Znaleziono w kategoriach:
Pralka ASKO W6098X.S 2 9 kg 1800 obr Autodozowanie

Instrukcja obsługi Pralka ASKO W6098X.S 2 9 kg 1800 obr Autodozowanie

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI
WM75.2
Przed przystąpieniem do korzystania z pralki doadnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
Pralka
W6098X/1/2/3
2
Oryginalna instrukcja Patrz "Skrócona instrukcja obsługi" na ostatniej stronie.
Drogi Kliencie,
Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości produktu ASKO.
Mamy nadzieję, że spełnia on Twoje oczekiwania. Skandynawski design łączy w sobie czyste linie, codzienną
funkcjonalność i wysoką jakość. To podstawowe cechy charakterystyczne wszystkich naszych produktów i
powód, dlaczego cieszą się one tak dużym uznaniem na całym świecie.
Przed pierwszym użyciem urządzenia gorąco zachęcamy do zapoznania się z niniejszą instrukcją. Instrukcja
zawiera także informację, w jaki sposób można chronić naturalne środowisko.
SPIS TREŚCI
W całej instrukcji używane są następujące symbole, które posiadają następujące znaczenia:
Informacja, porada, wskazówka lub zalecenie Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo gorącej
powierzchni
Ostrzeżenie – ogólne niebezpieczeństwo Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo pożaru
Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym
Środki ostrożności 3
Opis pralki 6
Tacka dozownika 6
Przed pierwszym użyciem urządzenia 7
Instalacja i podłączenie 10
Wskazówki przed praniem 17
Pranie krok po kroku (1 – 8) 20
Ustawienia (Settings) 32
Funkcje specjalne 37
Czyszczenie i konserwacja 42
Błędy - co robić? 47
Serwis 54
Informacje techniczne 55
Tabela programów 58
Tabela: Tryb prania/temperatura 61
Tabela opcji 62
Wyjmowanie 63
Szybka instrukcja obsługi 67
3
INFORMACJE OGÓLNE
Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do
przyszłego wykorzystania.
Proszę nie używać pralki bez uprzedniego zapoznania się z niniejszą
instrukcją.
Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi lub nieprawidłowa eksploatacja pralki
może doprowadzić do uszkodzenia prania lub pralki lub do uszkodzenia ciała
użytkownika. Trzymać instrukcję pod ręką, w pobliżu pralki.
• Instrukcja obsługi jest dostępna na naszej stronie internetowej www.asko.com
Pralka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.
Przeszkolony fachowiec musi podłączyć pralkę do instalacji wodnej i
elektrycznej.
Wszelkie naprawy i konserwację w zakresie bezpieczeństwa lub wydajności
powinni przeprowadzać przeszkoleni fachowcy.
• Dla uniknięcia niebezpieczeństwa, wymiany uszkodzonego kabla
zasilającego może dokonać wyłącznie producent, autoryzowany serwisant
lub inna upoważniona do tego osoba.
Po zainstalowaniu pralki należy odczekać dwie godziny, zanim podłączy się
ją do instalacji elektrycznej.
Pralki nie wolno podłączać do instalacji elektrycznej przy użyciu
przedłużacza.
• Nie podłączać pralki do gniazdka elektrycznego przeznaczonego dla golarki
elektrycznej lub suszarki do włosów.
• Przy podłączaniu pralki do sieci wodociągowej należy pamiętać o tym, by
użyć dostarczonego wraz z pralką węża i uszczelek. Ciśnienie wody musi
wynosić od 0,1 do 1 MPa (ok. 110 kp/cm2, 1-10 bar, 10100 N/cm2).
• Podłączać urządzenie do sieci wodociągowej wyłącznie przy użyciu nowego
węża. Nie używać drugi raz starego węża.
Po zakończeniu cyklu prania zamknąć kurek wody i wyciągnąć
wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
• Używać pralki wyłącznie do prania rzeczy opisanych w instrukcji obsługi.
Pralka nie jest przeznaczona do czyszczenia na sucho.
W przypadku nieprawidłowego podłączenia urządzenia, jego niewłaściwej
eksploatacji lub serwisowania go przez nieupoważnioną osobę, użytkownik
ponosi koszty uszkodzeń.
• Używać wyłącznie detergentów przeznaczonych dla pralki!
• Używać wyłącznie preparatów do prania i pielęgnacji ubrań i tkanin. Nie
ponosimy odpowiedzialności za szkody lub przebarwienia uszczelek i
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
4
plastikowych części spowodowane nieprawidłowym stosowanie środków
wybielających lub koloryzujących.
• Wybielacze zawierające chlor można zastąpić wybielaczami na bazie tlenu.
