Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta gazowa WHIRLPOOL AKM 260 IX

Powrót
NC
MY
SPIS TRES×CIPL
ZANIM ZACZNIECIE UZYWAC× P⁄YT$ KUCHENN· Strona 3
OCHRONA S×RODOWISKA Strona 3
S×RODKI OSTROZNOS×CIIWSKAZO×WKI OGO× LNE Strona 3
PORADY ODNOS×NIE OSZCZ$DNOS×CI ENERGII Strona 4
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA P⁄YTY KUCHENNEJ Strona 4
INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK Strona 5
SERWIS TECHNICZNY Strona 5
INSTALOWANIE Strona 6
2
2
NC
MY
ZANIM ZACZNIECIE UZYWAC× P⁄YT$ KUCHENN· (KUCHENK$ GAZOW·)
x
Aby zapewnic˜ lepsze wykorzystanie p¿yty
kuchennej oraz jej bezpieczne uzytkowanie
nalez–y uwaznie zapoznac˜ si„ z niniejsz“
instrukcj“ i zachowac˜ j“ dla ponownego
przeczytania
x
Materia¿y opakowaniowe (worki plastikowe,
kawa¿ki styropianu, itd.) nalez¨y trzymac˜zdalaod
dost„pu dzieci, gdyz¨ stanowi“ potencjalne z˜ro˜d¿o
zagroz¨enia.
x
Nalez–y sprawdzic˜ czy p¿yta kuchenna nie zosta¿a
uszkodzona w czasie transportu.
xZainstalowanie, pod¿“czenie zasilania
elektrycznego oraz przy¿“czenie do
instalacji gazowej moz–e byc˜wykonane
jedynie przez autoryzowany serwis firmy
Whirlpool lub uprawnionego technika,
wed¿ug instrukcji oraz zgodnie z
obowi“zuj“cymi przepisami.
xDokonanie instalacji kuchenki powinno
byc˜ potwierdzone wpisem w karcie
gwarancyjnej.
OCHRONA S×RODOWISKA
1. Opakowanie
Materia¿ z opakowania nadaje si„ w 100% na
surowce wto˜rne i jest oznakowany symbolem
Ù
dla identyfikacji rodzaju materia¿u jaki winien
zostac˜ przekazany do sk¿adu surowco˜w
wto˜rnych.
2. Urz“dzenie
P¿yta kuchenna zosta¿a wykonana z materia¿o˜w
nadaj“cych si„ na surowce wto˜rne. Urz“dzenie nalez¨y z¿omowac˜ zgodnie z lokalnymi
przepisami uzdatniania odpado˜w.
S×RODKI OSTROZNOS×CIIWSKAZO×WKI OGO×LNE
x
Przed przyst“pieniem do jakichkolwiek czynnos˜ci
czyszczenia lub konserwacji nalez¨y od¿“czyc˜p¿yt
od zasilania elektrycznego.
x
Korzystanie z urz“dzenia gazowego powoduje
wytwarzanie ciep¿a i wilgoci w pomieszczeniu
zainstalowania. Nalez¨y zapewnic˜ dobr“
wentylaci„ pomieszczenia. Przed¿uz–one
uz–ytkowanie p¿yty kuchennej moz–e wymagac˜
dodatkowego przewietrzania (otwarcia okna lub
zwi„kszenia mocy zasysania okapu).
x
Uwaga’ Prawid¿owy stan przewodo˜w
wywiewnych w budynku powinien byc˜
potwierdzony przez rejonowego kominiarza.
x
Podczas pracy p¿yty nalez–y zadbac˜oto,abynie
zbliz–a¿y si„ do niej dzieci.
x
Po zakon˜czeniu pracy p¿yty nalez¨y sprawdzic˜czy
wszystkie kurki zosta¿y zamkni„te (pokr„t¿a
znajduj“ si„ w pozycji
x
).
