Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka WHIRLPOOL W8I HP42 L Maxi Space

Instrukcja obsługi Zmywarka WHIRLPOOL W8I HP42 L Maxi Space

Powrót
PLInstrukcja Codziennej Eksploatacji
25
PANEL STEROWANIA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie: www.whirlpool.eu/register.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać
instrukcję bezpieczeństwa i instrukcję montażu. Więcej informacji na te-
mat produktu można znaleźć na stronie internetowej: docs.whirlpool.eu
Po instalacji prosimy pamiętać o wyjęciu ze zmywarki wszystkich elemen-
tów zabezpieczających w czasie transportu.
MENU USTAWIEŃ
1. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ.-WYŁ. .
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Ustawienia (Połowa Załadunku )
przez 3 sekundy, do momentu aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy a na wy-
świetlaczu pojawi się komunikat SEt”.
3. Po jednej sekundzie wyświetli się pierwsze dostępne ustawienie (litera h”).
4. Wcisnąć przycisk POPRZEDNI /NASTĘPNY , aby przewinąć listę dostęp-
nych ustawień (patrz tabela poniżej), następnie wcisnąć START/Pauza
aby podejrzeć i zmienić wartość wybranego obecnie ustawienia.
5. Wcisnąć POPRZEDNI /NASTĘPNY , aby zmienić wartość, następnie
wcisnąć START/Pause , aby zapisać nową wartość i wrócić do menu
głównego.
6. Aby zmienić inne ustawienie, powtórzyć punkty 4 i 5.
7. Wcisnąć WŁ.-WYŁ. lub odczekać 30 sekund aby wyjść z menu.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach
i funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
Zbiornik soli jest zlokalizowany w dolnej części zmywarki (pod koszem dol-
nym po lewej stronie).
Konieczne jest, aby ZBIORNIK SOLI NIGDY NIE BYŁ PUSTY.
Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Należy uzupełnić sól, gdy kontrolka BRAK SOLI świeci się na panelu
sterowania.
1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara)
.
2. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do krawędzi
zbiornika (około 0,5 kg); niewielki wyciek wody jest tu
normalny.
3. Tylko podczas wykonywania czynności po raz pierw-
szy: Napełnić zbiornik soli wodą.
4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Za każdym razem, gdy tylko ukończone zostanie uzupełnianie soli,
należy włączyć jeden z programów zmywania, aby zapobiec korozji.
Ustawienie twardości wody
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardo-
ści wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody.
Tę informację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Zakład produkcyjny ustawia domyślną wartość "3" dla twardości wody.
Zobacz TABELA TWARDOŚCI WODY”.
Aby zmienić ustawienie, należy wykonać czynności zgodnie z instrukcjami
podanymi w rozdziale „MENU USTAWIEŃ”.
LITERA USTAWIENIE WARTOŚCI
(Domyślne - pogrubi-
oną czcionką)
Poziom twardości wody
(patrz „USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY”
oraz “TABELA TWARDOŚCI WODY”) 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Poziom dozowania nabłyszczacza
(patrz „REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU
NABŁYSZCZAJĄCEGO”) 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
NaturalDry (patrz „OPCJE I FUNKCJE”)
„1” = Wł., „0” = Wył. 1 | 0
Światło skierowane na podłogę
(patrz „OPCJE I FUNKCJE”)
„1” = Wł., „0” = Wył. 1 | 0
Dźwięk
„1” = Wł., „0” = Wył. 1 | 0
Ustawienia fabryczne
Wcisnąć przycisk START/Pauza, aby przywrócić
domyślne ustawienia fabryczne dla wszystkich
wartości zawartych w menu ustawienia.
-
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przeznaczona
do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli pojemnik z solą jest pusty, istnieje ryzyko uszkodzenia zmiękcza-
cza wody oraz grzałki z powodu nagromadzenia osadu.
Stosowanie soli jest zalecane z każdym rodzajem detergentu do zmy-
warek.
SYSTEM ZMIĘKCZANIA WODY
Zmiękczacz wody automatycznie zmniejsza twardość wody, tym samym
zapobiegając nagromadzeniu osadu na grzałce co z kolei przyczynia się do
większej wydajności zmywania. System sam regeneruje się przy pomo-
cy soli, zatem zbiornik soli należy uzupełniać jak tylko będzie pusty.
