Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta indukcyjna WHIRLPOOL WF S9365 BF/IXL

Powrót
Pobierz pełną instrukcję obsługi ze strony
http://docs.whirlpool.eu
lub zadzwoń na lokalny
number telefonu podany w książeczce gwarancyjnej.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia
należy zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa.
Przechowywać w podręcznym miejscu w celu
korzystania w przyszłości.
W niniejszej instrukcji oraz na samym urządzeniu
znajdują się ważne ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa, które należy zawsze uwzględniać.
Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania
niniejszych instrukcji bezpieczeństwa, nieprawidłowego
ytkowania urządzenia lub niewłaściwego ustawienia
elementów sterujących.
OSTRZEŻENIE: Jeśli powierzchnia płyty jest
pęknięta, nie wolno używać urządzenia – ryzyko
porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem: Na
powierzchniach grzejnych nie należy przechowywać
żadnych przedmiotów.
OSTROŻNIE: Proces gotowania musi być
nadzorowany. Proces krótkiego gotowania musi być
nadzorowany przez cały czas.
OSTRZEŻENIE: Pozostawienie urządzenia bez
nadzoru podczas przyrządzania potraw z użyciem
oleju i tłuszczu może spowodować zagrenie i
prowadzić do powstania pożaru. NIGDY nie należy
próbować gasić ognia wodą: zamiast tego należy
wyłączyć urządzenie i zakryć płomień np. pokrywką
lub kocem gniczym.
Nie używać płyty kuchennej jako powierzchni
roboczej. Ścierki kuchenne i inne łatwopalne
materiały powinny być przechowywane z dala od
urządzenia, dopóki wszystkie jego podzespoły
całkowicie nie ostygną – ryzyko pożaru.
Metalowe przedmioty, takie jak noże, widelce,
łyżki i pokrywki, nie powinny być umieszczane na
powierzchni płyty, ponieważ mogą się nagrzewać.
Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w
pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8 lat) ) nie powinny
przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej
sprawności zycznej, sensorycznej lub umysłowej
oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i
wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod
nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji
dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia
oraz pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia
związane z obsługą urządzenia. Nie pozwalać, by
dzieci bawiły urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić
ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
Po zakończeniuywania płyty należy wyłącz
pole grzewcze za pomocą przycisku, zamiast polegać
na układzie wykrywania obecności naczynia.
OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego łatwo dostępne
części mogą nagrzewać się podczas pracy. Należy
uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych.
Dzieci do lat 8 nie mogą znajdować się w pobliżu
urządzenia bez stałego nadzoru.
DOZWOLONE ZASTOSOWANIE
OSTROŻNIE: urządzenie nie zostało przeznaczone
do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia,
np. timera, ani niezależnego systemu zdalnego
sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych i do podobnych
zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników w
sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych;
gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez klienw w
hotelach, motelach oraz innych obiektach mieszkalnych.
Wszelkie inne zastosowania (np. ogrzewanie
pomieszczeń) są zabronione.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przemysłowego. Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz.
INSTALACJA
Urządzenie muszą przytrzymywać i montować
co najmniej dwie osoby – ryzyko obrażeń. W celu
odpakowania i instalacji używać rękawic ochronnych
– ryzyko skaleczenia.
Instalacja, podłączenia do źródła wody i zasilania
oraz wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez
wykwalikowanego technika. Nie naprawiać ani nie
wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to
wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Nie należy
pozwalać dzieciom zbliżać się do miejsca instalacji. Po
rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie
zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku
problemów należy skontaktować się z najbliższym
serwisem technicznym. Po instalacji zbędne
opakowanie (elementy z plastiku, styropianu, itd.)
należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci –
ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do
jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie
należy odłączyć od zasilania elektrycznego – ryzyko
porażenia prądem. Podczas instalacji upewnić s, że
urządzenie nie może uszkodzić przewodu zasilającego
– ryzyko porażenia prądem. Urządzenie można
uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.
Przed włeniem piekarnika mebel należy przycć
i dokładnie usunąć trociny i wióry.
