Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Aerator elektryczny NAC YT6701

Powrót
16
2014 wydanie I
Instrukcja Obs³ugi
Aerator elektryczny
Producent: NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
tel. +48 22 720 58 00, fax +48 22 720 58 01
www.nac.com.pl info@nac.com.pl
Serwis - Magazyny
Strobów 2E, 96-100 Skierniewice
tel. +48 46 832 26 31, fax +48 46 833 27 92
www.nac.com.pl serwis@nac.com.pl
Uwaga! Przed przyst¹pieniem do monta¿u lub obs³ugi
nale¿y zapoznaæ siê z niniejsz¹ Instrukcj¹ Obs³ugi.
UWAGA! Urz¹dzenie przeznaczone do obs³ugi terenów przydomowych. U¿ywanie urz¹dzenia do
celów profesjonalnych, pó³profesjonalnych lub zarobkowych powoduje uniewa¿nienie gwarancji.
Drogi Kliencie.
W przypadku problemu, jeœli nie znajdziesz jego rozwi¹zania w Instrukcji Obs³ugi,
zanim podejmiesz kroki reklamacyjne, skontaktuj siê
z Centralnym Serwisem pod numerem telefonu
+48 46 832 26 3 lub 291
lub emailem
serwis@nac.com.pl
pozwoli to zaoszczêdziæ wiele Twojego cennego czasu i niepotrzebnego stresu.
1
Instrukcja oryginalna
Zdjêcia i opisy powy¿szej instrukcji s¹ w³asnoœci¹ firmy NAC. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz.
83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych
materia³ów w ca³oœci lub w czêœci bez zgody firmy NAC jest zabronione i stanowi naruszenie praw
autorskich.
SPRZÊT OGRODNICZY
GSM 513 435 881
Model YT6701
Moc nominalna 1800 W
Silnik elektryczny
Napiêcie 230 V ~ 50 Hz
Prêdkæ obrotowa 3700 obr/min
Maksymalna szerokæ robocza 36 cm
G³êgokæ robocza od +5 do -10
Klasa ochrony II
Stopieñ ochrony IPX 4
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA 102 dB (A)
Waga 18 kg
Rok 2014
Deklaracja zgodnoœci WE, nr 2013/131 rev.1
Producent:
nazwa: NAC Sp. z o.o.
adres: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn, Polska
z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ deklaruje, ¿e maszyna:
nazwa: Aerator elektryczny
model: YT6701
numer seryjny: 000 000 001 – 100 000 000
zmierzony maksymalny poziom mocy akustycznej LWA wynosi 102 dB(A),
gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA wynosi 102 dB(A),
spe³nia zasadnicze wymagania:
· dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC (Dz. U. nr 199, poz. 1228, z póŸn. zm.),
· dyrektywy dotycz¹cej kompatybilnoœci EMC 2004/108/EC (Dz. U. nr 82, poz. 556, z póŸn. zm.),
· dyrektywy dotycz¹cej ha³asu NEE 2000/14/EC za³¹cznik V oraz 2005/88/EC
(Dz. U. nr 263, poz. 2202, z póŸn. zm.),
· dyrektywy dotycz¹cej niebezpiecznych substancji RoHS 2002/95/EC oraz 2005/618/EC,
spe³nia wymagania nastêpuj¹cych norm zharmonizowanych:
o EN 60335-1:2002+A1:2005+A11+A12:2008+A2:2008+A13:2009 Elektryczny sprzêt do u¿ytku domowego
i podobnego - Bezpieczeñstwo u¿ytkowania - Czêœæ 1: Wymagania ogólne,
o EN 60335-2-92:2005 Elektryczny sprzêt do u¿ytku domowego i podobnego - Bezpieczeñstwo
u¿ytkowania - Czêœæ 2-92: Wymagania szczegó³owe dotycz¹ce skaryfikatorów i aeratorów trawnikowych
zasilanych z sieci, z operatorem pieszym,
o EN 62233:2008 Metody pomiaru pól elektromagnetycznych elektrycznego sprzêtu do u¿ytku
domowego i podobnego z uwzglêdnieniem nara¿ania cz³owieka,
o EN 55014-1:2006 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna - Wymagania dotycz¹ce przyrz¹dów
powszechnego u¿ytku, narzêdzi elektrycznych i podobnych urz¹dzeñ - Czêœæ 1: Emisja,
o EN 55014-2:1997+A1:2004 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC) - Wymagania dotycz¹ce
przyrz¹dów powszechnego u¿ytku, narzêdzi elektrycznych i podobnych urz¹dzeñ - Odpornoœæ na
zaburzenia elektromagnetyczne - Norma grupy wyrobów,
o EN 61000-3-2:2006 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC) - Czêœæ 3-2: Poziomy dopuszczalne
- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pr¹du (fazowy pr¹d zasilaj¹cy odbiornika < lub = 16 A),
o EN 61000-3-11:2000 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC) - Czêœæ 3-11: Dopuszczalne poziomy -
Ograniczanie wahañ napiêcia i migotania œwiat³a w publicznych sieciach zasilaj¹cych niskiego napiêcia
- Odbiorniki o pr¹dzie znamionowym <= 75 A, które s¹ przedmiotem przy³¹czenia warunk owego.
