Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Odkurzacz BEKO PowerClean ProSmart VRT95929VI

Powrót
Proszę najpierw przeczytać ten przewodnik!
Drogi kliencie,
Dziękujemy za wybór produktu BEKO. Chcemy, abyś osiągnął optymalną wydajność dzięki temu
wysokiej jakości produktowi, który został wyprodukowany przy użyciu najnowocześniejszej
technologii. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać i zrozumieć ten przewodnik oraz
dokumentację uzupełniającą oraz zachować go do wykorzystania w przyszłości. Dołącz
ten przewodnik do urządzenia, jeśli przekażesz go komuś innemu. Przestrzegaj wszystkich
ostrzeżeń i informacji zawartych w tym dokumencie i postępuj zgodnie z instrukcjami.
Symbole i ich znaczenie
Poniższe symbole są używane w tym przewodniku:
CWażne informacje i zalecenia dotyczące
użytkowania urządzenia.
AUWAGA: Ostrzeżenia dotyczące obrażeń
ciała lub szkód materialnych.
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycz-
nym.
PAPIER Z RECYKLINGU
I NADAJĄCY SIĘ
DO PONOWNEGO
PRZETWORZENIA
Bezprzewodowy odkurzacz pionowy / Instrukcja obsługi 91 / PL
Ten rozdział zawiera instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa służą-
ce unikaniu obrażeń i szkód ma-
terialnych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji
unieważnia wszystkie gwarancje.
1.1 Ogólne zasady bezpie-
czeństwa
Urządzenie jest zgodne z
międzynarodowymi normami
bezpieczeństwa.
Z urządzenia mogą korzystać
dzieci powyżej 8 roku życia i
osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu
i wiedzy jedynie pod nadzorem
lub po przeszkoleniu w
zakresie bezpiecznej obsługi i
zagrożeń. Dzieciom nie wolno
używać urządzenia do zabawy.
Czyszczenie i konserwacja nie
powinny być wykonywane przez
dzieci bez nadzoru.
Nie używaj urządzenia, jeśli
kabel zasilania lub wtyczka są
uszkodzone. Skontaktuj się z
autoryzowanym serwisem.
Zasilanie sieciowe powinno być
zgodne z informacjami podanymi
na tabliczce znamionowej.
Z urządzeniem nie należy
używać przedłużaczy.
Aby zapobiec uszkodzeniu kabla
zasilającego, należy się upewnić,
że nie utknął, nie zagiął się ani
nie ociera się o ostre krawędzie.
Nie wolno dotykać urządzenia
i jego wtyczki mokrymi ani
wilgotnymi dłońmi, jeśli jest ono
podłączone do zasilania.
Nie należy wyjmować wtyczki z
gniazdka, ciągnąc za przewód
zasilający.
Nie odkurzać materiałów
łatwopalnych. Należy upewnić
się, że popiół z papierosów
ostygł przed odkurzaniem.
Nie odkurzać wody i innych
cieczy.
Chronić urządzenie przed
opadami atmosferycznymi,
wilgocią i źródłami ciepła.
Urządzenia nie należy używać
w pobliżu lub na materiałach
wybuchowych lub łatwopalnych.
Przed przystąpieniem do
1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska
92 / PL Bezprzewodowy odkurzacz pionowy / Instrukcja obsługi
czyszczenia i konserwacji
urządzenia należy odłączyć je
od zasilania.
Podczas czyszczenia nie
wolno zanurzać urządzenia
ani przewodu zasilającego
w wodzie.
Nie demontuj urządzenia.
Stosować wyłącznie oryginalne
lub zalecane przez producenta
części zamienne.
Aby zapobiec zatkaniu filtra lub
uszkodzeniu silnika, nie należy
odkurzać cementu, tynku ani
fragmentów prasowanego
papieru.
Urządzenia należy używać
wyłącznie z dołączonym
zasilaczem.
Nie używać urządzenia bez
filtrów. Może to spowodować
jego uszkodzenie.
Zachowane opakowanie należy
przechowywać w miejscu nie-
dostępnym dla dzieci.
Niniejsze urządzenie nie jest
przeznaczone dla osób, w tym
dzieci, niepełnosprawnych fi-
zycznie, zmysłowo lub umysłowo
lub tych, które nie posiadają od-
powiedniego doświadczenia i
wiedzy na temat jego użytkowa-
nia, chyba że znajdują się pod
nadzorem osoby odpowiedzial-
nej za bezpieczeństwo urządze-
nia lub zostały przeszkolone.
