Znaleziono w kategoriach:
Płyta indukcyjna AMICA PI6108LWU

Instrukcja obsługi Płyta indukcyjna AMICA PI6108LWU

Powrót
PŁYTY CERAMICZNEJ INDUKCYJNEJ
ZE STEROWANIEM SENSOROWYM
Płytę uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
IO-HOB-0175 / 8065316
(08.2016 / v1)
PB*4VI512LFTB4
2
SZANOWNY KLIENCIE,
Płyta Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Po prze czy ta niu instrukcji, obsługa płyty nie będzie problemem.
Płyta, która opuściła fabrykę była dokładnie sprawdzona przed zapakowaniem pod wzglę dem
bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt ko wa niem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Uwaga!
Urządzenie obsługiwać tylko po przeczytaniu niniejszej instrukcji.
Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie jako urządzenie do gotowania.Każde
inne jego zastosowanie (np. do ogrzewania pomieszczeń) jest niezgodne z jego
przeznaczeniem i może być niebezpieczne.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian nie wpływających na
dzia ła nie urządzenia.
Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe -
za dzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.
tel. 801 801 800
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy mie nio nych poniżej
dyrektyw europejskich:
dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE,
dyrektywy kompatybilności elek tro ma gne tycz nej 2014/30/UE,
dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC,
i dlatego wyrób został oznakowany oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności
udostępniana organom nadzorującym rynek.
3
SPIS TREŚCI
Podstawowe informacje.........................................................................................2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania..............................................4
Opis wyrobu............................................................................................................9
Instalacja..................................................................................................................10
Obsługa..................................................................................................................13
Czyszczenie i kon ser wa cja...................................................................................24
Postępowanie w sytuacjach awa ryj nych............................................................26
Dane tech nicz ne....................................................................................................28
Gwarancja, obsługa po sprze daż na.....................................................................29
4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga.Urządzenie i jego dostępne części stają się
gorące podczas użycia. Możliwość dotknięcia ele-
mentów grzejnych powinno być objęte szczególną
troską. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać
się z daleka, chyba że są pod stałą opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w
wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami -
zycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo brakiem
doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się pod nad-
zorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzę-
tu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci,
aby nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności
obsługowe nie powinny być robione przez dzieci bez
nadzoru.
Uwaga. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju
na płycie kuchennej może być niebezpieczne i do-
prowadzić do pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz
urządzenie i wtedy przykryj płomień np. pokrywką
lub niepalnym kocem.
Uwaga. Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź
rzeczy na powierzchni do gotowania.
5
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga. Jeżeli powierzchnia płyty jest pęknięta,
wyłączyć prąd, aby uniknąć porażenia prądem elek-
trycznym.
Przedmiotów metalowych, takich jak noże, widelce,
łyżki i pokrywki oraz folii aluminiowej nie zaleca się
kłaść na powierzchni płyty kuchennej, gdyż mogą się
one stać gorące.
Po użyciu wyłącz element grzejny płyty wyłącznikiem
i nie polegaj na wskazaniach detektora naczyń.
Urządzeniem nie należy sterować zewnętrznym
zegarem lub niezależnym układem zdalnego stero-
wania.
Do czyszczenia płyty nie wolno używać sprzętu do
czyszczenia parą.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756