Jeśli urządzenie nie zostało zainstalowane nad
piekarnikiem, w szafce pod urządzeniem należy
zamontować panel oddzielacy (brak w zestawie).
WSKAWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAĆ I ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ
PL
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI
Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od
źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka
jest dostępna) lub za pomocą dostępnego przełącznika
wielobiegunowego, zainstalowanego w przewodzie
do gniazda zasilania zgodnie z obowiązującymi
normami krajowymi; urządzenie musi także posiadać
uziemienie zgodnie z obowiązującymi normami
krajowymi.
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy i złączy
pośrednich. Po zakończeniu instalacji użytkownik
nie powinien mieć dostępu do podzespołów
elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z urządzenia
na boso lub będąc mokrym. Nie uruchami
urządzenia, jeśli kabel zasilacy lub wtyczka są
uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało
uszkodzone bądź upuszczone.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego
wymianę na identyczny należy ze względów
bezpieczeństwa zlecić przedstawicielowi producenta,
serwisowi technicznemu lub innej wykwalikowanej
osobie w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka –
ryzyko porażenia prądem.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do
czynności konserwacyjnych należy sprawdzić, czy
urządzenie zostało wyłączone i odłączone od źródła
zasilania – ryzyko porażenia prądem; Nigdy nie
należy stosować urządzeń czyszczących parą –
ryzyko porażenia prądem.
Nie należy używać środków ściernych, żrących,
środków na bazie chloru ani środków do szorowania.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego wykonano opakowanie, w 100% nadaje się do recyklingu i
jest oznaczony symbolem
.
Części opakowania nie należy wyrzucać, lecz zutylizować zgodnie z przepisami
określonymi przez lokalne władze.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub
do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać więcej informacji
na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, należy
skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem skupu złomu
AGD lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie jest oznaczone
zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu
elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) oraz z przepisami dotyczącymi
sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 2013 r. (w brzmieniu zmienionym).
Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym negatywnym
skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
Symbol na urządzeniu lub w dołączonej do niego dokumentacji oznacza,
że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy
je przekazać do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
Aby w pełni wykorzystać ciepło resztkowe płyty grzewczej, należy wyłączyć ją
kilka minut przed planowanym zakończeniem gotowania.
Podstawa garnka lub patelni powinna całkowicie pokrywać powierzchnię
płyty grzewczej; użycie naczynia o mniejszej powierzchni podstawy niż płyta
grzewcza spowoduje niepotrzebną utratę energii.
Podczas gotowania należy przykrywać garnki lub patelnie ściśle dopasowanymi
pokrywkami i używać możliwie jak najmniej wody. Gotowanie bez pokrywki
znacznie zwiększa zużycie energii.
Używać wyłącznie garnków i patelni z płaskim dnem.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
To urządzenie spełnia wymagania ekoprojektu z Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 66/2014 oraz rozporządzeń z 2019 r. dotyczących ekoprojektu dla
produktów związanych z energią oraz informacji na temat energii (zmiana)
(wyjście z UE), zgodnie z normą europejską EN 60350-2.
UWAGA
Osoby z rozrusznikiem serca lub podobnym urządzeniem medycznym
powinny zachować ostrożność podczas stania w pobliżu płyty indukcyjnej,
gdy jest ona włączona. Pole elektromagnetyczne może wpłynąć na
działanie rozrusznika serca lub podobnego urządzenia. W celu uzyskania
dodatkowych informacji na temat działania rozrusznika serca lub
podobnego urządzenia w polu elektromagnetycznym płyty indukcyjnej
należy skonsultować się z lekarzem lub producentem tych urządzeń.
INSTALACJA
0
+
2
560 mm
R = Max. 10 mm
Min. 35 mm
Min. 480 mm
Max. 492 mm
50 mm
4 mm
551 mm
510 mm
479 mm
650 mm
28 mm-
No Max.
