Znaleziono w kategoriach:
Ekspres SAGE BES920

Instrukcja obsługi Ekspres SAGE BES920

Powrót
the Dual Boiler
BES920
NÁVOD KOBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI ÚTMUTA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2
Obsah
12 Popis vašeho nového spotřebiče
15 Funkce vašeho nového
spotřebiče
16 Ovládání vašeho
nového spotřebiče
27 Tipy na přípravu kávy
30 Péče ačištění
34 Řešení potíží
38 Jakou kávu byste měli vyzkoušet
DŮLEŽITÁ
BEZPEČNOSTNÍ
OPATŘENÍ
My vSage® si
uvědomujeme
důležitost bezpečnosti.
Navrhujeme avyrábíme
spotřebiče především
svelkým důrazem
na vaši bezpečnost.
Nicméně vás prosíme,
abyste při používání
elektrického
spotřebiče byli opatrní
adodržovali následující
bezpečnostní opatření.
DŮLEŽITÁ
OPATŘENÍ
PŘI POUŽÍVÁNÍ
ELEKTRICKÝCH
ZAŘÍZENÍ JE TŘEBA
DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
OPATŘENÍ, MEZI KTERÁ
PATŘÍ:
Před prvním použitím
se prosím ujistěte, že
napětí ve vaší síťové
zásuvce odpovídá
napětí uvedenému
na typovém štítku
ve spodní části
přístroje. Pokud máte
jakékoliv pochybnosti,
obraťte se prosím
na kvalifikovaného
elektrikáře.
Pečlivě si přečtěte
všechny instrukce před
ovládáním spotřebiče
auložte je na bezpečné
3
místo pro možné použití
vbudoucnu.
Před prvním použitím
spotřebiče odstraňte
abezpečně ekologicky
zlikvidujte veškerý
obalový materiál
areklamní štítky.
Zkontrolujte, že
spotřebič není nikterak
poškozen. Vžádném
případě nepoužívejte
poškozený spotřebič,
spotřebič spoškozeným
přívodním kabelem
apod.
• Zdůvodů vyloučení
rizika zadušení
malých dětí odstraňte
ochranný obal zástrčky
síťového kabelu tohoto
spotřebiče abezpečně
jej zlikvidujte.
• Nepoužívejte spotřebič
na hraně pracovní desky
nebo stolu. Ujistěte se,
že je povrch rovný, čistý
anení potřísněn vodou
nebo jinou tekutinou.
Nestavte spotřebič na
plynový nebo elektrický
sporák ani do jeho
blízkosti nebo do míst,
kde by se mohl dotýkat
horké trouby.
• Nevkládejte žádnou
část spotřebiče do
plynové, elektrické nebo
mikrovlnné trouby nebo
na horkou plynovou
nebo elektrickou
plotýnku.
Ujistěte, že je spotřebič
umístěn na rovném,
čistém asuchém
stabilním povrchu
odolnému proti teplu.
Nepoužívejte spotřebič
na povrchu opatřeného
látkou nebo podobným
CZ
4
materiálem. Nestavte
spotřebič do blízkosti
stěn, závěsů nebo jiných
látek citlivých na teplo
nebo páru. Minimální
vzdálenost od takových
povrchů je 20 cm.
• Nepoužívejte spotřebič
na kovové podložce,
jako je např. odkapávací
dřez.
Zapojená síťová zásuvka
musí být snadno
dostupná pro případné
náhlé odpojení.
• Před připojením
spotřebiče kelektrické
zásuvce ajeho
zapnutím zkontrolujte,
že je úplně asprávně
sestaven. Dodržujte
instrukce vtomto
návodu kobsluze.
• Nepoužívejte
tento spotřebič
sprogramátorem,
časovým spínačem
nebo jakoukoli jinou
součástí, která spíná
přístroj automaticky.
• Nepoužívejte spotřebič
vblízkosti zdrojů vody,
např. kuchyňský dřez,
koupelna, bazén apod.
• Nedotýkejte se
spotřebiče mokrýma
nebo vlhkýma rukama.
Pokud je spotřebič
vprovozu, nenechávejte
jej bez dozoru.
• Vždy provozujte
spotřebič na rovném
povrchu. Spotřebič
neprovozujte na
nakloněném povrchu
anepřemisťujte
jej ani sním nijak
nemanipulujte, pokud
je vprovozu.
5
Vyvarujte se polití
přívodního kabelu
azástrčky vodou nebo
jinou tekutinou.
• Spotřebič vypněte
anapájecí kabel
odpojte od síťo
zásuvky vždy, když má
zůstat bez dozoru, po
ukončení používání, než
jej začnete čistit, než jej
budete přenášet jinam,
rozebírat, sestavovat
nebo před jeho
uložením.
• Nepoužívejte hrubé
abrazivní nebo žíravé
čisticí prostředky
kčištění spotřebiče.
Udržujte vnitřní ivnější
povrch spotřebiče čistý.
Dodržujte instrukce
očištění uvedené
vtomto návodu
kobsluze.
• Vtomto spotřebiči
ani jeho blízkosti
neskladujte ani
nepoužívejte žádné
výbušné nebo hořlavé
látky, např. spreje
shořlavým plynem.
Pro odpojení spotřebiče
ze síťové zásuvky vždy
tahejte za zástrčku
přívodního kabelu,
nikoliv tahem za kabel.
• Nepoužívejte jiná
příslušenství než ta
dodávaná společně se
spotřebičem Sage®.
Do zásobníku vody
doplňujte pouze
čistou studenou
vodou. Nepoužívejte
žádné jiné tekutiny.
Nedoporučujeme
používat vysoce
filtrovanou,
demineralizovanou
CZ

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756