Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka WHIRLPOOL WFO 3T132 X

Powrót
1
PL
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy
zarejestrować urządzenie na stronie:
www.whirlpool.eu/register
Zasady bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i
konserwacji urządzenia można pobrać odwiedzając
naszą stronę http://docs.whirlpool.eu i postępując
zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie
tej broszury.
Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
OPIS PRODUKTU
URZĄDZENIE
1 . Górny kosz
2 . Składane półeczki
3 . Regulator wysokości górnego kosza
4 . Górne ramię natryskowe
5 . Dolny kosz
6 . Koszyk na sztućce
7 . Dolne ramię natryskowe
8 . Zespół filtra
9 . Zbiornik soli
10 . Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
11 . Tabliczka znamionowa
12 . Panel sterowania
0000 000 00000
Service:
1
2
3
4
5
6
10
12
7
11
9
8
PANEL STEROWANIA
1 . Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
2 .
Przycisk i kontrolka wyboru programu
3 .
Przycisk i kontrolka „Multizone"
4 . Przycisk i kontrolka Turbo"
/Blokada przycisków
5 . Kontrolka „Program Eco"
6 . Kontrolka blokady przycisków
7 . Wyświetlacz
8 .
Numer programu i wskaźnik pozostałego czasu
9 . Kontrolka tabletek (Tab)
10 . Kontrolka „Zamknięty zawór wody"
11 . Kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego"
12 . Kontrolka „Brak soli"
13 . Przycisk i kontrolka „Extra Dry"
14 . Przycisk i kontrolka tabletek (Tab)
15 . Przycisk i kontrolka „Opóźnienie"
16 . Przycisk i kontrolka „Start/Pauza"/Odpompowanie wody
4
1
3
2
916
14 15
65 7 8 11 12 1310
2
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO
UŻYCIA URZĄDZENIA
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach i
funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
Ważne jest, aby zbiornik soli nigdy nie był pusty.
Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS
PROGRAMÓW), i powinien zostać napełniony, gdy na panelu
sterowania świeci się kontrolka BRAK SOLI .
1 .Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika (w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
2 .Umieścić lejek
(patrz rys.)
i wsypać sól aż do
krawędzi zbiornika (około 1 kg); niewielki wyciek
wody jest tu normalny.
3 .Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony,
aby detergent nie mógł przedostać się do zbiornika podczas programu
zmywania (mogłoby to spowodować nienaprawialne uszkodzenie
zmiękczacza wody).
Gdy trzeba dosypać soli, zalecamy przeprowadzenie tej czynności
przed rozpoczęciem cyklu zmywania.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości
wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody. Tę
informację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Ustawienie fabryczne odnosi się do wody o średniej (3) twardości.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
Przytrzymać przycisk START/PAUZA przez 5 sekund, aż będzie
słychać sygnał dźwiękowy.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
Wybrany aktualnie numer poziomu twardości oraz kontrolka Brak
soli" migają jednocześnie.
Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz
Tabela twardości wody).
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie
przeznaczona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli zbiornik soli nie zostanie napełniony, zmiękczacz wody i
element grzejny mogą z tego powodu ulec uszkodzeniu.
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU
NABŁYSZCZAJĄCEGO
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu
nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK
PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO świeci się na panelu sterowania.
1 . Otworzyć dozownik
B
, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2 . Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej
maksymalny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli
tak się stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3 . Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do
komory zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można wyregulo-
wać dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ..
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ..
Nacisnąć trzykrotnie przycisk
START/PAUZA
- będzie słychać
sygnał dźwiękowy.
Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ..
Miga wybrany aktualnie numer poziomu nabłyszczacza oraz
kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego".
Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu
nabłyszczającego.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na 1 (ECO),
płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK PŁYNU NABŁYSZ-
CZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu nabłyszczającego.
Można ustawić maksymalnie 4 poziomy, zależnie od modelu zmywarki.
Ustawienie fabryczne odnosi się do średniego poziomu dozowania.
Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić
niski poziom (2-3).
Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia,
należy ustawić wysoki poziom (4-5).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik
detergentu, użyć urządzenia do
otwierania A.
Detergent wsypywać/wlewać tylko
do suchego zasobnika B.
Detergent przeznaczony do mycia
wstępnego wsypywać/wlewać
bezpośrednio do komory
zmywarki.
1 .Odmierzając porcję detergentu
odnieść się do
(patrz TABELA
PROGRAMÓW)
, aby dodana ilość detergentu była prawidłowa. W
przegródce
B
zaznaczono poziom maksymalnej ilości detergentu w
płynie lub w proszku, którą można dodać do każdego cyklu.
2 . Przed zatrzaśnięciem pokrywy usunąć pozostałości detergentu z
kradzi dozownika.
3 . Zamknąć pokrywkę dozownika detergentu, pociągając ją w górę tak,
aż urządzenie zamykające zostanie zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim
czasie, zgodnie z danym programem.
Jeśli używany jest detergent typu „all-in-one" zalecamy używanie przycisku
TABLETKI
, ponieważ wtedy zostanie wybrany program pozwalający na
osiągnięcie najlepszych rezultatów mycia i suszenia za każdym razem.
Tabela twardości wody
Poziom °dH
St. niemieckie
°fH
St. francuskie
1 Miękka 0 - 6 0 - 10
2 Średnia 7 - 11 11 - 20
3 Przeciętna 12 - 17 21 - 30
4 Twarda 17 - 34 31 - 60
5 Bardzo twarda 35 - 50 61 - 90
M
A
X
A
B
35
25
A
B
3
PL
TABELA PROGRAMÓW
Dane Programu Eco uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 50242.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Czas trwania programu pokazywany na wyświetlaczu lub podany w broszurze jest czasem oszacowanym dla standardowych warunków. Rzeczywisty
czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia, ilość detergentu,
wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może wydłużyć czas
trwania programu aż o 20 min.
Zużycie w trybie czuwania: zużycie w przypadku pozostawienia w trybie włączenia: 5 W / zużycie w trybie wyłączenia: 0,5 W
KONTROLKA RECYKLINGU WODY - Gdy świeci, oznacza, że standardowy program wykorzystuje system recyrkulacji wody.
OPIS PROGRAMÓW
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
ECO
Normalnie zabrudzone naczynia. Program standardowy –
najskuteczniejszy pod względem zużycia energii i wody.
6th SENSE®
Do mycia normalnie zabrudzonych naczyń z zaschniętymi resztkami
potraw. Program jest automatycznie dostosowany w zależności od
poziomu zabrudzenia. Gdy czujnik wykryje poziom zabrudzenia, na
wyświetlaczu pojawi się animacja i czas trwania cyklu zostanie
zaktualizowany.
INTENSYWNY
Program do zmywania bardzo zabrudzonych naczyń, szczególnie
zalecany do patelni i garnków (nie powinien być używany do
delikatnych naczyń).
CODZIENNY
Normalnie zabrudzone naczynia. Cykl do codziennego stosowania,
zapewniający optymalne rezultaty w krótszym czasie.
CICHY
Odpowiedni do zmywania w nocy. Zapewnia optymalne działanie.
SZYBKI 30’
Program do mycia lekko zabrudzonych naczyń bez resztek
zaschniętych potraw. (idealny dla 2 nakryć).
KRYSZTAŁY
Program do mycia delikatnych naczyń, które są bardziej wrażliwe na
wysoką temperaturę, np. szklanki i kubeczki.
MYCIE WSTĘPNE
Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia. W tym programie nie
używa się żadnego detergentu.
DEZYNFEKUJĄCY
Średnio lub bardzo zabrudzone naczynia, z dodatkowym działaniem
antybakteryjnym.
SAMOCZYSZCZENIE
Cykl, który jest wykorzystywany do wykonywania czynności
związanych z utrzymaniem zmywarki. Czyści wnętrze URZĄDZENIA za
pomocą gorącej wody.
