Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik BOSCH HBG636NS1 Elektryczny Inox A+

Powrót
3FHJTUFS
\RXU
QHZGHYLFHRQ
0\%RVFKQRZDQG
JHWIUHHEHQHILWV
CPTDIIPNFDPN
XFMDPNF
[pl] Instrukcja obsługi Piekarnik do zabudowy
Piekarnik do zabudowy
HBG636N.1
pl
3
Spis treści
[pl]I ns t r u kc j a obsługi Pi ek ar ni k do zabudowy
8Używanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . . . . . 4
(Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . 4
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Żarówka halogenowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
]Przyczyny uszkodzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
7Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Oszczędność energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska
naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
*Informacje na temat urządzenia . . . . . . . . . . . . . 8
Pulpit obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Elementy obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tryby pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rodzaje grzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pozostałe informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Funkcje komory piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
_Wyposażenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Dołączone wyposażenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Wsuwanie wyposażenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Wyposażenie dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KPrzed pierwszym użyciem. . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pierwsze uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Czyszczenie komory piekarnika i wyposażenia . . . . . 13
1Obsługa urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Włączanie i wyłączanie urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . 14
Włączenie trybu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wprowadzanie ustawień trybu pracy . . . . . . . . . . . . . 14
Ustawianie rodzaju grzania i temperatury. . . . . . . . . . 14
Szybkie nagrzewanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
OFunkcje zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nastawianie czasu trwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nastawianie czasu zakończenia. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nastawianie minutnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
AZabezpieczenie przed dziećmi . . . . . . . . . . . . . 18
Aktywacja i dezaktywacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
QUstawienia podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zmiana ustawień podstawowych . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Wykaz ustawień podstawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zanik zasilania prądem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zmiana ustawionej godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
FUstawienie szabasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Włączanie ustawienia szabasowego . . . . . . . . . . . . . 20
DCzyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Odpowiednie środki czyszczące. . . . . . . . . . . . . . . . .20
Powierzchnie komory piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . .21
Utrzymywanie urządzenia w czystości . . . . . . . . . . . .22
pProwadnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zdejmowanie i zawieszanie prowadnic. . . . . . . . . . . .22
qDrzwi urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Zdejmowanie i zakładanie drzwi urządzenia. . . . . . . .23
Zdejmowanie nakładki drzwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Montaż i demontaż szyb w drzwiach . . . . . . . . . . . . .24
3Co robić w razie usterki?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Usuwanie usterek we własnym zakresie. . . . . . . . . . .25
Maksymalny czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Wymiana żarówki u góry komory piekarnika . . . . . . .26
Osłona żarówki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
4Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Symbol produktu (nr E) i numer fabryczny (nr FD) . . .26
PPotrawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Wskazówki dotyczące ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Wybór potrawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Wprowadzanie ustawień potrawy . . . . . . . . . . . . . . . .27
JPrzetestowane w naszym studiu gotowania . . 28
Formy silikonowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Ciasta i drobne wypieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Chleb i bułki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Pizza, quiche i ciasta pikantne . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Zapiekanka i suflet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Drób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Mięso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Ryby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Warzywa i dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Jogurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Rodzaje grzania Eco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Akrylamid w produktach spożywczych . . . . . . . . . . . .44
Delikatne pieczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Suszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Wekowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Wyrastanie ciasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Rozmrażanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Utrzymywanie temperatury potraw . . . . . . . . . . . . . . .48
Potrawy testowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Produktinfo
Więcej informacji na temat naszych produktów,
wyposażenia, części zamiennych oraz serwisu można
znaleźć na stronie internetowej: www.bosch-home.com
oraz w sklepie internetowym: www.bosch-eshop.com
pl Używanie zgodne z przeznaczeniem
4
8Używanie zgodne
z przeznaczeniem
Używani e zgodne z pr zeznaczeni em
Należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Zapoznanie się z nią pozwoli na
bezpieczne i właściwe użytkowanie
urządzenia. Instrukcję obsługi i montażu
należy zachować do późniejszego wglądu lub
dla kolejnego użytkownika.
Niniejsze urządzenie przeznaczone jest
wyłącznie do zabudowy. Należy przestrzegać
specjalnej instrukcji montażu.
Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan
urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie
zostało uszkodzone podczas transportu.
Urządzenie bez wtyczki może podłączyć
wyłącznie specjalista z odpowiednimi
uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja nie
obejmuje szkód wynikających z niewłaściwego
podłączenia.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego. Urządzenia należy używać
wyłącznie do przygotowywania potraw i
napojów. Nie zostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru. Urządzenia używać
wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku na
wysokości do 4000 metrów nad poziomem
morza.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku
powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także osoby nie posiadające
wystarczającego doświadczenia lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub
zostały pouczone, jak właściwie obsługiwać
urządzenie i są świadome związanych z tym
zagrożeń.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie
mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że
mają one ukończone 15 lat i są nadzorowane
przez osobę dorosłą.
Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy
pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani
przewodu przyłączeniowego.