Częstotliwość regeneracji zależy od ustawienia poziomu twardości wody -
regeneracja następuje raz na 4-6 cykli Eko, kiedy twardość wody ustawiona
jest na poziom 3. Proces regeneracji zachodzi na początku cyklu z dodat-
kową świeżą wodą.
Podczas jednej regeneracji: ~Zużycie 3 L wody;
Dodatkowe 5 minut cyklu;
Zużycie poniżej 0,005 kWh energii elektrycznej.
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU NABŁYSZCZACEGO
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu
nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO , świeci się na panelu sterowania.
1. Otworzyć dozownik B, nacis-
kając i podnosząc klapkę na
pokrywce.
2. Ostrożnie wlewać płyn
nabłyszczający, aż do kreski
oznaczającej maksymalny
poziom napełnienia (110
ml) - unikać rozlania płynu.
Jeśli tak się stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3. Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory
zmywarki.
Regulacja dozowania płynu nabłyszczającego
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można wyregulwać do-
zowanie używanego płynu nabłyszczającego.
Aby zmienić ustawienie, należy wykonać czynności zgodnie z instrukcjami poda-
nymi w rozdziale „MENU USTAWIEŃ”.
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na ZERO,
płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK PŁYNU NA-
YSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu nabłyszczają-
cego.
Można ustawić maksymalnie 6 poziomów, zależnie od modelu zmywarki.
Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić niski
poziom (0-3).
Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, należy usta-
wić wysoki poziom (4-5).
A
B
PIERWSZE UŻYCIE
Tabela twardości wody
Poziom °dH
St. niemieckie
°fH
St. francuskie
°Clark
St. brytyjskie
1 (miękka) 0 - 6 0 - 10 0 - 7
2 (średnia) 7 - 11 11 - 20 8 - 14
3 (przeciętna) 12 - 16 21 - 29 15 - 20
4 (twarda) 17 - 34 30 - 60 21 - 42
5 (bardzo twarda) 35 - 50 61 - 90 43 - 62
1. Przycisk i kontrolka WŁ.-WYŁ./Reset
2. Przycisk wyboru programu POPRZEDNI
3. Przycisk wyboru programu NASTĘPNY
4. Przycisk i kontrolka wyboru programu ULUBIONY
5. Kontrolka Brak soli
6. Kontrolka Brak płynu nabłyszczającego
7. Kontrolka ODKAMIENIANIE
8. Kontrolka Zamknięty zawór wody
9. Wyświetlacz
10. Numer programu i wskaźnik pozostałego czasu
11. Przycisk i kontrolka opcji Power Clean®
12. Przycisk i kontrolka opcji Połowa Załadunku/ Ustawienia - wciska-
nie przycisku przez 3 sek.
13. Przycisk i kontrolka opcji Dodatkowe Suszenie
14. Przycisk i kontrolka opcji Opóźnienie
15. Przycisk i kontrolka START/Pauza
W11553946 panel 2023-01-17
W11572189 button R 2021-10-01
W11572083 button L 2022-02-15
W11569647 display 2023-02-17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
P
3 sec.
21
65°
3 4 5 6 7 8 9 10
50 °
Eco
65°
A
55°
AA
45° 65°
SELF CLEAN
PL
26
PORADY I WSKAZÓWKI
PORADY
Przed włożeniem naczyń do kosza, należy usunąć wszystkie resztki jedzenia
i opróżnić szklanki. Nie trzeba ich wcześniej płukać pod bieżącą wodą.
Rozmieścić naczynia tak, aby były mocno utrzymywane na miejscu i nie mogły
się przewrócić; pojemniki ułożyć tak, aby ich otwory były skierowane w dół, a
wklęsłe/wypukłe elementy były ustawione ukośnie, dzięki czemu woda będzie
mogła docierać do każdej powierzchni i swobodnie przepływać.
Ostrzeżenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie mogą uniemożliwiać
obracania się ramion natryskowych.
Wszystkie małe przedmioty należy umieszczać w koszyku na sztućce.
Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny być umieszczane w dolnym
koszu, ponieważ w tej części komory zmywarki strumienie wody są silniejsze
i zmywanie jest bardziej skuteczne.
Po włożeniu naczyń do zmywarki trzeba sprawdzić, czy ramiona natryskowe
mogą obracać się swobodnie.
