Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka BOSCH KGN39VLDA No frost 203cm Srebrna

Powrót
pl Instrukcja obsługi Chłodziarko-zamrażarka 3
Chłodziarko-zamrażarka
KGN..
pl Spis treści
Wskazówki bezpieczeństwa
i wskazówki ostrzegawcze ........................ 3
Wskazówki dotyczące usuwania
starego urządzenia i opakowania ............. 6
Zakres dostawy ...................................... 7
Miejsce ustawienia ................................. 8
Temperatura pomieszczenia
i cyrkulacja powietrza ............................ 8
Podłączenie urządzenia ........................ 9
Opis urządzenia ................................... 10
Włączanie urządzenia ......................... 11
Nastawianie temperatury .................... 11
eco .......................................................... 12
Funkcja alarm ....................................... 12
Pojemność użytkowa ........................... 12
Komora chłodzenia ............................. 13
Super chłodzenie ................................. 14
Komora zamrażania ............................ 14
Maksymalna wydajność zamrażania 15
Zamrażanie produktów spożywczych
i przechowywanie mrożonek ............. 15
Zamrażanie świeżych
produktów spożywczych .................... 16
Super-zamrażanie ................................ 17
Odmrażanie mrożonek ....................... 18
Wyposażenie ........................................ 18
Naklejka “OK“ ...................................... 19
Wyłączanie urządzenia
i wyłączanie na dłuższy czas ............. 19
Rozmrażanie ......................................... 19
Czyszczenie urządzenia ..................... 20
Oświetlenie (LED) ................................ 21
Oszczędzanie energii .......................... 21
Odgłosy pracy urządzenia ................. 21
Sami usuwamy drobne usterki .......... 22
Serwis ..................................................... 24
pl Spis treści
pl
3
plSpis treści
plInstrukcja obsługiChłodziarko-zamrażarka
Wskazówki
bezpieczeństwa
i wskazówki
ostrzegawcze
Przed pierwszym włączeniem
urządzenia
Proszę przeczytać starannie
instrukcje użytkowania
i montażu! Zawierają one ważne
informacje na temat ustawienia,
użytkowania i konserwacji
urządzenia.
Producent nie odpowiada
za szkody wynikłe
z nieprzestrzegania wskazówek
i ostrzeżeń podanych
w instrukcji użytkowania. Proszę
przechować instrukcję
i wszystkie dokumenty
do dalszego zastosowania lub
dla ewentualnego kolejnego
użytkownika urządzenia.
Bezpieczeństwo techniczne
Niebezpieczeństwo
pożaru
Przewody obiegu chłodniczego
wypełnione są małą ilością
czynnika (R600a),
nieszkodliwego dla środowiska
naturalnego, ale wykazującego
właściwości palne. Nie niszczy
warstwy ozonowej i nie
przyczynia się do efektu
cieplarnianego. Uchodzący
czynnik chłodniczy może
spowodować zranienie oczu lub
się zapalić.
W przypadku uszkodzenia
otwarty ogień i źródła zapłonu
trzymać z dala od urządzenia,
pomieszczenie, w którym stoi
urządzenie, przewietrzyć kilka
minut,
wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę z gniazdka
sieciowego,
zawiadomić autoryzowany
serwis.
Naprawy może przeprowadzić
tylko i wyłącznie producent,
autoryzowany serwis
lub uprawniony do tego
fachowiec.
Nie używać rozgałęźników
wielogniazdowych, przedłużaczy
ani adapterów.
pl
4
Im więcej medium chłodzącego
zawiera urządzenie, tym większe
musi być pomieszczenie,
w którym stoi urządzenie. W zbyt
małym pomieszczeniu,
w przypadku przecieku, może
powstać zapalna mieszanina
gazu z powietrzem.
Pomieszczenie musi być tak
duże, aby na każde 8 g medium
chłodzącego w urządzeniu
przypadał co najmniej 1 m³
pomieszczenia. Ilość medium
chłodzącego, którą zawiera
urządzenie, podana jest
na tabliczce znamionowej
we wnętrzu urządzenia.
