Znaleziono w kategoriach:
Zamrażarka SAMSUNG BESPOKE AI RZ32C76CEAP EF

Instrukcja obsługi Zamrażarka SAMSUNG BESPOKE AI RZ32C76CEAP EF

Powrót
Lodówka
Instrukcja obsługi (tylko zamrażarka)
RZ32*
SEPOL Urządzenie wolnostojące
Untitled-6 1 2022-01-24  12:40:35
Polski2
Spis treści
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 3
Ważne symbole i środki ostrożności: 7
Istotne ostrzeżenia dotyczące transportu i miejsca instalacji urządzenia 8
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji 9
Przestrogi dotyczące instalacji 13
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania 14
Ostrzeżenie dotyczące użytkowania 20
Przestrogi dotyczące użytkowania 20
Przestrogi dotyczące czyszczenia 23
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące utylizacji 24
Dodatkowe wskazówki eksploatacyjne 26
Porady dotyczące oszczędzania energii 27
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domach i podobnych miejscach, takich jak: 28
Instrukcje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 29
Instalacja 30
Opis lodówki 30
Instalacja krok po kroku 31
Obsługa 36
Panel funkcji 36
Funkcje specjalne 38
Konserwacja 43
Zmiana kierunku otwierania drzwi (tylko w określonych modelach) 43
Obsługa i konserwacja 61
Czyszczenie 64
Wymiana 64
Rozwiązywanie problemów 65
Informacje ogólne 65
Czy z lodówki dochodzą nietypowe dźwięki? 67
Dodatek 69
Instrukcje bezpieczeństwa 69
Instrukcja instalacji 69
Instrukcje dotyczące temperatury 70
Informacje dotyczące modelu i zamawiania części zamiennych 73
Untitled-6 2 2022-01-24  12:40:35
Polski 3
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z nowej lodówki
rmy Samsung prosimy przeczytać dokładnie niniejszy
podręcznik, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej i
efektywnej obsługi funkcji, które oferuje nowe urządzenie.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby
(w tym dzieci) o niepełnej sprawności zycznej, zmysłowej
lub umysłowej lub mające braki w doświadczeniu i wiedzy,
o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie
obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich
bezpieczeństwo.
Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od
8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności zycznej,
zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu
i wiedzy pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po
wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich
instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz
ewentualnych zagrożeń związanych z obsługą urządzenia.
Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do zabawy.
Dzieci nie powinny czyścić ani obsługiwać urządzenia
bez odpowiedniego nadzoru. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat
mogą umieszczać produkty w urządzeniu chłodniczym i
wyjmować je z niego.
Ostrzenia i ważne informacje o bezpieczeństwie zawarte
w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych
warunków ani sytuacji, które mogą mieć miejsce.
Odpowiedzialność za ostrożne i rozważne postępowanie
z urządzeniem podczas instalacji, konserwacji i obsługi
urządzenia spoczywa na użytkowniku.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Untitled-6 3 2022-01-24  12:40:35
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Polski4
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona
do różnych modeli lodówki, specykacja posiadanego
modelu może nieznacznie różnić się od przedstawionej w
tej instrukcji, a niektóre ostrzenia mogą go nie dotyczyć.
Z wszelkimi pytaniami lub wątpliwościami należy
zgłaszać się do najbliższego punktu serwisowego. Pomoc
i informacje dostępne są również na stronie internetowej
www.samsung.com.
Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszaniny gazu z
powietrzem w razie wystąpienia nieszczelności w obiegu
chłodniczym, wielkość pomieszczenia, w którym może
znajdować się urządzenie, zależy od ilości stosowanego
czynnika chłodniczego.
Nie wolno włączać urządzenia noszącego oznaki
uszkodzenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się
ze sprzedawcą. Wymagana wielkość pomieszczenia to 1 m³
na każde 8 g czynnika chłodniczego R-600a wewnątrz
urządzenia. Ilość czynnika chłodniczego wewnątrz
danego urządzenia podano na tabliczce identykacyjnej
umieszczonej w jego wnętrzu.
Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów rurowych
może ulec zapłonowi lub spowodować uszkodzenie
wzroku. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego
z przewodów rurowych należy unikać otwartego ognia
w pobliżu urządzenia. Wszystkie przedmioty palne
należy odsunąć od lodówki i natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie.
- W przeciwnym wypadku może dojść do pożaru lub
wybuchu.
Untitled-6 4 2022-01-24  12:40:35
Polski 5
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Serwisowanie urządzenia jest niebezpieczne dla
osób innych niż pracownik autoryzowanego punktu
serwisowego.
W lodówce nie należy przechowywać substancji
wybuchowych, takich jak puszki z palnym propelentem w
aerozolu.
Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy
przestrzegać poniższych wskazówek:
- Otwarcie drzwi na dłuższy czas może spowodow
znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą
mieć kontakt z żywnością, oraz dostępne systemy
odprowadzania skroplin.
- Należy czyścić zbiorniki na wodę, jeśli nie były
używane przez 48 godzin; instalację wodną podłączoną
do sieci wodociągowej należy przepłukać, jeśli woda nie
była pobierana przez 5 dni.
- Surowe mięso i ryby należy przechowywać w
odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie
wchodziły w kontakt z innymi produktami, a woda po
ich rozmrożeniu nie kapała na nie.
- Komory na żywność mrożoną oznaczone dwoma
gwiazdkami nadają się do przechowywania żywności
wstępnie mrożonej, przechowywania lub wytwarzania
lodów i kostek lodu.
- Komory oznaczone jedną, dwoma i trzema gwiazdkami
nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
Untitled-6 5 2022-01-24  12:40:35