Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap BERG T-Table 90 CS90IX/E

Powrót
użytkowania i konserwacji
T-TABLE 90
T-TABLE 60
Modele:
Instrukcja instalacji
OKAP KUCHENNY
Serdecznie gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru.
Nasze urządzenia projektowane i wykonywane są z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań i z
pewnością będą stanowić część nowocześnie wyposażonego gospodarstwa domowego.
Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenia, wyprodukowane z
najwyższej jakości materiałów, spełnią wszystkie Państwa wymagania.
Przed przystąpieniem do montażu i użytkowania zakupionego okapu kuchennego prosimy o
dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, a także zawartych w niej reguł
bezpieczeństwa użytkowania.
Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru produktu naszej firmy.
Uwaga: Rysunki przywołane w tej instrukcji znajdują się w jej pierwszej części.
Instalacja okapu na ścianie (szukać symbolu na rysunkach)
Uwaga: należy przestrzegaćprzepisów dotyczących wylotu spalin.
Nie należy podłączaćokapu do kanałów wentylacyjnych ze spalinami lub gorącym powietrzem.
Upewnij się,że wentylacja w pomieszczeniu jest zgodna z lokalnym przepisami. Należy upewnićsię,
że maksymalnego natężenia przepływu powietrza w urządzeniach w pomieszczeniu nie przekracza
4 Pa (0,04 mbar). Zasysane powietrze nie powinno byćodprowadzane do kanału wykorzystywanego
do odprowadzania spalin wytwarzanych przez urządzenia spalające gaz lub na inne paliwo.
Nie dotyczy okapów pracujących jako pochłaniacz.
Należy przestrzegaćprzepisów dotyczące wyciąganego i odprowadzanego na zewnątrz powietrza.
Należy użyćsztywnej rury PCV o średnicy min. Ø120mm do odprowadzenia zassanych oparów na
zewnątrz.
Montażokapu musi byćprzeprowadzony zgodnie ze wskazówkami szablonu oznaczonego
symbolem i wskazówkami na rysunkach od 1 do 18.
Należy przestrzegaćzaleceńproducent kuchenek, jeśli odległość od płyty grzewczej do okapu
(Patrz rys.3) jest wyższa niżwskazano w załączonym szablonie.
Dla płyt grzewczych gazowych: minimalna odległość od okapu musi wynosićco najmniej 65 cm.
Podłączenie okapu do sieci
Uwaga: Przed podłączeniem okapu należy wyłączyćzasilanie elektryczne
i sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość w sieci zgadzająsięz informacjami podanymi na
tabliczce znamionowej urządzenia. Jeżeli okap posiada wtyczkę, należy podłączyćgo do gniazdka,
zlokalizowanego w dostępnym miejscu, zgodnie z obowiązującym przepisami. Jeśli okap nie posiada
wtyczki, należy podłączyćprzewód bezpośrednio do sieci elektrycznej poprzez puszkę
przyłączeniową, zgodnie z lokalnymi przepisy prawnymi.
Bezpieczne korzystaniu z okapu
Uwaga: okap może przestaćdziałaćpodczas wyładowania elektrostatyczne (np. g.
pioruna). Nie wiąże sięto z ryzykiem uszkodzenia. Wyłączyćdopływ energii elektrycznej do okapu i
ponownie włączyćpo upływie jednej minuty.
To urządzenie może byćużywane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach zycznych, sensorycznych lub umysłowych lub niedoświadczonych, wyłącznie jeśli
zostały pod nadzorem i zgodnie z instrukcjąużytkowania urządzenia w sposób bezpieczny
i zrozumiały przeszkolone.
Czyszczenie i konserwacja nie może byćwykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Aby uniknąć ryzyka pożaru, należy regularnie czyścićfiltr metalowy, stale kontrolowaćpatelnie
zawierające gorący olej i nie ambirowaćprzygotowywanych potraw pod okapem.
Nie należy użytkowaćokapu, jeżeli wykazuje oznaki on ślady uszkodzenia lub nieprawidłowości.