Deklaracja zgodnoœci traci swoj¹ wa¿noœæ w przypadku zmiany lub modyfikacji produktu.
Dokumentacja techniczna znajduje siê w siedzibie firmy NAC sp. z o.o.,
a osob¹ upowa¿nion¹ do jej dysponowaniem jest Piotr Gajos.
Gdynia, 14 paŸdziernika 2013 Piotr Gajos
miejsce, data podpis imiê, nazwiska, funkcja
Tekst oznaczony tym znakiem jest szczególnie wa¿ny dla zachowania bezpieczeñstwa u¿ytkowania
maszyny. W przypadku niezrozumienia instrukcji, b¹dŸ jej czêœci, nale¿y skontaktowaæ siê ze
sprzedawc¹ wyrobu lub importerem w celu wyjaœnienia w¹tpliwoœci.
Poziom natê¿enia dŸwiêku dla osoby obs³uguj¹cej urz¹dzenie mo¿e przekroczyæ 85 dB (A). Z tego
powodu niezbêdnie nale¿y dbaæ o ochronê narz¹dów s³uchu.
To urz¹dzenie posiada podwójn¹ izolacjê. Posiada dwie niezale¿ne zapory izolacyjne w celu ochrony
przed mo¿liwym pora¿eniem elektrycznym.
Spis treœci
Regulacja wysokoœci pracy .....................................9
Dane Techniczne .....................................................1 Wymiana elementu nacinaj¹cego na grabi¹cy.........10
Spis treœci ................................................................2 Praca urz¹dzenia......................................................11
Piktogramy i oznaczenia sterownicze .....................2 Transport..................................................................12
Tabliczka znamionowa ............................................2 Konserwacja ............................................................12
Wprowadzenie.........................................................3 Sk³adowanie ............................................................12
Zastosowanie urz¹dzenia.........................................3 Kasacja ....................................................................13
W razie wypadku lub awarrii ..................................3 Ryzyko resztkowe ...................................................13
Ogólne zasady bezpieczeñstwa ...............................3 Ocena ryzyka resztkowego......................................13
Specjalne zasady bezpieczeñstwa ...........................5 Sk³adowanie œmieci i ochrona œrodowiska..............13
Przygotowanie do pracy ..........................................7 Zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem ......................13
Rozpakowywanie ....................................................8 Rozwi¹zywanie problemów ....................................14
Montowanie uchwytów ...........................................8 Deklaracja CE..........................................................15
Monta¿ kosza...........................................................9 Kontakt z serwisem..................................................15
2
Piktogramy ostrzegawcze znajduj¹ siê na obudowie urz¹dzenia.
1. 7. Zachowaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ od osób postronnych.
Nie naje¿d¿aæ na przewód zasilaj¹cy. 8. Nale¿y od³¹czaæ od Ÿród³a zasilania podczas przerw w
2. Uwaga! Niebezpieczeñstwo. pracy.
3. Uwaga na odrzucane przedmioty. 9. Nie wyrzucaæ do œmietnika. Zu¿yte urz¹dzenie nale¿y
4. Trzymaæ rêce i stopy z dala od wiruj¹cych elementów odpowiednio zutylizowaæ.
5. Nale¿y stosowaæ okulary i nauszniki ochronne. 10. Podwójna ochrona elektryczna
6. Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.
Uwaga! Niebezpieczeñstwo elektryczne.
Piktogramy ostrzegawcze i oznaczenia sterownicze
Tabliczka zmianowa jest umieszczona na obudowie urz¹dzenia. Informacje zawarte w tej tabliczce s¹ niezbêdne dla
ustalenia odpowiednich czêœci zamiennych i czynnoœci obs³ugowych.
