Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Tablet APPLE iPad 10.2" 9 gen. 64GB Wi-Fi Srebrny

Powrót
Przed rozpoczęciem korzystania ziPada zapoznaj się zPodręcznikiem użytkownika iPada dostępnym pod
adresem support.apple.com/pl-pl/guide/ipad. Możesz także skorzystać zApple Books ipobrać podręcznik
(jeśli jest dostępny). Dokumentację należy zachować; może być przydatna wprzyszłości.
Bezpieczeństwo iobsługa
Zobacz „Bezpieczeństwo, obsługa iwsparcie” wPodręczniku użytkownika iPada.
Narażenie na promieniowanie radiowe
Wybierz na iPadzie: Ustawienia> Ogólne> Informacje prawne icertyfikaty> Narażenie naRF. Możesz także
odwiedzić stronę apple.com/pl/legal/rfexposure.
Baterie iładowanie
Nie próbuj wymieniać ani wyjmować baterii iPada samodzielnie— może to grozić jej uszkodzeniem iwynikającym
zniego przegrzaniem, pożarem lub obrażeniami. Bateria litowo-jonowa zainstalowana wiPadzie powinna być
serwisowana izostać poddana recyklingowi przez Apple lub Autoryzowany Serwis Apple. Zużytej baterii nie można
wyrzucać razem zodpadami gospodarstwa domowego, musi ona zostać poddana recyklingowi lub odpowiednio
zutylizowana. Ze zużytą baterią należy postępować zgodnie zlokalnymi przepisami iregulacjami dotyczącymi
ochrony środowiska. Aby dowiedzieć się więcej obateriach litowo-jonowych Apple oraz ich serwisowaniu
irecyklingu, odwiedź stronę apple.com/pl/batteries/service-and-recycling. Informacje na temat ładowania baterii
znajdziesz wrozdziale „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa” wPodręczniku użytkownika iPada.
Unikanie uszkodzeń słuchu
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas słuchania przy wysokim poziomie głośności. Więcej
informacji odźwięku isłuchu dostępnych jest wInternecie pod adresem apple.com/pl/sound oraz wrozdziale
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa” wPodręczniku użytkownika iPada.
Zakłócenia pracy urządzeń medycznych
iPad zawiera magnesy, które mogą zakłócać pracę urządzeń medycznych. Zobacz rozdział „Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa” wPodręczniku użytkownika iPada.
Wyciąg zrocznej ograniczonej gwarancji Apple
Apple gwarantuje brak wad materiałowych iwykonawczych dołączonego produktu przez rok od daty zakupu.
Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia, przypadkowych uszkodzeń ani uszkodzeń wynikających zniewłaściwego
użycia. Aby skorzystać znaprawy serwisowej, zadzwoń do Apple albo odwiedź sklep detaliczny Apple lub
Autoryzowany Serwis Apple. Dostępne opcje serwisowe zależą od kraju, wktórym uzyskujesz naprawę serwisową.
Serwis może być ograniczony do kraju zakupu urządzenia. Połączenia telefoniczne oraz przesyłki międzynarodowe
mogą być objęte opłatą, wzależności od lokalizacji. Zgodnie zpełnymi warunkami iszczegółowymi informacjami
dotyczącymi uzyskiwania naprawy serwisowej, dostępnymi na stronach apple.com/pl/legal/warranty oraz
support.apple.com/pl-pl, prawidłowe zlecenia serwisowe objęte gwarancją są realizowane przez Apple poprzez
naprawienie lub wymianę iPada na nowy albo zwrot ceny zakupu. Decyzja ta należy wyłącznie do Apple. Korzyści
wynikające zgwarancji stanowią dodatek do uprawnień gwarantowanych przez lokalne prawa konsumenta.
Podczas składania zlecenia serwisowego objętego gwarancją konieczne może być przedstawienie dowodu zakupu
urządzenia.
Dla konsumentów wAustralii: Nasze produkty są objęte gwarancją, która nie może zostać wyłączona na zasadach
przewidzianych przez australijskie prawo konsumenckie (Australian Consumer Law). Wprzypadku poważnej
awarii użytkownikowi przysługuje wymiana urządzenia na nowe lub zwrot ceny zakupu, aw przypadku innych,
przewidywalnych wgranicach rozsądku strat lub uszkodzeń— rekompensata. Użytkownikowi przysługuje także
naprawa lub wymiana tego produktu, jeśli jego jakość jest nieodpowiednia, aawaria nie jest poważna. Apple Pty Ltd,
PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.
