Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Suszarka SMEG DHT71EIN

Powrót
DHT71EIN
Secador
Manual do utilizador
Suszarka
Instrukcja obsługi
2960311495_PT/050417.1415
Prosimy najpierw zapoznać się z niniejszą instrukcją!
Drodzy Klienci,
Dziękujemy za wybranie produktu firmy Smeg. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z produktu,
który został wyprodukowany z najwyższą starannością i dzięki najnowszej technologii. Zalecamy uważne zapoznanie
się z niniejszą instrukcją i pozostałymi dokumentami, zanim zaczną Państwo go używać.
Zalecamy także zachowanie ich do wykorzystania w przyszłości. Jeżeli przekażą Państwo ten produkt komuś innemu,
prosimy dołączyć również niniejszą instrukcję. Prosimy zwracać uwagę na wszystkie szczegółowe informacje i
ostrzeżenia wyszczególnione w instrukcji obsługi i postępować zgodnie z nimi.
Należy wykorzystać niniejszą instrukcję do obsługi modelu wyszczególnionego na okładce.
Przeczytaj instrukcję.
Wyjaśnienie użytych symboli
W niniejszej instrukcji wykorzystano następujące symbole:
CWażne informacje lub użyteczne porady dotyczące użytkowania.
AOstrzeżenia dotyczące niebezpiecznych sytuacji zarażających życiu lub majątkowi.
BOstrzeżenia przed porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrzeżenia przed gorącymi powierzchniami.
Ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarem.
Materiały użyte do opakowania produktu są produkowane z materiałów, które można poddać
recyklingowi zgodnie z naszymi krajowymi przepisami dot. środowiska naturalnego.
Nie należy wyrzucać materiałów wykorzystanych do opakowania z odpadami domowymi lub innymi odpadami. Należy
je dostarczyć do punktów odbioru materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.
32 / PL Suszarka / Instrukcja obsługi
1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
i środowiska
Niniejsza sekcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa, które
pozwalają chronić użytkownika przed uszkodzeniami ciała i szkodami
materialnymi. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować
unieważnienie gwarancji.
1.1 Bezpieczeństwo ogólne
Suszarka może być używana przez dzieci od 8 roku życia oraz przez
osoby, których zdolności fizyczne, czuciowe i umysłowe nie są w
pełni rozwinięte, a także przez osoby, które nie mają doświadczenia
i odpowiedniej wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub
zostały przeszkolone w kwestii bezpiecznego używania urządzenia
oraz powiązanego z nim ryzyka. Dzieci nie powinny manipulować przy
urządzeniu. Czyszczenie i prace konserwacyjne nie mogą być prowadzone
przez dzieci, jeśli nie są nadzorowane przez osobę dorosłą.
Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia,
chyba że są nieustannie nadzorowane.
Nie należy usuwać regulowanych nóżek. Nie należy ograniczać przestrzeni
pomiędzy suszarką a podłogą materiałami takimi jak dywany, drewno czy
taśma. Może to powodować problemy z pracą urządzenia.
Instalacja urządzenia oraz wszelkie naprawy muszą być wykonywane
przez autoryzowany serwis. Producent urządzenia nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia wynikające z obsługi
prowadzonej przez nieautoryzowane osoby.
Nie wolno myć suszarki, spryskując ją lub polewając wodą! Istnieje
ryzyko porażenia prądem!
33 / PL
Suszarka / Instrukcja obsługi
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska
1.1.1 Bezpieczeństwo elektryczne
APodczas instalacji i podłączania do prądu należy przestrzegać
instrukcji bezpieczeństwa.
AUrządzenie nie może być zasilane za pośrednictwem zewnętrznego
urządzenia przełączającego, takiego jak wyłącznik czasowy i nie
może być podłączone do obwodu, zasilanie którego jest regularnie
włączane i wyłączane.
Podłącz suszarkę do uziemionego gniazdka chronionego bezpiecznikami
o wartościach podanych na tabliczce znamionowej. Instalacja uziemiająca
powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka. Nasza firma
nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia wynikające z
użytkowania urządzenia bez uziemienia zgodnego z lokalnymi przepisami.
Napięcie i dopuszczone bezpieczniki określone są na tabliczce
znamionowej.
Napięcie określone na tabliczce znamionowej musi być równe napięciu
sieci zasilającej. )
Odłącz suszarkę, jeśli jej nie używasz.
Odłącz suszarkę od sieci zasilającej podczas instalacji, konserwacji,
czyszczenia i prac naprawczych.
Nie dotykaj wtyczki mokrymi dłońmi. Odłączając urządzenie nigdy nie
ciągnij za kabel zasilający, zawsze chwyć wtyczkę i wyciągnij ją.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem podczas podłączania
urządzenia do źródła energii elektrycznej nie używaj przedłużaczy,
rozgałęźników elektrycznych (złodziejek) lub przejściówek.
Wtyczka kabla zasilającego musi znajdować się w łatwo dostępnym
miejscu.
BUszkodzony kabel główny należy wymienić uprzedzając o tym
BJeśli suszarka jest uszkodzona nie należy jej używać do momentu
naprawy przez pracownika autoryzowanego serwisu! Istnieje
ryzyko porażenia prądem!
34 / PL Suszarka / Instrukcja obsługi
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska
1.1.2 Bezpieczeństwo produktu
Należy uwzględnić następujące punkty w kwestii
bezpieczeństwa pożarowego:
Nie należy suszyć następujących rodzajów prania lub przedmiotów
w suszarce, ponieważ stwarza to zagrożenie pożarowe.
Rzeczy, które nie zostały wyprane
Rzeczy poplamione olejem, acetonem, alkoholem, olejem
napędowym, naftą, odplamiaczami, terpentyną, parafiną
lub środkami do usuwania parafiny. Zanim będzie można je
wysuszyć, rzeczy te muszą zostać wyprane w gorącej wodzie z
dużą ilością środka piorącego.
Dlatego też rzeczy poplamione środkami wymienionymi powyżej
Nie należy suszyć następujących rodzajów prania lub
przedmiotów w suszarce,
ponieważ stwarza to zagrożenie pożarowe:
Części garderoby lub podgłówków wzmocnionych pianką
gumową(pianką lateksową), czepków do kąpieli, odpornych
na wodę tekstyliów,materiałów z gumowymi wzmocnieniami i
wkładkami z pianki gumowej.
Ubrań czyszczonych za pomocą przemysłowych środków
chemicznych.
Przedmioty takie jak zapalniczki, zapałki, monety, metalowe
elementy, igły itp. mogą uszkodzić bęben lub spowodować
problemy w funkcjonowaniu urządzenia. Dlatego też należy
sprawdzić pranie, które wkładasz do suszarki.
Nieprawidłowo wyprane ubrania mogą doprowadzić do
samozapłonu lub nawet zapalić się po ukończeniu suszenia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756