Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Czajnik NOVIS Iconic Line K1 Czarny

Instrukcja obsługi Czajnik NOVIS Iconic Line K1 Czarny

Powrót
1
Deutsch EnglishFrançaisItalianoNederlandsEspañolPortuguês
Ελληνικά
SvenskaNorskSuomiDansk
Polski
Česky
Slovenščina
Türkçe يبرع
Czajnik Novis / Instrukcja użycia
Spis treści Strona
Odpowiedni model czajnika
Niniejsza instrukcja dotyczy następujących urządzeń Novis:
Instrukcja bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo użytkownika i innych osób jest najważniejsze.
W niniejszej instrukcji znajduje się szereg zaleceń dotyczących bezpieczeń-
stwa. Prosimy o zapoznanie się z poradami dotyczącymi bezpieczeństwa i o
ich stałe przestrzeganie.
Pod tym znakiem znajdują się ostrzeżenia o wszelkich możliwych
zagrożeniach mogących skutkować śmiercią lub obrażeniami.
Wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa obejmują
wyjaśnienia na temat rodzaju niebezpieczeństwa i porady, jak
zapobiegać ryzyku obrażeń, a także informacje o skutkach nieprzestrzega-
nia zaleceń.
Ten znak oznacza przydatną wskazówkę dotyczącą użytkowania.
Używając sprzętu elektrycznego zawsze stosuj następujące podstawo-
we środki bezpieczeństwa:
1. Zapoznaj się dokładnie z tymi instrukcjami.
2. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycz-
nym, nigdy nie wkładaj czajnika Novis do wody
ani do innych płynów.
3. To urządzenie może być używane przez dzieci w
wieku od 8 lat wzwyż oraz przez osoby o ograni-
czonej sprawności zycznej, sensorycznej lub
umysłowej bądź nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy, o ile odbywa się to pod
nadzorem lub udzielono im wskazówek dotyczą-
cych bezpiecznego użytkowania urządzenia i
rozumieją związane z tym zagrożenia.
4. Dzieci nie mogą bawić się czajnikiem Novis.
5. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani przepro-
wadzać konserwacji sprzętu.
6. Kiedy czajnik Novis nie jest używany lub kiedy
jest czyszczony, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
7. W razie upuszczenia urządzenia lub uszkodzenia
go w jakikolwiek sposób, skontaktuj się z najbliż-
szym punktem obsługi klienta Novis w celu
skontrolowania stanu urządzenia.
8. W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, musi
Urządzenie Model
Czajnik NOVIS®6113 – czajnik K1 (wersja mechaniczna)
6114 – czajnik KTC1 (elektroniczna regulacja
temperatury)
Instrukcja bezpieczeństwa 1
Pierwsze użycie urządzenia 2
Użytkowanie czajnika Novis K1 3
Użytkowanie czajnika Novis KTC1 (elektroniczna regulacja temperatury) 3
Czyszczenie i konserwacja 4
Specyfikacje 4
Gwarancja 4
Utylizacja 5
Obsługa klienta 5
2
on zostać wymieniony przez producenta lub
osobę posiadającą odpowiednie kwalikacje w
celu uniknięcia zagrożeń / szkód.
9. Przewód zasilający nie może zwisać ze skraju
stołu lub blatu, a także należy chronić go przed
wysokimi temperaturami i olejem.
10. Urządzenia nie wolno używać, jeżeli wtyczka
nie pasuje do gniazdka.
11. Firma Novis nie przyjmuje żadnej odpowiedzialno-
ści w przypadku użycia adaptera zasilania.
12. Nie wyjmuj wtyczki z gniazdka przez pociąga-
nie za przewód zasilający; nie wyjmuj wtyczki z
gniazdka mokrymi rękami.
13. Nigdy nie używaj wadliwych części.
14. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
15. Nie umieszczaj czajnika Novis na gorących
bądź mokrych powierzchniach oraz nie używaj go
blisko otwartego płomienia.
16. Nie wkładaj rąk do działającego czajnika,
gdyż może to spowodować obrażenia lub uszko-
dzenie urządzenia.
17. Nie używaj urządzenia do żadnych celów
innych niż gotowanie wody, gdyż może to powo-
dować obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
18. Kiedy urządzenie jest nieużywane, zawsze
należy odłączać je od zasilania.
19. W razie przepełnienia czajnika może wylewać
się z niego wrząca woda.
20. Czajnika można używać tylko razem z załą-
czoną podstawką.