15
1
2
345
678910
Notatki
2
3
WPROWADZENIE
Aby unikn¹æ niew³aœciwej obs³ugi urz¹dzenia prosimy, aby przed pierwszym u¿yciem zapoznaæ
siê z podrêcznikiem u¿ytkowania. Zapoznanie siê i stosowanie informacji zawartych w tej
instrukcji sprawi, ¿e urz¹dzenie bêdzie u¿ytkowane w sposób bezpieczny zarówno dla
u¿ytkownika, jak i samego urz¹dzenia. Nale¿y instrukcjê przechowywaæ przez ca³y okres
u¿ytkowania maszyny, gdy¿ zawsze mo¿e zaistnieæ koniecznoœæ przypomnienia sobie
informacji zawartych w instrukcji, a tak¿e nale¿y przekazaæ wraz z urz¹dzeniem w przypadku
odsprzeda¿y maszyny lub zmiany u¿ytkownika.
ZASTOSOWANIE URZ¥DZENIA
Aerator /wertykulator ogrodowy zosta³ zaprojektowany wy³¹cznie do u¿ytku prywatnego.
Maksymalny czas pracy urz¹dzenia nie mo¿e przekroczyæ w trybie ci¹g³ym 0,5 h.
Przeznaczony jest tylko do pielêgnacji trawnika. Wyposa¿ony w dwa wymienne wa³ki - z
grubymi ostrzami- wertykulator (zabieg pielêgnacyjny wykonywany na trawnikach
polegaj¹cy na pionowym naciêciu darni co ma na celu czêœciowe usuniêcie próchnicy
powierzchniowej i poprawienie warunków dla dop³ywu powietrza, wody i sk³adników
pokarmowych),- z drucikami - aerator (grabienie trawy , delikatne napowietrzanie gleby pod
wp³ywem areacji masa korzeni traw wyraŸnie siê zwiêksza, a darñ trawnika wyrównuje
siê.Systematyczna aeracja przyczynia siê do podniesienia œredniej temperatury gleby w strefie
korzeniowej co zwiêksza elastycznoœæ trawika oraz zwiêksza zdolnoœæ regeneracji).
Stosowanie urz¹dzenia z zastosowaniem innym ni¿ opisano w instrukcji mo¿e spowodowaæ
utratê ochrony gwarancyjnej.
Maszyny nie nale¿y stosowaæ do:
- koszenia trawy
- rozdrabniania ga³êzi
- zbierania liœci
W razie wypadku lub awarii.
W razie wypadku nale¿y natychmiast zatrzymaæ /wy³¹czyæ maszyn¹ i wezwaæ pomoc (jeœli
tego wymaga sytuacja)!
W razie awarii nale¿y zatrzymaæ /wy³¹czyæ maszynê i skontaktowaæ siê z autoryzowanym
serwisem w celu usuniêcia awarii.
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEÑSTWA
NAJWA¯NIEJSZE WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA
OSTRZE¯ENIE!
Koniecznie nale¿y zapoznaæ siê ze wszystkimi wskazówkami znajduj¹cymi siê poni¿ej, w celu
unikniêcia pora¿enia pr¹dem, powstania po¿aru i/lub powstania uszczerbku na zdrowiu. We
wszystkich poni¿ej wymienionych wskazówkach okreœlenie „urz¹dzenie elektryczne” odnosi
siê do urz¹dzeñ pod³¹czonych do pr¹du za pomoc¹ przewodu jak i do urz¹dzeñ
bezprzewodowych zasilanych akumulatorami.
14
Notatki:
1) MIEJSCE PRACY
!Miejsce pracy utrzymywaæ w czystoœci, nie pozostawiaj¹c œmieci. Na obszarze
zanieczyszczonym i zaciemnionym czêœciej dochodzi do wypadków.
!Nie u¿ywaæ urz¹dzeñ elektrycznych w miejscach, w których znajduj¹ siê materia³y
³atwopalne i wybuchowe takie jak ³atwopalne ciecze, gazy i kurz. Od urz¹dzeñ
elektrycznych powstaj¹ iskry, które mog¹ spowodowaæ wybuch po¿aru z unosz¹cego siê
kurzu lub oparów.
!Podczas pracy urz¹dzenia elektrycznego dzieci i osoby obserwuj¹ce powinny znajdowaæ siê
w bezpiecznej odleg³oœci. Roztargnienie mo¿e przyczyniæ siê do powstania wypadku.