NACZYNIA NIE NADAJĄCE SIĘ DO ZMYWANIA W ZMYWARKACH
Naczynia i sztućce drewniane.
Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub naczynia
zabytkowe. Ich zdobienia nie są odporne.
Elementy z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na wysokie tem-
peratury.
Naczynia miedziane i cynowe.
Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub tuszem.
Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne części mogą zmienić
się lub ściemnieć podczas zmywania. Niektóre rodzaje wyrobów szklany-
ch (np. kryształy) mogą stracić przezroczystość po zbyt wielu cyklach
zmywania.
USZKODZENIE NACZYŃ SZKLANYCH I PORCELANOWYCH
W zmywarkach można myć tylko takie naczynia szklane i porcelanowe,
których producent deklaruje, że są przeznaczone do zmywarek.
Używać delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany
Naczynia szklane i porcelanowe należy wyjmować ze zmywarki, jak tylko
zmywanie się skończy.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
Jeśli zmywarka domowa użytkowana jest zgodnie z zaleceniami produ-
centa,
zmywanie naczyń w zmywarce zazwyczaj pochłania MNIEJ EN-
ERGII ELEKTRYCZNEJ i mniej wody niż zmywanie ręczne.
Aby maksymalnie zwiększyć wydajność zmywarki, na-
leży uruchamiać cykl zmywania po pełnym załadowan-
iu urządzenia. Ładowanie zmywarki domowej w stopniu zale-
canym przez producenta przyczyni się do oszczędności energii
elektrycznej i wody. Informacje na temat prawidłowego ładowania
naczyń w zmywarce można odnaleźć w rozdziale ŁADOWANIE KOSZY.
W przypadku częściowego załadowania, zaleca się skorzystanie ze spec-
jalnych opcji, jeśli są one dostępne (Połowa załadunku/ Zmywanie stre-
fowe/ Wiele stref), zapełniając jedynie wybrane kosze. Nieprawidłowe lub
nadmierne ładowanie zmywarki może spowodować zwiększenie zużycia
mediów (np. wody, energii, czasu lub zwiększenie poziomu hałasu), co
wpływa negatywnie za wydajność suszenia.
Ręczne spłukiwanie naczyń przyczynia się do większego zużycia wody i
energii elektrycznej i nie jest zalecane.
DEZYNFEKCJA ZMYWARKI
Aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się osadów,
które mogą pojawić się w zmywarce, należy co najmniej raz w miesiącu włączyć
program z wysoką temperaturą. Aby wyczyścić zmywarkę, należy wsypać/wlać
jedną łyżeczkę detergentu i włączyć program bez wkładania nacz
.
ODPORNOŚĆ NA NISKIE TEMPERATURY
Jeśli urządzenie jest umieszczone w środowisku narażonym na ryzyko
niskich temperatur, należy je całkowicie opróżnić z wody. Zamknij
zawór wody i odłącz wąż doprowadzający wodę oraz wąż spustowy, a
następnie pozwól na wypłynięcie z nich wody. Sprawdź, czy że zmięk-
czacz wody jest wypełniony rozpuszczoną solą regeneracyjną w zbi-
orniku soli, aby chronić urządzenie przed temperaturami aż do -20 °C.
Jeżeli urządzenie było przechowywane w warunkach niskich temperatur,
przed pierwszym uruchomieniem musi ono pozostać w temperaturze oto-
czenia wynoszącej min. 5°C przez przynajmniej 24 godziny.
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik detergentu, użyć urządzenia do otwierania
C. Detergent wsypywać/wlewać tylko do suchego zasobnika D.
Detergent przeznaczony do mycia wstępnego wsypywać/wlewać
bezpośrednio do komory zmywarki.
1. Odmierzając dawkę detergentu, należy uwzględnić in-
formacje podane powyżej, aby dodana ilość detergentu
była prawidłowa. Wewnątrz dozownika D znajdują się
oznaczenia ułatwiające dozowanie detergentu.
2. Przed zatrzaśnięciem pokrywy usunąć pozostałości
detergentu z krawędzi dozownika.
D
C
3. Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu, pociągając ją w górę tak, aż
urządzenie zamykające zostanie zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie, zgod-
nie z danym programem.
