Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik SMEG SF6100VS1 Elektryczny Srebrny-lustrzany A

Powrót
Spis treści
307
PL
1 Ostrzeżenia 308
1.1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 308
1.2 Przeznaczenie urządzenia 311
1.3 Odpowiedzialność producenta 311
1.4 Instrukcja obsługi 312
1.5 Tabliczka znamionowa 312
1.6 Utylizacja 312
1.7 Jak czytać instrukcje obsługi 313
2 Opis 314
2.1 Opis ogólny 314
2.2 Panel sterowania 316
2.3 Modele z Płytą na Pizzę 317
2.4 Pozostałe części 317
2.5 Dostępne akcesoria 318
3 Użytkowanie 320
3.1 Ostrzeżenia 320
3.2 Pierwsze użycie 320
3.3 Użytkowanie akcesoriów 321
3.4 Użytkowanie piekarnika 322
3.5 Zegar programowania 324
3.6 Porady dotyczące przygotowywania potraw 328
4 Czyszczenie i konserwacja 331
4.1 Ostrzeżenia 331
4.2 Czyszczenie urządzenia 331
4.3 Demontaż drzwiczek 331
4.4 Czyszczenie szklanych drzwiczek 332
4.5 Czyszczenie Parowe: wspomagane czyszczenie piekarnika (tylko w niektórych
modelach)336
4.6 Konserwacja nadzwyczajna 337
5 Montaż 339
5.1 Podłączenie elektryczne 339
5.2 Wymiana przewodu 339
5.3 Ustawienie 340
5.4 Instrukcje dla montażysty 344
Zalecamy Państwu uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki,
dzięki którym możliwe będzie zachowanie estetyki i funkcjonalności zakupionego urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne na stronie: www.smeg.com
TŁUMACZENIEM INSTRUKCJI ORYGINALNEJ
Ostrzeżenia
308
1 Ostrzeżenia
1.1 Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Obrażenia na osobach
Urządzenie i jego elementy są
bardzo gorące podczas
użytkowania. Podczas
użytkowania nie należy dotykać
elementów grzejnych.
Podczas przekręcania żywności
w komorze pieczenia, należy
chronić ręce zakładając rękawice
termiczne.
Nie należy nigdy próbować gasić
płomienia lub pożaru wodą:
wyłączyć urządzenie i nakryć
płomień pokrywą lub
ognioodporną narzutą.
Urządzenie może być używane
przez dzieci powyżej 8 roku
życia oraz osoby o
ograniczonych zdolnościach
psychofizycznych lub
nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia lub wiedzy
pozostające pod kontrolą osób
dorosłych odpowiedzialnych za
ich bezpieczeństwo.
Urządzenie nie służy do zabawy.
Dzieci poniżej 8 roku życia nie
powinny przebywać w pobliżu
urządzenia bez opieki osoby
dorosłej.
Nie pozwolić dzieciom poniżej 8
roku życia na zbliżanie się do
funkcjonującego urządzenia.
Czynności związane z
czyszczeniem i konserwacją nie
powinny być wykonywane przez
dzieci bez nadzoru.
Należy nadzorować proces
pieczenia. Krótkie pieczenie
należy ciągle nadzorować.
Nie zostawiać urządzenia bez
nadzoru podczas przyrządzania
potraw, które mogą wydzielać
tłuszcz lub olej. Podgrzany tłuszcz
i olej mogą się zapalić. Zwrócić
maksymalną uwagę.
Nie wlewać wody na bardzo
gorące blachy.
Podczas pieczenia drzwiczki
powinny być zamknięte.
Przy sprawdzeniu potrawy lub
pod koniec pieczenia otworzyć
drzwiczki na 5 cm na kilka
sekund, aby uwolnić parę, a
następnie otworzyć zupełnie
drzwiczki.
Nie należy wkładać ostro
zakończonych metalowych
przedmiotów (sztućce lub
przyrządy) do szczelin.
Po zakończeniu użytkowania
wyłączyć urządzenie.
Ostrzeżenia
309
PL
NIE UŻYWAĆ LUB
PRZECHOWYWAĆ
MATERIAŁÓW
ŁATWOPALNYCH W POBLIŻU
URZĄDZENIA.
W POBLIŻU
FUNKCJONUJĄCEGO
URZĄDZENIA NIE WOLNO
UŻYWAĆ PUSZEK SPRAY.
NIE DOKONYWAĆ ZMIAN NA
URZĄDZENIU.
Montaż i naprawy powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowany personel
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Nigdy nie próbować naprawiać
urządzenia samodzielnie lub bez
pomocy wykwalifikowanego
specjalisty.
Nigdy nie ciągnąć za przewód,
aby wyjąć wtyczkę.
Uszkodzenie urządzenia
Nie stosować ściernych lub
agresywnych detergentów (np.
produktów z granulkami,
odplamiaczy i metalowych
gąbek) na częściach szklanych.
Ewentualnie używać drewnianych
lub plastikowych narzędzi.
Nie stosować materiałów
chropowatych, ściernych lub
ostrych metalowych skrobaków.
