Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Ekspres SAGE Oracle Touch SES990BTR

Instrukcja obsługi Ekspres SAGE Oracle Touch SES990BTR

Powrót
the Oracle Touch
SES990
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Obsah
2Důležitá bezpečnostní opatření
DŮLEŽITÁ
OPATŘENÍ
PŘI POUŽÍVÁNÍ
ELEKTRICKÝCH
• Před prvním použitím
spotřebiče odstraňte
a bezpečně ekologicky
zlikvidujte veškerý
sporák ani do jeho
blízkosti nebo do
míst, kde by se mohl
dotýkat horké trouby.
C
Z
11
Popis vašeho nového spotřebiče
13
Funkce vašeho nového spotřebiče
14
Ovládání vašeho
nového spotřebiče
22
Tipy na přípravu kávy
24
Péče a čištění
28
Řešení potíží
DŮLEŽITÁ
BEZPEČNOSTNÍ
OPATŘENÍ
My v Sage® si
uvědomujeme
důležitost bezpečnosti.
Navrhujeme a vyrábíme
spotřebiče především s
velkým důrazem
na vaši bezpečnost.
Nicméně vás prosíme,
abyste při používání
elektrického spotřebiče
byli opatrní a
dodržovali následující
bezpečnostní opatření.
ZAŘÍZENÍ JETŘEBA
DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
OPATŘENÍ, MEZI KTERÁ
PATŘÍ:
Před prvním použitím
se prosím ujistěte, že
napětí ve vaší síťové
zásuvce odpovídá
napětí uvedenému
na typovém štítku ve
spodní části přístroje.
Pokud máte jakékoliv
pochybnosti, obraťte
se prosím na
kvalifikovaného
elektrikáře.
Pečlivě si přečtěte
všechny instrukce před
ovládáním spotřebiče a
uložte je na bezpečné
místo pro možné
použití v budoucnu.
obalový materiál a
reklamní štítky.
Zkontrolujte, že
spotřebič není nikterak
poškozen. V žádném
případě nepoužívejte
poškozený spotřebič,
spotřebič s
poškozeným přívodním
kabelem apod.
• Z důvodů vyloučení
rizika zadušení malých
dětí odstraňte
ochranný obal zástrčky
síťového kabelu tohoto
spotřebiče a bezpečně
jej zlikvidujte.
Nepoužívejte spotřebič
na hraně pracovní desky
nebo stolu. Ujistěte se,
že je povrch rovný, čistý
a není potřísněn vodou
nebo jinou tekutinou.
Nestavte spotřebič na
plynový nebo elektrický
Nevkládejte žádnou
část spotřebiče do
plynové, elektrické
nebo mikrovlnné
trouby nebo na horkou
plynovou nebo
elektrickou plotýnku.
Ujistěte, že je spotřebič
umístěn na rovném,
čistém a suchém
stabilním povrchu
odolnému proti teplu.
Nepoužívejte spotřebič
na povrchu opatřeného
látkou nebo podobným
materiálem. Nestavte
spotřebič do blízkosti
stěn, závěsů nebo jiných
látek citlivých na teplo
nebo páru. Minimální
vzdálenost od takových
povrchů je 20 cm.
Nepoužívejte spotřebič
na kovové podložce,
2 3
jako je např.
odkapávací dřez.
• Zapojená síťová zásuvka
musí být snadno
dostupná pro případné
náhlé odpojení.
• Před připojením
spotřebiče k elektrické
zásuvce a jeho
Pokud je spotřebič
v provozu, nenechávejte
jej bez dozoru.
Vždy provozujte
spotřebič na rovném
povrchu. Spotřebič
neprovozujte na
nakloněném povrchu
anepřemisťujte
čisticí prostředky
k čištění spotřebiče.
Udržujte vnitřní i vnější
povrch spotřebiče čistý.
Dodržujte
instrukce o čištění
uvedené v tomto
návodu k obsluze.
• V tomto spotřebiči
Nedoporučujeme
používat vysoce
filtrovanou,
demineralizovanou
nebo destilovanou
vodu, neboť tyto by
mohly ovlivnit chuť
kávy a postup přípravy
kávy spotřebičem.
CZ
zapnutím zkontrolujte,
že je úplně a správně
sestaven. Dodržujte
instrukce v tomto
návodu k obsluze.
• Nepoužívejte
tento spotřebič
s programátorem,
časovým spínačem
nebo jakoukoli jinou
součástí, která spíná
přístroj automaticky.
• Nepoužívejte spotřebič
v blízkosti zdrojů vody,