Zastosowanie detergentów nieprzeznaczonych do użytku w zmywarkach
może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. SPRAWDZENIE PRZYŁĄCZA WODY
Sprawdzić, czy zmywarka jest podłączona do instalacji wodnej
i czy zawór wody jest otwarty.
2. ĄCZANIE ZMYWARKI
Otwórz drzwiczki i naciśnij przycisk WŁ.-WYŁ..
3. WKŁADANIE NACZYŃ DO KOSZA (patrz ŁADOWANIE KOSZY).
4. NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
5. WYBÓR PROGRAMU I DOSTOSOWANIE CYKLU
Wybierz najbardziej odpowiedni program, dostosowany do typu naczyń
stołowych i poziomu ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMÓW), nacis-
kając przyciski POPRZEDNI/NASTĘPNY. Wybierz żądane opcje (patrz
OPCJE I FUNKCJE). Nie wszystkie opcje są przystosowane do wszystkich
programów.
6. START
Uruchom cykl zmywania naciskając przycisk START/Pauza (dioda LED
świeci) i zamykając drzwiczki w przeciągu 4 sekund. Po uruchomieniu
programu urządzenie wyemituje pojedynczy sygnał dźwiękowy. Jeśli
drzwiczki nie zostaną zamknięte w przeciągu 4 sekund, rozlegnie się
dźwięk alarmu. W takim przypadku otwórz drzwiczki, naciśnij przycisk
START/Pauza i ponownie zamknij drzwiczki w przeciągu 4 sekund.
7. KONIEC CYKLU ZMYWANIA
Koniec cyklu zmywania jest sygnalizowany przez sygnał dźwiękowy
oraz za pomocą komunikatu END [KONIEC] na wyświetlaczu. Otwórz
drzwiczki i wyłącz urządzenie, naciskając przycisk WŁ.-WYŁ..
Przed wyjęciem naczyń odczekaj kilka minut - aby uniknąć oparzenia.
Wyjmij naczynia, zaczynając od dolnego kosza.
ZMIANA URUCHOMIONEGO PROGRAMU
Jeżeli wybrany został niewłaściwy program, można go zmienić, pod warunk-
iem, że program dopiero się rozpoczął. PONOWNE USTAWIENIE maszyny:
naciśnij i przytrzymaj przycisk WŁ.-WYŁ.. przez ponad 3 sekundy i maszyna się
wyłączy. Na tablicy wskaźników wyświetli się komunikat „0:01”. Zamknąć
drzwiczki i poczekać, aż zakończy się cykl spuszczania wody (około 1 minuty).
Otworzyć drzwiczki i włączyć z powrotem urządzenie za pomocą przycisku
WŁ.-WYŁ. i wybrać nowy cykl zmywania oraz żądane opcje. Uruchom cykl,
naciskając przycisk START/Pauza i zamykając drzwiczki w przeciągu 4 sekund
.
DODAWANIE DODATKOWYCH NACZYŃ STOWYCH
Bez wyłączania zmywarki lekko uchyl drzwiczki, aby uniknąć rozpryskiwa-
nia się wody na zewnątrz (dioda START/Pauza zaczyna migać) (Uwaga!:
Gorąca para!) i umieść naczynia wewnątrz zmywarki. Zamknij drzwiczki i
naciśnij przycisk START/Pauza i zamknij drzwiczki w przeciągu 4 sekund.
Cykl będzie kontynuowany od momentu, w którym został przerwany
.
PRZYPADKOWE PRZERWANIE CYKLU
Jeżeli drzwiczki zostaną otwarte w trakcie trwania cyklu zmywania lub jeśli
nastąpiła przerwa w dopływie prądu, cykl zostanie wstrzymany. Zamknij
drzwiczki i JEDYNIE WÓWCZAS, GDY naciśniesz przycisk START/Pauza i
zamkniesz drzwiczki w przeciągu 4 sekund, cykl będzie kontynuowany od
momentu, w którym został przerwany.
PLInstrukcja Codziennej Eksploatacji
27
Dane Programu Eko uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 60436:2020.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
dw_test_support@whirlpool.com
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Wartości podane dla innych programów niż program Eko mają charakter referencyjny. Rzeczywisty czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak tem-
peratura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu, wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji
czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć czas trwania programu aż o 20 min.