L
Min. 35 mm
i
Min. 400 mm
Min.100 mm
45 mm
90 mm
120 mm
Min. 28 mm
20 mm
min. 45 mm
min. 550 mm
12 mm-
No Max.
min. 20 mm
60 mm
min. 10 mm
60 mm
min. 20 mm
min. 20 mm
min. 10 mm
min. 10 mm
Min. 12 mm
Min. 12 mm
A-A
AA
x4
2
x4
3
90°C
1
2
3
4
2
1
x4
PL
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Przed podłączeniem płyty do źródła zasilania należy wykonać podłączenie elektryczne.
Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalikowanego pracownika znającego aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i instalacji. W
szczególności, instalacja musi być przeprowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi u lokalnego dostawcy prądu.
Upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej znajdującej się w dolnej części urządzenia jest zgodne z napięciem w instalacji domowej.
Obowiązujące przepisy wymagają, by urządzenie było uziemione: należy użyć jedynie przewodów (w tym przewodu uziemiającego) o odpowiednim
rozmiarze.
blue-blu-azul-azul-μπλε-sinine-zila-mėlyna-niebieski-blau-bleu-blauw-albastru-синьо-плава-modro-
plava-синий-синій-көк-modrý-modrý-kék-blå-sininen-blå-blåt-mavi-gorm
N
blue (gray)-blu (grigio)-azul (gris)-azul (cinza)-μπλε (γκρι)-sinine (hall)-zila (pelēka)-mėlyna (pilkas)-
niebieski (szary)-blau (grau)-bleu (gris)-blauw (grijs)-albastru (gri)-синьо (сиво)-плава (сива)-
modro (sivo)-plava (siva)-синий (серый)-синій (сірий)-көк (сұр)-modrý (šedá)-modrý (sivá)-
kék (szürke)-blå (grå)-sininen (harmaa)-blå (grå)-blåt (gråt)-mavi (gri)-gorm (liath)
T
yellow/green-giallo/verde-amarillo/verde-amarelo/verdeκίτρινο/πράσινο-kollane/roheline-dzeltens/zaļš-
geltona/žalia-żółty/zielony-gelb/grün-jaune/vert-geel/groen-galben/verde-жълто/зелено-жуто/зелена-
rumeno/zeleno-žuto/zelena-желтый/зеленый-жовтий/зелений-жасыл/сары-žlutá/zelená-žltá/zelená-
sárga/zöld-gul/grønn-keltainen/vihreä-gul/grön-gul/grøn-sarı/yeşil-buí/glas
E
=
black-nero-negro-preto-μαύροσ-must-melns-juodas-czarny-schwarz-noir-zwart-negru-черно-црн-
črna-crno-черный-чорний-қара-černá-čierna-fekete-svart-musta-svart-sort-siyah-dubh
brown-marrone-marrón-marrom-καφέ-pruun-brūns-rudas-brązowy-braunen-brun-bruin-maro-кaфяв-
браон-rjava-smeđ-коричневый-коричневий-қоңыр-hnědý-hnedý-barna-brunt-ruskea-brunt-brun-
kahverengi-donn
R
S
220-240 V
~
220-240 V 3
~
230V 2 Phase 2N
~
380-415 V 2 N ~
220-240 V
~
380-415 V 3 N ~
AU-UK-IRL BE
NL
OPIS PRODUKTU
1. Płyta
2. Panel sterowania
PANEL STEROWANIA
123
14
10
9
7
5 87 7
6 13
11 12
P
OFF 18
4 15
P
OFF 18
P
OFF 18
P
OFF 18
OK
3 sec
1. Symbole/włączanie funkcji specjalnych
2. Wybrany poziom mocy
3. Przycisk wyłączania pola grzewczego
4. Suwak dotykowy
5. Przycisk szybkiego rozgrzewania (Booster)
6. Przycisk FLEXISIDE
7. Kontrolka – funkcja aktywna
8. Przycisk Włącz/Wyłącz
9. Minutnik
10. Przycisk 6
th
Sense
11. Wskaźnik czasu gotowania
12. Przycisk OK/Blokada przycisków – 3sekundy
13. Wskaźnik włączonego minutnika
14. Wskaźnik wyboru strefy
15. Symbol wskaźnika minutnika
1
2
PL

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756