Nie wolno dopuścić, by dzieci
bawiły się urządzeniem.
Przed przystąpieniem do
czyszczenia lub konserwacji,
należy odłączyć i wyjąć
adapter sieciowy.
Aby uniknąć ryzyka obrażeń,
uszkodzony adapter powinien
zostać wymieniony przez
producenta, autoryzowanego
przedstawiciela lub
wykwalifikowanego technika.
Trzymaj palce, włosy i luźne
części ubrania z dala od
otworów oraz ruchomych części
urządzenia.
Przed wyrzuceniem urządzenia
należy wyjąć akumulator.
Przed wyjęciem akumulatora
należy odłączyć urządzenie od
źródła zasilania.
Zużyte akumulatory należy
1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska
Bezprzewodowy odkurzacz pionowy / Instrukcja obsługi 93 / PL
utylizować zgodnie z lokalnymi
przepisami i regulacjami.
Akumulatory mogą być usunięte
tylko przez wykwalifikowane
osoby
UWAGA: Aby naładować
akumulator, użyj wyjmowanego
zasilacza YLS0241A-E360060
dostarczonego z urządzeniem.
Zainstaluj/wyjmij akumulatory
zgodnie ze wskazówkami
podanymi w instrukcji obsługi.
Nie należy używać akumulatorów
różnych typów ani starych i
nowych akumulatorów razem.
Akumulatory należy
zainstalować zgodnie z
oznaczeniami biegunów.
Wyczerpane akumulatory należy
wyjąć z urządzenia i zutylizować
je w bezpieczny sposób.
Jeśli nie planujesz używać tego
urządzenia przez dłuższy czas,
należy wyjąć akumulatory.
Niewłaściwe użytkowanie
może spowodować wyciek
płynu z baterii. Nie dotykać
płynu. Uszkodzone baterie
należy zutylizować zgodnie z
prawem i skontaktować się z
autoryzowanym serwisem.
Nie wolno zwierać zacisków
zasilania.
Należy używać akumulatorów
ZB 2007.
Niniejsze urządzenie nie jest
przeznaczone dla dzieci i osób
niepełnosprawnych fizycznie,
zmysłowo lub umysłowo lub
tych, które nie posiadają
odpowiedniego doświadczenia
i wiedzy na temat jego
użytkowania, chyba że znajdują
się pod nadzorem lub zostały
przeszkolone.
Nie wolno dopuścić, by dzieci
bawiły się urządzeniem.
1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska
94 / PL Bezprzewodowy odkurzacz pionowy / Instrukcja obsługi
1.2 Zgodność z dyrektywą WEEE i
usuwanie odpadów
Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą EU
WEEE (2012/19/EU). Produkt nosi symbol
klasyfikacyjny dla zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa
domowego po okresie jego użytkowania. Zużyte
urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w
celu utylizacji. Aby uzyskać informacje o punktach
zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z
lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży tego
produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę
w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku
zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze
zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego
zdrowia.
1.3 Opakowanie urządzenia
Opakowanie urządzenia jest wykonane z ma-
teriałów nadających się do recyklingu zgodnie
z przepisami krajowymi.
Nie należy wyrzucać odpadów opakowaniowych wraz z
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych lub
innymi odpadami. Należy oddawać je do punktów zbiórki
opakowań wyznaczonych przez władze lokalne.
1 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska
1.4 Zużyte akumulatory
Zużyte akumulatory należy utylizować zgod-
nie z lokalnymi przepisami. Symbol na aku-
mulatorze lub opakowaniu oznacza, że aku-
mulatory nie mogą być traktowane jako od-
pady komunalne. Na niektórych akumulato-
rach symbol ten może być używany razem z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu
(Pb) dodaje się, gdy bateria/akumulator zawiera więcej
niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio go-
spodarując zużytymi produktami i akumulatorami, moż-
na zapobiec ich potencjalnemu negatywnemu wpływowi
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jaki mógłby wystąpić
w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi od-
padami.
1.5 Zgodność z dyrektywą RoHS
Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia
substancji niebezpiecznych) (2011/65/WE). Nie zawiera
szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej
dyrektywie

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756