Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka BOSCH KGN492LDF No frost 203cm Srebrna

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Chłodziarko-zamrażarka
KGN..
[pl] Instrukcja obsługi
pl
2
Spis treści
1 Bezpieczeństwo ...........................4
1.1 Wskazówki ogólne .....................4
1.2 Użytkowanie zgodne zprze-
znaczeniem.................................4
1.3 Ograniczenie grupy użytkow-
niw ..........................................4
1.4 Bezpieczny transport..................5
1.5 Bezpieczna instalacja.................5
1.6 Bezpieczne użytkowanie ............6
1.7 Uszkodzone urządzenie .............8
2 Zapobieganie szkodom mate-
rialnym........................................10
3 Ochrona środowiska i
oszczędność...............................10
3.1 Usuwanie opakowania .............10
3.2 Oszczędzanie energii ...............10
4 Ustawianie i podłączanie...........11
4.1 Zakres dostawy........................11
4.2 Kryteria dotyczące miejsca
ustawienia.................................11
4.3 Montaż urządzenia ...................12
4.4 Przygotowanie urządzenia
do pierwszego użycia...............12
4.5 Podłączanie urządzenia do
sieci elektrycznej ......................12
5 Poznawanie urządzenia .............13
5.1 Urdzenie................................13
5.2 Panel obugi............................14
6 Wyposażenie ..............................15
6.1 łka.........................................15
6.2 Półka nabutelki........................15
6.3 Pojemnik do przechowywa-
nia.............................................15
6.4 Pojemnik na owoce i warzy-
wa.............................................15
6.5 łki drzwiowe..........................15
6.6 Akcesoria..................................15
7 Podstawowy sposób obsługi ....16
7.1 Włączanie urządzenia...............16
7.2 Wskazówki dotyczące eks-
ploatacji ....................................16
7.3 Wyłączanie urządzenia.............16
7.4 Ustawianie temperatury............16
8 Funkcje dodatkowe....................16
8.1 Superchłodzenie .....................16
8.2 Automatyczne Superzamra-
żanie .........................................17
8.3 Ręczne Superzamrażanie ........17
8.4 Tryb szabat...............................18
9 Alarm...........................................18
9.1 Alarm otwartych drzwi ..............18
9.2 Alarm temperatury....................18
10 Komora chłodzenia..................19
10.1 Wskazówki dotyczące prze-
chowywania produktów
spożywczych w komorze
chłodzenia ..............................19
10.2 Strefy zimna wkomorze
chłodzenia ..............................19
11 Komora zamrażania .................19
11.1 Wydajność zamrażania ..........20
11.2 Pełne wykorzystanie pojem-
ności komory zamrażania ......20
11.3 Wskazówki dotyczące prze-
chowywania produktów
spożywczych w komorze
zamrania .............................20
11.4 Porady dotyczące zamraża-
nia świeżych produktów
spywczych ..........................20
11.5 Okres przydatności do spo-
życia mrożonych produk-
tów w temperaturze −18°C ....21
11.6 Metody rozmrażania pro-
duktów mrożonych .................21
pl
3
12 Rozmrażanie.............................22
12.1 Odmrażanie komory zamra-
żania .......................................22
13 Czyszczenie ipielęgnacja........22
13.1 Przygotowanie urządzenia
do czyszczenia .......................22
13.2 Czyszczenie urządzenia .........22
13.3 Wyjmowanie elementów
wyposażenia...........................23
13.4 Demontaż elementów urzą-
dzenia.....................................24
14 Usuwanie usterek.....................25
14.1 Przerwa w dopływie prądu .....28
14.2 Wykonanie autotestu urzą-
dzenia.....................................28
15 Przechowywanie i utylizacja ...28
15.1 Wyłączanie urządzenia na
dłszy czas ...........................28
15.2 Utylizacja zużytego urzą-
dzenia.....................................29
16 Serwis .......................................29
16.1 Numer produktu (E-Nr) i nu-
mer fabryczny (FD).................30
17 Dane techniczne.......................30
pl Bezpieczeństwo
4
1 Bezpieczeństwo
Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.
1.1 Wskazówki ogólne
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie
wolno go podłączać.
1.2 Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡do chłodzenia i zamrażania artykułów spożywczych oraz do
przygotowywania kostek lodu.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do wysokości 2000m nad poziomem morza.
1.3 Ograniczenie grupy użytkowników
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Dzieci w wieku od 3 lat i poniżej 8 lat mogą ładować i rozładowy-
wać lodówkę/zamrażarkę.
Bezpieczeństwo pl
5
1.4 Bezpieczny transport
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko odniesienia obrażeń!
Duży ciężar urządzenia może spowodować zranienie.
Nie podnosić urządzenia w pojedynkę.
1.5 Bezpieczna instalacja
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko porażenia prądem!
Nieprawidłowo wykonane instalacje stanowią poważne zagroże-
nie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinformacja-
mi podanymi natabliczce znamionowej.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu
przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z ele-
mentem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej
musi być wykonany zgodnie zprzepisami.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządzenie
przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego stero-
wania.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasilają-
cego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie jest moż-
liwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy zainstalować
odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi, odłączający
wszystkie bieguny urządzenia od sieci elektrycznej.
Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do za-
ciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.
Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód sieciowy stanowią
poważne zagrożenie.
Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewodu przyłączeniowego
ze źródłami ciepła.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756