Znaleziono w kategoriach:
Szczoteczka soniczna OROMED Oro-Sonic X Pro Czarny

Instrukcja obsługi Szczoteczka soniczna OROMED Oro-Sonic X Pro Czarny

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SONICZNEJ SZCZOTECZKI
DO ZĘBÓW
MODEL: ORO-SONIC X PRO WHITE/BLACK/BLUE
Spis treści
Ważne środki ostrożności ............................................................................. 1
Lista komponentów ........................................................................................ 3
Podłączanie i ładowanie ................................................................................ 4
ywanie szczoteczki ORO-SONIC X PRO ............................................. 5
Technika szczotkowania ................................................................................. 5
Tryby szczotkowania....................................................................................... 5
Regulator czasowy ustawiany na dwie minuty ........................................ 6
Sposób przełączania trybu szczotkowania ............................................... 6
Zalecenia dotycce czyszczenia ................................................................ 6
Utylizacja ........................................................................................................... 7
ORO-SONIC X PRO electric toothbursh important safeguards ......... 8
List of components .......................................................................................10
Connecting and charging ............................................................................11
Using the ORO-SONIC X PRO...................................................................11
Brushing technique .......................................................................................11
Brushing modes .............................................................................................12
Two minutes auto-timer ..............................................................................12
How to switch between brushing modes ...............................................12
Cleaning recommendations ........................................................................13
Disposal............................................................................................................13
– 1 –
Szczoteczek mogą ywać dzieci i osoby o ograniczonej sprawno-
ści fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub bez dwiadczenia
i wiedzy, pod warunkiem nadzoru lub poinstruowania ich w za-
kresie użycia urządzenia w spob bezpieczny oraz zrozumienia
związanych z tym niebezpieczeństw. Dzieci nie powinny czyścić
ani obsługiwać szczoteczki bez nadzoru.
Dzieciom nie wolno bawić się urdzeniem.
Kabla zasilającego nie można wymieniać. W przypadku uszkodzenia
kabla zasilającego, urdzenie nie nadaje się do dalszego użycia.
WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Szczoteczka ORO-SONIC X PRO została zaprojektowana w sposób za-
pewniający użytkownikowi i jego rodzinie niepowtarzalny sposób my-
cia zębów łączący bezpieczeństwo i skuteczność. Jednak w przypadku
ycia produktów elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy
zawsze stosować podstawowe środki ostrożności, w tym naspujące:
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać
wszystkie instrukcje.
W celu ograniczenia ryzyka porażenia pdem:
1. Po zakończeniu korzystania z produktu należy zawsze natych-
miast oączać je od zasilania.
2. Nie wolno korzystać z produktu podczas kąpieli.
3. Produktu nie naly umieszczać ani przechowywać w miejscu, z któ-
rego może spaść lub zostać wciągnięty do wanny lub umywalki.
4. Produktu nie naly wkładać ani upuszczdo wody lub innych cieczy.
5. Nie wolno wyjmowproduktu, kry wpadł do wody bez wcze-
śniejszego natychmiastowego oączenia go od zasilania.
OSTRZEŻENIE
W celu ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia prądem lub obra-
żeń cia:

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756