Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Wentylator MPM MWP-30

Powrót
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ ZINSTRUKCJĄ OBSŁUGI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
WENTYLATOR BEZŚMIGŁOWY ZPILOTEM
MWP-30
BLADELESS FAN WITH REMOTE/ВЕНТИЛЯТОР БЕЗ
ПРОПЕЛЛЕРА C ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ/
BLATTLOSER VENTILATOR MIT FERNBEDIENUNG
INSTRUKCJA OBSŁUGI .......................................................................... 3
USER MANUAL ....................................................................................8
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ .................................................13
BEDIENUNGSANLEITUNG ................................................................... 18
GB
RU
DE
PL
3
PL
WSKAWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.
Nie wieszaj przewodu na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się z go-
rącymi powierzchniami.
Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazda sieciowego, gdy nie używasz urządzenia lub
przed rozpoczęciem czyszczenia.
Nie używaj uszkodzonego urządzenia, również wtedy gdy uszkodzony jest prze-
wód sieciowy lub wtyczka – w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy
w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Użycie akcesoriów nie polecanych przez producenta może spowodować uszko-
dzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
Nie zanurzaj urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub w innych płynach
przewód sieciowy i wtyczka muszą być zawsze suche.
Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
Pamtaj, aby zawsze przed wyjęcie wtyczki z gniazdka sieciowego wyłącz
najpierw urządzenie.
Nie stawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów niż zostało przeznaczone.
Nie używaj wentylatow na wolnym powietrzu.
W żadnym wypadku nie wkładaj palców i jakichkolwiek przedmiotów przez
kratkę obudowy śmigła podczas pracy urządzenia.
Przed przestawieniem urządzenia w inne miejsce należy odłączyć je od źródła
prądu.
Nie stawiaj wentylatorów w poblu otwartych okien – krople deszczu mogą
spowodować spięcie instalacji elektrycznej i porażenie prądem! Wskazane jest
nie ustawiać wentylatow w pomieszczeniach o wysokim stopniu wilgotności,
np. w łazienkach.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obnonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby
związane z tym zagrożenie by zrozumie. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci
ponej 8 lat.
4
PL
Należy zwracać uwagę na dzieci aby nie bawiły się sprzętem.
Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
Nie podłączaj wtyczki do gniazdka sieci mokrymi rękami.
Nie wyciągaj wtyczki zgniazdka sieci pociągac za przewód.
Nie przykrywaj ani nie zasłaniaj wentylatora .
OSTRZEŻENIE! Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeń-
stwo uduszenia!
Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części
opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).
Nie używaj tego urządzenia wśrodowisku zgazami palnymi iwybuchowymi.
OPIS URZĄDZENIA
5
6
2
4
2
1
3
f
g h
i
b ec da
1. Obrotowa podstawa wentylatora
2. Panel sterowania
a. dotykowy włącznik/wącznik
b. dotykowy przycisk funkcji
„Swing” (oscylacja wentylatora)
c. dotykowy przycisk funkcji „Spe-
ed” (prędkość nadmuchu)
d. dotykowy przycisk funkcji „Ti-
mer” (opóźniane wyłączanie)
e. dotykowy przycisk funkcji
„Mode” (Nature – naturalne
podmuchy powietrza)
f. lampka kontrolna funkcji
Swing
5
PL
g. lampki kontrolne funkcji „Speed
h. lampki kontrolne funkcji „Timer
i. lampka kontrolna funkcji „Mode”
(Nature)
3. Wlot powietrza
4. Wylot powietrza
5. Obudowa urządzenia
6. Pilot zdalnego sterowania
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1. Wyjmij wentylator z kartonu, usuń wszystkie naklejki, blokady transportowe, torebki
i wypełniacze.
2. Sprawdź wentylator pod kątem uszkodzeń mogących powstać podczas transportu.
W przypadku podejrzeń uszkodzeń skontaktuj się ze sprzedawcą.
3. Ustaw wentylator na płaskiej, suchej, równej i poziomej powierzchni.
4. Zainstaluj baterię CR2025 w pilocie zdalnego sterowania (patrz rozdział: „CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA)
5. Upewnij się, że parametry Twojej sieci zasilającej odpowiadają danym na tabliczce
znamionowej wentylatora.
UWAGA! Dla uzyskania najlepszej wydajności wentylatora ustaw go w odległości nie mniejszej niż 50cm od
najbliżej ściany, mebla itp.
UWAGA! Nie ustawiaj wentylatora w pobliżu zasłon, firan itp.
UWAGA! Bateria nie stanowi wyposażenia produktu MWP-30.
YCIE WENTYLATORA
1. Podłącz wentylator do sieci zasilającej i uruchom go używając przycisku ON/OFF (2a).
UWAGA! Podczas pierwszego uruchomienia wentylatora może wydobywać się lekki zapach wygrzewania
silnika. Zaniknie on w dalszym okresie eksploatacji.
2. Przyciskiem „Swing” (2b) możesz uruchomić ruchy oscylacyjne wentylatora względem pio-
nowej osi. Oscylacje będzie sygnalizowana lampką kontrolną (2f). Ponowne użycie przycisku
„Swing” (2b) wyłącza funkcję „Swing”.
3. Przyciskiem „Speed” (2c) ustaw pożądaną prędkość nadmuchu powietrza:
- „Low” – mała prędkość nadmuchu
- „Mid” – średnia prędkość nadmuchu
- „Hi” – duża prędkość nadmuchu
Aktualna prędkość nadmuchu sygnalizowana jest stosowną lampką kontrolną (2g).
4. Przyciskiem „Timer” (2d) możesz zadeklarować czas po jakim wentylator wączy się. Kolejne
przyciśnięcia przycisku (2d) powodują zaświecanie się lampek kontrolnych (2h) a czasy poda-
ne przy lampkach sumują się. Maksymalny czas jaki możesz ustawić to 7,5 godziny. Zgaśnię-
cie wszystkich lampek (2h) oznacza wyłączoną funkcję wyłączenia wentylatora po zadanym
czasie.
5. Przyciskiem „Mode” (2e) możesz włączyć tryb pracy „Natural. W trybie tym wentylator sy-
muluje naturalne podmuchy jak na świeżym powietrzu (zmienne w czasie i z przerwami).
Włączenie funkcji sygnalizowane jest lampką kontrolną (2i). Ponowne użycie przycisku
„Mode” (2e) wyłącza funkcję „Natural”.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756