Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap BOSCH DWK67CM20

Powrót
3FHJTUFS
ZPVS
OFXEFWJDFPO
.Z#PTDIOPXBOE
HFUGSFFCFOFGJUT
CPTDIIPNFDPN
XFMDPNF
[pl] Instrukcja obsługi i montażu
Okap
pl
3
Spis treści
[pl] Instrukcja obsługi i mont ażu
INSTRUKCJA OBSŁUGI...........................................................3
8Używanie zgodne z przeznaczeniem.................. 3
(Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.. 4
7Ochrona środowiska............................................ 6
ÇTryby pracy........................................................... 6
1Obsługa urządzenia ............................................. 7
2Czyszczenie oraz przegląd ................................. 8
3Co robić w razie usterki?................................... 10
4Serwis.................................................................. 10
INSTRUKCJA MONTAŻU .......................................................12
(Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 13
KWskazówki ogólne ............................................. 15
5Instalacja............................................................. 16
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Produktinfo
Więcej informacji na temat naszych produktów,
wyposażenia, części zamiennych oraz serwisu można
znaleźć na stronie internetowej: www.bosch-home.com
oraz w sklepie internetowym: www.bosch-eshop.com
8Używanie zgodne
z przeznaczeniem
Używani e zgodne z pr zeznaczeni em
Należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Zapoznanie się z nią pozwoli na
bezpieczne i właściwe użytkowanie
urządzenia. Instrukcję obsługi i montażu
należy zachować do późniejszego wglądu lub
dla kolejnego użytkownika.
Bezpieczeństwo podczas użytkowania
zapewnione jest tylko po prawidłowym
zamontowaniu zgodnie z instrukcją montażu.
Monter jest odpowiedzialny za prawidłowe
działanie w miejscu instalacji urządzenia.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego. Nie korzystać z urządzenia
na zewnątrz. Włączonego urządzenia nie
zostawiać bez nadzoru. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za szkody spowodowane
nieprawidłowym użytkowaniem lub błędną
obsługą.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku na
wysokości do 2000metrów nad poziomem
morza.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku
powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także osoby nie posiadające
wystarczającego doświadczenia lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub
zostały pouczone, jak właściwie obsługiwać
urządzenie i są świadome związanych z tym
zagrożeń.
Nie pozwalać dzieciom na zabawę
urządzeniem. Czyszczenie i czynności
konserwacyjne nie mogą być wykonywane
przez dzieci, chyba że mają one ukończone
15 lat i są nadzorowane przez osobę dorosłą.
Dzieciom poniżej 8 roku życia nie pozwalać na
zbliżanie się do urządzenia ani przewodu
przyłączeniowego.
Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan
urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie
zostało uszkodzone podczas transportu.
Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z
zewnętrznym zegarem sterującym ani z
systemem zdalnego sterowania.
pl Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
4
(Ważne wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa
Ważne wskazówki dot yc z ące bez p i ec z eńst wa
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
uduszenia!
Opakowanie jest niebezpieczne dla dzieci. Nie
pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem.
:Ostrzeżenie – Zagrożenie życia!
Odprowadzane gazy pochodzące ze spalania
mogą być przyczyną zatrucia.
Należy zadbać o dostateczną ilość
doprowadzanego powietrza, jeżeli urządzenie
pracujące w trybie obiegu otwartego jest
użytkowane jednocześnie z zależnym od
dopływu powietrza urządzeniem spalającym.
Zależne od powietrza w pomieszczeniu
urządzenia spalające (np. grzejniki na gaz,
olej, drewno lub węgiel, przepływowe
podgrzewacze wody i inne podgrzewacze
wody) pobierają powietrze do spalania z
pomieszczenia, w którym się znajdują, a
spaliny odprowadzają przez układ wylotowy
(np. komin) na zewnątrz.
Włączenie okapu kuchennego powoduje
zasysanie powietrza w kuchni i sąsiadujących
pomieszczeniach – bez wystarczającej
wentylacji powstanie podciśnienie. Trujące
gazy z komina lub ciągu wentylacyjnego
uwalniane są do pomieszczeń mieszkalnych.
Z tego względu należy zadbać o
dostateczną ilość doprowadzanego
powietrza.
Sam wywietrznik ścienny nie zapewnia
utrzymania wartości granicznej.
Praca bez zagrożeń możliwa jest, jeśli w
miejscu ustawienia urządzenia spalającego
nie zostanie przekroczone podciśnienie 4Pa
(0,04mbar). Taką wartość można osiągnąć,
jeśli powietrze potrzebne do spalania będzie
dostarczane przez otwory niezamykane na
stałe (np. drzwi, okna, wywietrzniki ścienne)
lub za pomocą innych środków technicznych.
Należy zasięgnąć porady kominiarza, który
może ocenić instalację wentylacyjną budynku i
zaproponować odpowiednie sposoby
wentylacji.
Jeżeli okap stosowany jest wyłącznie w trybie
obiegu zamkniętego, możliwa jest jego praca
bez ograniczeń.
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo pożaru!
Osad z tłuszczu w filtrze
przeciwtłuszczowym może się zapalić. Filtry
przeciwtłuszczowe należy regularnie
czyścić. Nie używać urządzenia bez filtrów
przeciwtłuszczowych.