Certyfikaty
Wymagane przez prawo informacje ocertyfikatach są dostępne na urządzeniu. Przejdź do Ustawień
istuknij wOgólne> Informacje prawne icertyfikaty. Dodatkowe informacje prawne znajdują się wrozdziale
„Bezpieczeństwo, obsługa iwsparcie” wPodręczniku użytkownika iPada.
Zgodność zprzepisami Federalnej Komisji Łączności (FCC) oraz ISED Kanada
To urządzenie spełnia warunki określone wczęści 15 zasad FCC oraz wymagania ISED Kanada standardów RSS
dla produktów bezkoncesyjnych. Wczasie pracy urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki: (1) nie może
powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2)musi być odporne na działanie wszelkich zakłóceń pochodzących od
innych urządzeń, wtym powodujących niezamierzone działanie.
Zgodność zprogramem ENERGY STAR®
iPad spełnia wymagania ENERGY STAR dotyczące efektywności energetycznej. Zmniejszenie zużycia energii przez
sprzęt jest korzystne ekonomicznie oraz pozwala oszczędzać cenne zasoby naturalne. Aby dowiedzieć się więcej
oENERGY STAR, odwiedź stronę energystar.gov.
Wcelu oszczędzania energii iPad zostaje uśpiony po dwóch minutach braku aktywności ze strony użytkownika.
Aby zmienić to ustawienie, wybierz Ustawienia> Ekran ijasność> Autoblokada.
Zgodność znormami Unii Europejskiej iWielkiej Brytanii
Firma Apple Inc. niniejszym oświadcza, że to urządzenie bezprzewodowe jest zgodne zdyrektywą 2014/53/EU
oraz regulacjami dotyczącymi urządzeń radiowych z2017 roku. Kopia deklaracji zgodności zprzepisami jest
dostępna wwitrynie apple.com/euro/compliance. Przedstawicielem firmy Apple wUE jest spółka Apple Distribution
International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlandia. Przedstawicielem Apple wWielkiej Brytanii jest
Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.
Ograniczenie użycia
Praca tego urządzenia przy częstotliwości od 5150MHz do 5350MHz jest dopuszczalna tylko wewnątrz pomieszczeń.
To ograniczenie ma zastosowanie wkrajach: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT,
LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UA, UK(NI).
Częstotliwość Maksymalna moc
3G (All Bands) * Power Class 3
LTE (1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40) * Power Class 3
2.4 GHz (WLAN/Bluetooth) < 100mW
5.150 - 5.350 / 5.470 - 5.725 GHz (WLAN) < 200mW
5.725 - 5.875 GHz (WLAN) < 25mW
* Dotyczy tylko modeli korzystających ztechnologii transmisji danych komórkowych.
Informacje orecyklingu iutylizacji sprzętu
Powyższy symbol oznacza, że zgodnie zlokalnymi przepisami prawa oraz regulacjami tego produktu ani jego
baterii nie wolno wyrzucać razem zinnymi odpadami gospodarstwa domowego. Zużyty produkt powinien
zostać przekazany do specjalnego punktu zbiórki wyznaczonego przez odpowiednie władze lokalne. Specjalna
zbiórka irecykling tego produktu i/lub baterii pomaga oszczędzać zasoby naturalne izapewnia przeprowadzanie
recyklingu zzachowaniem ochrony ludzkiego zdrowia iśrodowiska. Informacje oprogramie recyklingu firmy
Apple, punktach zbiórki sprzętu do recyklingu, zakazanych substancjach iinnych inicjatywach ochrony środowiska
są dostępne pod adresem apple.com/environment.
© 2021 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Apple, logo Apple, iPad oraz iPadAir są znakami towarowymi
spółki Apple Inc., zarejestrowanymi wStanach Zjednoczonych iinnych krajach. AppleBooks to znak towarowy
spółki Apple Inc. AppleStore to znak usługi spółki Apple Inc. zarejestrowany wUSA iinnych krajach. ENERGYSTAR
oraz znak ENERGY STAR są znakami towarowymi należącymi do amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska.
Printed in XXXX. PL034-04702-A

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756