2) BEZPIECZEÑSTWO PRZY PRACY Z PR¥DEM ELEKTRYCZNYM
!Wtyczki urz¹dzeñ elektrycznych s³u¿¹ do uruchomiania urz¹dzeñ elektrycznych. Nigdy nie
wolno ich przerabiaæ. Nie nale¿y u¿ywaæ zwyk³ych wtyczek zasilaj¹cych do uziemionych
urz¹dzeñ elektrycznych. Oryginalne wtyczki i odpowiednio dobrane gniazda wtykowe
zmniejszaj¹ ryzyko pora¿enia pr¹dem.
!Nale¿y unikaæ kontaktu obudowy urz¹dzenia z powierzchniami uziemionymi takimi jak
przewody, grzejniki, kuchnie i lodówki.
!Nie nale¿y wystawiaæ urz¹dzeñ elektrycznych na deszcz i nale¿y chroniæ je przed wilgoci¹.
Woda przenikaj¹ca do urz¹dzeñ elektrycznych zwiêksza ryzyko pora¿enia pr¹dem.
!Nie napinaæ kabla zasilaj¹cego. Nigdy nie podnosiæ urz¹dzenia za kabel, nie ci¹gn¹æ kabla
ani nie od³¹czaæ go od urz¹dzenia. Kabel trzymaæ w bezpiecznej odleg³oœci od gor¹cych
urz¹dzeñ i przedmiotów, oleju, ostrych krawêdzi i czêœci ruchomych. Zniszczony lub
spl¹tany kabel zwiêksza ryzyko pora¿enia pr¹dem.
!Podczas pracy urz¹dzenia na zewn¹trz nale¿y u¿ywaæ kabla rozwijaj¹cego siê i
odpowiedniego do warunków panuj¹cych na zewn¹trz. U¿ycie odpowiedniego kabla
zmniejsza ryzyko pora¿enia pr¹dem. Zalecany giêtki kabel trzy¿y³owy o przekroju co
najmniej 2,5 mm2 i d³ugoœci maksymalnej do 50 m.
3) BEZPIECZEÑSTWO OSOBISTE
!Podczas pracy z urz¹dzeniem nale¿y wykazaæ przez ca³y czas czujnoœæ. Nale¿y uwa¿nie
obserwowaæ to, co siê robi i byæ tego œwiadomym. Nie obs³ugiwaæ urz¹dzenia w przypadku,
gdy siê jest zmêczonym lub pod wp³ywem narkotyków, alkoholu lub silnych lekarstw.
Moment nieuwagi podczas obs³ugi urz¹dzenia mo¿e skoñczyæ siê powa¿nym uszczerbkiem
na zdrowiu.
!U¿ywaæ tylko narzêdzi zwiêkszaj¹cych bezpieczeñstwo i higienê pracy. Zawsze nosiæ
okulary ochronne. Narzêdzia zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo i higienê pracy, takie jak maska
od kurzu, antypoœlizgowe obuwie, kask lub ochraniacze s³uchu u¿ywane w stosownych
warunkach zmniejszaj¹ ryzyko okaleczeñ.
!Unikaæ przypadkowego uruchomienia urz¹dzenia. Upewniæ siê, czy w³¹cznik jest
wy³¹czony podczas pod³¹czania kabla. W³¹czanie w³¹cznika urz¹dzenia elektrycznego
rêkoma lub pod³¹czanie kabla w przypadku, gdy w³¹cznik jest w³¹czony, mo¿e spowodowaæ
wypadek.
Usun¹æ klucz przed w³¹czeniem urz¹dzenia. Klucz regulacyjny lub klucz nasadkowy
pozostawione w urz¹dzeniu i stykaj¹ce siê z czêœciami ruchomymi urz¹dzenia elektrycznego
3
4
SK£ADOWANIE ŒMIECI I OCHRONA ŒRODOWISKA
!Je¿eli urz¹dzenie nie jest Ci ju¿ potrzebne, nale¿y je wyrzuciæ w sposób nie szkodz¹cy
œrodowisku.
!Urz¹dzenia elektryczne nie nale¿¹ do odpadów domowych.
!Urz¹dzenie nale¿y przekazaæ do miejsca utylizacji. Zaleca siê segregacjê czêœci
plastikowych i metalowych urz¹dzenia. Spytaj o to swój punkt obs³ugi klienta.
ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECI¥¯ENIEM
ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW
Instalacja elektryczna do której pod³¹czane jest urz¹dzenie powinna byæ wyposa¿ona w
wy³¹cznik nadmiarowo-pr¹dowy z nastawem zgodnym z tabliczk¹ znamionow¹ urz¹dzenia.
Zabezpieczy to przed przeci¹¿eniem a w konsekwencji przed spaleniem silnika urz¹dzenia.
13
Problem Mo¿liwa przyczyna Naprawa usterki
Brak napiêcia sieciowego
Sprawdziæ gniazdko, kabel, sznur,
wtyczkê bezpiecznik, a w razie
potrzeby wezw elektryka
Defekt w³¹cznika On/Off
Zu¿ycie szczotek wêglowych
Defekt silnika
Zniszczony kabel zasilaj¹cy Sprawdziæ kabel, je¿eli trzeba
wymieniæ go
Brak stykania wewn¹trz urz¹dzenia
Uszkodzenie w³¹cznika On/Off
Urz¹dzenie nie w³¹cza s
Naprawiæ w punkcie serwisowym
Urz¹dzenie pracuje zprzerwami
Naprawiæ w punkcie serwisowym
mog¹ spowodowaæ okaleczenia.
Nie przeci¹¿aæ siê. Podczas pracy z urz¹dzeniem nale¿y odpowiednio stawiaæ kroki i
utrzymywaæ równowagê przez ca³y czas. To umo¿liwi lepsz¹ kontrolê urz¹dzenia w
niespodziewanych sytuacjach.
Ubieraæ siê odpowiednio. Nie nosiæ luŸnego ubrania ani ¿adnej bi¿uterii. W³osy, ubranie i
rêkawiczki trzymaæ w bezpiecznej odleg³oœci od ruchomych czêœci urz¹dzenia. LuŸne czêœci
ubioru, bi¿uteria i d³ugie w³osy mog¹ zostaæ wci¹gniête przez wiruj¹ce czêœci urz¹dzenia.
4) POS£UGIWANIE SIÊ URZ¥DZENIEM ELEKTRYCZNYM I JEGO KONSERWACJA
Nie przeci¹¿aæ urz¹dzania. Do uruchomienia u¿ywaæ tylko odpowiednich urz¹dzeñ
zasilaj¹cych. Odpowiednie urz¹dzenia zasilaj¹ce umo¿liwiaj¹ lepsz¹ i bezpieczniejsz¹ pracê w
takim stopniu, w jakim zosta³o ono zaprojektowane.
W celu zabezpieczenia przed przeci¹¿eniem i zniszczeniem urz¹dzenia instalacja
elektryczna powinna byæ wyposa¿ona w wy³¹cznik nadmiarowo-pr¹dowy z nastawem
zgodnym z tabliczk¹ znamionow¹.
Nie u¿ywaæ urz¹dzenia elektrycznego w przypadku, gdy w³¹cznik nie w³¹cza siê i nie wy³¹cza.
Ka¿de urz¹dzenie elektryczne, którego nie mo¿na w³¹czyæ i wy³¹czyæ jest urz¹dzeniem
niebezpiecznym i nale¿y je naprawiæ w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym
Przed dokonaniem jakichkolwiek ustawieñ, wymian¹ czêœci lub podczas usterki urz¹dzenia
elektrycznego nale¿y od³¹czyæ wtyczkê od zasilania. Takie dzia³anie zapobiegawcze zmniejsza
ryzyko uruchomienia urz¹dzenia elektrycznego i powstania wypadków podczas jego pracy.
Urz¹dzenie elektryczne, które nie jest u¿ywane, nale¿y przechowywaæ poza zasiêgiem dzieci i
nie dopuszczaæ osób do pracy z urz¹dzeniem, jeœli nie zapozna³y siê one z instrukcj¹ obs³ugi.
Urz¹dzenia elektryczne, które znajduj¹ siê w rêkach takich osób, stanowi¹ istotne zagro¿enie.
Konserwacja urz¹dzenia elektrycznego. Nale¿y sprawdziæ ewentualne obluzowanie siê i
wzajemne po³¹czenie ruchomych czêœci, przerwy miêdzy czêœciami i inne warunki, które mog¹
mieæ wp³yw na dzia³anie urz¹dzenia elektrycznego. Je¿eli urz¹dzenie uleg³o uszkodzeniu, przed
podjêciem ponownej pracy nale¿y je naprawiæ. Wiêkszoœæ wypadków jest spowodowana
nieodpowiedni¹ konserwacj¹ urz¹dzenia elektrycznego.
