Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik BOSCH HRA3140S0 Elektyczny parowy Srebrny A

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Piekarnik do zabudowy
HRA.14…
[pl] Instrukcja obsługi i instrukcje montażu
pl Bezpieczeństwo
2
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w
cyfrowym podręczniku użytkownika.
Spis treści
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1 Bezpieczeństwo ...................................................2
2 Wykluczanie szkód materialnych........................5
3 Ochrona środowiska i oszczędność...................5
4 Poznawanie urządzenia .......................................6
5 Akcesoria..............................................................8
6 Przed pierwszym użyciem.................................10
7 Podstawowy sposób obsługi ............................11
8 Szybkie nagrzewanie .........................................11
9 Dodatkowe zastosowanie pary .........................11
10 Funkcje zegara...................................................12
11 Zabezpieczenie przed dziećmi ..........................14
12 Czyszczenie ipielęgnacja..................................14
13 Funkcja wspomagania czyszczenia..................16
14 Prowadnice.........................................................17
15 Drzwi urządzenia................................................18
16 Usuwanie usterek...............................................21
17 Utylizacja ............................................................22
18 Serwis .................................................................23
19 Tak to działa .......................................................24
20 INSTRUKCJA MONTAŻU ...................................28
20.1 Ogólne wskazówki dotyczące montażu............28
1 Bezpieczeństwo
Przestrzegać poniższych wskazówek bezpie-
czeństwa.
1.1 Wskazówki ogólne
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą in-
strukcję.
¡Instrukcję należy zachować i starannie
przechowywać jako źródło informacji, a tak-
że z myślą o innych użytkownikach.
¡Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zo-
stało uszkodzone, nie wolno go podłączać.
1.2 Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
zabudowy. Zastosować się do specjalnej in-
strukcji montażu.
Urządzenie bez wtyczki może podłączyć wy-
łącznie specjalista z odpowiednimi uprawnie-
niami elektrycznymi. Gwarancja nie obejmuje
szkód wynikających z nieprawidłowego podłą-
czenia urządzenia.
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡do przygotowywania potraw i napojów.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i
zamkniętych pomieszczeniach domowych.
¡do wysokości 4000 metrów nad poziomem
morza.
Nie używać urządzenia:
¡z zewnętrznym programatorem czasowym
lub pilotem.
1.3 Ograniczenie grupy użytkowników
To urządzenie może być obsługiwane przez
dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby oogra-
niczonych zdolnościach fizycznych, sensorycz-
nych lub umysłowych albo osoby nieposiada-
jące wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy
tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod
nadzorem lub zostały dokładnie poinformowa-
ne o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia
oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych prze-
widzianych dla użytkownika czynności z zakre-
su czyszczenia i konserwacji urządzenia, chy-
ba że są wieku co najmniej 15 lat i wykonują
te czynności pod nadzorem.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy
trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku
życia.
Bezpieczeństwo pl
3
1.4 Bezpieczne użytkowanie
Zawsze prawidłowo wsuwać wyposażenie do
komory piekarnika.
→"Akcesoria", Strona8
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko pożaru!
Przechowywane w komorze piekarnika łatwo-
palne przedmioty mogą się zapalić.
Nigdy nie przechowywać łatwopalnych
przedmiotów w komorze piekarnika.
Gdy w urządzeniu pojawia się dym, wyłą-
czyć urządzenie lub wyciągnąć wtyczkę a
drzwi zostawić zamknięte, by ugasić ewen-
tualne płomienie.
Resztki jedzenia, tłuszcz i sos z pieczenia mo-
gą się zapalić.
Przed uruchomieniem należy usunąć więk-
sze zanieczyszczenia w komorze piekarnika
z elementów grzewczych i wyposażenia.
W przypadku otwarcia drzwiczek powstaje
przeciąg. Papier do pieczenia może dotknąć
elementów grzejnych i zapalić się.
Podczas podgrzewania piekarnika i piecze-
nia nigdy nie kłaść papieru do pieczenia na
wyposażenie nie przymocowując go.
Papier do pieczenia należy zawsze odpo-
wiednio przyciąć i obciążać naczyniem lub
formą do pieczenia.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko oparzeń!
Urządzenie i jego części, które można do-
tknąć, nagrzewają się.
Zachować ostrożność, aby uniknąć do-
tknięcia gorących elementów.
Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku ży-
cia zbliżały się do urządzenia.
Akcesoria i naczynia bardzo się nagrzewają.
Do wyjmowania gorącego wyposażenia lub
naczyń z komory piekarnika zawsze używać
łapek kuchennych.
Opary alkoholowe mogą zapalić się w gorącej
komorze piekarnika.
Do potraw używać wyłącznie niewielkich ilo-
ści wysokoprocentowych napojów.
Ostrożnie otwierać drzwi urządzenia.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko oparzenia!
Dostępne elementy nagrzewają się podczas
eksploatacji.
Nie dotykać gorących elementów.
Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się.
Podczas otwierania drzwiczek urządzenia mo-
że wydostawać się gorąca para. W zależności
od temperatury para może być niewidoczna.
Ostrożnie otwierać drzwi urządzenia.
