Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchnia AMICA 6123GE3.43HZPTSKDPNA(XX)

Powrót
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
URZĄDZENIE NALEŻY URUCHAMIAĆ DOPIERO PO PRZECZYTANIU INSTRUKCJI! IO-CFS-1377 / 8506371
(08.2019 V1)
WOLNOSTOJĄCA KUCHNIA GAZOWO- ELEKTRYCZNA
6122GE3.43eEHZpTsKDpNAXx
- 2 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prost-
sze niż kiedykolwiek. Urządzenie to
połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i do-
skonałej efektywności. Po przeczytaniu in-
strukcji, obsługa nie będzie problemem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie
sprawdzony przed zapakowaniem pod wzglę-
dem bezpieczeństwa i funkcjonalności na
stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji
obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek
uchroni Państwa przed niewłaściwym użytko-
waniem. Instrukcję należy zachować i prze-
chowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji ob-
sługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wy-
padków.
Z poważaniem
- 3 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ 8
ROZPAKOWANIE 9
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ 9
TWOJE URZĄDZENIE 10
AKCESORIA 11
OBSŁUGA KUCHNI 13
OBSŁUGA PALNIKÓW NAWIERZCHNIOWYCH 13
DOBÓR NACZYNIA 13
POKRĘTŁO PALNIKA 13
ZAPALANIE PALNIKÓW BEZ ZAPALACZA 13
ZAPALANIE PALNIKÓW Z ZAPALACZEM W POKRĘTLE 13
DOBÓR PŁOMIENIA PALNIKA 14
DZIAŁANIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWWYPŁYWOWEGO GAZU 14
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 14
WYGRZEWANIE KOMORY PIEKARNIKA 14
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROGRAMATORA 15
STEROWANIE PROGRAMATOREM 15
USTAWIENIE I KOREKTA AKTUALNEGO CZASU 15
MINUTNIK 15
PRACA PÓŁAUTOMATYCZNA 16
PRACA AUTOMATYCZNA 17
KASOWANIE USTAWIEŃ 18
ZAMIANA TONU SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO 18
POKRĘTŁA PIEKARNIKA 19
FUNKCJE PIEKARNIKA 19
LAMPKI KONTROLNE 20
UŻYWANIE OPIEKACZA 21
UŻYTKOWANIE ROŻNA 21
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 22
PALNIKI, RUSZT PŁYTY PODPALNIKOWEJ, OBUDOWA KUCHNI 22
PIEKARNIK - OGÓLNE PORADY 22
ŚRODKI CZYSZCZĄCE 23
INNE ISTOTNE WSKAZÓWKI 23
CZYSZCZENIE 23
PROWADNICE DRUCIANE 24
PROWADNICE TELESKOPOWE 24
WKŁADY KATALITYCZNE 25
WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĄTRZ KOMORY 25
DEMONTAŻ DRZWI 26
WYJMOWANIE SZYBY WEWNĘTRZNEJ 26
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 28
DANE TECHNICZNE 29
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 31
GWARANCJA 31
SERWIS 31
ZGŁOSZENIE NAPRAWY ORAZ POMOC W RAZIE USTERKI 31
INSTALACJA 32
USTAWIENIE KUCHNI 32
MONTAŻ BLOKADY ZABEZPIECZAJĄCEJ PRZEZ PRZEWRÓCENIEM KUCHNI. 34
PRZYŁĄCZENIE KUCHNI DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 36
PRZYSTOSOWANIE KUCHNI DO INNEGO RODZAJU GAZU 36
PORADY PRAKTYCZNE 38
TABELE Z PRZYKŁADOWYMI NASTAWAMI PIEKARNIKA 38
FUNKCJA GRZANIA ECO 42
ZALECANE PARAMETRY PRZY UŻYCIU FUNKCJI GRZANIA ECO 42
TABELE Z POTRAWAMI TESTOWYMI 43
SPIS TREŚCI
- 4 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie to należy zainstalować zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami i użytkow tylko w od-
powiednio wentylowanym pomieszczeniu. Przed
zainstalowaniem i użytkowaniem zapoznać się z
instrukcją.
Uwaga. Urządzenie i jego dostępne części stają się
gorące podczas użycia. Możliwość dotknięcia ele-
mentów grzejnych powinno być objęte szczególną
troską. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzy-
mać się z daleka, chyba że są pod stałą opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci
w wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczenia-
mi zycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo
brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się
pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowa-
nia sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiada-
jące za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę
na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprząta-
nie i czynności obsługowe nie powinny być robione
przez dzieci bez nadzoru.
Uwaga. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju
na płycie kuchennej może być niebezpieczne i do-
prowadzić do pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz
urządzenie i wtedy przykryj płomień np. pokrywką
lub niepalnym kocem.
Uwaga. Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź
rzeczy na powierzchni do gotowania.
Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zale-
ca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotyka-
nia gorących elementów wewnątrz piekarnika.
- 5 -
Dostępne części mogą stać się gorące podczas
użytkowania. Zaleca się trzymanie małych dzieci z
dala od urządzenia.
Uwaga. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny
ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymie-
niony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalikowaną osobę w
celu uniknięcia zagrożenia.
Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz-
czących lub ostrych metalowych przedmiotów do
czyszczenia szkła drzwi, gdyż mogą porysow
powierzchnię, co może doprowadzić do popękania
szkła.
Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prądem
elektrycznym, przed wymianą lampki należy upew-
nić się, czy sprzęt jest wyłączony.
Zaleca się przed otwarciem pokrywy oczyścić z
wszelkich zanieczyszczeń. Powierzchnię płyty ku-
chennej zaleca się ostudzić przed jej zamknięciem
pokrywą.
Do czyszczenia kuchni nie wolno używać sprzętu
do czyszczenia parą.
Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas otwiera-
nia drzwi piekarnika może wydostawać się gorą-
ca para. W trakcie lub po zakończeniu gotowania
należy ostrożnie otwier drzwi piekarnika. Przy
otwieraniu nie nachylać się nad drzwiami. Należy
pamiętać, że para w zależności od temperatury
może być niewidoczna.
Uwaga. Proces gotowania musi być nadzorowany.
Krótkotrwałe gotowanie musi być nadzorowane w
sposób ciągły.
Uwaga. Używać tylko osłon płyty zaprojektowanych
przez producenta urządzenia lub wskazanych przez
producenta w instrukcji obsługi jako odpowiednie.
Stosowanie nieodpowiednich osłon może powodo-
wać wypadki.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756