Znaleziono w kategoriach:
Ekspres NIVONA CafeRomatica 1040

Instrukcja obsługi Ekspres NIVONA CafeRomatica 1040

Powrót
5 6 7 8 9 10
Cafe Romaca
PL Instrukcja obsługi
2Słowo wstępu2
WSKAZÓWKA
Symbol zwracający uwagę na istotne szczegóły.
UWAGA
Symbol ostrzegający przed potencjalnym niebez-
pieczeństwem.
SERDECZNIE WITAMY W RODZINIE NIVONA!
Cieszymy się, że obdarzyli nas Państwo zaufaniem, decydując się na
zakup wysokiej jakości produktu marki NIVONA.
DZIĘKUJEMY.
Aby w pełni cieszyć się funkcjonalnościami urządzenia NIVONA, pro-
simy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem
jego użytkowania, a przed pierwszym uruchomieniem – o zwrócenie
szczególnej uwagi na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Prosimy zachować instrukcję, tak aby można było z niej skorzyst
w późniejszym czasie lub przekazać kolejnemu posiadaczowi.
Życzymy Państwu przyjemnego ytkowania nabytego produktu
NIVONA i zawsze dobrej, aromatycznej kawy.
Serdecznie pozdrawiamy
zespół NIVONA
UŻYTE SYMBOLE
W niniejszej instrukcji zastosowano następujące symbole:
PORADA
Symbol wyróżniający porady uzupełniające.
Spis treści 3
DE
GB
FR
NL
PL
RU
SPIS TREŚCI
1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ............4
1.1. Użycie zgodne z przeznaczeniem ............................4
1.2. Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania .............4
1.3. Ograniczenia dotyczące grona użytkowników ......... 5
2. BUDOWA URZĄDZENIA .............................................. 6
3. OBSŁUGA URZĄDZENIA .............................................7
3.1. Przyciski funkcyjne .................................................. 7
3.2. Obsługa za pomocą pokrętła ...................................7
3.3. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego ................8
3.4. Funkcje przycisków ekranowych .............................8
4. PIERWSZE URUCHOMIENIE .......................................9
4.1. Przygotowanie.........................................................9
4.2. Menu pierwszego uruchomienia ............................9
5. OBSŁUGA MENU ......................................................11
6. PRZYGOTOWANIE KAWY ..........................................12
6.1. Przyrządzanie kawy ...............................................12
6.2. Funkcja 2 filiżanek .................................................13
6.3. KAWA – funkcja ilościowa (symbol dzbanka) ..............13
6.4. Dla koneserów cappuccino (Cappuccino-Connaisseur) ...14
6.5. Profile aromatu .....................................................14
6.6. MOJA KAWA (własne przepisy na kawę) ........................ 14
6.7. Stałe parametry przepisów ................................... 15
6.8. Przygotowanie kawy mielonej ..............................16
7. USTAWIENIA PODSTAWOWE .................................17
7.1. Ustawienia ogólne ............................................... 17
7.2. Ustawianie poziomu zmielenia ............................ 19
7.3. Aroma Balance System ........................................ 19
7.4. Aplikacja NIVONA ................................................ 20
8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA............................... 20
8.1. Płukanie spieniacza .............................................21
8.2. Czyszczenie spieniacza .........................................22
8.3. Płukanie systemu ................................................. 23
8.4. Czyszczenie systemu ............................................ 23
8.5. Odkamienianie systemu ...................................... 24
8.6. Wyjmowanie i czyszczenie zaparzacza .................25
8.7. Regularne czyszczenie ręczne .............................. 26
8.8. Rozkładanie i czyszczenie spieniacza ................... 27
8.9. Wymiana filtra ..................................................... 27
8.10. Status konserwacji ............................................... 28
9. SAMODZIELNE USUWANIE PROBLEMÓW ............. 29
10. ASORTYMENT AKCESORIÓW I KAW ......................32
11. SERWIS I GWARANCJA ........................................... 32
12. OPAKOWANIE I UTYLIZACJA .................................. 32
13. DANE TECHNICZNE ................................................. 33
4Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1.
1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
1.1. Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w prywat-
nych gospodarstwach domowych oraz obiektach
cechujących się podobnymi warunkami użytkowa-
nia, takich jak kuchnie w zakładach pracy, sklepach,
biurach i innych obiektach komercyjnych czy gospo-
darstwa rolne; mogą z niego także korzystklienci
hoteli, moteli, mieszkań na wynajem czy pensjona-
tów serwujących śniadania (patrz dołączone warunki
gwarancji). W innych wypadkach wygasa prawo do
roszczeń z tytułu gwarancji.