Niebezpieczeństwo pożaru!
Osad z tłuszczu w filtrze
przeciwtłuszczowym może się zapalić. Nie
używać w pobliżu urządzenia źródeł
otwartego ognia (np. przy flambirowaniu).
Urządzenie można zainstalować w pobliżu
pieca opalanego paliwem stałym (np.
drewnem lub węglem) tylko wtedy, gdy
występuje zamknięta, zamocowana na stałe
osłona ochronna. Nie może dochodzić do
iskrzenia.
Niebezpieczeństwo pożaru!
Gorący olej lub tłuszcz może szybko zapalić
się. Nigdy nie pozostawiać rozgrzanego
tłuszczu lub oleju bez nadzoru. Nigdy nie
gasić ognia wodą. Wyłączyć pole grzejne.
Ostrożnie stłumić ogień używając pokrywki,
koca gaśniczego lub podobnego
przedmiotu.
Niebezpieczeństwo pożaru!
Włączone gazowe pola grzejne bez
postawionych na nich naczyń wytwarzają
dużo ciepła. Może to prowadzić do
uszkodzenia lub zapalenia się znajdującego
się nad nimi wentylatora. Gazowych pól
grzejnych używać wyłącznie, gdy
postawione są na nich naczynia.
Niebezpieczeństwo pożaru!
W przypadku jednoczesnego użytkowania
kilku gazowych pól grzejnych wytwarza się
dużo ciepła. Może to prowadzić do
uszkodzenia lub zapalenia się znajdującego
się nad nimi wentylatora. Nie włączać
równocześnie dwóch gazowych pól
grzejnych z dużym płomieniem na okres
dłuższy niż 15 minut. Duży palnik o mocy
większej niż 5kW (Wok) odpowiada mocy
dwóch zwykłych palników gazowych.
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pl
5
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
poparzenia!
Dostępne elementy nagrzewają się podczas
eksploatacji. Nie dotykać gorących
elementów. Nie zezwalać dzieciom na
zbliżanie się.
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
obrażeń!
Elementy urządzenia mogą mieć ostre
krawędzie. Zaleca się zakładanie rękawic
ochronnych.
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Przedmioty postawione na urządzeniu
mogą spaść. Nigdy nie stawiać
przedmiotów na urządzeniu.
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Światło emitowane przez lampy LED jest
bardzo jaskrawe i może uszkodzić wzrok
(grupa ryzyka 1). Nie patrzeć bezpośrednio
na włączone lampy LED dłużej niż przez
100sekund.
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
zranienia!
Niebezpieczeństwo zakleszczenia podczas
otwierania i zamykania frontu szklanego. Nie
sięgać palcami poza szklaną szybę ani do
zawiasów.
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo na
skutek magnetyzmu!
We froncie urządzenia znajdują się magnesy
trwałe. Mogą one mieć wpływ na działanie
implantów elektronicznych, np. rozruszników
serca lub pomp insulinowych. Osoby noszące
elektroniczne implanty powinny zachować
minimalny odstęp 10cm od frontu urządzenia.
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
porażenia prądem!
Uszkodzone urządzenie może prowadzić do
porażenia prądem. Nigdy nie włączać
uszkodzonego urządzenia. Wyciągnąć
wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik
w skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać
serwis.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy
stanowią poważne zagrożenie. Wyłącznie
przeszkoleni technicy serwisu mogą
przeprowadzać naprawy i wymieniać
uszkodzone przewody przyłączeniowe. Jeśli
urządzenie jest uszkodzone, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć
bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
Wezwać serwis.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Wnikająca wilgoć może spowodować
porażenie prądem. Nie używać myjek
wysokociśnieniowych ani parowych.
Przyczyny uszkodzeń
Uwaga!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia ze względu
na szkody spowodowane korozją. Podczas
gotowania zawsze włączać urządzenie, aby
uniknąć tworzenia się skroplin. Skropliny
mogą prowadzić do powstania szkód
spowodowanych korozją.
Uszkodzone lampy należy natychmiast
wymienić, aby zapobiec przeciążeniu
pozostałych.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia ze względu
na wilgoć przedostającą się do elektroniki.
Elementów obsługi nigdy nie czyścić mokrą
ściereczką.
Uszkodzenie powierzchni ze względu na
nieprawidłowe czyszczenie. Powierzchnie ze
stali szlachetnej czyścić tylko w kierunku szlifu.
Do elementów obsługi nie używać środków do
czyszczenia stali szlachetnej.
Uszkodzenie powierzchni ze względu na ostre
lub szorujące środki czyszczące. Nie
stosować ostrych lub szorujących środków
czyszczących.
Niebezpieczeństwo uszkodzenia ze względu
na cofanie się kondensatu. Kanał
odprowadzający powietrze z urządzenia należy
zainstalować pod lekkim kątem (spadek 1°).
Niebezpieczeństwo uszkodzenia w wyniku
niewłaściwego obciążenia elementów
wzornictwa. Nie ciągnąć za elementy
wzornictwa. Nie stawiać ani nie wieszać
żadnych przedmiotów na elementach
wzornictwa.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756