TABELA PROGRAMÓW
ODKAMIENIANIE - Alarm - Wykryto nagromadzenie kamienia na
wewnętrznych elementach urządzenia. Sprawdzić, czy Ustawienie Twardości
Wody ma prawidłową wartość, a sól jest obecna w pojemniku na sól (patrz
PIERWSZE UŻYCIE), a następnie użyć produktu do odkamieniania (zalecana jest
marka WPro) i włączyć program Samooczyszczanie. Po udanym odkamienianiu
ikona nie będzie już wyświetlana.
Jeśli opisane powyżej czynności nie zostaną wykonane, wydajność maszyny się
pogorszy. Ostrzeżenie «Odkamienianie» zacznie mrugać, a alarm «dES» pojawi
się na wyświetlaczu. Jeśli nadal nie podjęte zostanie żadne działanie, urządze-
nie umożliwi włączenie jedynie pewnej ilości cykli (wskazanej podczas wy-
świetlania alarmu «dES») a następnie zostanie ZABLOKOWANE, aby zapobiec
uszkodzeniom elementów urządzenia, a dostępny będzie jedynie program
Samooczyszczanie. Przeprowadzenie pełnego odkamieniania odblokuje
urządzenie. W przypadku wyjątkowo dużych ilości kamienia, możliwe, że trzeba
będzie wykonać odkamienianie dwa razy, aby było skuteczne.
POWER CLEAN® - Dzięki dodatkowym silnym dyszom ta opcja
zapewnia bardziej intensywne i dokładne mycie w koszu dolnym, w
określonym jego obszarze. Opcja ta jest polecana do mycia garnków i patelni.
(Prosimy zapoznać się z częścią dotyczącą obciążenia Power Clean®).
OPÓŹNIENIE - Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od
30 minut do 24 godzin.
1. Wybrać program i którąkolwiek z żądanych opcji. Nacisnąć przycisk
OPÓŹNIENIE (kilkukrotnie), aby opóźnić rozpoczęcie programu. Dostępna
jest regulacja w zakresie od pół godziny do 24 godzin. Gdy osiągnięte
zostanie ustawienie 24 godzin, wcisnąć przycisk OPÓŹNIENIE kolejny raz,
aby dezaktywować funkcję OPÓŹNIENIE.
2. Wcisnąć przycisk START/Pauza i zamknąć drzwi w przeciągu 4 sek. Zegar
zacznie odliczanie.
3. Po upływie ustawionego czasu kontrolka gaśnie, a program włącza się
automatycznie.
Funkcja OPÓŹNIENIE nie może być ustawiana po włączeniu się programu.
NaturalDry - to konwekcyjny system suszenia, który automatycznie otwie-
ra drzwiczki podczas/po fazie suszenia, aby zapewnić doskonałe rezultaty
suszenia każdego dnia. Drzwiczki można otworzyć po osiągnięciu tempe-
ratury bezpiecznej dla mebli kuchennych, zatem przy użyciu opcji DEZYN-
FEKCJA drzwiczki będą zablokowane.
Do zmywarki dołączono specjalnie zaprojektowaną folię ochronną która
pełni funkcję dodatkowej ochrony przed parą.
Prosimy zapoznać się z INSTRUKCJĄ INSTALACJI, aby dowiedzieć się, jak za-
montować folię ochronną. Ta funkcja jest domyślnie ustawiona jako aktyw-
na, jednak można ją wyłączyć w “MENU USTAWIEŃ”.
POŁOWA ZAŁADUNKU - Jeśli nie ma wielu naczyń do zmywania,
używany jest program połowy załadunku, w celu oszczędzania wody,
energii elektrycznej lub czasu, w zależności od wybranego programu.
Należy pamiętać, aby zmniejszyć ilość detergentu.
WYKRYWANIE - kiedy czujnik wykryje poziom zabrudzenia, na
wyświetlaczu pojawi się animacja (około 20 min.), a długość
cyklu zmywania zostanie jest aktualizowany. Funkcja wykrywania służy do
pomiaru poziomu zabrudzenia naczyń i jest ona obecna we wszystkich
cyklach (z wyjątkiem trybu Eco), dostosowując odpowiednio program.
OPCJE I FUNKCJE
OPCJE można wybierać/ anulować wybór bezpośrednio po wybraniu programu, naciskając odpowiedni przycisk (jeśli jest dostępny – zapala się
kontrolka) (patrz PANEL STEROWANIA). Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym programem (patrz TABELA PROGRAMÓW), odpowiednia
dioda LED mignie szybko 3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona. Opcja może zmien czas lub zużycie wody lub
energii dla programu.