1.2. Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania
Urządzenie musi być ustawione na suchej, równej
i stabilnej powierzchni oraz może być użytkowane
wyłącznie w pomieszczeniu. Urządzenia nie wolno
stawiać na gorących powierzchniach ani w pobliżu
nagrzewających się sprzętów (np. kuchenki, frytkow-
nicy) czy otwartego ognia.
Z urządzenia nie wolno korzyst w szafach ani
innych zamkniętych meblach.
Napięcie robocze i napięcie sieciowe muszą być
zgodne. Specyfikacja została podana na tabliczce
znamionowej.
Urządzenia nie wolno używ na wysokościach
powyżej 2000 m n.p.m.
Nie korzystz urządzenia, jeśli kabel sieciowy bądź
obudowa uszkodzone. Kabel sieciowy nie może
się stykać z gorącymi obiektami.
Jeśli kabel sieciowy urządzenia jest uszkodzony,
należy zlecić jego wymianę producentowi, serwisowi
producenta lub analogicznie wykwalifikowanym spe-
cjalistom, aby zapobiec zagreniom.
UWAGA
Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być prze-
prowadzane wyłącznie przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach! Niepoprawnie wykonane naprawy
mogą skutkować poważnym zagreniem dla użyt-
kownika! Jeśli urządzenie jest użytkowane niezgod-
nie z przeznaczeniem lub błędnie obsługiwane bądź
konserwowane, producent nie ponosi odpowie-
dzialności za ewentualne szkody!
UWAGA
Naciśnięcie przełącznika Wł./Wył. w trakcie proce-
su parzenia kawy może prowadzić do uszkodzenia
urządzenia! Urządzenie wyłączać dopiero, gdy nie
pracuje!
UWAGA
Niebezpieczeństwo poparzenia! Gdy wytwarza-
na jest para lub gorąca woda, może się zdarzyć, że
na początku z wylotu będzie pryskgorąca woda.
Wylotu dotykać wyłącznie, gdy jest on wystudzony.
5Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
DE
GB
FR
NL
PL
RU
Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Nie moczyć wtyczki i chronić ją przed wilgocią.
Wyciągając wtyczkę z gniazdka, nie ciągnąć za kabel.
W przypadku awarii natychmiast wyjąć wtyczkę
z gniazdka (nie ciągnąc przy tym za kabel ani za urzą-
dzenie).
Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia
sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone, a wtyczka
wyciągnięta z gniazdka.
Nieprawidłowa obsługa, użycie niezgodne z prze-
znaczeniem lub nieprawidłowe naprawy wyklu-
czają odpowiedzialność producenta za ewentualnie
powstałe szkody. W takich wypadkach wygasają
roszczenia gwarancyjne.
Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek doty-
czących czyszczenia i odkamieniania! Nieprzestrze-
ganie tego wymogu powoduje wygaśnięcie roszcz
gwarancyjnych.
Nigdy nie m urządzenia ani jego części w zmy-
warce. Nieprzestrzeganie tego wymogu powoduje
wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych.
Nie pozostawiać urządzenia włączonego, gdy nie jest
używane.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka dni,
należy wyciągnąć jego wtyczkę z gniazdka.
Młynek do kawy urządzenia może być wykorzysty-
wany tylko do mielenia palonych, nieprzetworzo-
nych ziaren kawy, nigdy do innych produktów spo-
żywczych! Wsypywana do młynka kawa nie może
zawierać ciał obcych, w przeciwnym razie wygasają
uprawnienia z tytułu gwarancji.
Jeśli zajdzie konieczność naprawy urządzenia (łącz-
nie z wymianą kabla sieciowego), proszę najpierw
skontaktować się z infolinią firmy NIVONA lub jej
przedstawicielem, od którego zakupiono urządze-
nie, a po potwierdzeniu i uwzględnieniu części Tak
należy przygotować urządzenie do wysyłki w roz-
dziale 11 niniejszej instrukcji przesłać sprzęt na adres
NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 49,
D-90449 Nürnberg.
1.3. Ograniczenia dotyczące grona użytkowników
Urządzenie może być używane przez dzieci od lat
8, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sen-
sorycznej i umysłowej oraz osoby nieposiadające
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, o ile one
nadzorowane albo zostały pouczone o bezpiecznym
użytkowaniu urządzenia i związanych z tym zagro-
żeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Leżące w gestii użytkownika czynności związane
z czyszczeniem i konserwacją mogą być powierzane
dzieciom, o ile skończyły one 8 lat i są nadzorowane.
Chronić urządzenie i kabel przyłączeniowy przed
dostępem dzieci poniżej lat 8.