x
Wprzypadkud¿uz–szej przerwy w uz–ytkowaniu
kuchenki nalez–y zamkn“c˜zawo˜r g¿o˜wny
doprowadzenia gazu lub zawo˜r na butli.
x
Kuchenki z zapalonym palnikiem nie wolno
pozostawic˜ bez nadzoru. Szczego˜lnie nalez–y
dogl“dac˜ garnki podgrzewane duz–ym p¿omieniem
do czasu zagotowania, aby nie dopuszczac˜do
wykipienia potraw. Kipi“ce p¿yny mog“ zalac˜
palnik oraz powierzchni„ blatu kuchennego
otaczaj“cego kuchenk„. Potrawy zawieraj“ce
duz–“ ilos˜c˜ t¿uszczu lub oleju stwarzaj“
niebezpieczen˜stwo samozap¿onu.
x
P¿yta kuchenna zosta¿a zaprojektowana wy¿“cznie
do gotowania w gospodarstwie domowym.
Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie
pomieszczen˜) s“ niew¿as˜ciwe i w nast„pstwie
tego niebezpieczne.
x
Kuchenka gazowa (p¿yta kuchenna) moz–e byc˜
zasilana z wewn„trznej instalacji budynku gazami
ziemnymi GZ 50 lub GZ 35 lub gazem p¿ynnym
propano-butanem technicznym (mieszanin“ B) z
butli. Fabrycznie kuchenka jest przystosowana do
gazu GZ 50 (zgodnie z informacj“ na tabliczce
znamionowej). Istnieje moz–liwos˜c˜dostosowania
do pozosta¿ych gazo˜w wed¿ug wskazo˜wek
podanych w rozdziale ÆInstalacja«.
x
Kuchenka gazowa firmy Whirlpool posiada
certyfikat na znak bezpieczen˜stwa ÆB« wydany
przez Instytut Go˜rnictwa Naftowego i
Gazownictwa w Krakowie oraz zosta¿a
zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z
wymogami odpowiednich Dyrektyw Europejskich.
x
Producent kuchenki zrzeka si„ wszelkiej
odpowiedzialnos˜ci z tytu¿u szko˜d, jakie mog
ponies˜c˜ osoby lub zwierz„ta domowe oraz strat
materialnych b„d“cych nast„pstwem nie
przestrzegania obowi“zuj“cych przepiso˜w i norm.
3
3
NC
MY
PORADY ODNOS×NIE OSZCZ$DNOS×CI ENERGII
x
Na powierzchni roboczej p¿yty s“ zamontowane
palniki o roz–nej s˜rednicy. Nalez–y uz–ywac˜
garnko˜w o s˜rednicy dna wi„kszej od s˜rednicy
palniko˜w.
x
Nalez–y uz–ywac˜garnko˜w o p¿askim dnie.
Odradza si„ uz–ywanie garnko˜w o dnach
wkl„s¿ych b“dz˜ wypuk¿ych.
x
Garnki nie mog“ zakrywac˜ panelu sterowania.
Palnik (s˜rednica) zalecana s˜rednica
naczynia
Palnik duz¨ej mocy (9,1 cm) od 24 do 26 cm
Palnik s˜redniej mocy (6,4 cm) od 16 do 22 cm
Palnik ma¿ej mocy (4,5 cm) od 8do14cm
x
Podczas gotowania nalez¨y, w miar
moz¨liwos˜ci, uz¨ywac˜pokrywek.
x
Do gotowania jarzyn, ziemniako˜w,itp.uz¨ywac˜
ma¿o wody aby skro˜cic˜ czas gotowania.
x
Korzystanie z szybkowaru daje dodatkow“
oszcz„dnos˜c˜ energii i skro˜cenie czasu
gotowania.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA P⁄YTY KUCHENNEJ
Czyszczenie p¿yty, rusztu i panelu
sterowania
x
Przed przyst“pieniem do czyszczenia p¿yty
kuchennej nalez¨y od¿“czyc˜ j“ od zasilania
elektrycznego i odczekac˜az¨wystygnie.