Czêœci tn¹ce musz¹ byæ ostre i czyste. Odpowiednie ostrzenie czêœci tn¹cych ostrza³k¹ sprawia,
¿e ³atwiej jest zamocowaæ ostrza, a poza tym ³atwiej one pod kontrol¹.
U¿ywaæ urz¹dzenie elektryczne, jego akcesoria oraz czêœci sk³adowe zgodnie z instrukcj¹ ich
przeznaczenia i w sposób odpowiedni dla danego typu urz¹dzenia elektrycznego, bior¹c
jednoczeœnie pod uwagê warunki pracy i pracê jaka ma zostaæ wykonana. U¿ycie urz¹dzenia
elektrycznego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem mo¿e spowodowaæ nieprzewidziane
skutki.
Urz¹dzenie elektryczne musi byæ serwisowane tylko przez wykwalifikowane osoby, u¿ywaj¹ce
oryginalnych czêœci zamiennych. Tylko takie serwisowanie zapewni bezpieczeñstwo pracy
urz¹dzenia elektrycznego.
5
pracowaæ.
!Sprawdzaæ regularnie, czy kosz na zgrabion¹ trawê nie posiada uszkodzeñ.
!Dla bezpieczeñstwa wymieniaæ zu¿yte i zniszczone czêœci urz¹dzenia.
!Je¿eli urz¹dzenie uleg³o uszkodzeniu, przed podjêciem ponownej pracy nale¿y je naprawiæ.
Wiêkszoœæ wypadków jest spowodowana nieodpowiedni¹ konserwacj¹ urz¹dzenia
elektrycznego.
!Wszelkie inne czynnoœci powinny byæ wykonywane przez pracowników Autoryzowanego
Serwisu Autoryzowanego.
SK£ADOWANIE
Urz¹dzenie nale¿y przechowywaæ w bezpiecznym miejscu.
Je¿eli urz¹dzenie nie jest u¿ytkowane, nale¿y przechowywaæ czyst¹, na p³askiej i suchej
powierzchni oraz w miejscu niedostêpnym dla dzieci.
KASACJA
Ka¿de urz¹dzenie ma okreœlony czas technicznego ¿ycia. Po tym okresie urz¹dzenie nie nadaje
siê do dalszej eksploatacji. Wówczas nale¿y zdemontowaæ urz¹dzenie oddzielaj¹c czêœci z
tworzywa sztucznego od czêœci metalowych i przekazaæ je do w³aœciwych punktów skupu lub
powierzyæ wykonanie tej operacji punktowi serwisowemu.
RYZYKO RESZTKOWE
!u¿ytkowania urz¹dzenia przez dzieci
!u¿ywania urz¹dzenia do innych celów, ni¿ opisane w instrukcji obs³ugi, gdy inne osoby, a w
szczególnoœci dzieci lub zwierzêta znajduj¹ siê w pobli¿u
!u¿ywanie urz¹dzenia przez osoby nie zapoznane z instrukcj¹ obs³ugi
!u¿ywanie urz¹dzenia bez w³aœciwej, zabezpieczaj¹cej obs³uguj¹cego odzie¿y i obuwia
chroni¹cego stopy
!u¿ywanie urz¹dzenia z uszkodzonymi os³onami lub obudow¹, oraz bez w³aœciwego
zamontowania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych.
OCENA RYZYKA RESZTKOWEGO
Pomimo tego, ¿e producent urz¹dzenia ponosi odpowiedzialnoœæ za jej konstrukcjê eliminuj¹c¹
niebezpieczeñstwo, pewne elementy ryzyka podczas pracy nie do unikniêcia. Ryzyko
resztkowe wynika z b³êdnego zachowania obs³uguj¹cego urz¹dzenie
Najwiêksze niebezpieczeñstwo wystêpuje przy wykonywaniu nastêpuj¹cych zabronionych
czynnoœci:
Przy przestrzeganiu zaleceñ podanych w instrukcji obs³ugi zagro¿enie resztkowe przy
u¿ytkowaniu urz¹dzenia mo¿e byæ wyeliminowane.
Istnieje ryzyko w przypadku nie dostosowania siê do powy¿szych zaleceñ.
12

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756