21. Ostrzeżenie: Unikaj wylewania wody na
złącze.
22. Po użyciu powierzchnia elementu grzewcze-
go zachowuje wysoką temperaturę.
23. Nie zdejmuj wieczka podczas gotowania.
24. Urządzenie przeznaczone jest do użytku w
gospodarstwach domowych i w podobnych
zastosowaniach, takich jak: kuchnie dla personelu
w sklepach, biura i inne środowiska pracy; domy
w gospodarstwach rolnych; korzystanie przez
klientów w hotelach, motelach i innych miejscach
zakwaterowania; pensjonaty i podobne placówki.
Zachowaj te instrukcje na przyszłość.
Ostrzeżenie:
Nie dotykaj elementów grzewczych czajnika podczas jego działania – to
niebezpieczne.
Unikaj upuszczania lub uderzania czajnika, zwłaszcza podczas napełnia-
nia go wodą.
Podczas użytkowania czajnika upewnij się, że wieczko (2) jest szczelnie
zamknięte.
Przed zdjęciem czajnika z podstawy upewnij się, że jest wyłączony.
Pierwsze użycie urządzenia
Przed pierwszym użyciem urządzenia usuń wszystkie materiały opakowa-
niowe.
3
Deutsch EnglishFrançaisItalianoNederlandsEspañolPortuguês
Ελληνικά
SvenskaNorskSuomiDansk
Polski
Česky
Slovenščina
Türkçe يبرع
Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
Dotyczy tylko czajnika KTC1: Usłyszysz sygnał dźwiękowy i włączy się
wyświetlacz (4), wskazujący temperaturę wewnątrz czajnika (kiedy
temperatura wody wynosi poniżej 30°C, wyświetla się „—”).
Aby napełnić czajnik wodą zdejmij go z podstawki i otwórz wieczko (2),
naciskając przycisk otwierania wieczka (3).
Napełnij czajnik wodą do znaku max. na miarce poziomu wody, zamknij
wieczko i umieść czajnik na podstawce. Upewnij się, że wieczko (2) jest
szczelnie zamknięte.
Włącz czajnik, naciskając włącznik/wyłącznik (7).
Dotyczy czajnika KTC1: Przyciśnij włącznik/wyłącznik (7) przez co
najmniej 2 sekundy. Temperatura zostanie ustawiona na 100°C. Włącz
czajnik, ponownie naciskając włącznik/wyłącznik (7).
Kiedy woda zacznie się gotować, czajnik wyłączy się automatycznie.
Wylej wodę i powtórz procedurę gotowania 2–3 razy.
Użytkowanie czajnika Novis K1
Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
Aby napełnić czajnik wodą zdejmij go z podstawki i otwórz wieczko (2),
naciskając przycisk otwierania wieczka (3).
Nie przepełniaj czajnika (napełniaj do znaku max. na miarce poziomu
wody).
Umieść napełniony czajnik na podstawce w sposób wygodny dla siebie
umożliwia ona obrót o 360°.
Włącz czajnik, naciskając włącznik/wyłącznik (8).
Włączy się podświetlenie włącznika/wyłącznika (8).
Kiedy woda zacznie się gotować, czajnik wyłączy się automatycznie, a
podświetlenie włącznika/wyłącznika (8) zgaśnie.
Użytkowanie czajnika Novis KTC1 (elektroniczna
regulacja temperatury)
Funkcja podgrzewania do ustawionej temperatury
Ta funkcja umożliwia wybranie wymaganej temperatury wody do
przyrządzania różnych odmian herbaty.
Naciśnij przycisk „+/-”, aby ustawić temperaturę, do której ma być
podgrzana woda (50, 60, 70, 80, 90, 95 lub 100°C).
Temperatura domyślna w ustawieniach fabrycznych to 80°C.
Włącz czajnik, naciskając włącznik/wyłącznik (7).
Po osiągnięciu ustawionej temperatury czajnik wyłączy się automatycznie
i usłyszysz 5 sygnałów dźwiękowych.
Czajnik automatycznie przełączy się na funkcję utrzymywania temperatury
przez 30 minut (jeśli ustawiono temperaturę nie wyższą niż 90°C). Jeżeli
ustawiona temperatura wynosi powyżej 90°C, czajnik ostygnie do 90°C i
wtedy przełączy się na funkcję utrzymywania temperatury.
Funkcję utrzymywania temperatury można anulować w dowolnym
momencie, naciskając krótko włącznik/wyłącznik (7) lub zdejmując czajnik
z podstawki.
