Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Szczoteczka soniczna SENCOR SOC 0910BL Niebieski

Powrót
- 1 - 05/2020
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
PL Dziecięca elektryczna soniczna
szczoteczka do zębów
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
SOC 0910BL / SOC 0911RD
SOC 0912GR
- 2 - 05/2020
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
PL
Dziecięca elektryczna soniczna szczoteczka do
zębów
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
PRZECZYTAJ STARANNIE IZACHOWAJ WCELU SKORZYSTANIA
WPRZYSZŁOŚCI
Ogólne ostrzeżenia
Osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi lub psychicznymi
oraz bez potrzebnego doświadczenia i wiedzy w zakresie
ytkowania, mogą używać szczoteczek do zębów, jeśli znajdują się
pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie użytkowania
urządzenia w bezpieczny sposób i uświadamiają sobie ryzyko
związane z eksploatacją urządzenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie
mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji przeznaczonej do
wykonania przez użytkownika.
Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy
wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, aby uniknąć
pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania
urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
Części urządzenia, które należy przymocować lub postawić, należy
przymocować lub postawić w sposób uniemożliwiający spadnięcie
do wody.
Urządzenie musi być zasilane wyłącznie bezpiecznym małym
napięciem zgodnym z oznaczeniem urządzenia.
Ostrzeżenie:
Szczoteczka do zębów musi być używana tylko
zoryginalną stacją ładującą. Która jest znią dostarczana.
Aby uniknąć powstania niebezpiecznej sytuacji, nigdy
nie używaj innego typu stacji ładującej.
- 3 - 05/2020
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
Bezpieczeństwo elektryczne
Przed podłączeniem stacji ładującej do gniazdka upewnij się, czy napięcie podane na
tabliczce znamionowej urządzenia jest zgodne znapięciem wTwoim gniazdku.
Podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka sieciowego. Nie używaj
kabla przedłużającego.
Stacji ładującej nie odłączaj od gniazdka sieciowego przez pociąganie za przewód
zasilający. Mogłoby dojść do uszkodzenia stacji ładującej lub gniazdka. Stację ładującą
zgniazdka odłączaj ciągnąc za wtyczkę przewodu zasilającego.
Zabrania się pokładania przewodu zasilającego przez ostre przedmioty. Dbaj oto, by
kabel nie zwisał przez krawędź stołu albo by nie dotykał zagrzanej powierzchni.
Do ładowania szczoteczki do zębów użyj wyłącznie oryginalnej stacji ładującej
zprzewodem zasilającym. Nigdy nie używaj innych niż oryginalnych akcesoriów.
Stacji ładującej dostarczanej zniniejszą szczoteczką nigdy nie używaj do innych celów.
Stację ładującą ijej przewód zasilający utrzymuj wsuchości.
Stację ładującą umieszczaj zawsze na równej istabilnej powierzchni.
Przewodu zasilającego nie owijaj wokół rękojeści szczoteczki.
Przewodu zasilającego stacji ładującej nie podłączaj ani nie odłączaj od źródła energii
mokrymi rękami.
Szczoteczkę do zębów magazynuj, ładuj iużywaj wtemperaturze otoczenia od15do
35 °C. Szczoteczki nie ładuj dłużej, niż potrzeba do jej pełnego naładowania. Po
zakończeniu ładowania odłącz ją od źródła energii elektrycznej.
Szczoteczka do zębów wyposażona jest we wbudowany akumulator o długiej
żywotności, który można ze szczoteczki wyjąć wyłącznie wfachowym serwisie. Nigdy
nie próbuj sam zdemontować go ze szczoteczki.
Ostrzeżenie:
Szczoteczki do zębów nigdy nie demontuj wcelu wyjęcia akumulatora.
Nigdy nie rób zwarcia szczoteczki do zębów ani nie wrzucaj jej do ognia.
Przy niewłaściwej manipulacji występuje niebezpieczeństwo wycieku
substancji toksycznych, pożaru lub wybuchu.
Szczoteczki do zębów nie narażaj na działanie temperatur powyżej 50 °C. Wprzeciwnym
razie może dojść do uszkodzenia wbudowanego akumulatora.
Szczoteczki do zębów nie ładuj, nie używaj inie zostawiaj położonej włazience lub
w miejscach, gdzie upaść mogłaby do wanny, umywalki albo innego pojemnika
znapuszczoną wodą.
Jeżeli szczoteczka do zębów albo stacja ładująca wpadną do wody, w żadnym
przypadku nie sięgaj po nie, ale natychmiast odłącz przewód zasilający od gniazdka
sieciowego. Nigdy nie używaj szczoteczki do zębów albo stacji ładującej, która
zanurzona była wwodzie. Wtakim przypadku należy przekazać ją do autoryzowanego
punktu serwisowego do kontroli.
