Znaleziono w kategoriach:
Pralka AMICA AWB 510D

Instrukcja obsługi Pralka AMICA AWB 510D

Powrót
PRALKI
Pralkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji!
INSTRUKCJA OBSŁUGI
IO 00587/1
(11.2014)
AWB510D
2
SPIS TREŚCI
Podstawowe informacje.....................................................................3
Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa....................................................4
Instalacja pralki.................................................................................6
Oznaczenie symboli na etykietach odzieży.............................................8
Opis pralki.............................................................................................................8
Opis panelu sterowania.....................................................................9
Opis użytkowania...................................................................................13
Programy specjalne................................................................................14
Tabela programów................................................................................15
Rozwiązywanie problemów podczas eksploatacji................................17
Konserwacja i czyszczenie...................................................................19
Praktyczne wskazówki odnośnie prania.........................................20
Dane techniczne.............................................................................23
Gwarancja i serwis...........................................................................23
Karta produktu...................................................................................24
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz
polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekre-
ślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,
sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego
sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się
do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających
z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego
sprzętu.
3
PODSTAWOWE INFORMACJE
Szanowny Kliencie,
Od dziś pranie staje się prostsze niż kiedykolwiek. Pralka Amica to połączenie wyjątkowej
łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu instrukcji, obsługa pralki nie
będzie problemem.
Pralka, która opuściła fabrykę była dokładnie sprawdzona przed zapakowaniem pod
względem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych. Pozostałością z
tej kontroli może być ewentualna wilgoć lub resztki wody w pralce.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt ko
wa niem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków.
Uwaga!
Pralka przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego i służy do prania ma te ria
łów tek styl nych i odzieży, przystosowanych do prania mechanicznego w kąpieli
piorącej.
Przed podłączeniem pralki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia
trans por to we i wypoziomować pralkę.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian nie wpływających na dzia ła nie
urzą dze nia.
Użytkowanie
l Pralkę należy obsługiwać tylko po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.
l Nigdy nie używać pralki na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach, w których
mogą wystąpić ujemne temperatury.
l Dzieci i osoby, które nie zapoznały się z instrukcją nie powinny używać pralki.
Uwaga! Temperatura poniżej 0°C może spowodować uszkodzenie pralki!
W przypadku przechowywania lub transportu pralki w ujemnych temperaturach, użyt ko wa nie
pralki można rozpocząć po 8godzinnym okresie aklimatyzacji w po miesz cze niu
o temperaturze do dat niej.
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania
wy mie nio nych poniżej dyrektyw europejskich:
l dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE,
l dyrektywy kompatybilności elek tro ma gne tycz nej 2014/30/UE,
l dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/WE,
i dlatego wyrób został oznakowany oraz została wystawiona dla niego
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.
4
Stosować tylko środki piorące i uszlachetniające przeznaczone do pralek
automatycznych  szczególnie na programie RĘCZNIKI 95°C.
Do prania nie wolno stosować żadnych środków zawierających
roz pusz czal ni ki, ponieważ pewne części pralki mogą zostać
uszko dzo ne lub mogą się wydzielać gazy trujące. Ist nie je także
nie bez pie czeń stwo zapłonu i wybuchu.
Nie dopuszczać do przedostania się niepożądanych przedmiotów do
wnętrza urzą dze nia. Bezwzględnie opróżnić kieszenie odzieży, za pi
nać guziki i zamki błyskawiczne. Małe, luźne przed mio ty umieszczać
w torbie do prania lub w powłoczce na poduszkę gdyż mogą one ulec
zniszczeniu lub uszko dzić bęben i zbiornik wewnętrzny. Nie prze kra
czać ilości zalecanego załadunku odzieży do bębna pralki.
WSKAZÓWKI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA
l Środki piorące
l Załadunek
prania
l Panel
sterowania
l Transport
l Tabliczka
znamionowa
Przed rozpoczęciem prac związanych z transportem należy odłączyć
pralkę od sieci elek trycz nej. Do transportu pralkę należy bez względ nie
zablokować (założyć zabezpieczenie transportowe). Patrz roz dział
INSTALACJA PRALKI str. 6. Pralkę transportować w pozycji pio no wej.
Tabliczka znamionowa z podstawowymi danymi pralki znajduje się
w górnej, tylnej części obudowy.
Chroń panel sterowania przed zalaniem wodą.
Nie kładź wypranej odzieży na pralce!
5
Sprawdzenie stabilności
Po ustawieniu i wypoziomowaniu pralki bezwzględnie należy sprawdzić czy pralka stoi stabilnie
na wszystkich czterech nóżkach.
Sprawdzenie polega na dociśnięciu każdego narożnika pralki i kontroli czy pralka się nie
porusza. Prawidłowe ustawienie i wypoziomowanie pralki jest warunkiem bezpiecznej, dłu-
gotrwałej i bezawaryjnej pracy.
Uwaga! Przed włączeniem odczekaj 3 godziny, wypoziomuj i odblokuj pralkę.
Uwaga! Nieprawidłowe wypoziomowanie a w szczególności brak stabilności pralki
może być przyczyną przesuwania się jej podczas eksploatacji.
WSKAZÓWKI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA
Wycofanie z eksploatacji
Zużytą pralkę należy dla bezpieczeństwa uczynić niezdatną do użytkowania.
Najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, a następnie odciąć kabel zasilający.
Przy złomowaniu należy postępować wg lokalnych przepisów dotyczących
pozbywania się odpadów i śmieci.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku
co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach
zycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia
i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756