Ustawianie temperatury bezpośrednio na 100°C
Kiedy czajnik jest w trybie gotowości lub trybie ustawiania temperatury, po
naciśnięciu włącznika/wyłącznika (7) przez co najmniej 2 sekundy
zostanie zapisana temperatura 100°C.
Ustawianie temperatury bezpośrednio na 80°C
Kiedy czajnik jest w trybie gotowości lub trybie ustawiania temperatury, po
naciśnięciu przycisków „+” i „-” (5, 6) przez co najmniej 2 sekundy
zostanie zapisana temperatura 80°C.
4
Ustawianie temperatury bezpośrednio na 60°C
Kiedy czajnik jest w trybie gotowości lub trybie ustawiania temperatury, po
naciśnięciu przycisku „+” (5) przez co najmniej 2 sekundy zostanie
zapisana temperatura 60°C.
Tryb gotowości
Po 30 minutach oczekiwania lub jeśli nie użyto funkcji utrzymywania
temperatury bądź też po zakończeniu czas utrzymywania temperatury
wyświetlacz wyłączy się automatycznie. Czajnik przejdzie w tryb
gotowości.
Aby wybudzić czajnik z trybu gotowości, podnieś go i umieść ponownie na
podstawce lub naciśnij dowolny przycisk (5, 6, 7).
Czyszczenie i konserwacja
Usuwanie kamienia
Kamień osadzający się wewnątrz czajnika wpływa na smak wody oraz
zaburza wymianę ciepła między wodą a elementem grzewczym.
W celu usunięcia kamienia napełnij czajnik do znaku max. mieszaniną
składającą się z jednej części zwykłego octu i dwóch części wody.
Zagotuj wodę i pozostaw urządzenie na noc. Rano wylej płyn, napełnij
czajnik wodą do znaku max., zagotuj ją i wylej.
Możesz również użyć specjalnych detergentów.
Usuwaj kamień z czajnika regularnie.
Przechowywanie
Przed schowaniem czajnika wyłącz go z zasilania, wylej wodę i poczekaj,
aż wystygnie.
Aby uniknąć skraplania się wody podczas długiego przechowywania,
wytrzyj czajnik do sucha.
Przechowuj czajnik w suchym, chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
Specykacje
Napięcie znamionowe 220–240 V
Moc znamionowa 2000–2400 W
Częstotliwość 50–60 Hz
Maksymalna ilość wody 1,6 l
Długość przewodu ~0,85 m
Materiał obudowy Metal
Metoda badania: EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 i IEC 60335-1)
Gwarancja
Okres
gwarancji: Firma Novis pokrywa
koszt: Firma Novis nie pokrywa
kosztu:
2 (dwa) lata
gwarancji
pełnej
Części i robocizny
wymaganych do
usunięcia uszkodzenia
mechanicznego i wad
produkcyjnych.
Naprawy musi
wykonać centrum
obsługi klienta
upoważnione przez
rmę Novis.
Naprawy czajnika Novis
używanego w gospodarstwie
domowym do celów innych niż
gotowanie wody. Naprawy
szkód spowodowanych
wypadkami, modykacjami,
niewłaściwym i nieodpowied-
nim użytkowaniem, a także
instalacją i użytkowaniem w
sposób niezgodny z
miejscowymi uregulowaniami
dotyczącymi sprzętu
elektrycznego.
Firma Novis nie udziela żadnej gwarancji pokrywającej koszty przypadko-
we bądź wynikowe.
5
Deutsch EnglishFrançaisItalianoNederlandsEspañolPortuguês
Ελληνικά
SvenskaNorskSuomiDansk
Polski
Česky
Slovenščina
Türkçe يبرع
Utylizacja
Zgodnie z wymogami europejskiej dyrektywy 2002/96/WE w
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE),
na urządzeniu znajduje się odpowiedni symbol. Chroń środowisko i
zdrowie innych, pozbywając się urządzeń Novis we właściwy
sposób. Pozbywając się nienadających się do użytku urządzeń oddzielaj od
nich wtyczkę i przewód.
Obsługa klienta
Wszystkie naprawy i obsługę musi zapewnić lokalne centrum obsługi klienta
upoważnione przez rmę Novis.
Skontaktuj się z odpowiednią placówką sprzedaży lub znajdź więcej
informacji w Internecie: novissa.com
Instrukcję można również pobrać pod adresem novissa.com/manual
Producent i importer
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, Szwajcaria
Tel.: +41 32 475 1015 E-Mail: info@novissa.com

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756