Pro-
gram Opis programów
Faza
suszenia
NaturalDry
Dostępne opcje *)
Czas
trwania
programu
(godz./
min)**)
Zużycie
wody
(litry/
cykl)
Zużycie
energii
(kWh/
cykl)
P1
Eko 50°- program jest przeznaczony do mycia naczyń o zwykłym stop-
niu zabrudzenia; dla tego zastosowania jest to najbardziej wydajny pro-
gram pod względem zużycia energii elektrycznej i wody oraz w takim za-
stosowaniu program ten uzyskał certykat zgodności z dyrektywą unijną
Ecodesign. 3:30 9,5 0,75
P2
Intensywny Automatyczny 65° - Automatyczny
program do zmywania mocno zabrudzonych garnków
i talerzy.
Program jest auto-
matycznie dostoso-
wany w zależności
od poziomu zabru-
dzenia. Gdy czujnik
wykryje poziom
zabrudzenia, na wy-
świetlaczu pojawi
się animacja i czas
trwania cyklu zosta-
nie zaktualizowany.
2:25-3:10 15,5-24,5 1,30-1,70
P3
Mieszany Automatyczny 55° - automatyczny
program do normalnie zabrudzonych naczyń z za-
schniętymi resztkami jedzenia. 1:20-3:00 7,5-19,5 0,75-1,20
P4
Szybki Automatyczny 50° - automatyczny program
do średnio i lekko zabrudzonych naczyń. Cykl do co-
dziennego stosowania, który zapewnia optymalne re-
zultaty zmywania i suszenia w krótszym czasie.
1:00-1:50 7,5-15,5 0,70-1,10
P5
Szybki 45° - Program należy stosować przy połowie załadunku lub lekko
zabrudzonych naczyniach, na których nie zalegają resztki jedzenia. Nie
ma fazy suszenia. - 0:30-0:40 10-12 0,55-0,65
P6 Kryształy
45° -
Program do mycia delikatnych naczyń, które są bardziej
wrażliwe na wysoką temperaturę, np. szklanki i kubeczki
.
1:40-1:50 12,5-16,5 0,95-1,20
P7 Cichy 55° - Odpowiedni do zmywania w nocy. Zapewnia optymalne
rezultaty zmywania i suszenia przy najniższej emisji hałasu. 3:50-4:10 10,5-14,5 0,80-1,15
P8
Dezynfekujący 65° - Średnio lub bardzo zabrudzone naczynia, z do-
datkowym działaniem antybakteryjnym. Można wykorzystywać do wy-
konania czynności związanych z konserwacją zmywarki. - 1:55-2:10 12-19 1,40-1,80
P9 Mycie wstępne - Opłukiwanie naczyń przeznaczonych do późniejsze-
go mycia. W tym programie nie używa się żadnego detergentu. - 0:12 4,5 0,10
P10 Samoczyszczenie 65° - Program przeznaczony do przeprowadzania kon-
serwacji zmywarki,tylko w przypadku gdy zmywarka jest PUSTA, z zastoso-
waniem specjalnych detergentów służących do konserwacji zmywarki. -- 1:15 11,0 1,10
ŚWIAO SKIEROWANE NA PODŁOGĘ - Lampka LED świecąca na
podłogę wskazuje, że zmywarka działa. Lampka pozostaje włączona
podczas cyklu i wyłącza się po jego zakończeniu. Ta funkcja jest domyślnie
ustawiona jako aktywna, jednak można ją wyłączyć w “MENU USTAWIEŃ..
DODATKOWE SUSZENIE - Wyższa temperatura podczas ostatniego
płukania a przedłużona faza suszenia pozwala na lepsze suszenie. Opcja
EXTRA DRY powoduje wydłużenie cyklu zmywania.
ULUBIONY PROGRAM - Ulubiony program można zapisać i będzie łatwo
dostępny. Znaleźć program przy użyciu przycisku POPRZEDNI/NASTĘPNY,
a następnie wcisnąć i przytrzymać przycisk Ulubionego programu przez 3 sekundy.
ZAWÓR WODY ZAMKNIĘTY - Alarm - Miga, gdy nie jest doprowadzana
woda lub zawór wody jest zamknięty.