Zawsze prawidłowo wsuwać wyposażenie do
komory piekarnika. ~ "Wyposażenie"
na stronie 11
(Ważne wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa
Ważne wskazówki dot y c z ące bez pi ec zeńst wa
Informacje ogólne
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo pożaru!
Przechowywane w komorze gotowania
łatwopalne przedmioty mogą się zapalić.
Nigdy nie przechowywać przedmiotów
łatwopalnych w komorze gotowania. Nigdy
nie otwierać drzwiczek urządzenia, gdy
wydobywa się z niego dym. Wyłączyć
urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda
lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej.
Niebezpieczeństwo pożaru!
Resztki potraw, tłuszcz i sos z pieczenia
mogą się zapalić. Przed uruchomieniem
należy usunąć większe zanieczyszczenia w
komorze piekarnika z elementów
grzewczych i wyposażenia.
Niebezpieczeństwo pożaru!
W przypadku otwarcia drzwiczek powstaje
przeciąg. Papier do pieczenia może
dotknąć elementów grzejnych i zapalić się.
Podczas podgrzewania piekarnika nigdy nie
kłaść papieru do pieczenia na wyposażenie
nie przymocowując go. Papier do pieczenia
należy zawsze obciążać naczyniem lub
formą do pieczenia. Papierem do pieczenia
wyłożyć wyłącznie konieczną powierzchnię.
Papier do pieczenia nie może wystawać
poza wyposażenie.
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
poparzenia!
Urządzenie bardzo się nagrzewa. Nigdy nie
dotykać gorących powierzchni wewnątrz
komory gotowania ani elementów
grzejnych. Zawsze odczekać, aż urządzenie
ostygnie. Nie zezwalać dzieciom na
zbliżanie się!
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Akcesoria i naczynia bardzo się
nagrzewają. Do wyjmowania gorącego
wyposażenia lub naczyń z komory
gotowania zawsze używać łapek
kuchennych.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Opary alkoholowe mogą zapalić się w
gorącej komorze gotowania. Nigdy nie
przygotowywać potraw z dużą ilością
wysokoprocentowych napojów
alkoholowych. Używać wyłącznie
niewielkich ilości wysokoprocentowych
napojów. Ostrożnie otwierać drzwiczki
urządzenia.
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pl
5
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
poparzenia!
Dostępne elementy nagrzewają się podczas
eksploatacji. Nie dotykać gorących
elementów. Nie zezwalać dzieciom na
zbliżanie się.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Podczas otwierania drzwiczek urządzenia
może wydostawać się gorąca para. W
zależności od temperatury para może być
niewidoczna. Podczas otwierania nie stać
zbyt blisko urządzenia. Ostrożnie otworzyć
drzwiczki urządzenia. Nie zezwalać
dzieciom na zbliżanie się.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Woda w gorącej komorze gotowania może
prowadzić do powstania gorącej pary
wodnej. Nigdy nie wlewać wody do gorącej
komory gotowania.
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
obrażeń!
Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia
mogą pęknąć. Nie używać skrobaczki do
szkła, żrących ani szorujących środków
czyszczący.
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Zawiasy drzwi urządzenia poruszają się
podczas otwierania i zamykania drzwi, w
związku z tym istnieje ryzyko przytrzaśnięcia
się. Nie dotykać zawiasów.
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
porażenia prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy
stanowią poważne zagrożenie. Wyłącznie
przeszkoleni technicy serwisu mogą
przeprowadzać naprawy i wymieniać
uszkodzone przewody przyłączeniowe. Jeśli
urządzenie jest uszkodzone, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć
bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
Wezwać serwis.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Izolacja przewodu urządzenia elektrycznego
może się stopić na gorących częściach
urządzenia. W żadnym wypadku nie może
dojść do kontaktu przewodu
przyłączeniowego z gorącymi częściami
urządzenia.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Wnikająca wilgoć może spowodować
porażenie prądem. Nie używać myjek
wysokociśnieniowych ani parowych.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Uszkodzone urządzenie może prowadzić do
porażenia prądem. Nigdy nie włączać
uszkodzonego urządzenia. Wyciągnąć
wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik
w skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać
serwis.
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo na
skutek magnetyzmu!
Na pulpicie obsługi lub elementach obsługi
umieszczone są magnesy trwałe. Mogą one
mieć wpływ na działanie implantów
elektronicznych, np. rozruszników serca lub
pomp insulinowych. Użytkownicy implantów
elektronicznych muszą zachować odległość
co najmniej 10 cm od pulpitu obsługi.
Żarówka halogenowa
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
oparzenia!
Lampki w komorze piekarnika bardzo mocno
sie nagrzewają. Niebezpieczeństwo
poparzenia istnieje nawet przez pewien czas
po wyłączeniu urządzenia. Nie dotykać
pokrywy szklanej. Unikać kontaktu ze skórą
podczas czyszczenia.
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo
porażenia prądem!
Podczas wymiany żarówki w komorze
gotowania styki oprawki znajdują się pod
napięciem. Przed przystąpieniem do wymiany
żarówki wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub
wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756