Przy ustawianiu urządzenia
należy uważać, by nie doszło do
zaciśnięcia lub uszkodzenia
przewodu sieciowego.
Jeżeli przewód zasilający jest
uszkodzony, musi zostać
wymieniony przez producenta,
serwis lub osobę posiadającą
podobne kwalifikacje.
Niewłaściwa instalacja lub
naprawa może narazić
użytkownika na poważne
niebezpieczeństwo.
Wolno używać tylko części
oryginalnych urządzenia
producenta. Producent
gwarantuje, że tylko te części
spełniają wymogi
bezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwo
pożaru
Przenośne rozgałęźniki
wielogniazdowe lub przenośne
zasilacze mogą się przegrzać
i spowodować pożar.
Nie umieszczać przenośnych
rozgałęźników
wielogniazdowych i przenośnych
zasilaczy za urządzeniem.
Podczas użytkowania
Do urządzenia nie wolno
wkładać żadnych innych
urządzeń elektrycznych (jak
np. grzejniki, elektryczne
maszynki do lodów itp.).
Niebezpieczeństwo wybuchu!
Do czyszczenia i rozmrażania
nie stosować nigdy urządzeń
czyszczących strumieniem
pary! Para może się osadzić
na elektrycznych elementach
i spowodować zwarcie.
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem!
Nie należy podejmować
żadnych dodatkowych
środków w celu
przyspieszenia odszraniania,
oprócz zalecanych przez
producenta.
Niebezpieczeństwo wybuchu!
Wysokoprocentowe alkohole
przechowywać tylko
na stojąco w szczelnie
zamkniętych butelkach.
pl
5
Do usuwania warstwy szronu
lub lodu nie wolno używać
żadnych szpiczastych albo
ostrych przedmiotów. W ten
sposób można uszkodzić
przewody z czynnikiem
chłodniczym.Wytryskujący
czynnik chłodniczy może się
zapalić albo spowodować
zranienie oczu.
W urządzeniu nie wolno
przechowywać żadnych
produktów, które zawierają
palne gazy rozpraszające (np.
pojemniki z aerozolem), ani
materiałów wybuchowych.
Niebezpieczeństwo wybuchu!
Nie stawać na cokole,
wysuwanych szufladach
i półkach, ani na drzwiach
urządzenia; nie używać ich
jako podpórki.
Elementów z tworzywa
sztucznego i uszczelnienia
drzwi nie zabrudzić olejem ani
tłuszczem. W przeciwnym
razie elementy z tworzywa
sztucznego i uszczelnienie
drzwi staną się porowate.
Mrożonek nie wkładać do ust
bezpośrednio po wyjęciu
z komory zamrażania.
Niebezpieczeństwo
poparzenia lodem!
Nie zasłaniać ani nie
zastawiać otworów wlotu
i wylotu powietrza.
Unikanie zagrożeń dla dzieci
i osób wymagających
szczególnej troski:
Zagrożeniem objęte są dzieci,
osoby ograniczone pod
względem fizycznym,
psychicznym lub w percepcji
swojego otoczenia oraz osoby
nie dysponujące
wystarczającą wiedzą
odnośnie bezpiecznej obsługi
urządzenia.
Upewnić się, że dzieci oraz
osoby wymagające
szczególnej troski zrozumiały
zagrażające im
niebezpieczeństwo.
Osoba odpowiedzialna za
bezpieczeństwo musi
nadzorować dzieci oraz osoby
wymagające szczególnej
troski lub je poinstruować.
Tylko dzieci powyżej 8 lat
mogą korzystać z urządzenia.
Proszę nadzorować dzieci
podczas czyszczenia oraz
przeglądu urządzenia.
Nie zezwalać dzieciom na
zabawę urządzeniem.
W komorze zamrażania nie
wolno przechowywać żadnych
płynów w butelkach ani
w puszkach (szczególnie
napojów zawierających
dwutlenek węgla).Butelki
i puszki mogą pęknąć!

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756