např. kuchyňský dřez,
koupelna, bazén apod.
• Nedotýkejte se
spotřebiče mokrýma
nebo vlhkýma rukama.
jej ani s ním nijak
nemanipulujte,
pokud je v provozu.
Vyvarujte se polití
přívodního kabelu
a zástrčky vodou
nebo jinou tekutinou.
Spotřebič vypněte a
napájecí kabel odpojte
od síťové zásuvky vždy,
když má zůstat bez
dozoru, po ukončení
používání, než jej
začnete čistit, než jej
budete přenášet jinam,
rozebírat, sestavovat
nebo před jeho
uložením.
Nepoužívejte hrubé
abrazivní nebo žíravé
ani jeho blízkosti
neskladujte ani
nepoužívejte žádné
výbušné nebo hořla
látky, např. spreje
s hořlavým plynem.
Pro odpojení spotřebiče
ze síťové zásuvky vždy
tahejte za zástrčku
přívodního kabelu,
nikoliv tahem za kabel.
Nepoužívejte jiná
příslušenství než ta
dodávaná společně se
spotřebičem Sage®.
• Do zásobníku vody
doplňujte pouze
čistou studenou
vodou. Nepoužívejte
žádné jiné tekutiny.
Espresso
nezapínejte, pokud v
zásobníku není žádná
voda.
Před extrakcí
kávy, zkontrolujte,
zda je držák filtru
pevně usazen ve
spařovací hlavě.
Držák filtru nikdy
neuvolňujte v průběhu
přípravy kávy, protože
horká voda v přístroji
je pod tlakem.
Nedotýkejte se
horkých částí. Než
začnete espresso čistit
nebo před jeho
přemístěním, vypněte
jej a nechte
vychladnout.
4 5
• Na horní plochu
espressa, která
slouží k nahřívání
šálků, neodkládejte
jiné předměty.
• Během provozu dbejte
zvýšené opatrnosti,
neboť kovové plochy se
mohou během
používání zahřívat.
• Během procesu
odvápnění dbejte
zvýšené opatrnosti,
abyste se neopařili od
unikající páry. Před
zahájením funkce
odvápnění se ujistěte,
že je odkapávací miska
instalována. Více
informací naleznete v
další části návodu.
DŮLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY PRO
POUŽÍVÁNÍ VŠECH
ELEKTRICKÝCH
ZAŘÍZENÍ
Před použitím zcela
odviňte napájecí kabel.
Přívodní kabel
nenechávejte viset přes
okraj stolu nebo
pracovní desky, dotýkat
se horkých ploch nebo
se zamotat.
• Z bezpečnostních
důvodů doporučujeme
zapojit spotřebič
do samostatného
elektrického obvodu,
odděleného od
ostatních spotřebičů.
Nepoužívejte rozdvojku
ani prodlužovací kabel
pro zapojení spotřebiče
do síťové zásuvky.
Tento spotřebič nesmějí
používat děti. Udržovat
spotřebič a jeho přívod
o používání spotřebiče
CZ
mimo dosah dětí. bezpečným způsobem
• Tento spotřebič mohou
a rozumí případným
používat děti ve věku nebezpečím. Děti si se
8 let a starší, pokud spotřebičem nesmějí
jsou pod dozorem hrát.
nebo byly poučeny
• Doporučujeme provádět
o používání spotřebiče
pravidelnou kontrolu
bezpečným způsobem
spotřebiče. Spotřebič
a rozumí případným nepoužívejte, je-li
nebezpečím. Čištění jakkoli poškozen nebo
a údržbu prováděnou je-li vadný napájecí
uživatelem nesmějí kabel nebo zástrčka.
provádět děti, pokud Veškeré opravy je
nejsou starší 8 let a pod
nutné svěřit nejbližšímu
dozorem. Udržovat autorizovanému
spotřebič a jeho přívod
servisnímu středisku
mimo dosah dětí Sage®.
mladších 8 let. • Tento spotřebič je
• Spotřebič mohou určený pouze pro
používat osoby se použití v domácnosti.
sníženými fyzickými, Přístroj není určen
smyslovými pro komerční
či mentálními použití. Nepoužívejte
schopnostmi nebo tento spotřebič
nedostatkem zkušeností
v pohybujících se
a znalostí, pokud vozidlech nebo na lodi,
jsou pod dozorem nepoužívejte jej venku,
nebo byly poučeny nepoužívejte jej pro
6 7

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756