x
Czys˜cic˜ szmatk“ zwilz¨on“ w gor“cej wodzie z
myd¿em lub w wodzie z dodatkiem s˜rodka do
czyszczenia w p¿ynie.
x
Nie nalez¨y uz¨ywac˜ substancji s˜ciernych,
korozyjnych, zawieraj“cych chlor lub wio˜rki
metalowe.
x
Nalez¨y unikac˜ pozostawiania na p¿ycie
kuchennej substancji kwas˜nych lub zasadowych
(ocet, so˜l,sokzcytryny,itp.).
Powierzchnia ze stali nierdzewnej (Inox)
x
Nalez¨y j czys˜cic˜uz¨ywaj“c przeznaczonych do
tego s˜rodko˜w, dost„pnych w sklepach.
Uwaga§ Przed¿uz¨one uz¨ytkowanie moz¨e
spowodowac˜ odbarwienie powierzchni woko˜¿
palniko˜w, wynik¿e w skutek wysokiej
temperatury p¿omienia.
Czyszczenie palniko˜w
1.
Podnies˜c˜izdjc˜pokrywk„palnika.
2.
Wyj“c˜ palnik z gniazda unosz“c go ku go˜rze.
3.
Namoczyc˜ palnik i jego pokrywk„ w gor“cej
wodzie, z dodatkiem detergentu w p¿ynie. (Nie
nalez¨y myc˜ w zmywarce).
4.
Dok¿adnie wyp¿ukac˜ i wysuszyc˜.
5.
Sprawdzic˜czyz¨aden z otworo˜w nie jest zatkany.
6.
W¿oz¨yc˜ palnik i jego pokrywk„.
Uwaga§ Nie nalez¨y uz¨ywac˜zap¿onu
elektrycznego wo˜wczas gdy palniki s“
zdemontowane, gdyz¨moz¨e to spowodowac˜
jego uszkodzenia.
4
4
NC
MY
INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK
1. Palnik nie zapala si„§
yCzy jest otwarty zawo˜r gazu?
yCzy nie ma przerwy w dostawie gazu?
yCzy nie skon˜czy¿ si„ gaz w butli?
yCzy otwory w palniku nie s“ zatkane?
yCzy grzybki palniko˜w zosta¿y prawid¿owo
w¿oz¨one po zakon˜czeniu czyszczenia (patrz
rozdzia¿§ Czyszczenie i konserwacja p¿yty
kuchennej).
2. Palnik gas˜nie po zapaleniu§
yPowto˜rzyc˜ czynnos˜c˜ zapalania po
uprzednim ustawieniu pokr„t¿a na symbolu
przedstawiaj“cym ma¿y p¿omien˜.
3. Nie dzia¿a zap¿on elektryczny§
yCzy nie ma przerwy w dostawie pr“du?
SERWIS TECHNICZNY
Zanim zwro˜cicie si„ Pan˜stwodoSerwisu§
1. Nalez¨y sprawdzic˜ czy nie ma moz¨liwos˜ci
wyeliminowania usterek samemu (patrz
ÆInstrukcja usuwania usterek]).
2. Ponownie uruchomic˜ urz“dzenie, aby
sprawdzic˜ czy usterka nie zosta¿a usuni„ta.
3. Jes˜li rezultat jest negatywny, nalez–y
skontaktowac˜ si„ z autoryzowanym
serwisem firmy Whirlpool.
Nalez–y podac˜§
xRodzaj usterki
xModel p¿yty
xNumer serwisowy (numer ten podany
jest po s¿owie Service, na tabliczce
znamionowej znajduj“cej si„ pod p¿yt“ i
wksiz¨ce gwarancyjnej).
xDok¿adny adres.
xNumer telefonu wraz z numerem
kierunkowym.
W celu wykonania naprawy w czasie trwania
gwarancji, nalez¨y zawsze zg¿aszac˜sido
Autoryzowanego Serwisu Producenta, jak
zosta¿o wyszczego˜lnione w warunkach
gwarancji.