Należy wtedy skontaktowaćsięz producentem lub autoryzowanym dystrybutorem.
Dostępne części mogąsięnagrzewaćpodczas używania kuchenki.
Wszystko żyły przewodu musząbyćpodłączone do instalacji elektrycznej zgodnie z regułami
podłączenia.
Urządzenie przeznaczone jest do montażu nad płytąkuchennąmającącztery lub sześć
elementów grzejnych.
Należy odłączyćokap od zasilania i wyjąćfiltr metalowy przed wkładaniem i wyjmowaniem lamp.
Przy wymianie lamp należy stosowaćidentyczne lub o mniejszej mocy niżmaksymalna podana.
Należy zapewnićodizolowanie przewodów instalacji od kontaktu z metalowymi częściami.
Zamontowaćurządzenie do ściany mocno wkręcającśruby, przed demontażem należy poluzować
wkręcone śruby.
Korzystanie z okapu - Panel sterowania
Sprawdzićmodel sterowania zainstalowanego na okapie i patrz na rysunek wskazywany poniżej.
Elektroniczny panel sterujący:
Uwaga: Zawsze wyłączaj zasilanie elektryczne przed przeprowadzeniem prac
konserwacyjnych okapu. W przypadku wystąpienia błędu, należy skontaktowaćsięz autoryzowanym
dystrybutorem lub sprzedawcą.
Czyszczenie powierzchni zewnętrznych: używaćnieżrących środków, płynnego detergentu i unikać
korzystania z czyszczenia przy użyciu substancji ścierających.
Czyszczenie ltrów przeciwtłuszczowych: aby uniknąć pożaru, oczyścićraz na miesiąc. Aby to
zrobić, należy wyjąćfiltr i umyćgo ciepłą wodąz dodatkiem detergentu. W przypadku używania
zmywarki, należy umieścićfiltr pionowo, aby zapobiec osadzaniu sięna nim pozostałości po
zmywaniu.
Filtry z aktywnym węglem: należy wymienićco 3 miesiące.
Ważne: należy zwiększyćczęstotliwość czyszczenie/wymianęfiltrów, jeżeli okap jest używany
dłużej niż2 godziny dziennie. Należy używaćwyłącznie oryginalnych ltrów od producenta.
Uwaga: Nie dotykaćżarówki ażostygnie i zasilanie elektryczne zostanie wyłączone.
Ważne: korzystaćz nowych żarówek zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce
znamionowej okapu.
W okapach kuchennych wyposażonych w lampy żarowe, światło powinno byćjedynie
stosowany w czasie pracy silnika. Nie powinno byćpozostawione jako włączone na stałe
i wykorzystywane jako źródłaświatła. Nie dotyczy oświetlenia LED.
redukcja biegu pracy silnika
zmiana biegu na wyższy
włączenie i wyłączenie oświetlenia
Przycisk włączenie i wyłączenia
[funkcja timera, który wyłącza okap po 15 minutach, aby uruchomićtimer, należy przycisnąć i przytrzymać
przycisk na 3 sekundy. Liczba na wyświetlaczu (od 1 do 3) będzie migaćażdo czasu wyłaczenia okapu]
Deklaracja zgodności
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej dyrektyw europejskich:
· dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE,
· dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE,
· dyrektywy “urządzenia gazowe” 2009/142/EC,
· dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC,
Wyrób został oznakowany oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.
Wymiary generalne
Instalacja
Jeśli przewód powietrza jest podłączony poziomo, wymagalny jest minimalny spadek o nachyleniu
2 °.W przeciwnym razie skropliny z przewodu wentylacyjnego mogądostaćsiędo silnika okapu.
przewód wentylacyjny
okap
Wszystkie instrukcje dotyczące przewodzenia powietrza nie majązastosowania, gdy okap jest
podłączony w trybie recyrkulacji. (pochłaniacz zapachów). Należy wtedy zastosowaćfiltry węglowe.
Tryb pracy okapu jako wyciąg Tryb pracy okapu jako pochłaniacz
okap okap

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756