Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchnia SMEG CO68CMA8

Powrót
Spis treści
339
PL
1 Ostrzeżenia 340
1.1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 340
1.2 Odpowiedzialność producenta 344
1.3 Przeznaczenie urządzenia 344
1.4 Tabliczka znamionowa 345
1.5 Instrukcja obsługi 345
1.6 Utylizacja 345
1.7 Jak czytać instrukcje obsługi 346
2 Opis 347
2.1 Opis ogólny 347
2.2 Płyta kuchenna 348
2.3 Panel sterowania 349
2.4 Pozostałe części 350
2.5 Dostępne akcesoria 350
3 Użytkowanie 352
3.1 Ostrzeżenia 352
3.2 Użytkowanie akcesoriów 353
3.3 Użytkowanie płyty 354
3.4 Użytkowanie piekarnika 356
3.5 Programator cyfrowy (tylko w niektórych modelach) 358
3.6 Programator analogowy (tylko w niektórych modelach) 361
3.7 Użytkowanie schowka (tylko w niektórych modelach) 362
3.8 Porady dotyczące przygotowywania potraw 363
4 Czyszczenie i konserwacja 366
4.1 Ostrzeżenia 366
4.2 Czyszczenie powierzchni 366
4.3 Czyszczenie płyty kuchennej 367
4.4 Czyszczenie drzwiczek 368
4.5 Czyszczenie komory urządzenia 370
4.6 Konserwacja nadzwyczajna 372
5 Montaż 374
5.1 Ustawienie 374
5.2 Podłączenie elektryczne 379
5.3 Instrukcje dla montażysty 380
Zalecamy Państwu uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki,
dzięki którym możliwe będzie zachowanie estetyki i funkcjonalności zakupionego urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne na stronie: www.smeg.com
TŁUMACZENIEM INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
Ostrzeżenia
340
1 Ostrzeżenia
1.1 Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Obrażenia na osobach
Urządzenie i jego elementy są
bardzo gorące podczas
użytkowania. Podczas
użytkowania nie należy dotykać
elementów grzejnych.
Podczas przekręcania żywności
w komorze pieczenia, należy
chronić ręce zakładając
rękawice termiczne.
Nie należy nigdy próbować gasić
płomienia lub pożaru wodą:
wyłączyć urządzenie i nakryć
płomień pokrywą lub
ognioodporną narzutą.
Urządzenie może być używane
przez dzieci powyżej 8 roku
życia oraz osoby o
ograniczonych zdolnościach
psychofizycznych lub
nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia lub wiedzy
pozostające pod kontrolą osób
dorosłych odpowiedzialnych za
ich bezpieczeństwo.
Urządzenie nie służy do zabawy.
Dzieci poniżej 8 roku życia nie
powinny przebywać w pobliżu
urządzenia bez opieki osoby
dorosłej.
Nie pozwolić dzieciom poniżej 8
roku życia na zbliżanie się do
funkcjonującego urządzenia.
Czynności związane z
czyszczeniem i konserwacją nie
powinny być wykonywane przez
dzieci bez nadzoru.
Pamiętać, że strefy grzewcze
nagrzewają się bardzo szybko.
Nie podgrzewać pustych
garnków. Niebezpieczeństwo
przegrzania.
W przypadku podgrzania tłuszcz
i olej mogą się zapalić. Podczas
przygotowywania posiłków z
użyciem oleju lub tłuszczu zaleca
się pozostanie w kuchni. Jeżeli
tłuszcz lub olej zapalą się nie
gasić ognia wodą. Przykryć
garnek pokrywką i wyłączyć
strefę grzewczą.
Należy nadzorować proces
gotowania. Krótkie gotowanie
należy ciągle nadzorować.
Podczas użytkowania nie kłaść
metalowych przedmiotów, jak
naczynia lub sztućce, na
powierzchni grzewczej
ponieważ mogłyby się nagrzać.
Ostrzeżenia
341
PL
Nie należy wkładać ostro
zakończonych metalowych
przedmiotów (sztućce lub
przyrządy) do szczelin.
Nie wlewać wody na bardzo
gorące blachy.
Podczas pieczenia drzwiczki
powinny być zamknięte.
Przy sprawdzeniu potrawy lub
pod koniec pieczenia otworzyć
drzwiczki na 5 cm na kilka
sekund, aby uwolnić parę, a
następnie otworzyć zupełnie
drzwiczki.
Nie otwierać schowka (jeżeli
obecny), gdy piekarnik jest
włączony i jeszcze gorący.
Przedmioty w schowku mogą być
bardzo gorące po użyciu
piekarnika.
•NIE UŻYWAĆ LUB
PRZECHOWYWAĆ
MATERIAŁÓW
ŁATWOPALNYCH W
SCHOWKU (JEŻELI OBECNY)
LUB W POBLIŻU URZĄDZENIA.
•W POBLIŻU
FUNKCJONUJĄCEGO
URZĄDZENIA NIE WOLNO
UŻYWAĆ PUSZEK SPRAY.
Po zakończeniu użytkowania
wyłączyć urządzenie.