W przypadku koniecznos˜ci wykonania
naprawy przez techniko˜w nie nalez¨“cych do
Autoryzowanego Serwisu Pruducenta,
nalez¨y poprosic˜ozas˜wiadczenie wykonanej
naprawy. Nalez¨y stosowac˜tylko
oryginalnecz„s˜ci zamienne.
przestrzeganie tych podstawowych zasad
gwarantuje jakos˜c˜ i bezpieczen˜stwo w
uz¨ytkowaniu produktu.
l
5
5
NC
MY
INSTALOWANIE
Informacje techniczne dla instalatora
Pod¿“czenie kuchenki musi zostac˜wykonane
zgodnie z obowi“zuj“cymi przepisami i normami
przez autoryzowany serwis lub uprawnionego
instalatora. Dokonanie instalacji kuchenki
powinno byc˜ potwierdzone wpisem w karcie
gwarancyjnej.
Urz“dzenie moz–na zainstalowac˜iuz–ytkowac˜
jedynie w pomieszczeniach odpowiadaj“cych
obowi“zuj“cym warunkom technicznym (m.in.
Dz.U. 1995 r. Nr 10, poz. 46 z po˜z˜niejszymi
zmianami)
Zgodnie z przepisami pomieszczenie kuchenne
powinno spe¿niac˜ m.in. nast„puj“ce warunki§
x
Miec˜ odpowiedni“ kubatur„, kto˜ra zapewni z–e
maksymalne obci“z–enie cieplne pochodz“ce od
urz“dzen˜ gazowych nie przekroczy 930 W/m
3
.
x
Miec˜ wysokos˜c˜conajmniej2,2moraz
wentylacj„ zapewniaj“c“ wymian„ powietrza i
poziom jego zanieczyszczenia zgodny z
przepisami szczego˜lnymi i Polskimi Normami.
Montaz w otworze blatu meblowego
x
P¿yta kuchenna moz–e byc˜ zabudowana w blacie
ogrubos˜ciod20do50mm.Jes˜li pod spodem
nie jest zamontowane z–adne urz“dzenie nalez–y
wprowadzic˜ panel separuj“cy, w odleg¿os˜ci co
najmniej 20 mm od dolnej obudowy p¿yty
kuchennej.
Uwaga§ Przed przyst“pieniem do instalowania
nalez–y upewnic˜ si„ czy rodzaj i cis˜nienie gazu
s“ zgodne z ustawieniami p¿yty kuchennej
podanymi na tabliczce znamionowej. Jes˜li nie,
to nalez–y post„powac˜ zgodnie ze
wskazo˜wkami w czs˜ci§
ÆDostosowanie do innego rodzaju gazu«.
x
Przed przyst“pieniem do instalowania p¿yty
nalez–y usun“c˜ ewentualn“ foli„ ochronn“.
Pokrycia s˜cianek mebli lub s“siednich urz“dzen˜
winny byc˜ odporne na ciep¿o.
x
Dla uszczelnienia po¿“czenia brzego˜w kuchenki
z blatem szafki za¿oz–yc˜ na p¿yt„ uszczelk„
znajduj“ca si„ na wyposaz–eniu, po uprzednim
wyczyszczeniu powierzchni styku.
x
Otwo˜r w blacie kuchennym wykonac˜wed¿ug
wymiaro˜w podanych na schemacie w karcie
katalogowej dla danego modelu kuchenki.
Montaz winien byc˜ wykonany za pomoc“
wsporniko˜w
a
, znajduj“cych si„ na
wyposaz–eniu§
1.
Ustawic˜ wsporniki naprzeciw otworo˜wwdolnej
obudowie kuchenki i zamocowac˜ je za pomoc“
odpowiednich wkr„to˜w.
2.
Zamocowac˜ p¿yt„ w blacie.
6
6

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756