Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik AMICA ED37219X X-TYPE Elektryczny Inox A

Powrót
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
PIEKARNIK DO WBUDOWANIA
URZĄDZENIE NALEŻY URUCHAMIAĆ DOPIERO PO PRZECZYTANIU INSTRUKCJI! IO-CBI-1201 / 8505377
(03.2019 V3)
12263.3eETsDHaVoX
12263.3eETsDHaVoS
- 2 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się
prostsze niż kiedykolwiek. Urządzenie
to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi
i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu
instrukcji, obsługa nie będzie problemem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie
sprawdzony przed zapakowaniem pod
względem bezpieczeństwa i funkcjonalności
na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji
obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek
uchroni Państwa przed niewłaściwym
użytkowaniem. Instrukcję należy zachow
i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod
ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji
obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków.
Z poważaniem
- 3 -
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ 6
ROZPAKOWANIE 7
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ 7
TWOJE URZĄDZENIE 8
AKCESORIA 9
OBSŁUGA PIEKARNIKA 10
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 10
WYGRZEWANIE KOMORY PIEKARNIKA 10
SCHOWANE POKRĘTŁA 10
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROGRAMATORA 11
STEROWANIE PROGRAMATOREM 11
USTAWIENIE I KOREKTA AKTUALNEGO CZASU 11
MINUTNIK 11
PRACA PÓŁAUTOMATYCZNA 12
PRACA AUTOMATYCZNA 13
KASOWANIE USTAWIEŃ 14
ZAMIANA TONU SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO 14
POKRĘTŁA PIEKARNIKA 14
FUNKCJE PIEKARNIKA 15
LAMPKI KONTROLNE 16
UŻYWANIE OPIEKACZA 16
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 17
OGÓLNE PORADY 17
ŚRODKI CZYSZCZĄCE 17
INNE ISTOTNE WSKAZÓWKI 17
CZYSZCZENIE 17
DEMONTAŻ DRUCIANYCH PROWADNIC 18
WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĄTRZ KOMORY 18
DEMONTAŻ DRZWI 19
WYJMOWANIE SZYBY WEWNĘTRZNEJ 19
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 21
DANE TECHNICZNE 22
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 23
GWARANCJA 23
SERWIS 23
ZGŁOSZENIE NAPRAWY ORAZ POMOC W RAZIE USTERKI 23
INSTALACJA 24
MONTAŻ PIEKARNIKA W ZABUDOWIE 24
PODŁĄCZENIE PIEKARNIKA DO ZASILANIA 25
PORADY PRAKTYCZNE 26
TABELE Z PRZYKŁADOWYMI NASTAWAMI PIEKARNIKA 26
FUNKCJA GRZANIA TERMOOBIEG ECO 30
ZALECANE PARAMETRY PRZY UŻYCIU FUNKCJI TERMOOBIEG ECO 30
TABELE Z POTRAWAMI TESTOWYMI 31
- 4 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania
zmian nie wpływających na dzia ła nie urządzenia.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku do-
mowego.
Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące
podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów
grzejnych powinno być objęte szczególną troską.
Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać się z
daleka, chyba że są pod stałą opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci
w wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczenia-
mi zycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo
brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się
pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowa-
nia sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiada-
jące za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę
na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprząta-
nie i czynności obsługowe nie powinny być robione
przez dzieci bez nadzoru.
Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zale-
ca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotyka-
nia gorących elementów wewnątrz piekarnika.
Dostępne części mogą stać się gorące podczas
użytkowania. Zaleca się trzymanie małych dzieci z
dala od urządzenia.
Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz
czą cych lub ostrych metalowych przed mio tów do
czyszczenia szkła drzwi, gdyż mogą porysow
powierzchnię, co może doprowadzić do popękania
szkła.
Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prą dem
elektrycznym, przed wymianą lamp ki należy upew-
nić się, czy sprzęt jest wyłączony.
- 5 -
Do czyszczenia piekarnika nie wolno używać sprzę-
tu do czyszczenia parą.
Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas otwiera-
nia drzwi piekarnika może wydostawać się gorą-
ca para. W trakcie lub po zakończeniu gotowania
należy ostrożnie otwierać drzwi piekarnika. Przy
otwieraniu nie nachylać się nad drzwiami. Należy
pamiętać, że para w zależności od temperatury
może być niewidoczna.
Należy, zwrócić uwagę, ażeby drobny sprzęt gospo-
darstwa domowego wraz z przewodami nie doty-
kał bezpośrednio do rozgrzanego piekarnika, gdyż
izolacja tego sprzętu nie jest odporna na działanie
wysokich temperatur.
Nie należy pozostawiać piekarnika bez nadzoru
podczas pieczenia. Oleje i tłuszcze mogą ulec za-
paleniu wskutek przegrzania.
Nie należy stawiać na otwartych drzwiach piekarni-
ka naczyń o ma sie przekraczającej 15 kg.
Zabrania się użytkowania piekarnika niesprawne-
go technicznie. Wszelkie usterki mogą być usuwa-
ne wyłącznie przez osobę posiadającą stosowne
uprawnienia.
W każdej sytuacji spowodowanej usterką technicz-
ną, należy bezwzględnie odłączyć zasilanie elek-
tryczne piekarnika.
Urządzenie może być stosowane wyłącznie do ce-
lów, do jakich zostało zaprojektowane. Wszelkie
inne zastosowania (np. ogrzewanie pomieszczeń)
należy uznać za niewłaściwe i niebezpieczne.
Uwaga. Jeżeli przewód zasilający nie od łą czal ny
ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymie-
niony u wytwórcy lub w spe cja li stycz nym zakładzie
naprawczym, albo przez wykwalikowaną osobę w
celu unik nię cia zagrożenia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756