NIE DOKONYWAĆ ZMIAN NA
URZĄDZENIU.
Przed jakąkolwiek interwencją na
urządzeniu (montaż,
konserwacja, ustawienie lub
przesunięcie) założyć
odpowiednie środki ochrony
indywidualnej.
Przed każdą czynnością na
urządzeniu odłączyć główne
zasilanie elektryczne.
Montaż i naprawy powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowany personel
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Nigdy nie próbować naprawiać
urządzenia samodzielnie lub bez
pomocy wykwalifikowanego
specjalisty.
Nigdy nie ciągnąć za przewód,
aby wyjąć wtyczkę.
Jeśli przewód zasilania
elektrycznego jest uszkodzony,
należy natychmiast skontaktować
się z serwisem technicznym, który
dokona jego wymiany.
Ostrzeżenia
342
Uszkodzenie urządzenia
Nie stosować ściernych lub
agresywnych detergentów (np.
produktów z granulkami,
odplamiaczy i metalowych
gąbek) na częściach szklanych.
Ewentualnie używać drewnianych
lub plastikowych narzędzi.
Ruszty i blachy powinny być
wkładane w boczne prowadnice,
aż do całkowitego zatrzymania.
Mechaniczne blokady
bezpieczeństwa, które
zapobiegają ich wyjęciu powinny
być odwrócone do dołu, w
kierunku tylnej części komory.
Nie siadać na urządzeniu.
Nie stosować pary do
czyszczenia urządzenia.
Nie zatykać otworów, szczelin
wentylacyjnych i
odprowadzających ciepło.
Nie zostawiać urządzenia bez
nadzoru podczas przyrządzania
potraw, które mogą wydzielać
tłuszcz lub olej. Podgrzany tłuszcz
i olej mogą się zapalić. Zwrócić
maksymalną uwagę
Nie zostawiać przedmiotów na
powierzchniach gotowania.
W ŻADNYM RAZIE NIE
UŻYWAĆ URZĄDZENIA DO
OGRZEWANIA
POMIESZCZEŃ.
Nie rozpylać produktów w sprayu
w pobliżu urządzenia.
Nie używać naczyń stołowych lub
plastikowych pojemników do
przyrządzania potraw.
Nie wkładać do komory
pieczenia potraw w zamkniętych
puszkach lub pojemnikach.
Wyjąć z komory pieczenia
wszystkie blachy i ruszty, które nie
są używane podczas pieczenia.
Nie przykrywać dna komory
pieczenia folią aluminiową lub
cynfolią.
Nie kłaść garnków lub blach
bezpośrednio na dnie komory
urządzenia.
W przypadku przygotowywania
potrawy w papierze do
pieczenia, należy umieścić go
tak, aby nie zakłócał cyrkulacji
gorącego powietrza wewnątrz
urządzenia.
Nie kłaść garnków lub blach
bezpośrednio na środkowej
szybce otwartych drzwiczek.
Garnki i patelnie grillowe należy
umieścić wewnątrz obwodu płyty
kuchennej.
Ostrzeżenia
343
PL
Dno wszystkich garnków musi być
płaskie i gładkie.
W przypadku przelania lub
wylania usunąć płyn z płyty
kuchennej.
Nie wylewać na płytę kwaśnych
substancji takich jak sok z cytryny
lub ocet.
Nie kłaść pustych garnków i
patelni na włączonych strefach
grzewczych.
Jeżeli pojawią się rysy, pęknięcia
lub powierzchnia płyty
witroceramicznej całkowicie
pęknie, należy natychmiast
wyłączyć urządzenie. Odłączyć
zasilanie elektryczne i
skontaktować się z Serwisem
Technicznym.
Nie stosować pary do
czyszczenia urządzenia.
Nie stosować materiałów
chropowatych, ściernych lub
ostrych metalowych skrobaków.
Nie stosować produktów
czyszczących zawierających
chlor, amoniak lub wybielacze na
częściach stalowych lub
wykończonych powłoką
metalową (np. anodowane,
niklowane, chromowane).
Nie stosować ściernych lub
agresywnych detergentów (np.
produktów z granulkami,
odplamiaczy i metalowych
gąbek) na częściach szklanych.
•Nie myć w zmywarce
zdejmowanych części takich jak
kratki, korony i nakładki.
Nie używać otwartych drzwiczek
jako dźwigni do ustawienia
urządzenia w meblu.
Nie wywierać zbyt dużego
nacisku na otwarte drzwiczki.
Nie stosować klamki do
podnoszenia lub przenoszenie
urządzenia.
Montaż
• NINIEJSZEGO URZĄDZENIA
NIE MOŻNA MONTOWAĆ
NA ŁODZIACH I W
PRZYCZEPACH
KEMPINGOWYCH.
Niniejszego urządzenia nie
można montować na żadnej
podstawie.
Z pomocą drugiej osoby umieścić
urządzenie w meblu.
Aby uniknąć przegrzania
urządzenia, nie wolno go
instalować za ozdobnymi
drzwiczkami lub panelem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756