W przeciwnym razie należy przeprowadzić cykl neutralizacyjny polegający
na uruchomieniu programu prania bawełny przy najwyższej temperaturze.
Dla uzyskania najlepszych rezultaw używać nadtlenku wodoru lub
detergentów na bazie tlenu.
• Nie używać środków koloryzujących (barwników) lub substancji
wybielających (substancji do odbarwiania lub usuwania środków
koloryzujących), ponieważ zawierają one powodujące korozję związki siarki.
Nadmierne stosowanie produkw zawierających związki chloru zwiększa
ryzyko przedwczesnej awarii elementów urządzenia. Zależy to od stężenia
chloru, czasu narażenia na działanie i temperatury.
Nie używać detergentów zawierających rozpuszczalniki, ponieważ
mogłoby to doprowadzić do wydzielania się trujących gazów, uszkodzenia
pralki i ryzyka pożaru i wybuchu.
Przed pierwszym użyciem urządzenia wyjąć sworznie i wszelkie inne
zabezpieczenia transportowe. Patrz rozdział "PRZED PIERWSZYM
UŻYCIEM/Zabezpieczenie transportu".
Pralka nie jest przeznaczona dla osób (w tym dzieci) z niepełnosprawnością
zyczną lub umysłową lub osób nie posiadających doświadczenia i wiedzy.
Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo tych osób powinna poinstruować
je, w jaki sposób korzysta się z urządzenia.
• Narzędzie do awaryjnego otwierania drzwiczek znajduje się z tyłu
dozownika.
• Maksymalna pojemność prania w kg jest podana na tabliczce znamionowej
(lub w TABELI PROGRAMÓW).
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
• Nie pozwalać, by pralką bawiły się małe dzieci.
• Przed zamknięciem drzwiczek pralki i uruchomieniem programu upewnić
się, że w bębnie nie ma nic oprócz prania (np. czy do pralki nie weszło
dziecko i nie zamknęło drzwiczek od środka).
• Przechowywać detergent i płyn zmiękczający do wody z dala od dzieci.
Włączyć blokadę przed dziećmi. Patrz rozdział "USTAWIENIA
(SETTINGS)/Blokada przed dziećmi".
Nie pozwalać dzieciom w wieku poniżej 10 roku życia zbliżać się do
urządzenia, chyba że są one pod stałym nadzorem.
• Pralka została wykonana zgodnie z wszystkimi obowiązującymi
normami bezpieczeństwa. Dzieci, które ukończyły 8 rok życia, oraz
5
osoby z niepełnosprawnością zyczną, czuciową lub umysłową lub też
brakiem doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z niniejszej pralki pod
warunkiem, że w czasie korzystania z niej będą znajdowały się one pod
stałym nadzorem, uzyskają wcześniej odpowiednie wskazówki dotyczące
bezpiecznej eksploatacji pralki i będą świadome niebezpieczeństw
towarzyszących nieprawidłowej eksploatacji pralki. Pamiętać o tym,
że dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Pamiętać o tym, że bez
dozoru dzieciom nie wolno czyścić pralki lub wykonywać innych czynności
konserwacyjnych.
NIEBEZPIECZEŃSTWO GORĄCEJ POWIERZCHNI
• Przy wyższych temperaturach prania szkło drzwiczek może nagrzewać się.
Uważać, by się nie poparzyć. Uważać, by w pobliżu szkła drzwiczek nie
bawiły się dzieci.
ZABEZPIECZENIE PRZED PRZELANIEM SIĘ WODY
• Jeśli woda w urządzeniu przekroczy normalny poziom, uruchomi się
zabezpieczenie przed nadmiarem wody. Odetnie ono dopływ wody i
rozpocznie wypompowywanie wody. Jeśli w ciągu 60 sekund poziom wody
nie spadnie, program zostanie przerwany (patrz rozdział "BŁĘDY - CO
ROBIĆ?").
TRANSPORT/PRZECHOWYWANIE W CZASIE ZIMY
W przypadku transportowania lub przechowywania urządzenia w
nieogrzewanych pojazdach lub pomieszczeniach, w których może dojść do
spadku temperatury poniżej punktu zamarzania, proszę wykonać następujące
czynności:
• Przeczyścić ltr pompy odpływowej. Patrz rozdział "CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA".
• Zamknąć dopływ wody do pralki, odkręcić wąż doprowadzający wodę od
kurka instalacji wodociągowej i odczekać aż woda odpłynie z kurka i węża.
• Po opróżnieniu ltra pompy odpływowej w pralce nadal może pozostawać
niewielka ilość wody. Nie ma to jednak wpływu na jakość i nie uszkodzi
urządzenia.
• Przed przystąpieniem do transportu pralki należy ponownie założyć
zabezpieczenie transportowe (patrz rozdział "PRZED PIERWSZYM
UŻYCIEM URZĄDZENIA").
ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DO PRZYSZŁEGO WYKORZYSTANIA!

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756