Znaleziono w kategoriach:
Piekarnik AMICA ED37616B X-TYPE Steam Elektryczny parowy Czarny A

Instrukcja obsługi Piekarnik AMICA ED37616B X-TYPE Steam Elektryczny parowy Czarny A

Powrót
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
PIEKARNIK DO WBUDOWANIA
URZĄDZENIE NALEŻY URUCHAMIAĆ DOPIERO PO PRZECZYTANIU INSTRUKCJI! IO-CBI-1203 / 8505379
(05.2019 V3)
12263.3ePaTsKDpsHaVoX
12263.3ePaTsKDpsHaVoS
- 2 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się
prostsze niż kiedykolwiek. Urządzenie
to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi
i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu
instrukcji, obsługa nie będzie problemem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie
sprawdzony przed zapakowaniem pod
względem bezpieczeństwa i funkcjonalności
na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji
obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek
uchroni Państwa przed niewłaściwym
użytkowaniem. Instrukcję należy zachow
i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod
ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji
obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków.
Z poważaniem
- 3 -
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ 6
ROZPAKOWANIE 7
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ 7
TWOJE URZĄDZENIE 8
AKCESORIA 9
OBSŁUGA PIEKARNIKA 11
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 11
WYGRZEWANIE KOMORY PIEKARNIKA 11
SCHOWANE POKRĘTŁA 11
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROGRAMATORA 12
STEROWANIE PROGRAMATOREM 12
USTAWIENIE I KOREKTA AKTUALNEGO CZASU 12
MINUTNIK 12
PRACA PÓŁAUTOMATYCZNA 13
PRACA AUTOMATYCZNA 14
KASOWANIE USTAWIEŃ 15
ZAMIANA TONU SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO 15
POKRĘTŁA PIEKARNIKA 15
FUNKCJE PIEKARNIKA 16
LAMPKI KONTROLNE 18
UŻYWANIE OPIEKACZA 18
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 19
OGÓLNE PORADY 19
ŚRODKI CZYSZCZĄCE 19
INNE ISTOTNE WSKAZÓWKI 19
CZYSZCZENIE 19
PROWADNICE DRUCIANE 20
PROWADNICE TELESKOPOWE 20
WKŁADY KATALITYCZNE 21
WYJMOWANIE SZYBY WEWNĘTRZNEJ 22
WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĄTRZ KOMORY 23
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 24
DANE TECHNICZNE 25
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 26
GWARANCJA 26
SERWIS 26
ZGŁOSZENIE NAPRAWY ORAZ POMOC W RAZIE USTERKI 26
INSTALACJA 27
MONTAŻ PIEKARNIKA W ZABUDOWIE 27
PODŁĄCZENIE PIEKARNIKA DO ZASILANIA 28
PORADY PRAKTYCZNE 29
TABELE Z PRZYKŁADOWYMI NASTAWAMI PIEKARNIKA 29
FUNKCJA GRZANIA TERMOOBIEG ECO 33
ZALECANE PARAMETRY PRZY UŻYCIU FUNKCJI TERMOOBIEG ECO 33
TABELE Z POTRAWAMI TESTOWYMI 34
- 4 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania
zmian nie wpływających na dzia ła nie urządzenia.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku do-
mowego.
Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące
podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów
grzejnych powinno być objęte szczególną troską.
Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać się z
daleka, chyba że są pod stałą opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci
w wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczenia-
mi zycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo
brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się
pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowa-
nia sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiada-
jące za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę
na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprząta-
nie i czynności obsługowe nie powinny być robione
przez dzieci bez nadzoru.
Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zale-
ca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotyka-
nia gorących elementów wewnątrz piekarnika.
Dostępne części mogą stać się gorące podczas
użytkowania. Zaleca się trzymanie małych dzieci z
dala od urządzenia.
Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz
czą cych lub ostrych metalowych przed mio tów do
czyszczenia szkła drzwi, gdyż mogą porysow
powierzchnię, co może doprowadzić do popękania
szkła.
Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prą dem
elektrycznym, przed wymianą lamp ki należy upew-
nić się, czy sprzęt jest wyłączony.
- 5 -
Do czyszczenia piekarnika nie wolno używać sprzę-
tu do czyszczenia parą.
Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas otwiera-
nia drzwi piekarnika może wydostawać się gorą-
ca para. W trakcie lub po zakończeniu gotowania
należy ostrożnie otwierać drzwi piekarnika. Przy
otwieraniu nie nachylać się nad drzwiami. Należy
pamiętać, że para w zależności od temperatury
może być niewidoczna.
Należy, zwrócić uwagę, ażeby drobny sprzęt gospo-
darstwa domowego wraz z przewodami nie doty-
kał bezpośrednio do rozgrzanego piekarnika, gdyż
izolacja tego sprzętu nie jest odporna na działanie
wysokich temperatur.
Nie należy pozostawiać piekarnika bez nadzoru
podczas pieczenia. Oleje i tłuszcze mogą ulec za-
paleniu wskutek przegrzania.
Nie należy stawiać na otwartych drzwiach piekarni-
ka naczyń o ma sie przekraczającej 15 kg.
Zabrania się użytkowania piekarnika niesprawne-
go technicznie. Wszelkie usterki mogą być usuwa-
ne wyłącznie przez osobę posiadającą stosowne
uprawnienia.
W każdej sytuacji spowodowanej usterką technicz-
ną, należy bezwzględnie odłączyć zasilanie elek-
tryczne piekarnika.
Urządzenie może być stosowane wyłącznie do ce-
lów, do jakich zostało zaprojektowane. Wszelkie
inne zastosowania (np. ogrzewanie pomieszczeń)
należy uznać za niewłaściwe i niebezpieczne.
Uwaga. Jeżeli przewód zasilający nie od łą czal ny
ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymie-
niony u wytwórcy lub w spe cja li stycz nym zakładzie
naprawczym, albo przez wykwalikowaną osobę w
celu unik nię cia zagrożenia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756