Uwagi:
Optymalny poziom wydajności podczas korzystania z programów “1
godzina” i “Szybki” można osiągnąć przestrzegając zalecanej
maksymalnej liczby nakryć.
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii i wody należy
włączać zmywarkę tylko wtedy, gdy jest pełna.
Program
Faza
suszenia
Dostępne opcje *)
Dozownik
detergentu Czas trwania
programu zmy-
wania
(godz.:min)**)
Zużycie
wody
(litry/cykl)
Zużycie
energii
(kWh/cykl)
Komora
zmy-
warki
B
1. Eco 50° 3:10 9 0,83
2. 6th Sense 50-60° 1:25 - 3:00 7 - 14 0,90 - 1,40
3. Intensywny 65° - 2:50 14 - 16 1,50 - 1,60
4. Codzienny 50° - 1:30 12 - 13 1,15
5. Cichy 50° - 3:30 15 1,15
6. Szybki 30’ 50° - - 0:30 9 0,50 - 0,55
7. Kryształy 45° - 1:40 11- 11,5 1,10 - 1,20
8. Mycie wstępne - - - - 0:12 4,5 0,01
9. Dezynfekujący 65° - 1:40 10 1,30
10. Samooczysz-
czenie 65° - - 0:50 8 0,80 - 0,85
4
OPCJE I FUNKCJE
OPCJE można wybierać bezpośrednio, naciskając odpowiedni przycisk (patrz PANEL STEROWANIA).
MULTIZONE
Jeśli nie ma wielu naczyń do zmywania, można
wykorzystać program „Połowa załadunku", w celu
oszczędzenia wody, energii elektrycznej i detergentu.
Wybrać program i nacisnąć przycisk MULTIZONE:
Wskaźnik powyżej przycisku świeci się, a symbol
wybranego kosza pojawia się na wyświetlaczu.
Domyślnie urządzenie myje naczynia we wszystkich
koszach.
Aby umyć zawartość tylko wybranego kosza, należy
nacisnąć kilkakrotnie przycisk:
pokazany na wyświetlaczu (tylko dolny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (tylko górny kosz)
pokazany na wyświetlaczu (opcja jest WYŁĄCZONA, a
urządzenie będzie zmywać naczynia we wszystkich
koszach).
Trzeba pamiętać, aby załadować tylko górny lub dolny
kosz i zmniejszyć odpowiednio ilość detergentu.
.TURBO
Ta opcja może być stosowana w celu zmniejszenia czasu
trwania programu głównego, przy jednoczesnym
uzyskaniu takich samych rezultatów mycia i suszenia.
Po wybraniu programu, nacisnąć przycisk TURBO.
Zaświeci się kontrolka. Aby wyłączyć opcję, jeszcze raz
nacisnąć ten sam przycisk.
BLOKADA PRZYCISKÓW
Długotrwałe naciśnięcie przycisku (przez 3 sekundy)
TURBO spowoduje włączenie funkcji BLOKADA
PRZYCISKÓW. funkcja BLOKADA PRZYCISKÓW zablokuje
panel sterowania, z wyjątkiem przycisku WŁ./WYŁ. Aby
wyłączyć BLOKADĘ PRZYCISKÓW, jeszcze raz nacisnąć
ten sam przycisk.
ZAMKNIĘTY ZAWÓR WODY – Alarm
Miga, gdy nie jest doprowadzana woda lub zawór wody
jest zamknięty.
EXTRA DRY
Aby poprawić wysuszenie naczyń, po wybraniu
programu nacisnąć przycisk EXTRA DRY. Zaświeci się
kontrolka.
Wyższa temperatura podczas ostatniego płukania i
przedłużona faza suszenia pozwala na uzyskanie
lepszego efektu wysuszenia. Aby wyłączyć opcję, jeszcze
raz nacisnąć ten sam przycisk. Opcja EXTRA DRY
powoduje wydłużenie cyklu zmywania
TABLETKI (Tab)
Ustawienie to pozwala zoptymalizować wydajność
programu zgodnie z typem zastosowanego detergentu.