Nie pozwalać dzieciom na zbliżanie się.
Woda w gorącej komorze piekarnika może
prowadzić do powstania gorącej pary wodnej.
Nigdy nie wlewać wody do gorącej komory
piekarnika.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko odniesienia
obrażeń!
Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia
mogą się rozprysnąć.
Nie należy używać ostrych środków czysz-
czących o właściwościach ściernych ani
ostrych metalowych skrobaków do czysz-
czenia szyby drzwi piekarnika, ponieważ
mogą one porysować powierzchnię.
Urządzenie i jego części, których można do-
tknąć, mogą mieć ostre krawędzie.
Zachować ostrożność podczas obsługi i
czyszczenia.
Jeżeli jest taka możliwość, nosić rękawice
ochronne.
Zawiasy drzwi urządzenia poruszają się pod-
czas otwierania i zamykania drzwi, w związku
z tym istnieje ryzyko przytrzaśnięcia się.
Nie dotykać zawiasów.
Elementy drzwi urządzenia mogą mieć ostre
krawędzie.
Nosić rękawice ochronne.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko porażenia
prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzane naprawy sta-
nowią poważne zagrożenie.
Naprawy urządzenia mogą być wykonywa-
ne wyłącznie przez wykwalifikowany perso-
nel.
Do naprawy urządzenia należy używać wy-
łącznie oryginalnych części zamiennych.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasila-
jącego tego urządzenia należy zlecić jego
wymianę wykwalifikowanemu personelowi.
Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewód
sieciowy stanowią poważne zagrożenie.
Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewo-
du przyłączeniowego z gorącymi częściami
urządzenia lub źródłami ciepła.
Nigdy nie dopuszczać do kontaktu przewo-
du przyłączeniowego z przedmiotami za-
pl Bezpieczeństwo
4
kończonymi ostrym czubkiem i ostrymi kra-
wędziami.
Nigdy nie załamywać, nie zgniatać ani nie
modyfikować przewodu przyłączeniowego.
Wnikająca wilgoć może prowadzić do poraże-
nia prądem.
Nie używać do czyszczenia urządzenia my-
jek parowych ani ciśnieniowych.
Uszkodzone urządzenie lub uszkodzony prze-
wód przyłączeniowy stanowią zagrożenie.
Nigdy nie włączać uszkodzonego urządze-
nia.
Nigdy nie ciągnąć za przewód przyłączenio-
wy, aby odłączyć urządzenie od sieci. Za-
wsze ciągnąć za wtyczkę przewodu przyłą-
czeniowego.
W przypadku uszkodzenia urządzenia lub
przewodu przyłączeniowego należy natych-
miast wyciągnąć wtyczkę przewodu przyłą-
czeniowego lub wyłączyć bezpiecznik w
skrzynce bezpiecznikowej.
Wezwać serwis. →Strona23
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko uduszenia się!
Dzieci mogą sobie naciągnąć materiały opa-
kowania na głowę lub zawinąć się w nie i udu-
sić się.
Materiały z opakowania należy trzymać po-
za zasięgiem dzieci.
Nie pozwalać dzieciom na zabawę opako-
waniem, aszczególnie folią.
Dzieci mogą połknąć drobne części lub zadła-
wić się nimi, co może doprowadzić do udu-
szenia.
Drobne części należy trzymać poza zasię-
giem dzieci.
Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę
drobnymi częściami.
1.5 Żarówka halogenowa
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko oparzeń!
Lampki w komorze piekarnika bardzo mocno
się nagrzewają. Niebezpieczeństwo poparze-
nia istnieje nawet przez pewien czas po wyłą-
czeniu urządzenia.
Nie dotykać pokrywy szklanej.
Unikać kontaktu ze skórą podczas czysz-
czenia.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko porażenia
prądem!
Podczas wymiany żarówki styki oprawki ża-
rówki są pod napięciem.
Przed wymianą żarówki upewnić się, że
urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć
ewentualnego porażenia prądem.
Dodatkowo wyciągnąć wtyczkę z gniazda
lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bez-
piecznikowej.
1.6 Dodatkowe zastosowanie pary
W przypadku stosowania funkcji pary,
uwzględnić następujące informacje.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko oparzeń!
Podczas pracy urządzenia pojemnik na wodę
rozgrzewa się do wysokich temperatur.
Nigdy nie wyjmować pojemnika na wodę
podczas pracy urządzenia.
Pojemnik na wodę wyjąć dopiero wtedy,
gdy ostygnie.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko pożaru!
Na skutek gorących powierzchni w komorze
piekarnika opary łatwopalnych płynów mogą
się zapalić i spowodować eksplozję. Drzwi
urządzenia mogą się gwałtownie otworzyć. Z
komory piekarnika mogą wydostać się gorące
opary i płomienie.
Do pojemnika na wodę nie wlewać żad-
nych łatwopalnych płynów, np. napojów al-
koholowych.
Pojemnik na wodę napełniać tylko wodą.
Wykluczanie szkód materialnych pl
5
2  Wykluczanie szkód materialnych
2.1 Informacje ogólne
UWAGA!
