Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka WHIRLPOOL WSFE 2B19

Powrót
PL
1
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
URZĄDZENIE
OPIS PRODUKTU
PANEL STEROWANIA
1. Górny kosz
2. Składane półeczki
3. Regulator wysokości górnego kosza
4. Górne ramię natryskowe
5. Dolny kosz
6. Dolne ramię natryskowe
7. Koszyk na sztućce
8. Zespół ltra
9. Zbiornik soli
10. Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
11. Tabliczka znamionowa
12. Panel sterowania
1. Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
2. Przycisk i kontrolka wyboru programu
3. Przycisk i kontrolka „Połowa załadunku”
4. Kontrolka „Brak soli”
5. Kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego”
6. Kontrolki programów
7. Kontrolka opóźnienia
8. Przycisk i kontrolka „Opóźnienie
9. Przycisk i kontrolka Tabletki (Tab)
10. Przycisk i kontrolka „Start/Pauza” / Odpompowanie wody
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy
zarejestrować urządzenie na stronie:
www.whirlpool.eu/register
Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i
konserwacji urządzenia można pobrać odwiedzając
naszą stronę docs.whirlpool.eu i postępując zgodnie
ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej
broszury.
1 2 43 5 6 7
8
9
10
0000 000 00000
Service:
1
2
3
4
5
6
7
98
1011
12
2
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA
URZĄDZENIA
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
Ważne jest, aby zbiornik soli nigdy nie był pusty.
Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS PRODUKTU),
i powinien zostać napełniony, gdy na panelu sterowania świeci się kontrolka
BRAK SOLI .
1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek ze-
gara).
2. Tylko podczas wykonywania czynności po raz
pierwszy: Napełnić zbiornik soli wodą
3. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól aż do kra-
wędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wyciek
wody jest tu normalny.
4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości
wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody. Tę in-
formację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Ustawienie fabryczne odnosi się do wody o średniej (3) twardości.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Przytrzymać przycisk START/PAUZA przez 5 sekund, aż będzie słychać
sygnał więkowy.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Miga kontrolka programu z aktualnie ustawionym poziomem.
Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz TABELA
TWARDOŚCI WODY).
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie przezna-
czona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli zbiornik soli nie zostanie napełniony, zmiękczacz wody i ele-
ment grzejny mogą z tego powodu ulec uszkodzeniu.
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu
nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO , świeci się na panelu sterowania.
1. Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej maksy-
malny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli tak się
stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3. Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory
zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można wyregulwać
dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Nacisnąć trzykrotnie przycisk START/PAUZA - będzie słychać sygnał
dźwiękowy.
Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Miga kontrolka programu z aktualnie ustawionym poziomem.
Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu nabłyszcza-
jącego.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na
1 (ECO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu
nabłyszczającego.
Można ustawić maksymalnie 5 poziomów, zależnie od modelu zmy-
warki. Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia. Aby spraw-
dzić ustawienia posiadanej zmywarki, należy postąpić według instruk-
cji powyżej.
Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić
niski poziom (2-3).
Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia, należy
ustawić wysoki poziom (4-5).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik detergentu, użyć urządzenia do otwierania A.
Detergent wsypywać/wlewać tylko do suchego zasobnika B.
Detergent przeznaczony do mycia wstępnego wsypywać/wlewać
bezpośrednio do komory zmywarki.
1. Odmierzając dawkę detergentu, należy
uwzględnić informacje podane powyżej,
aby dodana ilość detergentu była prawi-
dłowa. Wewnątrz dozownika B znajdu-
ją się oznaczenia ułatwiające dozowa-
nie detergentu.
2. Przed zatrzaśnięciem pokrywy usunąć
pozostałości detergentu z krawędzi
dozownika.
3. Zamknąć pokrywkę dozownika de-
tergentu, pociągając ją w górę tak,
aż urządzenie zamykające zostanie
zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie,
zgodnie z danym programem. Jeśli używany jest detergent typu „all-in-one”
zalecamy używanie przycisku TABLETKI, ponieważ wtedy zostanie
wybrany program pozwalający na osiągnięcie najlepszych rezultatów
mycia i suszenia za każdym razem.
A
B
Tabela twardości wody
Poziom °dH
St. niemieckie
°fH
St. francuskie
1 Miękka 0 - 6 0 - 10
2 Średnia 7 - 11 11 - 20
3 Przeciętna 12 - 17 21 - 30
4 Twarda 18 - 34 31 - 60
5 Bardzo twarda 35 - 50 61 - 90
A
B
PL
3
Dane Programu Eco uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 50242.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
dw_test_support@whirlpool.com
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Czas trwania programu pokazywany na wyświetlaczu lub podany w broszurze jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczy-
wisty czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość de-
tergentu, wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć
czas trwania programu aż o 20 min.
