenia i nie jest jego wadą. W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca się:
rozładowanie urządzenia poprzez częste dotykanie rurą metalowych obiektów w pokoju
zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu
stosowanie ogólnodostępnych środków antyelektrostatycznych.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Wyjmij odkurzacz z kartonu, usuń wszystkie naklejki, blokady transportowe, torebki i wy-
pełniacze.
2. Sprawdź odkurzacz pod kątem uszkodzeń mogących powstać podczas transportu. W przy-
padku podejrzeń uszkodzeń skontaktuj się ze sprzedawcą.
3. Zmontuj prawidłowo odkurzacz (patrz rozdział: „MONTAŻ ODKURZACZA”).
4. Upewnij się, że parametry Twojej sieci zasilającej odpowiadają danym na tabliczce znamio-
nowej urządzenia.
MONTAŻ (DEMONTAŻ) ODKURZACZA
1. Naciśnij przycisk otwierania denka i uchyl denko w pojemniku na kurz .
2. Włóż do środka pojemnika filtr EPA . Dopasuj trzy wypustki na filtrze do gniazd wewnątrz
pojemnika i obróć lekko filtrem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do mo-
mentu zablokowania filtra.
3. Włóż do środka pojemnika koszyk ochronny filtra . Dopasuj trzy wypustki na koszyku do
gniazd wewnątrz pojemnika i obróć lekko koszykiem w kierunku zgodnym z ruchem wska-
zówek zegara do momentu zablokowania koszyka.
4. Zamknij uchylne denko .
5. Demontaż filtra i koszyka odbywa się w odwrotnej kolejności i ruchem przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
6. Na złącze rury ssącej załóż rurę teleskopową a na rurę odpowiednie wyposażenie
lub .
YCIE URZĄDZENIA
1. Upewnij się, że odkurzacz jest prawidłowo zmontowany, filtry znajdują się na swoich miej-
scach.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756