Przedmioty znajdujące się na dnie komory piekarnika w
temperaturze powyżej 50°C powodują akumulację cie-
pła. Czas pieczenia i smażenia ulega zmianie, a emalia
zostaje uszkodzona.
Nie kłaść na dnie komory piekarnika wyposażenia,
papieru do pieczenia lub folii, niezależnie od rodza-
ju.
Nie stawiać na dnie komory piekarnika żadnych na-
czyń przy temperaturze wyższej niż 50°C. Wyjątkiem
jest pojemnik na wodę podczas korzystania z asy-
stenta pary.
Woda w gorącej komorze piekarnika może prowadzić
do powstania pary wodnej. Zmiany temperatury mogą
być przyczyną uszkodzeń.
Nigdy nie wlewać wody do gorącej komory piekarni-
ka.
Nie stawiać na dnie komory piekarnika żadnych po-
jemników z wodą. Wyjątkiem jest pojemnik na wodę
podczas korzystania z asystenta pary.
Wilgoć utrzymująca się przez długi czas w piekarniku
prowadzi do korozji.
Po każdym użyciu osuszyć komorę piekarnika.
Wilgotnych produktów spożywczych nie przechowy-
wać przez dłuższy czas w zamkniętej komorze pie-
karnika.
Nie przechowywać potraw w komorze piekarnika.
Studzenie przy otwartych drzwiach urządzenia powodu-
je z czasem uszkodzenie frontów sąsiadujących mebli.
Po zakończeniu trybu z użyciem wysokiej temperatu-
ry komora piekarnika powinna być podczas studze-
nia zawsze zamknięta.
Nie wkładać niczego pomiędzy drzwi a urządzenie.
Tylko po zakończeniu trybu z użyciem wysokiego
stopnia wilgotności komora piekarnika pozostaje
otwarta podczas osuszania.
Skapujący z blachy sok z owoców pozostawia trwałe
plamy.
Na ciasto pieczone na blasze nie układać zbyt dużo
soczystych owoców.
W miarę możliwości używać głębokiej blachy do pie-
czenia.
Środek do czyszczenia piekarników w nagrzanej komo-
rze piekarnika powoduje uszkodzenie emalii.
Nigdy nie stosować środka do czyszczenia piekarni-
ków w nagrzanej komorze piekarnika.
Przed następnym nagrzaniem usunąć wszelkie po-
zostałości z komory piekarnika i z drzwi urządzenia.
Jeśli uszczelka jest mocno zabrudzona, podczas eks-
ploatacji drzwi urządzenia nie zamykają się szczelnie.
Fronty sąsiadujących mebli mogą ulec uszkodzeniu.
Zawsze utrzymywać uszczelkę w czystości.
Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzoną uszczel-
ką lub bez uszczelki.
Używanie drzwi urządzenia jako miejsca do siedzenia
lub odkładania przedmiotów może spowodować uszko-
dzenie drzwi urządzenia.
Nie stawać, nie siadać, nie wieszać się ani nie opie-
rać się na drzwiach urządzenia.
Nie stawiać naczyń i wyposażenia na drzwiach urzą-
dzenia.
W zależności od typu urządzenia akcesoria elementy
wyposażenia mogą zarysować szybę w drzwiach pod-
czas zamykania drzwi.
Elementy wyposażenia wsuwać zawsze do oporu do
komory piekarnika.
3  Ochrona środowiska i oszczędność
3.1 Usuwanie opakowania
Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i
nadają się do recyklingu.
Poszczególne elementy utylizować zgodnie z rodza-
jem materiału.
3.2 Oszczędzanie energii
Urządzenie użytkowane zgodnie z tymi wskazówkami
zużywa mniej prądu.
Urządzenie nagrzewać tylko wtedy, gdy jest to wyraź-
nie podane w przepisie lub w zalecanych ustawie-
niach.
¡Pominięcie nagrzewania urządzenia pozwala zaosz-
czędzić do 20% energii.
Stosować ciemne, lakierowane na czarno lub emalio-
wane formy do pieczenia.
¡Formy te nagrzewają się wyjątkowo dobrze.
W trakcie pracy jak najrzadziej otwierać drzwi urządze-
nia.
¡Dzięki temu temperatura w komorze piekarnika zo-
stanie utrzymana, a urządzenie nie będzie wymaga-
ło ponownego podgrzewania.
Piec kolejno kilka potraw bezpośrednio po sobie lub
równolegle.
¡Komora piekarnika jest nagrzana po pierwszym pie-
czeniu. Dzięki temu skraca się czas pieczenia na-
stępnego ciasta.
W przypadku dłuższych czasów gotowania/pieczenia
należy wyłączyć urządzenie na 10minut przed zakoń-
czeniem czasu gotowania/pieczenia.
¡Ciepło resztkowe wystarczy, aby dogotować potra-
wę.
Nieużywane elementy wyposażenia należy wyjąć z ko-
mory piekarnika.
¡Nie ma potrzeby podgrzewania zbędnych elemen-
tów wyposażenia.
Zamrożone potrawy rozmrozić przed przyrządzaniem.
¡W ten sposób oszczędzana jest energia potrzebna
do rozmrożenia potraw.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756