Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap AFRELLI AW-6 Aero 90 Biały

Powrót
Modele:
INSTRUKCJA MONTAŻU
OKAPÓW NADKUCHENNYCH
AERO
CARINA
ONDA
TOSCA
NUVOLA
2
SPIS TREŚCI
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO DZIAŁANIA OKAPU 4
I. DANE TECHNICZNE 6
II. RYSUNKI TECHNICZNE 10
Okap AW-6 AERO 10
Okap AW-6 CARINA 11
Okap AW-6 ONDA 12
– Okap AW-6 TOSCA 12
– Okap AW-6 NUVOLA 13
III. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 14
IV. UWAGI PRZED MONTAŻEM 15
– Problemy techniczne 15
– Aspekt przestrzenny 15
Wybrać tryb pracy okapu: wyciąg lub pochłaniacz 15
Okap jako wyciąg (obieg otwarty) i dobór przewodów wentylacyjnych 16
Kratka wentylacyjna w obiegu otwartym (okap jako wyciąg) 19
Okap jako pochłaniacz (obieg zamknięty) 20
Montaż na ścianie 21
V. OGÓLNE UWAGI MONTAŻOWE 22
– Zawartość opakowania 22
Narzędzia instalacyjne i przygotowanie do montażu 22
– Montowanie okapu 23
VI. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA MONTAŻU OKAPU 24
– Podłączenie elektryczne 25
– Wery kacja stanu okapu po montażu 26
VII. OŚWIADCZENIE PRODUCENTA 26
VIII. KARTY TECHNICZNE 28
IX. POMOC I SERWIS 33
X. KARTA GWARANCYJNA 36
XI. INFORMACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY 36
3
Szanowny Kliencie,
Dziękujemy, że wybrałeś okap marki Afrelli. Cieszymy się ogromnie, że to, co two-
rzymy będzie częścią Twojego domu.
Okap, który kupiłeś to nie tylko nowoczesna forma i wysokiej jakości materiały.
Za każdym modelem kryje się kilkanaście lat naszego doświadczenia, regularnie
zdobywana wiedza i niegasnąca pasja. Od ponad trzech dekad dbamy o to, by
nasze urządzenia harmonijnie łączyły w sobie najnowsze trendy z perfekcyjną
funkcjonalnością. Twój zakup jest dla nas potwierdzeniem tego, że zmierzamy
wdobrym kierunku.
Życzymy satysfakcji i zadowolenia z użytkowania okapu fi rmy Afrelli.
4
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO DZIAŁANIA OKAPU
1. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie przeczytać
niniejszą instrukcję.
2. Instalację okapu należy przeprowadzić zgodnie z opisem i wytycz-
nymi przedstawionymi w rozdziale VI. SZCZEGÓŁOWA INSTRUK
CJA MONTU.
3. Okap nadkuchenny może być podłączony tylko do gniazda zasilają-
cego wyposażonego w sprawnie funkcjonujące uziemienie. Należy
sprawdzić, czy parametry sieci zasilającej są zgodne z danymi zna-
mionowymi określonymi na tabliczce znamionowej okapu.
4. Niedopuszczalne jest, aby elektryczne gniazda zasilające instalacji
stałej znajdowy się pod okapem.
5. Należy zwracać uwagę, aby przewód zasilający nie znajdował s
pod okapem.
6. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to po-
winien on być wymieniony u producenta lub u pracownika zakładu
serwisowego albo przez wykwalifi kowaną osobę w celu uniknię-
cia zagrożenia.
7. W przypadku uszkodzenia okapu, naprawa może być przeprowa-
dzona u producenta lub u pracownika zakładu serwisowego albo
przez wykwalifi kowaną osobę.
8. Jeżeli okap nadkuchenny jest używany jednocześnie z urządzeniami
spalającymi gaz lub inne paliwa, pomieszczenie powinno być odpo-
wiednio wentylowane (nie dotyczy to okapów, których konstrukcja
przewiduje wyłącznie odprowadzenie powietrza z powrotem do
pomieszczenia –pochłaniaczy zapachów).
9. Przed każdym czyszczeniem bądź wymianą ltra wyjąć wtyczkę
okapu z elektrycznego gniazda zasilającego lub w przypadku okapu
na stałe podłączonego do instalacji elektrycznej odłączyć zasilanie.
5
10. Istnieje ryzyko pożaru jeżeli czyszczenie nie odbywa się zgodnie
z zaleceniami.
11. Pod okapem nadkuchennym nie używać otwartego ognia.
12. Potrawy przygotowywane na tłuszczach powinny być stale nadzo-
rowane ponieważ nagrzany tłuszcz może się łatwo zapalić.
13. UWAGA: Niektóre elementy okapu mogą się nagrzewać w przypadku
korzystania z urządzenia do gotowania.
14. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co naj-
mniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fi zycznych,
umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia
były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756