- 4 - 05/2020
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
Jeżeli szczoteczka do zębów, stacja ładująca albo przewód zasilający są jakkolwiek
uszkodzone, nie korzystaj z nich. Przewodu zasilającego stacji ładującej nie można
wymienić. Jeżeli dojdzie do jego uszkodzenia, musi zostać stacja ładująca wycofana
izastąpiona oryginalnym typem. Do wymiany uszkodzonych akcesoriów iwszelkich
napraw szczoteczki do zębów skontaktuj się zautoryzowanym punktem serwisowym.
Bezpieczeństwo podczas obsługi
Niniejsza szczoteczka do zębów przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego
isłuży tylko do czyszczenia zębów. Szczoteczka do zębów nie jest przeznaczona do
celów komercyjnych ani do troski ozwierzęta.
Zpowodów higienicznych powinna być nasadka ze szczoteczką używana tylko przez
jednego użytkownika. Nasadkę ze szczoteczką zmieniaj zawsze po upływie 3 miesięcy
albo wcześniej, jeżeli widoczne są oznaki zużycia. Używaj wyłącznie oryginalnych
zapasowych nasadek.
Jeżeli szczoteczki używają dzieci, podczas czyszczenia zębów nadzoruj je, dopóki nie
oswoją sobie techniki czyszczenia.
Szczoteczkę do zębów inasadkę używaj zgodnie zinstrukcjami podanymi wniniejszej
instrukcji obsługi.
Korzystaj wyłącznie zoryginalnych akcesoriów dostarczonych zniniejszą szczoteczką
do zębów.
Szczoteczka do zębów ijej stacja ładująca muszą być używane w pomieszczeniach
wewnętrznych. Nie używaj ich na zewnątrz.
Szczoteczki do zębów nie używaj wpomieszczeniach, gdzie używane są rozpylacze
aerozolowe albo gdzie podawany jest tlen.
Szczoteczki do zębów ijej akcesoriów nie narażaj na działanie środowiska zewnętrznego,
ekstremalnych temperatur, bezpośredniego promieniowania słonecznego, nadmiernej
wilgotności lub nadmiernie zapylonego środowiska.
Szczoteczki do zębów ijej akcesoriów nie umieszczaj wpobliżu elementów grzewczych,
otwartego płomienia oraz innych źródeł ciepła.
Przed każdym użyciem sprawdź, czy szczoteczka do zębów inasadka nie są uszkodzone.
Nigdy nie używaj szczoteczki do zębów zuszkodzoną nasadką.
Szczoteczkę do zębów utrzymuj wbezpiecznej odległości od oczu.
Szczoteczkę do zębów utrzymuj w czystości. Czyszczenie i konserwację wykonuj
zgodnie zinstrukcjami podanymi wrozdziale Konserwacja iczyszczenie.
Nie wykonuj żadnej innej konserwacji szczoteczki do zębów, niż czyszczenia
poszczególnych części opisanych wrozdziale Konserwacja iczyszczenie. Szczoteczki
ani jej akcesoriów nie myj wzmywarce do naczyń.
Nie używaj szczoteczki do zębów, jeżeli przed tym upadła na ziemię, nie działa
poprawnie lub jest jakkolwiek uszkodzona.
By uniknąć powstania niebezpiecznej sytuacji, nie naprawiaj ani nie przerabiaj
sam szczoteczki do zębów ani jej akcesoriów. Wszelkie naprawy należy powierz
- 5 - 05/2020
Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.
autoryzowanemu serwisowi. Ingerencją wurządzenie narażasz się na ryzyko utraty
ustawowego prawa wynikającego zroszczeń do wad gwarancji jakości.
Jeżeli używasz pasty wybielającej, zawierającej nadtlenek, sól jadalną albo
wodorowęglan, to po każdym użyciu dokładnie wyczyść nasadkę ze szczoteczką
mydłem iwodą. Wten sposób unikniesz pękania tworzywa.
Jeżeli w przeciągu ostatnich dwu miesięcy odbyłeś zabieg stomatologiczny albo
chirurgiczno-dentystyczny, skonsultuj się zswoim dentystą wsprawie użycia sonicznej
szczoteczki do zębów.
Jeżeli po użyciu szczoteczki dochodzi do krwawienie zdziąseł ijeżeli krwawienie nie
ustępuje nawet po tygodniu używania, skonsultuj się zswoim dentystą.
Jeżeli użycie szczoteczki powoduje nieprzyjemne albo bolesne uczucia, przestań
korzystać ze szczoteczki iten stan skonsultuj zswoim dentystą.
Jeżeli masz kardiostymulator albo inne implantowane urządzenie, używanie szczoteczki
skonsultuj zswoim lekarzem albo producentem implantu.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756