Nacisnąć przycisk TABLETKI (zaświeci się kontrolka oraz
odpowiedni symbol), jeśli używany jest wielofunkcyjny
detergent w formie tabletki (płyn nabłyszczający, sól i
detergent w jednym).
W przypadku korzystania z detergentu w proszku lub
w płynie, opcja ta powinna być wyłączona.
OPÓŹNIENIE
Włączenie programu można opóźnić o pewien czas, od
30 minut do 24 godzin.
1 .Wybrać program i którąkolwiek z żądanych opcji.
Nacisnąć przycisk OPÓŹNIENIE (kilkukrotnie), aby
opóźnić rozpoczęcie programu. Dostępna jest regulacja
w zakresie od pół godziny do 24 godzin. Każde
naciśnięcie przycisku zwiększa opóźnienie o: 0:30 – gdy
wybrano poniżej 4 godzin, 1:00 – gdy wybrano poniżej
12 godzin, 4 godziny – gdy wybrano powyżej 12 godzin.
Po osiągnięciu ustawienia 24 godzin i kolejnym
naciśnięciu przycisku opcja „Opóźnienie" zostaje
wyłączona.
2 . Nacisnąć przycisk START/PAUZA: timer zaczyna
odliczanie;
3 . Po upływie ustawionego czasu kontrolka gaśnie, a
program włącza się automatycznie.
Jeśli w czasie odliczania przycisk START/PAUZA zostanie
naciśnięty ponownie, ustawienie opcji „Opóźnienie"
zostanie anulowane, a wybrany program włączy się
automatycznie.
Funkcja OPÓŹNIENIE nie może być ustawiana po
włączeniu się programu.
ODPOMPOWANIE WODY
W celu zatrzymania lub anulowania aktywnego cyklu,
można skorzystać z funkcji „Odpompowanie wody".
Długotrwałe naciśnięcie przycisku START/PAUZA
spowoduje włączenie funkcji ODPOMPOWANIE WODY.
Aktywny program zostanie wyłączony, a woda ze
zmywarki zostanie odpompowana.
Jeśli dana opcja nie może być używana z wybranym programem patrz TABELA PROGRAMÓW, odpowiednia dioda LED mignie szybko
3 razy i będzie słychać sygnał dźwiękowy. Opcja nie zostanie włączona.
5
PL
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1 . SPRAWDZENIE PRZYŁĄCZA WODY
Sprawdzić, czy zmywarka jest podłączona do instalacji wodnej i czy
zawór wody jest otwarty.
2 . WŁĄCZANIE ZMYWARKI
Nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ..
3 . WKŁADANIE NACZYŃ DO KOSZA
(patrz ŁADOWANIE KOSZY)
4 . NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
(patrz TABELA PROGRAMÓW).
5 . WYBÓR PROGRAMU I DOSTOSOWANIE CYKLU
Wybrać najbardziej odpowiedni program, dostosowany do typu
naczyń i stopnia ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMÓW),
naciskając przycisk P.
Wybrać żądane opcje (patrz OPCJE I FUNKCJE).
6 . START
Uruchomić cykl zmywania naciskając przycisk START/PAUZA i . Po
włączeniu programu słychać sygnał dźwiękowy.
7 . KONIEC CYKLU ZMYWANIA
Po zakończeniu cyklu zmywania słychać sygnał dźwiękowy, na
wyświetlacz pokazuje napis END. Otworzyć drzwiczki i wyłączyć
urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ..
Przed wyjęciem naczyń odczekać kilka minut - aby uniknąć
oparzenia.
Wyjąć naczynia, zaczynając od dolnego kosza.
Po dłuższym czasie braku aktywności urządzenie wyłączy się
automatycznie, w celu zminimalizowania zużycia energii elektrycznej.
