Znaleziono w kategoriach:
Pralka BEKO B5WFU58408MDC 8kg 1400 obr

Instrukcja obsługi Pralka BEKO B5WFU58408MDC 8kg 1400 obr

Powrót
Pralka automatyczna
Instrukcja obsługi
B5WFU58408MDC
1911861895/ PL/ / 23.06.2023 19:17
PL
PL / 2
Spis treści
1 Instrukcje bezpieczeństwa .......... 4
1.1 Przeznaczenie ............................... 4
1.2 Bezpieczeństwo dzieci, osób wy-
magających szczególnego trakto-
wania i zwierząt domowych .........
4
1.3 Bezpieczeństwo elektryczne ........ 5
1.4 Bezpieczeństwo obsługi............... 6
1.5 Bezpieczeństwo instalacji ............ 6
1.6 Bezpieczeństwo operacyjne......... 8
1.7 Bezpieczeństwo konserwacji i
czyszczenia ...................................
9
2 Ważne informacje dotyczące
środowiska....................................
10
2.1 Informacje o opakowaniu ............. 10
3 Specyfikacja techniczna .............. 11
4 Instalacja ....................................... 12
4.1 Właściwe miejsce instalacji.......... 12
4.2 Montaż osłon panelu dolnego...... 12
4.3 Demontaż śrub zabezpieczają-
cych ................................................
13
4.4 Przyłączanie zasilania w wodę..... 13
4.5 Przyłączenie węża spustowego
do odpływu ....................................
14
4.6 Regulacja nóżek ............................ 14
4.7 Podłączenie elektryczne ............... 14
4.8 Start................................................ 15
5 Przygotowanie .............................. 15
5.1 Sortowanie prania ......................... 15
5.2 Przygotowanie rzeczy do prania .. 15
5.3 Wskazówki w zakresie oszczę-
dzania energii i wody.....................
16
5.4 Wkładanie rzeczy do prania.......... 16
5.5 Prawidłowa ilość wsadu ............... 16
5.6 Stosowanie detergentu i środka
zmiękczającego.............................
16
5.7 Wskazówki dotyczące skuteczne-
go prania ........................................
19
6 Obsługa urządzenia...................... 19
6.1 Panel kontrolny.............................. 20
6.2 Symbole na wyświetlaczu............. 21
6.3 Tabela programów i zużycia......... 22
6.4 Wybór programu............................ 24
6.5 Programy ....................................... 24
6.6 Wybieranie temperatury................ 27
6.7 Wybór prędkości wirowania.......... 27
6.8 Wybieranie funkcji pomocniczych 28
6.8.1 Funkcje dodatkowe.................... 28
6.8.2 Funkcje/programy wybierane
naciśnięciem przycisków funk-
cji przez 3 sekundy.....................
29
6.9 Godzina zakończenia .................... 30
6.10 Uruchomianie programu ............... 31
6.11 Blokada drzwiczek......................... 31
6.12 Zmiana wyboru po rozpoczęciu
programu........................................
32
6.13 Anulowanie programu ................... 33
6.14 Koniec programu ........................... 33
6.15 Funkcja HomeWhiz i funkcja zdal-
nego sterowania ............................
33
6.15.1 Konfiguracja funkcji HomeWhiz 34
6.15.2 Konfigurowanie pralki podłą-
czonej do cudzego konta...........
35
6.15.3 Funkcja zdalnego sterowania i
jej stosowanie.............................
36
6.15.4 Rozwiązywanie problemów....... 36
7 Konserwacja i czyszczenie .......... 37
7.1 Czyszczenie szuflady na deter-
gent.................................................
37
7.2 Czyszczenie drzwiczek i bębna .... 37
7.3 Czyszczenie korpusu i panelu ste-
rowania...........................................
38
7.4 Czyszczenie filtrów wlotu wody.... 38
7.5 Spuszczanie pozostałej wody i
czyszczenie filtru pompy...............
38
8 Rozwiązywanie problemów.......... 39
9 OGRANICZENIE ODPOWIE-
DZIALNOŚCI FIRMY/OSTRZEŻE-
NIE ..................................................
43