Zużycie w trybie czuwania: zużycie w przypadku pozostawienia w trybie włączenia: 5 W / zużycie w trybie wyłączenia: 0,5 W
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
1 ECO
Normalnie zabrudzone naczynia. Program standardowy – najskutecz-
niejszy pod względem zużycia energii i wody.
2 INTENSYWNY
Program do zmywania bardzo zabrudzonych naczyń, szczególnie
zalecany do patelni i garnków (nie powinien być używany do
delikatnych naczyń).
3 NORMALNY
Rozmaite zabrudzenia. Do mycia normalnie zabrudzonych naczyń z
zaschniętymi resztkami potraw.
4 KRÓTKI 30’
Program przeznaczony do lekko zabrudzonych naczyń bez zaschnię-
tych resztek jedzenia.
5 MYCIE WSTĘPNE
Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia. W tym programie nie
używa się żadnego detergentu.
Uwagi:
Należy pamiętać, że cykle takie jak Krótki są najbardziej skuteczne
w przypadku lekko zabrudzonych naczyń.
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii i wody należy włą-
czać zmywarkę tylko wtedy, gdy jest pełna.
OPIS PROGRAMÓW
TABELA PROGRAMÓW
Program
Faza
suszenia
Dostępne opcje *)
Dozownik
detergentu Czas trwania
programu
zmywania
(godz.:min)**)
Zużycie
wody
(litry/cykl)
Zużycie
energii
(kWh/cykl)
Komora
zmy-
warki B
1Eco 50° 4:00 11.5 0.83
3Intensywny 65° -2:30 15.0 1.50
4Normalny 55° - 2:30 15.0 1.30
6Krótki 30’ 50° - - 0:30 8.5 0.50
7Mycie wstępne -- - - 0:10 4.5 0.01
4
OPCJE I FUNKCJE
OPCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA).
Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym programem patrz TABELA PROGRAMÓW, odpowiednia dioda LED mignie
szybko 3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona.
TABLETKI (TAB)
Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność programu
zgodnie z typem zastosowanego detergentu.
Nacisnąć przycisk TABLETKI i przytrzymać (zaświeci się kontrolka),
jeśli używany jest wielofunkcyjny detergent w formie tabletki (płyn
nabłyszczający, sól i detergent w jednym).
W przypadku korzystania z detergentu w proszku lub w
płynie, opcja ta powinna być wyłączona.
ODPOMPOWANIE WODY
W celu zatrzymania lub anulowania aktywnego cyklu, można
skorzystać z funkcji „Odpompowanie wody».
Długotrwałe naciśnięcie przycisku START/PAUZA spowoduje
włączenie funkcji ODPOMPOWANIE WODY. Aktywny
program zostanie wyłączony, a woda ze zmywarki zostanie
odpompowana.
POŁOWA ZAŁADUNKU
Jeśli nie ma wielu naczyń do zmywania, można wykorzystać
program „Połowa załadunku», w celu oszczędzenia wody,
energii elektrycznej i detergentu. Wybrać program i nacisnąć
przycisk POŁOWA ZAŁADUNKU: zaświeci się kontrolka.
Aby wyłączyć tę opcję, należy nacisnąć przycisk POŁOWA
ZAŁADUNKU.
Trzeba pamiętać, aby zmniejszyć ilość detergentu o połowę.
OPÓŹNIENIE
Możliwe jest opóźnienie rozpoczęcia programu o 2, 4 i 8
godzin.:
1. Po wybraniu żądanego programu oraz którejkolwiek z opcji,
nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE. Zaświeci się kontrolka.
2. Wybrać żądany czas opóźnienia naciskając kilkakrotnie
przycisk OPÓŹNIENIE. Kontrolki 2 godziny, 4 godziny
i 8 godzin będą zapalać się kolejno. Jeśli przycisk OPÓŹNIENIE
zostanie naciśnięty ponownie, opcja zostanie wyłączona, a
kontrolka zgaśnie.
3. Po zakończeniu procedury wybierania odliczanie rozpocznie
się, gdy zostanie naciśnięty przycisk START/PAUZA.
Kontrolka dla wybranego czasu opóźnienia będzie
włączona, a przycisk Start/Pauza zostanie podświetlony
(stałe światło).
4. Po upływie ustawionego czasu, kontrolka OPÓŹNIENIE
zgaśnie, a program włączy się automatycznie.
Funkcja OPÓŹNIENIE nie może być ustawiana po włączeniu
się programu.