Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Frytkownica beztłuszczowa PHILIPS Premium Ovi Smart XXL HD9870/20 Air Fryer

Powrót
Podręcznik użytkownika
HD986X, HD987X
1POLSKI
SPIS TREŚCI
Ważne 2
Wstęp 8
Opis ogólny 8
Przed pierwszym użyciem 9
Przygotowanie do użycia 9
Wkładanie wyjmowanego dna z siateczką i reduktora
tłuszczu 9
Tabela potraw dla ręcznych ustawień czasu/temperatury
10
Zasady używania urządzenia 13
Smażenie gorącym powietrzem 13
Tabela potraw dla programów Smart Chef 17
Gotowanie za pomocą programów Smart Chef 19
Przygotowanie domowych frytek 20
Wybieranie trybu utrzymywania ciepła 21
Zapamiętywanie ulubionego ustawienia 22
Czyszczenie 24
Tabela dotycząca czyszczenia 26
Przechowywanie 26
Recykling 26
Gwarancja i pomoc techniczna 27
Rozwiązywanie problemów 27
2POLSKI
Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zapoznaj
się dokładnie z tą ulotką informacyjną i zachowaj ją w razie
potrzeby.
Niebezpieczeństwo
-Składniki przeznaczone do smażenia
należy zawsze wkładać do kosza, aby
zapobiec ich zetknięciu się z elementami
grzejnymi.
-Podczas działania urządzenia nie kładź
żadnych przedmiotów na otworach
wlotowych i wylotowych powietrza.
-Nie napełniaj patelni olejem, gdyż może to
doprowadzić do pożaru.
-Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani
innym płynie. Nie opłukuj go pod bieżącą
wodą.
-Uważaj, aby woda lub inne płyny nie
dostały się do wnętrza urządzenia, gdyż
grozi to porażeniem prądem.
-Nigdy nie wkładaj do kosza żadnej ilości
produktów, która przekracza maksymalny
poziom oznaczony na koszyku.
-Nie dotykaj wnętrza urządzenia podczas
jego działania.
Ostrzeżenie
-Przed podłączeniem urządzenia upewnij
się, że napięcie podane na urządzeniu jest
zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
-Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona
jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo
urządzenie.
-Ze względów bezpieczeństwa wymianę
uszkodzonego przewodu sieciowego zleć
autoryzowanemu centrum serwisowemu
3POLSKI
rmy Philips lub odpowiednio
wykwalikowanej osobie.
-Urządzenie może być używane przez
dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z
ograniczonymi zdolnościami zycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi, a
także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w zakresie użytkowania
tego typu urządzeń, pod warunkiem,
że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat korzystania z
tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz
zostaną poinformowane o potencjalnych
zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić
się urządzeniem. Urządzenie nie może
być czyszczone ani obsługiwane przez
dzieci poniżej 8 roku życia. Starsze dzieci
podczas wykonywania tych czynności
powinny być nadzorowane przez osoby
dorosłe.
-Przechowuj urządzenie oraz przewód
sieciowy poza zasięgiem dzieci poniżej 8
roku życia.
-Trzymaj przewód sieciowy z dala od
rozgrzanych powierzchni.
-Podłączaj urządzenie wyłącznie do
uziemionego gniazdka elektrycznego.
Za każdym razem sprawdź, czy wtyczka
została prawidłowo włożona do gniazdka
elektrycznego.
-Urządzenia nie należy podłączać do
zewnętrznego wyłącznika czasowego lub
oddzielnego układu zdalnego sterowania.
-Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio
przy ścianie ani przy innych urządzeniach.
Pozostaw co najmniej 10 cm wolnej
przestrzeni z tyłu i po bokach urządzenia,
4POLSKI
a także nad nim. Nie stawiaj żadnych
przedmiotów na urządzeniu.
-Używaj urządzenia zgodnie z jego
przeznaczeniem, opisanym w instrukcji
obsługi.
-Podczas smażenia gorącym powietrzem
przez otwory wylotowe powietrza uchodzi
gorąca para. Zachowaj bezpieczną
odległość i nie zbliżaj rąk ani twarzy
do pary ani do otworów wylotowych
powietrza. Również podczas wyjmowania
patelni z urządzenia należy uważać na
gorącą parę i powietrze.
-Powierzchnia urządzenia może się
nagrzewać podczas pracy urządzenia.
-Patelnia, kosz i akcesoria wewnątrz
frytownicy Airfryer nagrzewają się podczas
pracy. Zachowaj ostrożność przy ich
dotykaniu.
-Nie stawiaj urządzenia na rozgrzanej
kuchence gazowej, kuchence elektrycznej
i elektrycznej płycie grzewczej ani w ich
pobliżu. Nie wkładaj go też do rozgrzanego
piekarnika.
-Nigdy nie używaj w urządzeniu lekkich
składników lub papieru do pieczenia.
-Nie umieszczaj urządzenia na
łatwopalnych materiałach, takich jak obrus
lub zasłona, ani w ich pobliżu.
-Nie zostawiaj włączonego urządzenia bez
nadzoru.
-Jeśli z urządzenia zacznie się wydobyw
ciemny dym, natychmiast odłącz je
od zasilania Przed wyjęciem patelni z
urządzenia poczekaj, aż przestanie się z
niego wydobywdym.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756