Gdy naczynia są tylko lekko zabrudzone lub przed umieszczeniem
ich w zmywarce zostały spłukane wodą, można odpowiednio
zmniejszyć ilość używanego detergentu.
ZMIANA PROGRAMU W TOKU
Jeżeli został wybrany niewłaściwy program, możliwa jest jego zmiana,
pod warunkiem, że program dopiero co się rozpoczął: nacisnąć
i przytrzymać przycisk WŁ./WYŁ.. Zmywarka wyłączy się.
Włączyć zmywarkę z powrotem, za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
i wybrać nowy cykl zmywania oraz żądane opcje; włączyć cykl
naciskając przycisk START/PAUZA.
WKŁADANIE DODATKOWYCH NACZYŃ
Nie wyłączając zmywarki, otworzyć drzwiczki (uwaga na GORĄCĄ
parę!) i włożyć naczynia do zmywarki. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć
przycisk START/PAUZA. Cykl będzie kontynuowany od momentu, w
którym został przerwany.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZERWY W
DZIAŁANIU
Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas cyklu zmywania, albo wystąpi
przerwa w dopływie prądu, cykl zostanie wstrzymany. Gdy drzwiczki
zostaną zamknięte lub zostanie przywrócone zasilanie elektryczne, aby
rozpocząć cykl od momentu, w którym został przerwany, należy
nacisnąć przycisk START/PAUZA.
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji, można pobrać z Internetu
lub poprosić o Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia, postępując
zgodnie ze wskazówkami z ostatniej strony.
PORADY I WSKAZÓWKI
PORADY
Przed włożeniem naczyń do kosza, należy usunąć wszystkie resztki
jedzenia i opróżnić szklanki. Nie trzeba ich wcześniej płukać pod
bieżącą wodą.
Rozmieścić naczynia tak, aby były mocno utrzymywane na miejscu i nie
mogły się przewrócić; pojemniki ułożyć tak, aby ich otwory były
skierowane w dół, a wklęsłe/wypukłe elementy były ustawione
ukośnie, dzięki czemu woda będzie mogła docierać do każdej
powierzchni i swobodnie przepływać.
Ostrzeżenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie mogą
uniemożliwiać obracania się ramion natryskowych.
Wszystkie małe przedmioty należy umieszczać w koszyku na sztućce.
Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny być umieszczane w
dolnym koszu, ponieważ w tej części komory zmywarki strumienie
wody są silniejsze i zmywanie jest bardziej skuteczne.
Po włożeniu naczyń do zmywarki trzeba sprawdzić, czy ramiona
natryskowe mogą obracać się swobodnie.
DEZYNFEKCJA ZMYWARKI
Aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się
osadów, które mogą pojawić się w zmywarce, należy co najmniej raz w
miesiącu włączyć program z wysoką temperaturą. Aby wyczyścić
zmywarkę, należy wsypać/wlać jedną łyżeczkę detergentu i włączyć
program bez wkładania naczyń.
NACZYNIA NIE NADAJĄCE SIĘ DO ZMYWANIA
W ZMYWARKACH
Naczynia i sztućce drewniane.
Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub
naczynia zabytkowe. Ich zdobienia nie są odporne.
Elementy z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na wysokie
temperatury.
Naczynia miedziane i cynowe.
Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub tuszem.
Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne części mogą
zmienić się lub ściemnieć podczas zmywania. Niektóre rodzaje
wyrobów szklanych (np. kryształy) mogą stracić przezroczystość po
zbyt wielu cyklach zmywania.
USZKODZENIE NACZYŃ SZKLANYCH
I PORCELANOWYCH
W zmywarkach można myć tylko takie naczynia szklane i
porcelanowe, których producent deklaruje, że są przeznaczone do
zmywarek.
Używać delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany
Naczynia szklane i porcelanowe należy wyjmować ze zmywarki, jak
tylko zmywanie się skończy.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756