Podczas procesu pirolizy (jeżeli
dostępny) wyłączyć palniki lub
płyty elektryczne płyty kuchennej
ewentualnie zamontowanej nad
piekarnikiem.
Nie siadać na urządzeniu.
Nie stosować produktów
czyszczących zawierających
chlor, amoniak lub wybielacze na
częściach stalowych lub
wykończonych powłoką
metalową (np. anodowane,
niklowane, chromowane).
Ruszty i blachy powinny być
wkładane w boczne prowadnice,
aż do całkowitego zatrzymania.
Mechaniczne blokady
bezpieczeństwa, które
zapobiegają ich wyjęciu powinny
być odwrócone do dołu, w
kierunku tylnej części komory.
Nie stosować pary do
czyszczenia urządzenia.
Nie rozpylać produktów w sprayu
w pobliżu urządzenia.
Nie zatykać otworów, szczelin
wentylacyjnych i
odprowadzających ciepło.
Nie zostawiać przedmiotów na
powierzchniach pieczenia.
W ŻADNYM RAZIE NIE
UŻYWAĆ URZĄDZENIA DO
OGRZEWANIA
POMIESZCZEŃ.
Ostrzeżenia
310
Nie używać naczyń stołowych lub
plastikowych pojemników do
pieczenia żywności.
Nie wkładać do komory
pieczenia potraw w zamkniętych
puszkach lub pojemnikach.
Wyjąć z komory pieczenia
wszystkie blachy i ruszty, które nie
są używane podczas pieczenia.
Nie przykrywać dna komory
pieczenia folią aluminiową lub
cynfolią.
Nie kłaść garnków lub blach
bezpośrednio na dnie komory
urządzenia.
W przypadku przygotowywania
potrawy w papierze do
pieczenia, należy umieścić go tak,
aby nie zakłócał cyrkulacji
gorącego powietrza wewnątrz
urządzenia.
Nie kłaść garnków lub blach
bezpośrednio na środkowej
szybce otwartych drzwiczek.
Nie używać otwartych drzwiczek
jako dźwigni do ustawienia
urządzenia w meblu.
Nie wywierać zbyt dużego
nacisku na otwarte drzwiczki.
Nie stosować klamki do
podnoszenia lub przenoszenie
urządzenia.
Montaż i konserwacja
NINIEJSZEGO URZĄDZENIA
NIE MOŻNA MONTOW NA
ŁODZIACH I W PRZYCZEPACH
KEMPINGOWYCH.
Niniejszego urządzenia nie
można montować na żadnej
podstawie.
Z pomocą drugiej osoby umieścić
urządzenie w meblu.
Aby uniknąć przegrzania
urządzenia, nie wolno go
instalować za ozdobnymi
drzwiczkami lub panelem.
Montaż i naprawy powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowany personel
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Podłączenie elektryczne powinno
być wykonane przez
wykwalifikowany personel
techniczny.
Należy obowiązkowo wykonać
uziemienie, zgodnie z normami
bezpieczeństwa dotyczącymi
instalacji elektrycznych.
Używać przewodów odpornych
na temperaturę co najmniej
90 °C.
Moment dokręcenie śrub
przewodów zasilających listwy
zaciskowej powinien wynosić 1,5 -
2 Nm.
Ostrzeżenia
311
PL
Jeśli przewód zasilania
elektrycznego jest uszkodzony,
należy natychmiast skontaktować
się z serwisem technicznym, który
dokona jego wymiany.
Przed jakąkolwiek interwencją na
urządzeniu (montaż,
konserwacja, ustawienie lub
przesunięcie) założyć
odpowiednie środki ochrony
indywidualnej.
Przed każdą czynnością na
urządzeniu odłączyć główne
zasilanie elektryczne.
Niniejsze urządzenie może być
użytkowane na maksymalnej
wysokości 4000 metrów nad
poziomem morza.
Informacje na temat omawianego
urządzenia
Uważać, ponieważ para w
określonej temperaturze jest
niewidoczna.
Podczas lub po zakończeniu
pieczenia ostrożnie i powoli
otworzyć drzwiczki urządzenia.
Naczynia muszą być paro- i
żaroodporne.
Przed wymianą żarówki upewnić
się, że urządzenie jest wyłączone.
Nie opierać się ani nie siadać na
otwartych drzwiczkach.
Sprawdzić, czy w drzwiczkach
nie ma zaklinowanych
przedmiotów.
Nie instalować/użytkować
urządzenia na otwartym
powietrzu.
1.2 Przeznaczenie urządzenia
Urządzenie jest przeznaczone do
przyrządzania potraw w
warunkach domowych. Każde
inne użycie jest nieprawidłowe.
Urządzenie nie zostało
zaprojektowane do działania w
zmiennej temperaturze
zewnętrznej lub z systemami
zdalnego sterowania.
1.3 Odpowiedzialność
producenta
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody
osobowe lub rzeczowe powstałe w
wyniku:
użycia urządzenia w sposób
niezgodny z przeznaczeniem;
nieprzestrzegania zaleceń
zawartych w instrukcji
użytkowania;
naruszenia chociaż jednej części
urządzenia;
używania nieoryginalnych części
zamiennych.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756